Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt Drift R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020
Driftsinntekter            
Brukerbetalinger 50238 52837 51646 51646 51646 51646
Andre salgs- og leieinntekter 92126 91988 94496 95764 96863 97671
Overføringer med krav til motytelse 170445 158872 142108 141753 141808 141753
Rammetilskudd 406448 413700 416457 418556 421556 423556
Andre statlige overføringer 34773 32909 38353 40246 41317 42527
Andre overføringer 4128 4857 4877 4945 4945 4945
Skatt på inntekt og formue 496786 520000 540000 551000 557000 562000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1254944 1275163 1287937 1303910 1315135 1324098
Driftsutgifter            
Lønnsutgifter 655457 678866 682791 682501 683437 683129
Sosiale utgifter 171596 182793 184442 186704 189236 189124
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 121833 139735 137998 138128 139798 142166
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164164 165180 167954 169352 170422 171863
Overføringer 64732 74852 81065 76060 71480 65845
Avskrivninger 60719 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter -11619 -21282 -22416 -22416 -22416 -22416
Sum driftsutgifter 1226882 1220144 1231834 1230329 1231957 1229711
Brutto driftsresultat 28062 55019 56103 73581 83178 94387
Finansinntekter            
Renteinntekter og utbytte 38890 34200 37800 39050 42550 44300
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 365 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 39254 34200 37800 39050 42550 44300
Finansutgifter            
Renteutgifter og låneomkostninger 22622 19703 20584 21623 24533 29894
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 524 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 54819 57603 67005 71126 74914 82377
Utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 77965 77306 87589 92749 99447 112271
Resultat eksterne finanstransaksjoner -38711 -43106 -49789 -53699 -56897 -67971
Motpost avskrivninger 60719 0 0 0 0 0
Netto driftsresultat 50069 11913 6314 19882 26281 26416
Interne finanstransaksjoner            
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 244 18168 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 27558 26162 26200 26200 26200 26200
Bruk av bundne fond 3617 869 1468 1468 1468 1468
Sum bruk av avsetninger 31420 45200 27668 27668 27668 27668
Overført til investeringsregnskapet 1618 17300 4162 15437 21165 20290
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 441 441 441 441
Avsatt til disposisjonsfond 50310 38713 29340 31633 32304 33314
Avsatt til bundne fond 11392 1100 39 39 39 39
Sum avsetninger 63320 57113 33982 47550 53949 54084
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 18169 0 0 0 0 0