Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Rettslege spørsmål

Advokat

Har du dårleg økonomi og treng juridisk hjelp, kan du søkje om fri rettshjelp. Dette inneber at staten heilt eller delvis dekkjer utgiftene dine til advokathjelp og fri sakførsel i retten.

Prioriterte sakstypar er:

 • familiesaker
 • erstatning for personskade
 • oppseiing/utkasting av bustad
 • oppseiing/avskjed i arbeidsforhold
 • trygd
 • pensjon

Kriterier/Vilkår

 • Du har bruttoinntekt eller næringsinntekt som ikkje er større enn 246 000 kroner for einslege, 369 000 kroner for ektefellar. Formuesgrensa er 100 000 kroner
 • Du har ikkje teikna rettshjelpsforsikring som heilt eller delvis dekkjer utgiftene til juridisk bistand med mindre særlege forhold gjer det rimeleg
 • I enkelte tilfelle kan Fylkesmannen gjere unntak for inntektsgrensa. Uavhengig av inntekt og formue kan det blir gjeve fri rettshjelp
 • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker
 • i saker om kvinnemishandling
 • når eit valdsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen

Advokaten som du ønskjer å nytte, må normalt halde til i nærleiken av der du bur eller har tilhald.

Pris for tjenesten: Personar med bruttoinntekt under 100 000 kroner pr. år betalar ikkje eigendel.

Regelverk:

Lov
Lov om fri rettshjelp
Forskrift
Forskrift til lov om fri rettshjelp

Praktiske opplysninger
Veiledning - korleis få utført eller motta tenesta

 • For å få fri rettshjelp må du fylla ut eit eigenerklæringsskjema der du gjer greie for den økonomiske situasjonen din. Skjemaet sender du til Fylkesmannen saman med opplysningar om kva saka gjeld. Vel du å ta kontakt med ein advokat, vil denne i mange tilfelle sjølv kunne innvilge fri rettshjelp eller hjelpe deg med å sende søknaden vidare.

Søknadsskjema
Fri rettshjelp (eigenerklæring, skjema)

Vedlegg
Legg ved utskrift av den siste likninga eller annan stadfesting på din økonomiske situasjon dersom den har endra seg.

Saksbehandling
Hovudregelen er at Fylkesmannen avgjer saker om fri rettshjelp. I enkelte tilfelle kan likevel dette blir avgjort av advokaten sjølv eller av retten ved fri sakførsel.

Klagemulighet
Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til fylkemannen innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom fylkesmannen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Justisdepartementet, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Forliksråd

Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold.

Målgruppe: 
Personar eller firma som har eit krav mot ein annan person eller eit firma.

Først må du varsle den du ønskjer å gå til sak mot, skriftleg.

Deretter må du levere forliksklage til forliksrådet - vanlegvis i den kommunen der klagemotparten bur. Du treng ikkje bruke advokat.

Forliksrådet skal alltid prøve mekling mellom partane, og kan også i mange tilfelle seie dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad. Det tyder mellom anna at ei avgjerd i forliksrådet blir ståande dersom ho ikkje blir ført vidare til tingretten, og at ho kan tvangsfullførast via namsmannen.

Det er eit forliksråd i kvar kommune. Forliksrådet har tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene blir valde av kommunen for fire år om gongen. Fylkesmannen har tilsyn med forliksråda.

Hva er forliksrådet?

Regelverk

Lov
Lov om rettsgebyr (rettsgebyrloven) § 7
Lov om domstolene (domstolloven) §§ 27 og 28
Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) kap. 6 Behandlingen i forliksrådet
Forskrift
Forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften) § 3-2 Forliksklage

Praktiske opplysningar
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er innklaga.

Vedlegg
Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Søknaden sendes til
Forliksklage skal sendast til forliksrådet i den kommunen den innklaga bur eller har forretningsstad.

Klagemulighet
Dommar i forliksrådet kan innan éin månad bli anka til tingretten. Det er avgrensa høve til anke for rettsforlik.

Fleire opplysningar
Organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet er nå endra.
Frå 01.01.2006 vart forliksråda overført frå kommunane til staten.

Sekretær for forliksrådet:
Klepp Lensmannskontor,
Postboks 41
4358 Kleppe

tlf 51786655

Klepp lensmannskontor er nå sekretariat for forliksrådet. Dette medfører inga endring i forliksrådets status som ein av landets ordinære domstolar. Det skal fortsett vera forliksråd i kvar kommune, og skal fortsett veljast av kommunestyret. Det administrative og økonomiske ansvar for forliksrådet som domstol er Justisdepartementet. Forliksrådet er den lågaste lekken i rettssystemet for sivile saker. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol. Hovudregelen er at sivile rettssaker vert behandla av forliksrådet før dei ev kan fremjast for heradsretten.

Unntak: saker om ekteskap, skifte og barnefordeling, saker om patent, varemerke o.l., saker om er avgjorde i Forbrukartvistutvalet.

Konfliktrådet

Konfliktrådet er eit gratis, statleg tilbod til alle, uavhengig av alder. 

Konfliktrådet hjelper til med å løysa konflikter. Konfliktene kan vera mellom private partar eller mellom ein fornærma og ein gjerningsperson der det har vore utført ei kriminell handling. Målet er at partane gjennom dialog finn fram til løysingar. Løysingane kan vera ulike, for eksempel ved å gjera opp for konkrete lovbrot eller ved å gjenoppretta mellommenneskelege relasjonar.

Regelverk
Lov
Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven)
Forskrift
Forskrift om konfliktrådsbehandling

Heimeside for Konfliktrådet

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00