Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kunngjeringar

Høyringsmøte for Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027

Arbeidet med oppdatering av gjeldende regionalplan for vannforvaltning er nå godt i gang. 

Et planprogram og et dokument som beskriver hovedutfordringene har vært på høring, og selve planen med tilhørende tiltaks- og handlingsprogram sendes nå på høring fra mars 2021.

Det vil holdes fem høringsmøter; ett på regionalt nivå, og ett for hvert vannområde. 

  • For Rogaland vannregion: 18. mars, kl. 12:00 - 14:00
  • For Jæren vannområde: 22. mars, kl. 12:00 - 14:00 

På grunn av smittevernhensyn vil disse være digitale via Microsoft Teams og de som ønsker å delta må melde seg på.

Se link fra Rogaland fylkeskommune sin hjemmeside, for mer informasjon: 

https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/regionalplan-for-vannforvaltning-2022-2027.2483.aspx

Høyring - Forskrift om møtegodtgjersle

Kommunestyret behandla på møte 21.12.2020 sak 116/20 Forskrift om møtegodtgjersle. Saka blei trekt då forskrifta ikkje hadde blitt lagt ut på høyring på kommunen sine nettsider.  Basert på innspel frå kommunepartia kjem det til å bli lagt inn eit avsnitt om møtegodtgjersle for vigsling. Elles ønsker kommunen innspel og kommentarar til forskrifta velkomne.

Dokument i saka:

Høyringsdokument - Forskrift om møtegodtgjersle
Saksframlegg
Saksprotokoll

Høyringsfrist: 29. januar 2021.

Innspel/ uttale til forslaget skal sendast til: postmottak@klepp.kommune.no

Høyring - retningslinjer for støtte til kultur

Hovudutval for samfunn og kultur behandla på møte 15.12.20 (sak 93/ 20) forslag til nye retningslinjer for støtte til kultur og vedtok følgjande:

"Hovudutval for samfunn og kultur tar framlegg til nye retningslinjer for støtte til kulturarbeid til orientering.

Forslaget til nye retningslinjer blir sendt ut på høyring like over nyttår. Høyringsfristen blir sett til 15. februar og deretter handsama i hovudutval SK før endeleg handsaming i kommunestyret våren 2021."

Her finn du lenker til saksdokumenta:

Kommunen ønskjer innspel og kommentarar til forslaget velkomne.

Høyringsfrist: 15. februar 2021

Innspel/ uttale til forslaget skal sendast:  postmottak@klepp.kommune.no

Høyring: Forslag til "lokal renovasjonsforskrift"

Kommunane Randaberg, Stavanger, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har laga forslag til ny lokal renovasjonsforskrift. Forslaget til renovasjonsforskrift er tilpassa kvar enkelt kommune. Forslaget for Klepp kommune er tilpassa til Klepp kommune og avviker litt frå dei andre kommunane sitt forslag.

Hovudutval for samfunn og kultur vedtok i møte 24.11.2020 å leggje ut forslag til renovasjonsforskrift på høyring.

Forskriftsforslaget finn du her:

Forslag til lokal forskrift

Høyringsfrist er sett til 29.01.2021

Kommuneplan 2022-2033 - høyring av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid

Kommunestyret i Klepp vedtok møte 16.11.2020 (sak 90/20) å leggja ut forslag til planprogram for kommuneplan 2022-2033 ut til offentleg ettersyn, jf pbl §4-1.

Samstundes blir det varsla oppstart av planarbeid for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Gjeldande kommuneplan blei vedteken i 2014.

For alle kommuneplanar som kan ha vesentleg verknad for miljø og samfunn, skal det som eit ledd i varslinga av planoppstart utarbeidast eit planprogram som grunnlag for arbeidet. Planprogrammet skal gjere greie for føremålet med planarbeidet og planprosessen.

Forslaget til planprogram byggjer på dei prioriterte oppgåvene som blei identifisert i den kommunale planstrategien.

Forslag til planprogram finn du her.

Gjeldande kommuneplan finn du her.

Merknader til planprogrammet, eller innspel til planarbeidet generelt, kan sendast til:

Klepp kommune - postmottak@klepp.kommune.no

Høyringsfrist er sett til 04.01.2021

 

Høyring: Forslag til "lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe"

for kommunene på Jæren og sørlige del av Ryfylke. 

Kommunane Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Hjelmeland, Strand, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har laga forslag til ny lokal avløpsforskrift for utslepp frå mindre avløpsanlegg.

Ny avløpsforskrift for Jæren og sørlege del av Ryfylke er heimla i Forurensningsforskriften kapittel 12 og gjeld for utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus, hytter og liknande med mindre enn 50 pe (personekvivalentar).

Forskriftsforslaget og høyringsdokumentet finn du her:

Høringsbrev

Kommentarer til lokal forskrift

Forslag til lokal forskrift

Kartet som høyrer til forskrifta finn du her: http://arcg.is/1ufKXb

Eventuelle merknader kan sendast til postmottak@klepp.kommune.no, eller Klepp kommune, postboks 25, 4358 KLEPPE innan 15.12.2020.

Høyring - kulturplan 2020-2031

Hovudutval for samfunn og kultur vedtok i møte 23.06.20 (sak 44/20) samrøystes å senda forslag til kulturplan ut på høyring med høyringsfrist 15. september

Kulturplanen tar for seg ulike tema innan kulturfeltet, i hovedsak retta mot det lokale kulturlivet. Det er foreslått 5 mål og hovudtema i planen:

- Kultur for alle
- Aktiv kulturformidling og mangfald av kulturopplevingar
- Attraktive kulturarenaer og funksjonelle lokale
- Høg frivillig verdiskaping
- Vekst innan kultur-næringsutvikling

Kulturplanen er utarbeidd som ein temaplan og byggjer på kommunen sin visjon
«Med blikk for alle». Planen er å forstå som ei utdjuping og konkretisering av visjonen på kulturområdet og skal følgjast opp gjennom årsplanar for kulturområdet og for dei ulike tenesteområda, der det er aktuelt.

Kommunen ønskjer innspel og kommentarer til planforslaget velkomne!

Høyringsfrist er 15.09.2020.

Merknader til planen kan sendast til: postmottak@klepp.kommune.no

Møtebok frå hovudutval for samfunn og kultur 23.6.20

Kulturplan 2020-2031 - høyringsuttkast

Høyring - barnehagebruksplan 2020-2032

Kommunestyret har bestilt ny barnehagebruksplan på grunnlag av at forutsetningane i barnehagebruksplan av  2018 er endra. Barnetalet skulle etter plan av 2018 nå vore stabilt, men i staden har kommunen fått ytterligare reduksjonar i barnetala både i 2019 og 2020. Barnehagebruksplan av 2020-2032 er i samsvar med de nye barnetala (framskrivingar). Planen skal behandlast 20. august i hovudutvalet,  24. august i formannskapet t og 7. september i kommunestyret.
Høyringsbrev barnehagebruksplan (NB! Merk utsett høyringsfrist til 13.06.20)

Barnehagebruksplan 2020-2023

Nasjonale føringar

Oversiktskart 

Tabell over bygningar

Høyringsfrist: forlenga til 13.06.2020

Send høyringsmerknader på e-post til: postmottak@klepp.kommune.no

Planprogram for dobbeltspor på Jærbanen på strekninga Sandnes - Nærbø

Det skal planleggjast dobbeltspor på Jærbanen. BaneNor har utarbeidd forslag til planprogram. Forslaget er nå lagt ut på høyring.

Høyringsfrist er 1. september 2020

Forslaget til planprogram og meir informasjon finn du her.

Høyring - nye krinsgrenser for skulekrinsane Bore, Kleppe og Kleppeloen skular

Rådmannen har utarbeidd to framlegg til nye krinsgrenser for skulekrinsane Bore, Kleppe og Kleppeloen skular. Dette vert nå sendt ut på høyring.

Nytt høyringsbrev - utsett frist 

Føreskrift om skulekrinsgrenser - Klepp kommune

Framlegg 1 - endra skulekrinsar

Framlegg 1 - kart over nye krinsgrenser 

Framlegg 2 - endra skulekrisar

Framlegg 2 - kart over endra skulekrinsar

Send høyringsmerknader på e-post til: postmottak@klepp.kommune.no

Høyringsfrist er 15.05.2020 

  

Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023

Måndag 2. desember blei økonomiutvalet sitt forslag til Budsjett for 2020 / Økonomiplan for 2020-2023, i medhald av kommunelova §§ 44 og 45, lagt ut til høyring på på kommunen si nettside og på biblioteket i Klepp rådhus.

Formannskapet behandla Budsjett og økonomiplanen 2. desember, og endeleg vedtak skal gjerast i kommunestyret måndag 16.desember.

Høyring av ny forskrift "Påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett"

Hovudutval for samfunn og kultur i Klepp kommune vedtok i møte 26. november sak 103/19 å legge ny forskrift ut på høyring. Høyringsfrist settes til 1. mars 2020. 

Sak 103/19 protokoll

Saksframlegg 103/19 Forskrift - påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett.

 Forskrift - påslipp av fettholdig avløpsvatn til offentlig avløpsnett. 

Reguleringsplanar

Varsel om regulering / Under behandling / Offentleg ettersyn / Nyleg vedtekne planar