Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook

 • Language

Siste nytt

 • Bål på Sankthans

  Fredag 23.juni feirar vi sankthans. I den forbindelse må alle som skal brenna sankthansbål melda dette inn dette til Rogaland brann og redning IKS (RBR) innan onsdag 21. juni.

 • Lagring langs vegar

  Statens vegvesen startar 1. juni 2017 eit systematisk arbeid med å fjerne trafikkfarleg utstyr som er plassert innanfor sikringssona til offentleg veg. Oppfordrar grunneigarar langs offentleg veg å flytte rundballar og anna utstyr som er plassert innanfor sikringssona før 1.juni.

 • AART-kurs hausten 2017

  Tilbud om AART-kurs for alle som arbeider med elever i Jærskulen. Påmeldingsfrist: 8.juni 2017, "første mann til mølla"...

 • Utgraving av vrakrestane på Orrestranda

  I samarbeid med Stavanger Maritime museum, og andre, skal Klepp kommune no ta opp vraket.

 • Kronprinsen kjem til Klepp igjen

  Torsdag 15. juni besøker H.K.H. Kronprinsen Klepp. Først blir det nytt møte i hovudkomiteen for Eurosurf, deretter deltar Kronprinsen under Blått flagg-markeringa ved Friluftshuset på Orre.

 • Fagdag for eksportbedrifter på Jæren

  Tysdag 13. juni 2017, kl. 9 -19 på Vidsyn, Bryne.

 • 17. mai i Klepp 2017

 • Styrka jordmorteneste i Klepp

  Helsestasjonen kan nå tilby svangerskapsomsorg for alle som ønsker det.

 • Statsministeren besøkte Kleppheimen

  Tysdag 25. april blei statsminister Erna Solberg orientert om arbeidet ved kjøkkenet på Kleppeheimen.

 • Melding frå byggesaksavdelinga

  Tysdagar f.o.m. 25. april t.o.m. 13. juni vil tilsette på byggesaksavdelinga pga. digitaliseringsarbeid ikkje vere tilgjengeleg for publikum.

 • Informasjonsmøte for gardbrukarar

  Torsdag 27.04.2017 kl 19.30-22.00 i festsalen på Klepp rådhus.

 • Søknad om tid i terapibasseng

  Fristen for å søka om treningstid i terapibassenget på Sirkelen er 15. mai.

 • Har du erfaring med å vera pårørande til ein med demenssykdom?

  Klepp kommune treng di erfaring for å gjera tilbodet for personar med ein demenssjukdom betre.

 • Frigjeringsdagen og veterandagen

  I høve markeringa av frigjeringsdagen og veterandagen blir veteranar inviterte til ei markering i Vatneleiren måndag 8. mai 2017 kl. 17.00.

 • Se opp for fugleinfluensa

  Trekkfuglane kjem – Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

 • Melding frå skatteetaten

  Den 4. april kjem foreløpig skattemelding frå Skatteetaten med frist til å levera 30. april.

 • Folkemøte om ny E39

  Velkommen til folkemøte om ny E39 i tysdag 28. mars på storstovå på Bryne kl 18.00 - 21.00

 • Klepp helsestasjon er stengt 28.03.17

  Tirsdag 28. mars er helsestasjonen stengt pga. fagdag.

 • Spanande samarbeid for Jærskulen

  Jærskulen er, saman med regionen Dunkerque og Universitetet i Stavanger, tildelt 141 200 Euro i støtte til eit relevant og viktig prosjekt gjennom Erasmus+, EUs program for utdanning.

 • Ny vri - prosjektrapport

  Målet med prosjektet var å få tak i dei unge sine erfaringar og opplevingar frå grunnskulealder, og i neste omgang nytta denne kunnskapen til å utvikla gode oppvekst- og velferdstenester.

 • Invitasjon til innspelsmøte om nytt "kommunehus"

  Lag, organisasjonar og interesserte enkeltpersonar er velkomne onsdag 15. mars kl 18.00 i Klepp rådhus.

 • Fra Klepp frivillighetssentral sitt 25-årsjubileum

  Onsdag 22. februar markerte Klepp Frivillighetsentral sitt 25-årsjubileum med fest rådhuset. Over 200 frivillige kom på feiringa.

 • Søknad om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemming i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Gratulerer til første kvinne i Rogaland med fagbrev som byggdriftar

  Vaktmeister på rådhuset i Klepp, Tone Carlsen, er første kvinne i Rogaland som har tatt fagbrev som byggdriftar!

 • Rekneskap 2016

  Foreløpig rekneskap for Klepp kommune er gjort opp med eit netto driftsresultat på 61 millionar. Ingen etatar/tenesteområde eller investeringar hadde vesentleg meirforbruk.

 • Søknadfristar for kommunale tilskot

  1. mars og 1. april er viktige fristar for mange søknadar om kommunalt tilskot.

 • Klepp kommune går føre som eit godt eksempel!

  Fredag 10. feruar kom Utdanningsforbundet til rådhuset med kake og gode ord, som takk til politikarar, administrasjon og styrarar for den offensive satsinga på 50% barnehagelærarar innan 2020.

 • Kurs i verving av frivillege

  Arrangør Klepp Frivilligsentral og Frivillig.no

 • Nye el bilar

  Denne veka blei 9 bensinbilar i kommunen bytta ut med el bilar.

 • Sørhelle barnehage får skryt

  Barnehageforum leitar etter "den gode barnehagen", og det har dei funne på Klepp.

 • Samarbeid i barnevernet, på tvers av kommunegrensene

  For å få betre tenester og betra måten å nytta ressursene på, har Hå, Klepp og Time kommunar nå ei felles tiltaksavdeling i barnevernet.

 • Søk lærlingplass nå

  Jærkommunane søkjer etter lærlingar frå august 2017.

 • Pris for arbeid mot vald i nære relasjonar

  Konsultasjonsteama mot vald og seksuelle overgrep i Rogaland og Hordaland er tildelt Justis- og Beredskapsdepartementet sin samarbeids- og samordningspris for arbeid mot vald i nære relasjonar.

 • Tøming av septikktankar og slamavskillarar

  Stene Renovasjon AS overtek frå 01.01.2017 arbeidet med å tøma septikktankar og slamavskillarar i Klepp kommune.

 • Nye reglar når det gjeld frikort for helsetjenester

  Frå 1. januar 2017 slepp ein også å søka om frikort for helsetjenester for egenandelstak 2.

 • Tekniske problem med utlyste stillingar

  Tekniske problem gir konsekvensar for utlyste stillingar

 • Karriere og fremtid i Klepp

  Velkommen til Mulighetsdag på Klepp Rådhus 10. og 12. januar 2017

 • Orstad helsestasjon har flytta

  Frå 1. januar 2017 vil tenestetilbodet ved Orstad helsestasjon bli flytta til Klepp helsestasjon, Kleppetunet 2. etg.

 • Vinnaren er kåra

  Det er teikninga til Solvår Egeland 8 år frå Bore skule som skal pryda ordføraren sitt julekort i år.

 • Kommunestyret sitt vedtatte budsjett og økonomiplan 2017-2020

  Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020 blei vedtatt av kommunestyret 12. desember 2016.

 • Inspirasjonssamling om Partnerskap mot mobbing

  Innlegg ved Marco Elsafadi. Onsdag 30. november kl. 18.00 i aulaen på Bø skule på Nærbø.

 • Ungdata resultat for Klepp

  Link til Ung data sine nettsider finn de her:

 • Nå blir det snart lys på heile turstien rundt Frøylandsvatnet

  Det fører til at stien blir stengt på denne strekninga i perioden 14. november til 4. desember.

 • Folk lever lenge i Klepp

  10. november skreiv Kommunal rapport om Klepp kommune som er den kommunen med lågaste dødelighet i landet og som også er blant kommunane som har høgast levealder i landet.

 • Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

  Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016.

 • Boksal på biblioteket

  På laurdag 12. november kl 10.00 startar årets boksal på Klepp bibliotek.

 • Bli frivillig

  På nettsida frivillig.no kan du finna ut kor du kan bidra som frivillig.

 • Veiviser - Bolig for Velferd

  I dag blei nettportalen "Veiviser Bolig for Velferd" lansert.

 • Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

  Desse får våren 2017 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram.

 • Bli oljefri

  Nå har alle rett til å få pengar tilbake for ei rekke energitiltak i heimen. Møt opp på Sandnes kulturhus 9. nov kl 18.30 og få meir informasjon.

 • Brukarkonferanse

  Vert arrangert 15.11.16. Dette er ein konferanse arrangert av brukarar i Klepp kommune. Målgruppa er andre brukarar og pårørande i Klepp kommune innan psykisk helse og rus. Påmelding innan 8.11.16.

 • Stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Ny rådmann tilsett

  Eit einstemmig kommunestyre vedtok 19. september å tilsetta Torild Lende Fjermestad som ny rådmann i Klepp kommune.

 • Nye NAV lokale er åpna

  Måndag 19. september kl 12.00 var det offisiell åpning av dei nye NAV lokala i Kjøpmannsbrotet 5.

 • Konferansen SMÅ STEG - STOR ENDRING

  Dette er 9.året på rad at vi arrangerer et inspirasjonsseminar med fokus på psykisk helse og aktivitet. Årets tema:"HER OG NÅ, ikke der og då"

 • Nytt KiD-kurs

  Kurs i depresjonsmestring er utarbeida for vaksne som i periodar kan kjenna seg nedstemte eller deprimerte, på ein slik måte at det går ut over livskvaliteten.

 • Gratis energiportal!

  Ønskjer du ein gratis objektiv energianalyse av din bustad? Energiberekninga er enkel å bruke

 • Kulturpris, stipend og – tilskot nyanlegg

  Kommunale tilskot med søknadsfrist 1. oktober.

 • Invitasjon til støttekontaktkurs

  Kurset er nå fullbooka.

 • Oppstartmøte "Kick off" Folkepulsen Klepp

  Folkepulsen Klepp skal nå settast i gong. Kick Off-møte er på Rådhuset 1. september.

 • Verdensdagen for psykisk helse

  Fellesarrangement for Klepp, Time og Hå. 26.sept.og 5.okt. 2016.

 • Nye etablerarkurs til hausten

  Oppstart 22. august 2016 – kveldstid (Stavanger) og 21. september 2016 – dagtid (Stavanger)

 • Små og store byggetiltak

  Er byggetiltaket ferdig? Ver merksam på at også tiltak som er unnateke krav om ansvarsrett (tidlegare kalla ’meldingssaker’) krev ferdigattest. Dette gjeld løyve gjeve etter 01.07.2010. Tiltakshavar må sende melding til kommunen når tiltaket er utført.

 • Ledig stilling som rådmann

  Ny rådmann må vere ein tydelig og samlande leiar. Han eller ho må klare å byggje tillit og etablere god samhandling mot politisk leiing og i forhold til kommunen sine tilsette

 • Til kongen sin hagefest

  17 heldige kleppsbuarar skal vera til stades på kongen sin hagefest på Ledaal i dag 27.06.16.

 • 1000 gratis falafler

  På lørdag vert det falafelfest i Klepp sentrum. Syrere i Klepp deler ut gratis falafler.

 • Prøveutgraving av skipsvraket på Orre

  Undersøkjinga av vraket fortsetter med ei større prøveutgraving.

 • Dont DO it

  Over 200 kumlokk i regionen er dekorert med Dont DO it.

 • Fornying av Kleppekrossen

  Velkommen til folkemøte om fornyinga i Kleppekrossen, torsdag 2. juni kl 18.00 - 20.00 i festsalen på Rådhuset. 

 • Kvardagsrehabilitering fungerar!

  Halvparten av deltakarane i kvardagsrehabilitering klarer seg utan tenester frå kommunen etter at dei har vore gjennom dette opplegget!

 • Ombygging på Klepp bibliotek

  Biblioteket er stengt i uke 22. Mandag 30. mai til og med lørdag 4. juni.

 • Nytt frå skattetaten

  Sjå her for anbefalt rapporteringsform for bedrifter med enkle skattemessige forhold.

 • Totalforbod mot å gjera opp eld

  Det er i dag innført totalforbod mot å gjera opp eld i eller i nærleiken av skog og mark i Rogaland brann og redning sine 10 eigarkommunar.

 • 17. mai 2016

  Her kan du finna 17. mai programma i Klepp.

 • Kortversjon av Årsrapport 2015

  Her kan du lesa kortversjonen av Klepp kommune sin Årsrapport.

 • Folkeavstemming i dag 25. april

  - Ja eller nei til Jæren kommune? På valdagen måndag 25. april, må du stemma i den kommunen du bur i.  Ta med legitimasjon med bilde! Åpningstid: 09.00 - 21.00

 • Vil du vera meddommar?

  Nå er det siste sjanse til å melda seg som meddommar i Tingretten eller Lagmannsretten for dei neste fire åra. Grip sjansen og prøv deg på noko nytt! Vi tek ennå imot forslag til nye kandidatar. Ta kontakt med kommunen eller send inn søknadsskjema snarast. 

 • Stort engasjement på Jæren

  4498 av innbyggjarane i Hå, Klepp og Time har så langt nytta seg av tilbodet om førehandsstemming før folkeavstemminga om Jæren kommune 25. april. 

 • Informasjon om folkeavstemminga 25. april på andre språk

  Brosjyren som blei sendt ut til alle innbyggjarar er nå oversett til fleire språk.هل تسكن في بلدية (هو) أو بلدية كليب أو بلدية تيما (برينا) و أنت فوق عمر 16 سنة و مقيم في النرويج على الأقل منذ ثلاثة سنوات تأكد من أنك تستطيع المشاركة في الاستفتاء على توحيد البلديات في 25 نيسان (ابريل).

 • Frigjeringsdagen og veterandagen 8. mai

  I høve markeringa av frigjeringsdagen og veterandagen har ordførarane i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå gleda av å invitera veteranar til ein lunsj i Vatneleiren denne dagen.

 • Stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan psykisk utviklingshemma i Klepp og Time søka om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond. Søknadsfristen er 30. april 2016.

 • Fullsett sal på folkemøtet

  Fullt hus på folkemøtet i Klepp med tema: Blir lokaldemokratiet i ein storkommune svekka eller styrka?

 • Ja eller nei til Jæren kommune?

  Bli med på folkemøte i Klepp rådhus måndag 4. april kl 19.00.

 • Midler frå Sparebankstiftelsen Klepp

  Fristar for å søkje midler frå Sparebankstiftelsen Klepp er 30. april og 31. oktober.

 • Kapasitetsutfordringar Bore skule og Kleppe skule

  Saka blir behandla politisk i hovudutvalet 14. juni og i formannskapet og kommunestyret 20. juni

 • Har du lyst på en utfordring?

  Bli med Frisklivsentralen å sykle Nordsjørittet 11 juni 2016

 • Førehandsstemming - Jæren kommune?

  Frå mandag 21. mars kan du førehandsstemma på biblioteket i Klepp rådhus. Ta med legitimasjon med bilde.

 • Tilskot til frivillige organisasjonar

  Søknadsfristen er 1. april for søknad om tilskot til ideelle og humanitære organisasjonar, brukarorganisasjonar og sjølvhjelpsgrupper innan helse- og velferdsområde. Dette er eit supplement til kommunale tenester. 

 • Skryt i Kommunalnytt

  Hå, Klepp og Time blir trekt fram som månadens eksempel i Kommunalnytt nr 2.

 • Kontaktinformasjon om tilsette i kommunen

  Direktenummer og e-postadressar til tilsette i kommunen finn de ved å trykka på /Kontakt oss/ i det grå feltet, heilt nederst på denne sida.

 • Jærordførarane i Oslo med intensjonsavtalen for Jæren kommune

  - Ein ny Jæren kommune vil bli ein framtidsretta, stor og viktig jordbrukskommune, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner då ordførarane i Hå, Klepp og Time onsdag presenterte intensjonsavtalen for Jæren kommune på statsråden sitt kontor.

 • Temamøte om nettmobbing

  3 mars kl 17.00-19.00 - For kommunestyret og medlemmar av foreldreutval/driftsstyre på skular og barnehagar.

 • Tilskot, o.a. med søknadsfrist 1. mars og 1.april

  Hugs å sende inn søknad om driftstilskot for lag og organisasjonar og søknad om treningstid i Klepphallen innen 1. mars og 1. april.

 • Ny sjølbetjeningsløysing for situasjonskart

  Bestilling av situasjonskart i samband med byggesøknad

 • Nå er Intensjonsavtalen er signert!

  Etter eit kort møte i styringsgruppa blei intensjonsavtalen for ein muleg Jæren kommune signert i dag. Innhaldet i denne er grunnlaget for folkeavstemminga måndag 25. april. (Førehandsstemming frå 21. mars).

 • Treng foreninga di tilskot?

  Invitasjon til lokalt orienteringsmøte om Sparebankstiftelsen SR-bank og Gjensidigestiftelsen sine tilskotsmidlar 11. februar i Sandnes.

 • Bli lærar i Jærskulen

 • Idedugnad

  Det er venta omlag 150 asylsøkarar til Klepp i løpet av våren 2016. Vil du vera med å hjelpa?

 • Velkommen til ordføraren sitt nyttårstreff 2016

  Klepp rådhus 1. januar kl 16.30. Arrangentet er ope for alle innbyggjarar. Fri entré.

 • Kommunereformen

  Dokumentet om korleis ein eventuell Jæren kommune skal styrast og organiserast er nesten klart!