Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Borgarleg vigsel

Frå 1. januar 2018 overtok kommunane oppgåva med borgarleg vigsel.

Tidspunkt

Det er ordførar, varaordførar og andre personar oppnemnt av kommunestyret som føretek vigselen.

I utgangspunktet er fredagar i partalsveker sett av til vigsel, men andre datoar kan også veljast. Reservert tidspunkt er mellom kl 12.00 - 15.00. I april, mai og september 2019 er følgjande fredagar sett av til vigsel: 5. og 26. april, 10. og 24. mai og 13. og 19. september.

Seremonien kan finna stad i formannskapssalen i Klepp rådhus eller i kommunestyresalen dersom det er mange gjester.

Klepp kommune tilbyr også vigsel andre stader og til andre tidspunkt, men dette må avtalast i god tid (vanlegvis minst 2 månadar) på førehand.

Brudepar busette i andre kommunar enn Klepp kan også bli vigsla i Klepp.

Me vil gjerne gjera vårt til at bryllupsdagen dykkar skal bli fin!

Betaling

Klepp kommune vil ikkje ta betaling for vigslar på annonserte dagar og i ordinært vigsellokale.

For vigslar til andre tidspunkt enn annonsert, eller i andre lokale enn ordinært vigsellokale, skal det betalast eit gebyr på kr 750,- pr. påbegynt time (vigsel/reisetid) til dekking av meirkostnader.

Dersom det unntaksvis skal gjennomførast vigslar utanfor Klepp kommune sine grenser, blir gebyret fastsett av rådmannen i kvart enkelt tilfelle, slik at gebyret dekker faktiske kostnader.

Erklæringar og attestar

Før de kan gifta dykk, må Skatteetaten sjekka om de fyller vilkåra for å inngå ekteskap.

Den raskaste måten er å søka om prøvingsattest elektronisk, dersom de begge har norsk personnummer. Når begge ektefeller og forlovarar har fylt ut det dei skal, kan prøvingsattesten lastast ned frå Altinn og sendast til vigslar (Klepp kommune). Prøvingsattesten er gyldig i 4 månader.

Dersom de heller vil gjera det på papir, må brudeparet sørga for at eigenerklæringar, forlovarerklæringar og attestar er sende til det lokale skattekontoret som skal bekrefta at vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylte. Forventa behandlingstid er minst 2 til 3 veker. Lenke til oversikt over skjema.

Prøvingsattesten må brudeparet senda til Klepp kommune v/ politisk sekretariat pb 25, 4358 Kleppe eller levera i rådhuset seinast to veker før vigselen. Alle spørsmål knytta til prøvinga må rettast til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endeleg vigselattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Kontakt

Ta kontakt med Klepp kommune på telefon 51429800 eller på e-post: vigsel@klepp.kommune.no for å avtala tid for borgarleg vigsel.

Frammøte

Brudepar, forlovarar og gjester må møta i Klepp rådhus 5-10 minutt før avtalt tid for vigsel. De finn to reserverte og merka  parkeringsplassar for borgarleg vigsel utanfor hovudinngangen mot Solavegen.

Hugs legitimasjon. Det skal vera to vitne til stades under seremonien, som vil vara i 10 - 15 minutt.

Vigslar kan avbryta ein vigsel dersom det er tvil om vigselen kan gjennomførast på ein forsvarleg måte.

Språk

Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet sjølv sørga for tolk. Tolken må ha fylt 18 år, og ikkje vera i nær familie med brudeparet.

vigslar og medhjelparar
Vigslar ordførar Ane Mari Braut Nese,
med medhjelparar i Formannskapssalen. 

Vigsel i festsalen    Oppsett for vigsel i festsalen
Kommunestyresalen er klar for vigsel med gjester.