Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Husk å halde hunden i band!

Generell bandtvang frå 1. april

Naturen er nå på sitt mest sårbare. Ein laus hund kan raskt øydelegge for hekkande fugl og andre dyreslag. Hundeeigarar må vere sitt ansvar bevisst og ikkje la hunden springe laus.

Særleg utsett er naturen langs Jærstrendene som har svært viktige område for fuglelivet.

Ver ellers merksam på at det er bandtvang heile året i enkelte delar av kommunen, sjå https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2008-05-19-533 og særskilte bestemmelsar for fuglelivsfreda område ved Jærkysten.