Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Ordførarens nyttårstale

Les ordførar Sigmund Rolfsens nyttårstale, og sjå lista med alle som fekk kommunal påskjønning 1. januar 2020.

Kjære alle sammen!

I september var det kommune- og fylkestingsvalg. I Klepp var det knyttet litt mer spenning til valgresultatet enn tidligere, siden flere partier stilte lister. Ikke minst var det knyttet spenning til hvor stor oppslutning Folkeaksjonen Nei til mer bompenger ville få. Meningsmålinger både for Klepp og andre steder, viste at det kunne bli en usikker politisk situasjon i Klepp etter valget.
Dette selv om debatten rundt bompenger var avsluttet allerede i mai måned.
Nå kom Fnb inn med 2 representanter, og SV med én som nytt parti.
Det betød at det måtte flere partier til for å danne et flertall.
Til slutt ble det en koalisjon bestående av Frp, SP, Krf, AP, Fnb, Mdg og SV som ble enige om å utgjøre flertallet i Klepp.
Denne koalisjonen valgte så meg som ordfører, og ved valget i konstituerende møte 04.10.19 ble jeg formelt valgt til ordfører i Klepp for de neste 4 årene.

Siden dette er min første nyttårstale, vil jeg gjerne bruke litt tid på å svare på spørsmålet:
- Hvem er så denne personen som nå er valgt?
Jo, for det første er han en stolt person som har fått dette ærefulle vervet, som den første fra Arbeiderpartiet i Klepp, men også en person som vet at det stilles forventinger til den som innehar denne posisjonen i Klepp.
Det skal dere vite at jeg kjenner på!
Ellers om meg; jeg er født og oppvokst i Sauda, flyttet til Jæren i slutten av 1981, da til Kverneland. Jeg er gift, har to barn og 3 barnebarn.
Oppveksten min i Sauda var trygg og god med en far som jobbet på smelteverket og en mor som for det meste var hjemmeværende. Etter hvert ble hun involvert i politikk, og satt 3 perioder i kommunestyret og en periode i fylkestinget.
Det var ikke hennes politiske engasjement som fanget min interesse for politikk. Jeg var tidlig samfunnsengasjert, og noe av det skyldes nok det klasseskillet jeg vokste opp i i Sauda. Som et eksempel på det kan nevnes at vi som barn opplevde å bli skilt ved at det ble arrangert 2 juletrefester, én på Folkets hus for barn av arbeiderne og én for funksjonærbarna på «Klubben»
Slike opplevelser er noe som preger deg og du tar med deg videre i livet.
For 35 år siden flyttet vi så til Klepp, i Kleppekrossen. Her har vi virkelig «slått rot» og funnet oss til rette. Barna har hatt en fin oppvekst i denne kommunen, og har også bosatt seg i Klepp.

Yrkeskarrieren min i denne perioden kan nevnes med ett ord : Stål, salg av stål.
Det må jo ha vært interessant så lenge jeg ble i den bransjen bortimot nesten 40 år.

Jeg valgte å involvere meg i Klepp Idrettslag, først som trener for våre da små barn, senere som ungdomsleder og styremedlem for til slutt å ende opp som leder i fotballgruppen i 4 år. Det var en god arena for oss som tilflyttere å komme i kontakt med folk i bygden, samt at dette også var en god læringsarena.
Engasjementet mitt i idrettslaget er nok den viktigste årsaken til at jeg står her som ordfører i dag. For når jeg valgte å engasjere meg i politikken for ca 20 år siden, var jeg plassert på en av de siste plassene på listen ved valget i 1999. Opptellingen viste at jeg ble 1. vara til kommunestyret. Som tilflytter, og uten at jeg hadde blitt godt kjent gjennom verv i idrettslaget, hadde jeg aldri fått så mange personlige stemmer og politiske oppgaver.
Ved de 5 neste valgene har jeg vært Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat, men der var først ved høstens valg at jeg fikk overrakt ordførerkjedet fra Ane Mari.
Det var stort for meg!
Jeg er klar over at jobben blir krevende, men kan love at jeg skal gjøre det beste for alle ut fra mine forutsetninger.

Det startet forholdsvis rolig, men det gikk ikke lang tid før kalenderen ble fylt opp.
Jeg har allerede fått oppleve mye, og truffet mange kjekke folk.

Det første offisielle oppdraget mitt, 2 dager etter at jeg var valgt, var å representere kommunen i Klepp IL’s sitt 100-årsjubileum.
Aldri har jeg sett Turnhallen så flott pyntet, og det ble en fantastisk fin markering av en svært oppegående og sprek 100-åring. Siden jeg selv har fått vært en del av idrettslaget, vet jeg at arbeidet som de gjør for så mange, har stor betydning også for kommunen.

Det samme kan sies om et annet idrettslag som og hadde jubileum i fjor. Orre idrettslag rundet 90 år og hadde en fin markering der forrige ordfører deltok.

På slutten av året ble hele kommunestyret som eier og andre gjester invitert til å feire nok en 100-års jubilant. Klepp Energi ble etablert i 1919 og har i løpet av disse 100 årene vært en betydelig aktør for utviklingen av Klepp-samfunnet. Som nettselskap for strøm har de bygd ut et nett som nå nesten i sin helhet er gravd ned i bakken og sørger for at vi som innbyggere slipper å bekymre oss for om strømmen kommer fram. Dette har ført til at Klepp Energi i dag fremstår som et av landets mest driftssikre nettselskap.
Selskapet har også gjort en formidabel jobb når det gjelder fiberutbygging. På forholdsvis kort tid har de bygd ut et fibernett der hele kommunen nå har mulighet for å koble seg opp med bredbånd for både TV- og internettløsning via fiber. Dette ble Klepp Energi sin 100-årsgave til alle i Klepp!

I fjor rundet også Coop Klepp 100 år, så det er 3 sentrale aktører i Klepp som rundet dette jubliléet i 2019.

Den store debatten i fjor var saken om Utbyggingspakke Jæren, mer folkelig betegnet som «For eller mot bompenger».
Dessverre blir slike debatter som oftest preget av denne ordlyden. Jeg tror de aller, aller fleste av oss i utgangspunktet er mot bompenger hvis vi må svare ja eller nei til det spørsmålet. Vi kunne nok alle tenkt oss en annen finansieringsordning når det gjelder statlige og fylkeskommunale veiutbygginger, og som kanskje kan gi en mer rettferdig belastning for den enkelte.
Dessverre opplevde vi ikke at diskusjonene dreide seg om det saken egentlig gjaldt. Altså en komplett utbyggingspakke gjeldende for Jæren. I dette tilfellet Time og Klepp siden Hå trakk seg ut på et tidligere tidspunkt. Utbyggingspakken inneholdt både veiutbygginger, gang- og sykkelstier og trafikksikringstiltak som vi skulle få hvis vi var villige til å betale for det. Jeg respektere de som klarte å se helheten i dette, altså innholdet opp imot prisen, og tok en beslutning basert på slike vurderinger.
Ikke alle klarte å se denne helheten, og debattklimaet både når det gjaldt vår pakke og bypakken lenger nord for oss, utviklet seg dessverre negativt. Spesielt motstanderne av bompenger kjørte en hard linje, og jeg savnet i mange tilfeller alternativer sett i en helhetlig sammenheng. Metoder som ble tatt i bruk er noe vi må ta avstand fra. Trusler, sjikane, personhets og hærverk skal ikke være en del av den offentlige debatten.
Vår forrige ordfører ble utsatt for disse elementene mens denne debatten foregikk, og ble en stor belastning for henne. Dette tar vi aller fleste sterk avstand fra!
Det som er så håpløst i en slik situasjon er at mye av de negative utspillene skjer anonymt. De er altså så feige og tør ikke å vise hvem de er.
Hvis du likevel prøver å svare seriøst på «nett-trollene» sine utspill, er du faktisk med å eskalere konfliktnivået ytterligere.
Det er første gang jeg i min tid Klepp-politikken har opplevd å ha både vakthold og politi tilstede under politiske møter i forbindelse med behandlingen av Utbyggingspakken. Det vi også observerte i den sammenheng var at svært få av aksjonistene ikke var våre egne innbyggere.
Dette er ubehagelige situasjoner, og slik vil vi ikke ha det i vårt lokaldemokrati!
Hvis dette får utvikle seg, vil vi få problemer med å få noen til å påta seg politiske oppgaver, som igjen vil føre til en alvorlig demokratisk utfordring.

Men; vi har også opplevd mange positive og kjekke ting i Klepp det siste året.
Vi har vel alle fått med oss at Jærhagen har «lagt på seg» og blitt et stort og flott kjøpesenter med mange og varierte forretninger. Jeg tror og håper at mye av handelslekkasjen er blitt sterk redusert med denne utvidelsen. Lokalpatriotismen står sterk hos Kleppsbuen.
Når vi også leser at omsetningen har økt formidabelt, viser det heldigvis at denne storsatsingen har lykkes.
Jærhagen sin utvikling og størrelse har også stor betydning for den utviklingen kommunen skal foreta i sentrum.

Det er store planer for investeringer som foreligger for de neste årene, selv om vi har tonet det ned noe.

Spesielt innenfor skolesektoren har det vært satset mye de senere årene. Nå er det renovering av Kleppe skole, fullføring av ny felles ungdomsskole i Vardheia sammen med Time kommune og ny barneskole i Kleppeloen som ligger inne med betydelige millioner i denne perioden.
Når dette er ferdig, skal fasilitetene være svært gode for et godt læringsmiljø både for elever og lærere.

Ellers er det jo det store sentrumsprosjektet kommunehus/kirke som nå er kommet så langt at vi håper at et samordnet romprogram for byggene kan vedtas i løpet av våren. Da kan prosessen gå videre med både arkitekt- og anbudskonkurranse før vi fysisk kan starte arbeidet med bygging.
Dette håper vi skal bli et spennende tilskudd i sentrum av Kleppe som en sentral møteplass for så mange som mulig av våre innbyggere.

Isbanen ved Jærhagen forsvant dessverre ved ombygging av handelssenteret, men nå har vi vedtatt at det skal bygges en ny isflate med et spennende overbygg som den første delen av en eventuell aktivitetspark mellom kommunehuset og Jærhagen.
Alle partiene har hatt forståelse for at dette har vært savnet, og hatt et stort ønske om å få på plass denne isflaten. Arbeidet vil starte opp ganske snart, og håpet er at vi kan gå på skøyter der neste vinter.
Ellers kan anlegget også bli brukt resten av året til flere aktiviteter.
Dette er noe jeg ser fram til å åpne!

En eventuell utbygging av resten av aktivitetsparken blir et for stort økonomisk løft for kommunen. Derfor ligger denne investeringen inne i neste kommunestyreperiode, så da får det bli opp til det neste kommunestyret å foreta de økonomiske vurderingene.

Folkehelsearenaen ligger inne med oppstart siste året i denne perioden, men det krever at vi som politikere avklarer både lokalisering og konsept av dette prosjektet slik at administrasjonen kan lage en sak basert på disse avklaringene. Målet er at dette skal være klart i løpet av 1. halvår.

Under budsjettbehandlingen i høst har det vært tverrpolitisk enighet om at fremtidige utfordringer vil være innenfor Helse og velferd. Derfor er jeg glad for at vi nå har klart å øke rammen til dette virksomhetsområdet og skal blant annet åpne nye sykehjemsplasser i løpet av dette året. Vi lever lengre og blir flere eldre de kommende årene. Det må tas hensyn til i vår planlegging.

Klepp er en av kommunene i landet som har flest pelsdyrbønder. Der har dessverre vært i en svært vanskelig situasjon etter at regjeringen vedtok at en lovlig næring skulle nedlegges. Som følge av vedtaket ble det sagt at ingen skulle lide urimelige tap.
Likevel; når forslaget til kompensasjonsordningen ble lagt fram skapte det sterke reaksjoner. Dette ville føre til store tap for bøndene. Sent i fjor høst la så regjeringen fram en ny forskrift til kompensasjon, men fortsatt ville dette slå svært negativt ut for de aller fleste i næringen. Heldigvis har mange i det politiske miljøet i Klepp engasjert seg i denne vanskelige situasjonen og stått «last og brast» med næringen.

I høst vedtok kommunestyret en ny visjon for Klepp. Den nye visjoner er:
- Med blikk for alle
Det ble lagt ned et grundig arbeid i forkant av dette vedtaket, der vi startet med å finne svarene på hva «kjærligheten til Klepp» var.
Da var det mange enkeltpersoner og grupper i kommunen som fikk mulighet til å komme med sine synspunkter som igjen ble ivaretatt i det videre arbeidet. Så var det flere runder der både ledelse, ansatte, tillitsvalgte og politikere var involvert. Til vi tilslutt sto igjen med 2 alternativer.
At det ble denne visjonen er jeg veldig glad for.

Den bygger på følgende verdier:
• Vi tar i et tak
Vi viser handlekraft og innsatsvilje, og saman får vi ting gjort
• Vi bryr oss
Vi viser omsorg for hverandre, og for miljøet omkring oss.
Ingenting er viktigere enn kommende generasjoner
• Vi tenker fritt
Vi våger å tenke stort og fritt i sammen

Den skal være en rettesnor for både administrasjonen og oss politikere når vi skal ta våre beslutninger. Den er veldig ambisiøs, men det skal også være slik at vi skal strekke oss lang for å ivareta flest mulig av våre innbyggere når viktige saker skal avgjøres. Det kan være grupper som normalt ikke står frem eller har ressurser til å markere sine meninger, vi likevel skal ta hensyn til i våre vurderinger.

Med denne flotte visjonen vil jeg at vi alle ønsker hverandre et godt nytt år!

Kommunale påskjønningar 2020