Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Postliste

På postlista til Klepp kommune kan du lesa alle dokument som går inn og ut frå kommunen, sortert på dato. Alle dokument er offentlege dersom det ikkje er gjort unntak heimla i lov. Postlista blir publisert på nettsida innan kl 10, dagen etter. Den er tilgjengeleg på nettsida i tolv månader. For innsyn i eldre dokument, ta kontakt med dokumentsenteret på telefon 51 42 98 00

Regelverk
Lov om arkiv (arkivlova): http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126
Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova): 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16


Ny postliste etter 16.06.2020

På grunn av tekniske utfordringar knytta til nytt sak-arkiv system, opplever vi for tida utfordringar med å få lagt ut dokument i postlista like raskt som før. Vi jobbar med saka og beklagar ulempene dette fører med seg.

Postliste før 16.06.2020