Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Siste nytt

 • Opningstider på helsestasjonen i julehelga

  Helsestasjonen er stengd jule- og nyttårsafta 2018. Helsestasjonen er open torsdag og fredag i romjula 2018. Tid for veging (drop-in) mellom kl. 12 og 13 begge dagar.

 • Slutt på papirfaktura

  Frå januar 2019 sender me faktura til din digitale postkasse eller Altinn, viss du ikkje har registert avtale om efaktura eller avtalegiro.

 • Felles NAV kontor

  Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe, blir nytt felles lokale for NAV kontora i Klepp og Time.

 • Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

  Formannskapet sin innstilling til Budsjett for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022 ligg nå ute til høyring. Frist for kommentarar er 12. desember 2018.

 • Nye forkjørsvegar i Klepp

  13 fylkesvegar i Klepp vert no skilta som forkjørsvegar.

 • Kommunal påskjønning – kulturprestasjonar 2018

  Hugs å melde frå til kommunen innan 1. desember.

 • Tenning av julegrana

  Søndag 2. desember kl. 17.00 på "sentrumstomta" mellom rådhuset og Jærhagen.

 • Barnefattigdom

  Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntekstsfamiliar.

 • Skambankt får kulturprisen

  Hovudutval for lokal utvikling har vedteke å tildela kulturprisen for 2018 til rockebandet Skambankt.

 • Nytt kommunehus, kyrkje og aktivitetspark

  Det var godt frammøte på møtet i rådhuset tysdag 6. november i kommunestyresalen, der 3 ulike arkitektfirma presenterte 3 moglegheitsskisser for framtidig kommunehus (rådhus og kultur), ny kyrkje og aktivitetspark i sentrum.

 • Støtte til å informere om val i 2019

  Vil du bidra til at fleire stemmer ved valet? Har du ein god idé om korleis vi kan få enda fleire veljarar til urnene? Slik kan du få støtte til din idé!

 • Vil du vera med?

  Har du meiningar om helse- og velferdstenestene i Klepp? Vi ønsker dine innspel på revisjon av strategiplanen Taktskifte - helse og velferd i ei ny tid.

 • Hovudplan på høyring

  Hovudplan for vatn, avløp og vassmiljø 2019 - 2028 er no på høyring. Frist for å koma med innspel til planen er 21. november 2018.

 • På måndag blir det fleire bussar til toget

  Dei nye rutetidene finn du her:

 • Skiltplan på høyring

  Skiltplan for stadnamn på Klepp stasjon er no på høyring. Frist for å kome med innspel er 7. november.

 • Ny nettside med info om graveprosjekt

  Kommunalteknisk avdeling informerer her om planlagde og pågåande kommunale graveprosjekt.

 • Terapibassenget på Sirkelen er stengt

  På grunn av reparasjonsarbeid har bassenget vore stengt sidan i sommar. Ein reknar med at bassenget blir opna igjen i løpet av november.

 • Fleire bussar til toget

  Frå 15. oktober kan ein ta buss til både nord- og sørgåande tog frå Klepp stasjon. Det blir også sett opp bussruter på laurdagar og søndagar.

 • Søknad om støtte frå Stiftelsen Lyefjell gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemming i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Frivilligprisen - ny pris i Klepp kommune

  Forslag til kandidatar kan sendast kommunen innan 10. okt.

 • ROP-seminar på Jæren 24 oktober 2018

  Fokus i år: Kva gjeld - og kva nytter?

 • Foreldrekurs for tillitsvalde føresette

  Kurs for tillitsvalde føresette i barnehage og skule. Dato: Tysdag 11.september, kl 19:00-21:00 i Klepp rådhus, kommunestyresalen.

 • Ulovleg parkerte bilvrak og bilar utan registreringsnummer

  Klepp kommune intensiverer arbeidet med å fjerne ulovleg parkerte bilvrak og bilar utan registreringsnummer.

 • Melding frå IVAR IKS

  IVAR IKS melder at dei no har endra vasskjelde tilbake til Langevatnet. Dermed vil det frå i dag av vera drikkevatn med standard lukt og smak hjå abonnentane i Klepp.

 • Vatningsforbodet blir oppheva frå 20. august

  IVAR melder at vatningsforbodet vert oppheva frå og med måndag 20. august, men oppmodar til avgrensa vatnforbruk. Det er framleis lite vatn i kjeldene.

 • Har du trafikkfarleg vegetasjon på din eigedom?

  Nå starter skulane opp igjen etter sommarferien. Då må vi sikra at borna får ein trygg skuleveg!

 • Gravearbeid i Verdalen

  Verdalsvegen blir stengt i haust

 • Verdensdagen for psykisk helse 2018

 • IVAR tek i bruk ny vasskjelde

  Mogleg misfarging av drikkevatn

 • Fare for store nedbørsmengder

  Alle bør sjekka sluker og rister

 • Tilgjengelighetsprisen 2018

  Har du forslag til kven som bør motta Tilgjengelighetsprisen 2018? Denne prisen blir delt ut til personar, organisasjonar eller bedrifter som har gjort ein særskilt verdifull innsats for å skapa eit universelt utforma Rogaland.

 • Miljøvenleg spreiing av husdyrgjødsel - utsetting av frist

  Fristen utsett frå 10. til 20. august

 • Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs

  Det er innført totalforbod mot å gjera opp eld utandørs i Rogaland. Forbodet gjeld fram til brann- og redningssjefen gjev ny melding.

 • Innskjerping av vatningsforbodet

  IVAR har innskjerpa vatningsforbodet til óg å gjelda vask av hus, bil, terrasse m.m.

 • Vassleidningsbrot Orstad/Øksnevad

  Det ser no ut til at folk byrjar å få vatnet tilbake. Folk må gjera rekning med at vatnet i byrjinga kan vera skittent, kanskje i opptil 3-4 timar.

 • Vatningsforbod i Klepp

  Etter tilråding frå IVAR blir det frå og med tysdag 10. juli innført forbod mot hagevatning hos privatpersonar i Klepp. Forbodet omfattar vatning med hageslange, dryppslange og spreiar.

 • Kommunebarometeret 2018

  Klepp ligg på 30. plass på kommunebaromenteret, mot 128. plass året før.

 • Skogbrannfaren aukar i finveret

  Rogaland brann og redning IKS har sendt ut ny pressemelding til lokale media.

 • Utskifting av vassmålarar

  Klepp kommune tek i bruk ny teknologi for å lesa av vassmålarane. Arbeidet med å skifta ut vassmålarane startar opp i desse dagar.

 • Radonmåling

  Klepp kommune har avtale med Radonassistanse AS om reduserte prisar for radonmålingar til kommunen sine innbyggjarar (375 kr for målepakke til 2 rom).

 • Farlege straumar langs strendene

  Jæren friluftsråd minner om at det kan vera farlege, utgåande straumar når du bader ved strendene.

 • Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs

  Det er innført totalforbod mot å gjera opp eld utandørs i Rogaland. Forbodet varer til brann- og redningssjefen gir ny beskjed.

 • Natteravnar i Klepp

  Har du lyst å vera natteravn i Klepp sentrum?

 • Strandryddedag

  Bli med på å rydda laurdag 5.mai!

 • 5 årsundersøkinga

  5 åringar vil ikkje lenger bli innkalt til undersøking med helsesøster og lege på helsestasjonen det året dei fyller 5 år.

 • Sykla til arbeid

  Nå har Klepp kommune meldt seg på «Sykle til jobben» aksjonen som gratis kommune.

 • Personvernerklæring

  Her kan du lesa Klepp kommune si personvernerklæring.

 • Bli medseglar

  Stavanger kommune inviterer nå bedrifter i regionen til å senda medseglarar med seglskutene under The Tall Ships Races i sommar. Det er ungdom mellom 15 og 25 år som kan søka om å bli med som medseglarar.

 • God helse i Klepp

  Folkehelseinstituttet har nå lagt fram folkehelsebarometeret for Klepp 2018

 • Nyttig besøk i Brussel

  Formannskapet og leiargruppa i Klepp har vore på studietur til Stavangerregionen sitt Europa kontor i Brussel.

 • Meirope bibliotek

  Tysdag 13. mars kl 9.00 blir det offisiell opning av meirope bibliotek v/ordførar Ane Mari Braut Nese.

 • Støtte til frivillige lag og organisasjoner i Helse og velferd

  1. april 2018 er frist for å senda inn søknad om støtte til lag og organisasjoner innan Helse og velferdsområde.

 • Budsjettprosessen

  Tysdag 27. februar kl 16.00-18.00 skal kommunestyret ha ei samling der dei diskuterer fordeler og ulemper med dagens måte å utarbeida budsjettet på.

 • Foreløpig rekneskap for 2017

  Netto driftsresultat vart 32 millionar, mot 60 millionar i 2016. Ingen etatar hadde vesentleg meirforbruk og alle nøkkeltala vart betre enn målsettingane.

 • Glatt føre?

  Frivilligsentralen har strøsand til pensjonistar og uføre.

 • Digihjelp - hjelp til å søkja barnehageplass

  På biblioteket kan du få hjelp til å søkja om barnehageplass.

 • Arbeidsløysa i Klepp går ned

  Ved utgangen av januar 2018 var det 2.8% ledige i Klepp, mot 4.6% ved utgangen av januar 2017.

 • Klepp har sterkare vekst enn forventa

  Telemarksforskning: Klepp kan forventa fortsatt folkevekst, og scorer høgt på næringsattraktivitet.

 • 3d-printar på Klepp bibliotek

  Fram til 14. februar kan innbyggjarane i Klepp koma til biblioteket og prøva 3d-printaren gratis.

 • Lensmannen flytter!

  Slutt med lensmannskontor på Kleppe.

 • Vil du testa KommuneKari?

  Nå kan du bli med på å læra opp vår «chatterobot», KommuneKari.

 • Mulighetsdag

  Føresette til elevar i 9.trinn er velkomne til møte om utdanning og karrieremuligheiter i Klepp kommune tysdag 16.januar kl 19.00-20.45 på Klepp rådhus.

 • Gravemeldingar

  IVAR IKS har frå 08.01.2018 inngått avtale med Geomatikk AS om gravemeldingsteneste i kommunane Hå og Klepp.

 • Skatteinntekter 2017

  I 2017 blei skatteinntektene i Klepp på 526,4 millionar. Opprinneleg budsjett var på 540 millionar.

 • Gratis advokathjelp

  Frå januar 2018 tilbyr Advokathuset-Stavanger gratis advokathjelp på Klepp rådhus.

 • Velkommen til ordføraren sitt nyttårstreff

  Ordføraren inviterer til nyttårstreff på rådhuset 1. nyttårsdag. Det vert utdeling av kulturpris, stipender og kommunale påskjønningar, samt god musikk. Arrangementet startar kl. 16.30. Alle er velkomne!

 • Møt Tore på sporet

  Onsdag 17.januar 2018 kl. 18.00 i Klepp rådhus, festsalen.

 • Vil du vera med?

  Har du meiningar om helse- og velferdstenestene i Klepp? Vi vil ha deg med på fornyingsarbeid.

 • Borgarleg vigsel

  Frå 1. januar 2018 overtek kommunane oppgåva med borgarleg vigsel.

 • Kulturpris til Hallvard Nordås

  Hovudutval for lokal utvikling vedtok tysdag 22. november å dela ut kulturprisen for 2017 til Hallvard Nordås.

 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Søknadsfrist 08.12.2017

  Målet er å motverka eller dempa konsekvensar av barnefattigdom blant barn og ungdom. Gå inn i teksten for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema.

 • Plan for fysisk aktivitet

  Onsdag 13. desember klokka 14.00-16.00 er ordføraren tilstades på Jærhagen for å ta i mot høyringsinnspel til kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029.

 • Vinnaren av ordførarens sin teiknekonkurranse er kåra

 • Skulemeisterskap i swing

  Konkurransen finn stad i Vollhallen fredag 10. november kl. 18.00. Alle er velkomne!

 • Radonmåling

  Miljøretta helsevern har inngått ein kontrakt med Radonassistanse as om reduserte prisar til alle innbyggarane i medlemskommunane ved kjøp av brikker for måling av radon.

 • Humoristisk foredrag med Julien S. Bourrelle

  Gratis foredrag på rådhuset tor. 26. oktober med mannen bak boka "The Social Guidebook to Norway".

 • Eurosurf er i gang

  " Flott å kunne få EUROSURF til Klepp og Jæren", sa HKH Kronprins Haakon, då han snakka med pressa på Borestranda i dag. Kronprinsen blei tatt i mot av ordførar Ane Mari Braut Nese og Eurosurf- leiar Tore Kramer.

 • Verdenslandsbyen 2017

  Verdenslandsbyen vert arrangert 19.- 30. oktober. Her er programmet.

 • Kronprinsen kjem til Eurosurf i helga

  Kronprinsen kjem til Klepp i samband med opninga av Eurosurf på Borestranda laurdag 7. oktober. Stranda er open for alle som ønsker å sjå Europas beste surfarar i aksjon.

 • Eldres dag 1. oktober 2017

 • Kleppe skule 50 år

  Torsdag 5.oktober kl 17.30-1930 er det open skule for elevar, føresette og andre interesserte. Ordføraren opnar arrangementet, det blir musikk av skulekorpset og felles bursdagssong, utstilling, kafèar, leik og aktivitetar.

 • Bosshentinga held fram som normalt

  Brødrene Håland AS overtek drifta for innsamling av renovasjon i Klepp og Hå kommunar frå i morgon av, 29/9. Det betyr at søppeltømminga vil fortsetta som før.

 • Lyefjell gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Søppeltømming

  Renovasjonsfirma RenoNorden har gått konkurs. Søppeltømminga går som normalt fram til 28. sept.

 • Skipsvraket på Orre

  Lurer du på korleis det går med vraket som vart teke opp på Orresanden i juni i år? Ynskjer du å høyre om konserveringsprosessen og sjå sjølve vraket? Tirsdag 26. september har du høve til det.

 • Sakspapirer til kommunestyremøte 18.09.2017

  Vår nettleverandør har tekniske problem med å vise saksdokumentene til politiske møter. Her er direkte link til sakspapirene til kommunestyremøtet i kveld:

 • Valresultat

  Følg oppteljinga frå Klepp på valgresultat.no

 • Sundagsval i Klepp

  I år er det to dagars val i Klepp. Sundag 10.09.17 kl 14.00 - 18.00 er vallokalet i Klepp rådhus ope for alle med stemmerett i Klepp. Det er valfritt kva stemmelokale i kommunen innbyggjarane i Klepp skal bruka.

 • Rekordmange har har førehandstemt

  Over 25 % av dei stemmeberettiga i Klepp hadde stemt, då førehandsstemminga i Klepp blei avslutta fredag 08.09.17 kl 15.00.

 • Førarlaus buss til Klepp 24

  Ein førarlaus shuttelbuss blei testa på Klepp i helga.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Velkommen til Verdensdagen for psykisk helse. Torsdag 28.september 2017 er det fisketur til Røyslandsvatnet og 18. oktober er det opplegg på Klepp rådhus.

 • Stortingsvalet 2017

  Om du ikkje kan stemma på valdagen kan du førehandsstemma på rådhuset fram til fredag 8. september kl 15.00. Valdagen er måndag 11. september.

 • Foreldrekurs

  Kurs for tillitsvalde foreldre i barnehagar og skular tysdag 5. september 2017 kl. 19.00 på Klepp rådhus.

 • AART-kurs hausten 2017

  Tilbud om AART-kurs for alle som arbeider med elever i Jærskulen. Påmeldingsfrist: 8.juni 2017, "første mann til mølla"...

 • 17. mai i Klepp 2017

 • Styrka jordmorteneste i Klepp

  Helsestasjonen kan nå tilby svangerskapsomsorg for alle som ønsker det.