Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Siste nytt

 • 23 nærturar på Jæren

  Jæren Turlag arrangerer 23 turar i nærområdet. Den første turen er onsdag 15. januar.

 • Mulighetsdag

  Føresette til elevar på 9. trinn er velkomne til møte om utdanning og karrieremoglegheiter i Klepp kommune.

 • Folkemøte om rus og ungdom

  22. januar vert det arrangert folkemøte på rådhuset for ungdom og foreldre om ungdomsmiljø og rusmidler.

 • Årets fyrste fullmånekonsert

  Fredag 10. januar kan du oppleva gruppa Låvaberget i Friluftshuset på Orre.

 • Ordførarens nyttårstale

  Les ordførar Sigmund Rolfsens nyttårstale, og sjå lista med alle som fekk kommunal påskjønning 1. januar 2020.

 • Nyttårstreff 2020

  Ordføraren har gleda av å innby til nyttårstreff i Klepp rådhus, Festsalen, 1. januar 2020.

 • Heider til folkevalt

  Arne Madland blei i går heidra med KS sin medalje for folkevalde. Utdelinga skjedde på kommunestyret sin årlege julemiddag 17. desember 2019.

 • Har du lyst å bli treningskontakt?

  Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med menneske?

 • Vassmålaravlesing

  Det er tid for avlesing og registrering av vassmålarstand. Fristen er 20. desember. Dersom det er installert fjernavlesingsmålar hos deg treng du ikkje gjere noko.

 • Veteranplan

  I samband med kommunestyrets behandling av Veteranplanen er det beslutta at Klepp kommune rettar ein takk til sine veteranar.

 • Budsjett 2020 / økonomiplan 2020 - 2023

  Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023 er nå lagt ut til offentleg høyring.

 • Nasjonal tilskotsordning

  Nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge Søknadsfrist: 13.12.2019

 • Kulturprisen 2019 til John Th. Josefsen

  Hovudutval for samfunn og kultur, Klepp kommune, avgjorde tildelinga i møte 26. november.

 • Folke Ravndal får Klepp kommune sin frivilligpris for 2019

  Folke Ravndal har i alle år vore ei eldsjel i det frivillige arbeidet i Klepp og har roller og oppgåver i ei rekke ulike samanhenger.

 • Ny klatreinstallasjon ved Frøylandsvatnet

  Tysdag 19. november opna eit nytt aktivitetsområde med klatreinstallasjon på Båtatangen ved Klepp stasjon

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet på besøk

  Ordførar og rådmannens leiargruppe fekk besøk av ein delegasjon frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19. november.

 • Ny visjon

  Ny visjon for Klepp kommune: Med blikk for alle

 • Kommunal påskjønning - kulturprestasjonar 2019

  Frist for å melda inn lag og foreningar med utøvarar som er blitt norgesmeistrar m.v. i 2019 er 1. desember.

 • Melding frå Kartverket

  Grunna kommune- og regionreformene som trer i kraft frå nyttår vil matrikkel og grunnbok vere stengd i slutten av desember 2019. Dette får følger for tinglysing og kommunen si saksbehandling.

 • Du er ein del av Norges beredskap

  Kampanjen fokuserar på kva enkeltpersonar bør ha tenkt gjennom dersom straumen blir borte i fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke, vatnet er stengt eller det blir vanskeleg å få tak i nødvendig varer.

 • Influensavaksine

  Folkehelseinstituttet tilrår alle innbyggjarar over 65 år å ta influensavaksine.

 • Frivilligprisen 2019

  Ny frist for forslag: 15. november

 • Swingmesterskap

  Skulemesterskapet i Swing går av stabelen fredag 8. november kl 19.00

 • Ordførarane i Klepp, Time og Hå sin julekalender

 • Sett av ei vipestripe

  Sett av ei vipestripe med regionalt miljøtilskot

 • Har du fått ein blå dunk?

  Endring i renovasjonsordninga frå 1. januar 2020.

 • Ny ordførar

  Sigmund Rolfsen ny ordførar i Klepp.

 • Utflukter for elevar og foresatte/familiar i haustferien

 • Søknad om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemning i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Rogaland fylkeskommune sin bragdpris

  Forslag til kandidatar kan sendast til fylkeskommunen innan 1. november.

 • Kommunale avgifter informasjon

 • Valresultat for Klepp

  Følg opptellinga for Klepp her:

 • Søknad om tilskot, o.a. med frist 1. oktober

  Desse tilskotsordningane, samt innmelding av kandidatar til heiderutmerking har frist 1. oktober.

 • "Leva heile livet" Seminar 75+

  Klepp kommune inviterer alle som fyller 75 år i år, og dei som er eldre, til seminar om tema "Leva heile livet". Tid: 12.september 2019 i festsalen i Klepp rådhus. Hugs å melda deg på til sentralbord1@klepp.kommune.no eller på telefon 51 42 98 00

 • Informasjonsmøte om Vardheia ungdomsskule, idrettshall og turnhall

  I september startar arbeidet med å bygga Vardheia ungdomsskule og området rundt. Time kommune som tiltakshavar og Jærentreprenør som totalentreprenør ønsker alle naboar og andre interesserte velkomne til møte den 4. september 2019 kl. 17.00 i Time bibliotek.

 • Velkommen til nytt skuleår

  Klepp kommune ønsker nye og gamle elevar velkommen til nytt skuleår måndag 19. august. For meir informasjon, sjå nettsida til din skule.

 • Renovasjonsbil på private vegar

  Henting av avfall på private vegar

 • Pelsdyrbonde - når det røyner på

  13. juni 2019 vedtok Stortinget at pelsdyrnæringa skal avviklast. Dette kan vere ei stor påkjenning for mange bønder, med tanke på eiga helse, dyrevelferd, økonomi og andre ting.

 • Varslingsrett til Helsetilsynet

  Rett til å varsla Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlege skader etter hendingar som har samanheng med helsehjelpa i den kommunale helse- og omsorgstenesten.

 • Klipping av hekkar

  Sjekk hekken før skulestart

 • Endring i renovasjonsordninga

  Ymse endringar i renovasjonsordninga. Les vidare for mei info.

 • Reinare vatn på Jæren

  Nå er det ikkje lenger lov å gjødsla med husdyrgjødsel seint på hausten. Dette er eit viktig grep for å få reinare vatn på Jæren.

 • Momskompensasjon for frivillege lag og foreningar

  Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 • Sommarles 2019

  Sommarles - Noregs største og kulaste lesekampanje startar 1.juni!

 • Dansesommar - kurs på Kulturskulen

  Klepp kulturskule arrangerar gratis kurs i dans for unge i alderen 13 - 18 år.

 • Ekstraordinært kommunestyremøte

  Det er sett opp eit ekstra møte for kommunestyret i Klepp måndag 27. mai kl 18.00 i kommunestyresalen.

 • Kleppeloen 2019

  16. juni er datoen for Kleppeloen 2019. Det blir gratiskonsert med Janove Ottesen, Alexander Rybak og TØFL, m.m. Her er programmet:

 • 17.mai 2019

  Her er programma for krinsane i Klepp.

 • Godkjente vallister 2019

  Valstyret i Klepp har den 24. april godkjent 10 listeforslag til kommunestyrevalet i Klepp den 9.september 2019.

 • Boksalg på biblioteket

  Mange bøker igjen ennå. 10 kroner pr bok. Salet varer til 13. mai.

 • Markering av 8. mai

  Onsdag 8. mai blir det felles markering av frigjeringsdagen og veterandagen for 17 kommunar i Vatneleiren i Sandnes. Dette er ei årleg markering for å heidra veteranar og personale som har delteke i internasjonale militære operasjonar.

 • Husk å halde hunden i band!

  Generell bandtvang frå 1. april

 • Generelt bålforbod

  Totalforbodet som har vore i effekt for Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine eigarkommunar blir oppheva frå måndag 29. april 2019.

 • Formannskapsmøte

  Det blir møte i Formannskapet onsdag 24. april kl 16.00 og ikkje 23. april som viser i møtekalenderen.

 • Konfliktrådsmeklar

  Konfliktrådet treng ny meklar i Klepp kommune.

 • Sykle til jobben

  Meld deg på Sykle til jobben som startar 24. april.

 • Feil i postmottak

  Post sendt til postmottak@klepp.kommune.no 28.mars mellom kl 13.30 og ca 16.50 kom ikkje gjennom. Dei som sende noko i dette tidspunktet fekk ei automatisk melding om at postboksen var full og må senda meldinga si på nytt. Feilen er nå retta.

 • Avtale med "Alternativ til vold"

  Klepp kommune har inngått avtale med "Alternativ til vold" (ATV). Dette tilbodet er tilgjengeleg for alle innbyggarar i Klepp kommune.

 • Har du lyst å verta treningskontakt?

  Klepp kommune arrangerer treningskontaktkurs saman med Jæren DPS og dei andre Jærkommunane.

 • Digital fotosamling

  Klepp kommune si historiske fotosamling er digitalisert og tilgjengeleg for allmenheiten. Samlinga inneheld kring 5500 bilete kor storparten av bileta er tekne av Karl Korneliussen Kleppe (1877-1959).

 • Vassmålarane blir skifta ut

  Det er røyrleggarfirmaet Sig. Halvorsen som er engasjert for å skifta ut alle vassmålarar til nye digitale vassmålarar hos innbyggjarane i Klepp. Dei varslar husstandane med SMS før dei kjem.

 • Auka driftsresultat i Klepp

  Foreløpig rekneskap for 2018 viser at Klepp kommune har ein auke i netto driftsresultat frå 31 millionar til 41,9 millionar i 2018. Årsaka er betre skatteinngang i Klepp og for landet, lågare driftsutgifter og høgare renteinntekter enn budsjettert.

 • Klepp er best i Rogaland

  Forbrukerrådet har testa kor gode kommunane er til å hjelpa folk via telefon, e-post og nettsider, med spørsmål om ulike kommunale tenester.

 • Nav Klepp-Time sitt publikumsmottak opnar 18.febr. 2019

  Adresse for publikumsmottaket er: Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe Opningstid: Måndag – fredag 12.00 - 14.00

 • Sykle til jobben 2019

  Meld deg på til Sykle til jobben-aksjonen allerede nå og bli med i trekninga av 200 premiar til dei første 5.000 som melder seg på.

 • Trygt lokalsamfunn

  Klepp kommune er regodkjent som Trygt lokalsamfunn. Dette blei markert i kommunestyremøtet den 4. februar 2019.

 • Folkehelseprofil i Klepp

  Stort sett har Kleppsbuen god helse, men det er framleis noko som kan bli betre.

 • Søknad om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond

  Nå kan enkelt personar eller grupper av personar med psykisk utviklingshemming i Klepp og Time kommune søkja om støtte frå stiftelsen Lyefjell Gåvefond.

 • Tilskot med søknadsfristar 1. mars og 1. april

  Gjeld tilskot til frivillige lag og organisasjonar innan Kultur og Helse og velferd.

 • Ny visjon

  Klepp skal få ny visjon - Blir du med? Møt opp til «workshop» på Orstadhuset på onsdag 20. februar kl 17.00

 • Strøsand

  Vi deler ut strøsand til alle pensjonistar og innbyggarar med funksjonsnedsetting.

 • Ope næringstreff i Klepp

  Klepp kommune og Næringsforeningen inviterer til ope næringstreff onsdag 20. februar 2019 kl 18.00

 • Har du ikkje lese av vassmålaren?

  Hugs å gjera dette innan 1. februar.

 • Vipps søppelet vekk

  No kan du kjøpa ekstrasekk med Vipps.

 • Slutt på papirfaktura

  Frå januar 2019 sender me faktura til din digitale postkasse eller Altinn, viss du ikkje har registert avtale om efaktura eller avtalegiro.

 • Felles NAV kontor

  Kjøpmannsbrotet 5, 4352 Kleppe, blir nytt felles lokale for NAV kontora i Klepp og Time.

 • Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

  Formannskapet sin innstilling til Budsjett for 2019 og Økonomiplan for 2019-2022 ligg nå ute til høyring. Frist for kommentarar er 12. desember 2018.

 • Nye forkjørsvegar i Klepp

  13 fylkesvegar i Klepp vert no skilta som forkjørsvegar.

 • Kommunal påskjønning – kulturprestasjonar 2018

  Hugs å melde frå til kommunen innan 1. desember.

 • Tenning av julegrana

  Søndag 2. desember kl. 17.00 på "sentrumstomta" mellom rådhuset og Jærhagen.

 • Barnefattigdom

  Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntekstsfamiliar.

 • Skambankt får kulturprisen

  Hovudutval for lokal utvikling har vedteke å tildela kulturprisen for 2018 til rockebandet Skambankt.

 • Nytt kommunehus, kyrkje og aktivitetspark

  Det var godt frammøte på møtet i rådhuset tysdag 6. november i kommunestyresalen, der 3 ulike arkitektfirma presenterte 3 moglegheitsskisser for framtidig kommunehus (rådhus og kultur), ny kyrkje og aktivitetspark i sentrum.

 • Støtte til å informere om val i 2019

  Vil du bidra til at fleire stemmer ved valet? Har du ein god idé om korleis vi kan få enda fleire veljarar til urnene? Slik kan du få støtte til din idé!

 • Hovudplan på høyring

  Hovudplan for vatn, avløp og vassmiljø 2019 - 2028 er no på høyring. Frist for å koma med innspel til planen er 21. november 2018.

 • Vil du vera med?

  Har du meiningar om helse- og velferdstenestene i Klepp? Vi ønsker dine innspel på revisjon av strategiplanen Taktskifte - helse og velferd i ei ny tid.

 • Skiltplan på høyring

  Skiltplan for stadnamn på Klepp stasjon er no på høyring. Frist for å kome med innspel er 7. november.

 • Ny nettside med info om graveprosjekt

  Kommunalteknisk avdeling informerer her om planlagde og pågåande kommunale graveprosjekt.