Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Retningslinjer for folkevalde

Arbeidsgjevarstrategi

Arbeidsgjevarstrategi 2020

Etikk

Etiske retningslinjer - Klepp kommune

Reglement for folkevalde

1. Politisk reglement for kommunestyre, formannskap og hovudutval

2. Kommunelova

4. Delegeringsreglement for kommunedirektøren

5. Politisk delegeringsreglement

6. Forskrift om økonomisk godtgjersle for folkevalde

7. Finansreglement

8. Økonomireglement

Informasjon for folkevalde

25.11.2020 - Nye og reviderte hefter frå KS for folkevalde:

Møtet er satt! Handbok i møteskikk, møteleiing og voteringsteknikk

Håndbok for ordførerer og møteleiarar i andre folkevalde organ

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Folkevalgtes arbeidgiveransvar

Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll

********************************************

Tillit - Folkevald i kommunen

Ulike begrep og dokumenttypar

Skjema

Skjema for møtegodtgjersle

Skjema for reiserekning 

Tenesteområde for samfunn og kultur

Reglement for kommunale byggjeprosjekt

Tenesteområde for barn og unge

Folkevalde i samarbeidsutval- og driftsstyra

Barnehagebruksplan

Jærskulen

 

 

 

Rådhuset

Besøksadresse:

Solavegen 1
4352 Kleppe

Postadresse:

Postboks 25
4358 Kleppe

Telefon: 51 42 98 00