Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt Investering R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020
Inntekter            
Salg av driftsmidler og fast eiendom 20 0 4000 0 15000 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 146 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 16457 5933 24340 19700 21890 35920
Statlige overføringer 3082 14694 7400 8350 13340 4000
Andre overføringer 4759 0 5100 300 1550 300
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 24465 20627 40840 28350 51780 40220
Utgifter            
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 88371 127515 149160 153800 158860 213180
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 238 0 0 0 0 0
Overføringer 19444 7598 35140 20700 22890 35920
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 108053 135113 184300 174500 181750 249100
Finanstransaksjoner            
Avdrag på lån 16973 6443 14833 15833 16833 17833
Utlån 23691 25000 25000 25000 25000 25000
Kjøp av aksjer og andeler 2099 2600 2700 2800 3000 3200
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 6533 250 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 49296 34293 42533 43633 44833 46033
Finansieringsbehov 132884 148779 185993 189783 174803 254913
Dekket slik:            
Bruk av lån 87453 118340 162102 153617 131659 211894
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 16262 11339 19729 20729 21729 22729
Overført fra driftsregnskapet 1618 17300 4162 15437 21165 20290
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 9881 1000 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 800 0 0 250 0
Bruk av ubundne investeringsfond 6186 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 11484 0 0 0 0 0
Sum finansiering 132884 148779 185993 189783 174803 254913
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0