Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Ordføraren sitt forord

Klepp, har saman med resten av regionen vi er ein del av, merka nedgangen i oljenæringa dei siste 2-3 åra. Truleg er mykje av nedgangen over, og vi legg til grunn ei betring dei kommande åra. Skatteutviklinga og sysselsettinga er svakare enn venta, men truleg var 2016 året botnen vart passert.

Folkeveksten i Klepp har roa seg dei siste åra. Prognosane for dei neste åra ligg på mellom 1 og 1,6 %. Det er lågt samanlikna med veksten etter 2000. Veksten i 2016 har vore svak og prega av utflytting frå kommunen. Truleg heng dette saman med det svake arbeidsmarkanden i regionen.

Talet på barn i barnehage ser ut til å verte redusert dei næraste åra. Talet på skulebarn stig. Etter 2020 vil og tale på dei eldste stige. I denne planperioden er det skulekapasitet som er det viktigaste å løysa.

Utviklinga dei neste åra er meir usikre enn på lenge, spesielt på kor mange barnehageplassar som trengs. Dette gjer det vanskelegare å planleggja, og krev vilje til å endre planar og prioriteringar dersom det ikkje vert som venta.

Budsjettrammane vert haldne og avdelingane har i stor grad eit økonomisk handlingsrom, sjølv om det er stramma noko inn. Det er gjort prioriteringar og val som gjer det muleg å gje gode tenester til innbyggjarane, og samtidig vera klar for nye utfordringar som kjem. Dei neste åra vil verte ennå strammare, og tilpassingar i organisasjon og drift vert nødvendig. Analysar viser at det finst kommunar vi kan lære av for å bli både betre og rimelegare.

I kommunestyret sitt vedtatte budsjett og økonomiplaner det fordelt 1,25 mrd kroner til drift av kommunen sine tenester. Om lag halvparten av dette går til skule og barnehage. I tillegg er det lagt opp til om lag 650mill kroner i investeringar dei fire neste åra. Her er det både stort og smått. Dei største investeringane i perioden er på skular.

Arbeidet med utviding av Bore skule er alt i gang. Der kjem det også ny idrettshall. Vardheia skule vert bygd saman med Time kommune i slutten av perioden. Ny skule på Kleppe vert avklart i eiga. Klepp ønskjer ein ny skule på Kleppe så snart som råd.

Det vert sett i gang utgreiing for å sjå korleis ein kan byggja eit «kommunehus» i sentrum med fellesfunksjonar som kulturscene, bibliotek, kulturskule, administrasjon, servicetorg m.m. Utgreiinga skal leggjast fram i september 2017.

Det er lagt opp til stram drift, med gradvis betra overskot. Klepp har reserver på «bok» dersom inntektene sviktar. Lånegjelda er på eit akseptabelt nivå. Dei siste åra har kommunen valt å betale hardt ned på låna for å rydde rom for nye investeringer. Det er viktig for kommunestyret å syta for ein sunn økonomi som gjer kommunen i stand til å løyse utfordringane om kjem etter 2020, mellom anna ny Kyrkje på Kleppe.

Kommunestyret sitt vedtak betyr framleis stramme rammer i alle etatar/tenesteområda. Det krev omstilling internt, endring av forventningar og nye løysingar. Nokre som allereie er tenkt ut, og andre som må koma. Men ei stram styring vil gjera kommunen i stand til å ta dei utfordringane som kjem, og det vil gje innbyggjarane trygghet for at dei får hjelp når dei treng det.

 

For Kommunestyret
Ane Mari Braut Nese


Budsjettet på 1-2-3

Overordna målsettingar

 • Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn
 • Barn og unge i første rekke
 • Tydeleg miljøprofil
 • Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom
 • Nyskaping og samhandling

Drift

Klepp kommune sine driftsinntekter i 2017 er budsjettert til 1,33 mrd.  Dei største inntektene er:

Inntekt

I mill.

Andel

Skatt inntekt og formue

540

41 %

Rammetilskot frå staten

417

31 %

Andre tilskot

185

14 %

Gebyr og eigenbetaling

146

11 %

Finansinntekter

 38

3 %

 Driftsutgifter

Økonomiutvalet si prioritering

Prioritering I mill.
Tidleg innsats i skulen 0,7
Rus og psykiatri 0,8
Ressurskrevjande tenester 2,0
Auka del barnehagelærare 0,3
Kyrkjeleg fellesråd 0,6
Brannvern 1,9
Lærlingar 0,5
Korps 0,2

Investeringar

Klepp planlegg investeringar for totalt 760 millioner frå 2017 til 2020.
Investeringar

Dei største investeringane:

Investeringar (mill kr) I 2017  Totalt
Bustader flyktningar 20 80
Bustader funksjonshemma 0 13
Bore skule og idrettshall 30 123
Vardheia ungdomsskule 1 105
Skule og idrettshall Klepp 0 235
Læringsbrett 4 14
Sentrum 1 4
Gang/sykkel. Lalandsvegen 15 15
Gravplassar 12 14
Vatn og avløp 25 53
Ny kyrkje Kleppe 0 2

Forslag til betalingssatsar i 2017

Betalingssats pr. månad Pris Årsbyr Pris
Barnehage makspris (regjeringa) 2730 Renovasjon – 120 liters dunk 2238
Barnehage - matpengar 307 Feiegebyr 298
SFO – 5 dagar (frå august) 2790 Vatn – årsabonnement 650
SFO – matpengar 215 Vatn - kubikkpris 6,03
Kulturskulen (pr. semester frå august) 1645 Avløp – årsabonnement 650
Kulturskulen – gruppe  1470 Avløp - kubikkpris 12,3

Folketalsprognosar

Kommunen yter tenester til innbyggarane ”frå vogge til grav”.  Endring i folketalet legg sterke føringar på prioriteringane.  Inntektene vert og styrt av talet på innbyggarar.  Klepp har ei av landets yngste befolkningar. Veksten har stagnert siste året. Det fører til lågare fødselstal og færre barn i barnehagane. 

pr 1.juli 2016 2017 2018 2019 2020 auke 2016-20
0-1 år 512 509 524 561 591 15,0%
2-5 år 1134 1123 1104 1082 1093 -3,6%
6-15 år 2772 2824 2879 2929 2951 6,5%
16-22 år 1950 1952 1933 1925 1918 -1,6%
23-66 år 10757 10683 10814 10999 11194 4,1%
67-79 år 1580 1632 1668 1689 1712 8,4%
80-89 år 406 408 418 440 459 13,0%
90+ år 88 86 85 82 81 -8%
Totalt 19017 19217 19425 19707 19999 5,2%

Økonomiske mål, resultat og samanlikningar

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Driftskostnadar i 2015

Enhetskostnadar Klepp Time
Administrasjon og styring - pr. innbyggar 4144 3792 4035
Kommunal barnehage - pr. barn 161554 173097 160918
Grunnskulen - pr. barn 110055 104923 110409
Musikk- og kulturskule - pr. elev 18394 16557 17513
Heimetenester - pr. mottakar 279186 257604 224474
Institusjon - pr. bebuar 1099545 1233894 1109164
Kommunehelsetenester - pr. innbyggar 2343 2207 3158
Sosialteneste - pr. mottakar 88355 79993 76721
Barnevern - pr. plassert barn 350667 370017 305458
Bibliotek - pr. innbyggar 253 357 331


Kommuneplanen sitt hovudmål

"Barna vår framtid" er Klepp kommune sin visjon.  Verdiane er: Aktiv og trygg, romsleg og robust, bruk og berekraft.

Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn

Klepp kommune skal vere eit samfunn der innbyggjarane kjenner seg trygge. Inkludering og integrering er viktig. For at innbyggjarane skal oppleva tilhørighet, må alle kjenna at det er bruk for dei. Slike ikkje-materielle verdiar, saman med god fysisk planlegging og utforming, vil danna basis for trivelege og gode oppvekst- og bumiljø. Frivillig arbeid er ein viktig bærebjelke i lokalsamfunnet.

Slik vil me ha det:
• God oversikt over dei faktorane i kommunen som påverkar helsetilstanden til innbyggjarane.
• Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
• Kommunale tenester skal bygga på prinsippet om sosial utjamning.
• Rekruttera godt og ha mange frivillige samarbeidspartnarar.

Barn og unge i første rekke

Barn og unge skal prioriterast jf kommunevisjonen. Dette inneber at barn og unge skal ha gode oppvekst- og læringsvilkår og gode fritidstilbod. Kommunen skal særleg via merksemd til barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å utvikla vanskar. Tidleg oppdaging og tidlege tiltak er viktig.

Slik vil me ha det:

• Tidleg oppdaging og tilpassa tiltak er på plass med god samhandling med dei føresette.
• Oppvekstvilkåra til born og unge i kommunen er gode.
• Læringsresultata syner framgang.
• Kultur og fritidstilboda har breidde og kvalitet.

Tydeleg miljøprofil

Livsgrunnlag og trivsel er avhengig av miljøet rundt oss. Produksjon av matvarer med høg kvalitet er vikig i kommunen. Vern av matjord skal difor vega tungt i arealforvaltinga.
Klimautfordringane og tap av biologisk mangfald er blant dei største globale utfordringane i dag. Klepp skal gjennom si planlegging og forvaltning vera med på å ta sin del av ansvaret for desse utfordringane. Klepp skal vere bevisst sin rolle som forbrukar med tanke på ressursbruk og berekraft.

Slik vil me ha det:

• Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid.
• Produksjonen av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka.
• Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall.
• Energiforbruket i kommunale bygg skal reduserast pr. m2.

Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom

Økonomi er eit middel for å kunna etablera og oppretthalda dei kommunale tenestetilboda til innbyggarar og brukarar. Å ha ein sunn økonomi inneber m.a. at kommunen kan tåla svingingar i inntekts- og utgiftsgrunnlaget - utan at det truer tenestetilbodet. Å styra økonomien og ressursbruken er ein nøkkelfaktor, gjennom løpande rapportering og måling av kostnadseffektivitet. Stram styring og kloke økonomiske val gir handlingsrom. 

Slik vil me ha det:
• Netto driftsresultat på minst 1,5 % av driftsinntektene.
• Mindre enn 70 % av investeringane vert finansiert med lån.
• Lånegjelda skal vera mindre enn 60 % av driftsinntektene.
• Disposisjonsfonda skal vera meir enn 5 % av driftsinntektene.

Nyskaping og samhandling

Ein effektiv kommune bør vera nytenkande og ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Slik vil me ha det:

• Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.
• Kommunen sine e-tenester skal opplevast som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.
• Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.


Samfunnet Klepp

Kleppsamfunnet er i vekst og endring. Dei siste åra er veksten i folketalet redusert og sysselsettinga svekka. Bustadbygginga er redusert og tilgangen på bustader både for leige og kjøp har betra seg for dei som ønskjer seg inn i marknaden. Endringane påverkar behovet for kommunale tenester og korleis ein kan løysa kommunale mål og oppgåver.

Prognosar folketal

Folketal historikk (ekstern lenke)

Arbeidsmarknad (ekstern lenke)

Fordeling av arbeidsplassar

Folkehelse (ekstern lenke)

Bustadbygging (ekstern lenke)


  Prognose folketalsutvikling

  Folketalsvekst og prognose Klepp 2000-2020

  Folketalsvekst Klepp 2000-2020Folkeveksten er redusert dei siste åra.  Det er spesielt innflyttinga som er lågare, men og fødselsoverskotet er redusert.

  Folketal totalt

  Folketal totalt

  Antal barn 0 år

  Antal barn 0 årAntal fødslar i Klepp har minka dei siste åra. Det er venta ny auke i planperioden.

  Antal barn i alder 1-5 år

  Antal barn 1-5 årDei ulike framskrivingane viser at det mest sannsynleg vert ein nedgang i antal barn i barnehagealder.  Grunnlaget for dette er lågare fødselstal og mindre tilflytting. Antal barn som vert fødde er saman med netto innflytting dei faktorane som er mest usikre i prognosane.

  Antal barn i alder 6-12 år

  Antal barn 6-12 årAntal barn på barnetrinna i skulen stig litt og flatar ut i planperioden.

  Antal barn i alder 13-15 år

  Antal barn 13-15 årDet vekst i antal ungar på ungdomstrinna etter nokre år med nedgang.

  Antal personar i alder 16-22 år

  Antal personar i alder 16-22 årAldersgruppa som omfatter ungdom på vidaregåande skule held seg omlag på same nivå. Denne gruppa betyr lite for kommunen sine inntekter og utgifter.

  Antal personar i alder 23-66 år

  Antal personar 23-66 årGruppa vaksne i arbeidsfør alder vekst jamt dei neste åra.  Denne gruppa er den som vert mest påverka av inn- og utflytting og som gjev det største grunnlaget for skatteinntektene.

  Antal personar i alder 67-79 år

  Antal personar 67-79 årVekst i talet på dei som er 67-79 år minkar i perioden. Talet på personar i gruppa over 67 år er venta å ligge nær prognosa då dei i mindre grad enn andre flytter.

  Antal personar i alder 80-89 år

  Antal personar 80-89 årAldersgruppa 80-89 veks svakt i denne perioden, og veksten/eldrebølga kjem i åra etter denne planperioden.

  Antal personar i alder 90 år og over

  Antal personar 90+ årAntal personar over 90 år held seg truleg på same nivå som i dag.

  Folketal brukt i berekning for rammetilskot 2017-2020

  Folketal brukt i berekning for rammetilskot 2017-2020
  Folketal pr 1.juli 2016 2017 2018 2019 2020
  Innbyggarar 0-1 år 512 509 524 561 591
  Innbyggarar 2-5 år 1134 1123 1104 1082 1093
  Innbyggarar 6-15 år 2772 2824 2879 2929 2951
  Innbyggarar 16-22 år 1950 1952 1933 1925 1918
  Innbyggarar 23-66 år 10575 10683 10814 10999 11194
  Innbyggarar 67-79 år 1580 1632 1668 1689 1712
  Innbyggarar 80-89 år 406 408 418 440 459
  Innbyggarar 90 år og over 88 86 85 82 81
  Innbyggarar totalt pr 1.juli 19017 19217 19425 19707 19999
  Innbyggarar totalt pr 31.des 19134 19295 19553 19859 20137
  Auke % siste år pr 31.des 0,9 % 0,8 % 1,3 % 1,6 % 1,4 %


  Fordeling av arbeidsplassar

  Fordeling av arbeidsplasser i Klepp (Kilde: SSB, 4. kvartal 2015)
  sektorandel
  Jord/skogbruk/fiske 7,7%
  Industri og olje 25,2%
  Byggevirksomhet 13,4%
  Varehandel 11,9%
  Overnatting og servering 1,4%
  Offentlig administrasjon; 2,4%
  Undervisning 6,8%
  Helse-sosial 17,7%
  Tjenester 13,5%


Økonomiske føresetnader

Økonomiplanen er bygd på dei økonomiske føresetnadane i statsbudsjettet, oppdaterte prognosar for skatt og gjeldande renteforventningar i marknadane.

Makroøkonomiske føresetnader.

Statsbudsjettet

Skatt

Rente


  Makroøkonomiske føresetnader

  Økonomiplanen er laga med utgangspunkt i nasjonalbudsjettet/statsbudsjettet sine økonomiske føresetnadar.

  Regjeringa ventar ei gradvis betring i norsk økonomi i 2017 og 2018.  Investeringane er venta å auke trass i nedgang innan oljesektoren.  Investeringane i offentleg forvaltning saman med eksport av tradisjonelle varer bidreg til veksten.  Det er venta ein moderat vekst i bruttonasjonalproduktet på 0,6 %. Dette er historisk lågt.  Det er venta ei svak nedgang i arbeidsløysa.  Årslønnsveksten er venta å auke noko, men er framleis på historisk lågt nivå.  Prisveksten er venta å falle igjen å halde seg omkring 2 %.  Ein venter at pengemarknadsrenta head seg på dagens låge nivå.

  Nasjonalbudsjettet 2017 - Tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi.

  Mrd. Kroner / Prosentvis endring frå året før.

   

  2015

  2015

  2016

  2017

  2018

  Privat konsum

   1 341,3

   2,1

   1,4

   2,3

   2,6

  Offentlig konsum

   727,3

   2,1

   2,6

   1,7

   -

  Bruttoinvesteringer i fast kapital.

   729,6

   -3,8

   0,0

   1,6

   1,8

  Herav: Oljeutvinning og rørtransport

   187,2

   -15,0

   -14,0

   -10,0

   -6,8

  Bedrifter i Fastlands-Norge

  225,5

   -1,6

   1,8

   4,4

   4,8

  Boliger

   162,5

   1,6

   8,7

   5,6

   4,0

  Offentlig forvaltning

  152,4

   3,0

   5,3

   5,1

   -

  Etterspørsel fra Fastlands-Norge.

   2 609,0

   1,8

   2,5

   2,6

   2,7

  Eksport.

   1 165,5

   3,7

   -0,3

  -0,4

   0,9

  Herav: Råolje og naturgass

   448,7

   3,2

   1,7

   -4,1

   -3,6

  Tradisjonelle varer

   371,6

   5,8

   -1,5

   4,6

   5,9

  Tjenester utenom olje og utenriks sjøfart

   211,5

   6,7

   -2,3

   3,7

   5,0

  Import

   996,3

   1,6

   -0,5

   3,0

   3,4

  Herav: Tradisjonelle varer.

   581,0

   1,9

   0,0

   3,6

   4,4

  Bruttonasjonalprodukt.

   3 117,4

   1,6

   1,2

   0,6

   1,3

  Herav: Fastlands-Norge.

   2 620,0

   1,1

   1,0

   1,7

   2,4

  Andre nøkkeltall:

   

   

   

   

   

  Sysselsetting, personer.

   

   0,3

   0,2

   0,7

   1,1

  Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå

   

   4,4

   4,7

   4,6

   4,3

  Arbeidsledighetsrate, registrert.

   

  3,0

   3,1

   3,1

   3,0

  Årslønnsvekst.

   

   2,8

   2,4

   2,7

   3,0

  Konsumprisvekst (KPI).

   

   2,1

   3,4

   2,0

  1,9

  Vekst i KPI-JAE.

   

   2,7

   3,0

   2,1

   2,0

  Råoljepris, kroner per fat

   

   430

  371

  425

   447

  Tremåneders pengemarkedsrente, pst..

   

   1,3

   1,1

   1,0

   1,0

  Importveid kursindeks, årlig vekst i pst..

   

   9,4

   2,8

   0,1

   1,0

   


  Statsbudsjett

  Regjeringa legg til grunn ein auke i frie inntekter på 4,1 milliardar. Auka handlingsrom er rekna til 300 millionar.  Endringar i andre ordningar og omlegging av rammetilskotet medfører negativ vekst for Klepp kommune.

  Kommuneopplegget

  Det er særleg to ting som er nytt i statsbudsjettet samanlikna med det økonomiske opplegget i kommuneproposisjonen i mai. For det første er anslaget for skatteinntektene i 2016 oppjustert med 3,8 milliardar. Dette gir isolert sett eit auka økonomisk handlingsrom i 2016, men ikkje i 2017. For det andre er ein større del av realveksten i 2017 bundne i statlege satsingar. Dette gir isolert sett lågare handlingsrom i 2017.

  Veksten i frie inntekter er disponert slik:

  Veksten i frie inntekter er disponert slik:

  Anslag mai

  Statsbudsjett

  Vekst i frie inntekter samla

  3,75 - 4 mrd.

  4,1 mrd.

  Til dekning demografi

  2,1 mrd.

  2,1 mrd.

  Til dekning pensjon

  0,9 mrd.

  0,9 mrd.

  Statlege satsingar

  0,3 mrd.

  0,8 mrd.

  Auka handlingsrom

  0,5-0,75 mrd.

  0,3 mrd.

  Realveksten er lagt i overkant av intervallet varsla i kommuneproposisjonen, men samtidig er dei statlige satsingane auka med ½ mrd. kroner. 

   

  Statlege satsingar innanfor veksten i frie inntekter

  Mill kr

  Tidleg innsats grunnskule (heilårseffekt frå 2018 = 360 mill.)

  150

  Opptrappingsplan rusfeltet

  300

  Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

  100

  Auka satsing skulehelsetenester og helsestasjonar

  50

  Fornying og opprusting av fylkesvegar

  200

  Sum

  800

  Regjeringa sine utrekningar av auka handlingsrom tek ikkje omsyn til at det i kommunesektoren er ein underliggjande kostnadsvekst i ressurskrevjande tenester. KS har anslått denne til 0,4 mrd. for kommunane samla. Handlefridomen til kommunane samla er om lag uendra frå 2016 til 2017.

  Kommunane samla ligg an til å få ein stor meirskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. kroner. Meirskatteveksten har truleg samanheng med ekstraordinært store uttak av utbytte til personlege skatteytarar, som truleg skuldast tilpassingar i forkant av skattereforma frå 2016.

  Denne meirskatten vert ikkje vidareført til 2017, men vert ein del av realveksten som regjeringa la opp til i kommuneproposisjonen.

  Frie inntekter

  Oppgåveendringar og regelendringar som har økonomiske konsekvensar er halde utanfor utrekninga av realveksten i frie inntekter. I 2017 vert kommunane kompensert med 300 millionar, der aktivitetsplikt for mottakarar av sosialhjelp under 30 år utgjer 60 mill. kroner og utvida rett for vidaregåande opplæring for innvandrarar utgjer 46 mill. kroner. 

  Tilskot til ekstra vedlikehald

  Regjeringa har foreslått å løyva 650 mill. kroner til vedlikehald til kommunar på Sør- og Vestlandet. Dette kjem i tillegg til realveksten i frie inntekter.
  400 mill. kroner av tilskotet vert fordelt med eit likt beløp per heilt arbeidsledig person utover landsgjennomsnittet på 3,1 prosent ved utgangen av august 2016, mens dei resterande 250 mill. vert fordelte seinare. Klepp vil få 4,9 millionar av første fordelinga av desse. Tilskotet skal brukast til ekstraordinære tiltak innan vedlikehald og rehabilitering av bygg, anlegg og vegar som er eigde av kommunen, eit kommunalt føretak eller kyrkjeleg fellesråd, og som kjem i tillegg til det kommunane normalt ville ha budsjettert og planlagt.

  Nytt inntektssystem

  Nytt inntektssystem for kommunane vert sett i verk frå 2017 i samsvar med dei prinsippa som vert vedteke i vår. Dette betyr:
  • endringar i kostnadsnøklane i utgiftsutjamninga basert på nye statistiske analysar
  • årleg revekting av delkostnadsnøklane sin del hovudkostnadsnøkkelen basert på sist avlagte rekneskap
  • innføring av eit strukturkriterium for å gradera basistilskotet
  • omlegging av regionalpolitiske tilskot med større vekt på innbyggjartal og mindre vekt på kommune.

  Inntektsutjamninga er uendra, og innføring av eventuell selskapsskatt er utsett.

  I statsbudsjettet er det og gjort andre justeringar:
  • Grensa for veksttilskot er redusert frå gjennomsnittleg befolkningsvekst på 1,5 pst til 1,4 pst.
  • Satsane for dei regionalpolitiske tilskota, inkludert vekstkommunetilskot og storbytilskot, vert justert med halvparten av lønns- og prisvekst.

  Konsekvensane for Klepp er ein reduksjon på om lag 4,5 millionar samla. Hovudårsaka er endringar i kostnadsnøklane og revektinga av desse samt innføring av gradert basistilskot.
  I tillegg taper Klepp 3,5 millionar på at kommunen ikkje lenger har vekst over vekstgrensa. Veksten siste 3 år er på 1,34 % mot 1,4 % som er nytt krav. Ny grense er positiv for Klepp om veksten over tid kjem over 1,4 % i snitt. Det er ikkje venta at Klepp får veksttilskot i denne planperioden. 


  Skatt

  Skatteutviklinga i regionen og Klepp har vore svak dei siste 2 åra. Hovudårsaka er nedgangen i oljesektoren og verknaden av den på sysselsetting og lønnsvekst. Arbeidsgjevarane i Klepp har i september betalt inn 3 % mindre i forskotstrekk enn i fjor. Samla forskotstrekk til Klepp kommune viser ein auke på 3,9 % mot ein auke på 2,4 % hittil i år. Saman med nedgangen i ledighet kan det tyda på at botnen er passert, men utviklinga er framleis svak i fleire verksemder.

  Ut frå regjeringa sine oppdaterte prognosar vil Klepp i 2016 ende på 96,3 % av landsgjennomsnittet pr. innbyggjar i skatteinntekt. Veksten for landet i 2016 skuldast i stor grad tilpassingar til endringar i skattereglane og utslaga er ulike i kommunane.
  Truleg vil veksten frå 2016 til 2017 verte betre for Klepp enn for landsgjennomsnittet. Det er difor lagt inn ein vekst på 4 % mot vekst for landet på 2,3%. Det er lagt opp til ein auke i skatt pr. innbyggjar til 98 % i 2017 og 99,8 % i 2020.

  I 2014 var tilsvarande tal 105,2 % og i 2015 på 100,2 % Tabellen viser historisk utvikling og prognose for planperioden. I vedteken plan var same anslag om lag 102,5 %.

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  I % av landgj.snitt

  99,7%

  104,0%

  105,2%

  100,2%

  96,3%

  98,0%

  99,7%

  99,9 %

  99,8 %

  Figuren viser skatteutviklinga i kommunane i Rogaland samanlikna med regjeringa sine prognosar.  

  Endring skatt kommunane i rogaland

  Skatteutvikling i % av landet - utvalde kommunar


  Rente

  Renta har dei siste åra falle. Marknaden trur renta har nådd botnen i denne omgang og låge renter dei neste åra.  Renta påverkar lånekostnadane og renteinntektene samt pensjonskostnadar.

  Renteutviklinga har dei siste åra vore prega av fallande renter.  Det siste året har renteforventninga for renter med løpetid på inntil 4 år auka.  Forventninga til renter med løpetid over 4 år har falle.  Langsiktig forventning er ei rente under 2 %. 

  I tillegg til marknadsrenta må ein legge inn ein margin.  Pt. er marginen 0,7 % for ordinære lån i KLP og Kommunalbanken.  Renta på korte lån i sertifikatmarknaden er 0,1-0,2 %.

  Renta påverkar lånekostnadane, rentekompensasjonsordningane, avkastinga på ansvarlege lån til Klepp energi og Lyse energi, avkastninga på likvide middel, samt utlån og innlån av Startlåna.  I tillegg vert og pensjonskostnadar og –premie påverka av rentenivået.  Held ein pensjon utanom vil ein auke i renta på 1 % gje 0,9 millionar i auka utgifter for Klepp kommune jfr. tertialrapporten pr. 31.08.2016.

  Ein oppgang i renta vil ikkje gje vesentleg endring i Klepp kommune sine rentekostnadar.

  Budsjetterte renter er i samsvar med renteforventningane i starten av oktober 2016 med eit lite tillegg.

  Regjeringa endra måten Husbankrenta vart fastsett på frå 1. mars 2016.  Dette har medført ei lågare rente på desse låna. Verknaden på lang sikt er ukjent.  Frå 2017 er det foreslått at også rentekompensasjonsordningane skal bruka same rente, og kompensasjonen vert difor noko redusert.

  Renteprognose


Økonomiske målsettingar og analyse

Kommuneplanen si målsetting er "ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom".  Målsettinga er konkretisert ved 4 målbare delmål. Med unntak av lågt netto driftsresultat dei første åra i planperioden og høgare lånegjeld i 2020 er planen i samsvar med målsettingane.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat har stort sett vore over målsettinga til 2015. Det er venta fall i 2016 og ytterlegare fall i 2017. Hovudårsaka er svikt i skatteinntekta. Resultatet er planlagt å betra seg når innsparingane får effekt og aktiviteten i arbeidsmarknaden og skatteinntekta betrar seg.

Teknisk berekningsutval for kommunane tilrår minimum 1,75 % resultatgrad.

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Lånefinansiering

Målsettinga er at maksimalt 70 % av investeringane skal vera finansierte med lån.  Planen er i samsvar med dette målet.  Dei viktigaste finansieringskjeldene i tillegg til lån er mva-kompensasjon og overskot frå drifta.  

Lånefinansieringandel

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Lånegjelda i Klepp er moderat sett i høve til kommunane kring oss. Låneveksten er moderat som følgje av rask nedbetaling av gjelda og moderate investeringar i perioden.  Lånegjelda stig over målsettinga siste året i perioden grunna høge investeringar.

Riksrevisjonen har i sin gjennomgang av låneopptaka i kommunane dei siste åra peika på uro over høge låneopptak og veksande kommunegjeld. Riksrevisjonen vurderer ei gjeldsgrad over 75 % til å være «høg».

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfonda

Klepp har høgare disponible fondsmiddel enn målsettinga og dei fleste kommunane kring oss. Ein vesentleg del av fonda er middel disponerte av etatane/tenesteområdet. Disposisjonsfonda vert halde som «buffer» mot svikt i skatteinntekta og liknande.

 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter


Bevilgningsoppsett drift - skjema 1A og 1B

Skjema 1A R 2015 VB 2016 P 2016 2017 2018 2019 2020
Skatt på inntekt og formue -496786 -520000 -520000 -540000 -551000 -557000 -562000
 Viser til eiga omtale 
Rammetilskot -406448 -413000 -416000 -413357 -415456 -418456 -420456
Viser til eiga omtale under statsbudsjett  
Språkdeling 0 0 0 -3100 -3100 -3100 -3100
 Fylkemannen tildeler skjønnsmiddel som delvis kompensasjon for gruppedeleing i skulane. Inngår i rammetilskotet.  Er i planperioden vist som eige anslag.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1001 -1100 -900 -1000 -1000 -1000 -1000
Andre tilskot 0 0 0 0 0 0 0
Tilskot flyktningar -23721 -21300 -25143 -28195 -30488 -31159 -32169
 Som følgje av ny organisering av flyktningetenesta foreslår rådmannen at tilskot og avsetninga til fondet vert flytta inn i ramma til tenesteområde helse og velferd frå 2017.  
Rentekompensasjon -4014 -3900 -3700 -3300 -2900 -3300 -3500
 Rentekompensasjonsordninga som vart innført i 1997 i samband med at 6-åringane starta i skulen vert avvikla frå juli 2017.  Regjeringa har i forslag til statsbudsjett endra måten kompensasjonsrenta vert fastsett på og kompensasjonen vert difor noko lågare enn lagt til grunn.
Diverse inntekter -702 0 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter -932673 -959300 -965743 -988952 -1003944 -1014015 -1022225
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -5089 -2200 -3200 -3800 -3800 -4000 -4300
 Rentetinntekter på plasseringar.
Rentinnt. lån Klepp energi AS -4536 -3700 -3900 -1100 -1000 -1100 -1100
 Rente av ansvarleg lån til Klepp energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. lån Lyse energi AS 0 0 0 -2600 -2400 -2500 -2300
 Rente av ansvarleg lån til Lyse energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2036 -2500 -1900 -2100 -2750 -3750 -4800
 Renteinntekter frå utlån av formidlingslån frå Husbanken og dekker renteutgiftane på innlåne frå Husbanken.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2199 -2200 -1900 -1750 -2694 -3040 -3380
 Kalkulerte renteinntekter på gebyr på sjølvkostområda, primært vatn og avløp. Skal dekkja lånekostnader til desse områda.
Utbytte Klepp energi AS -26269 -25800 -25800 -8000 -8000 -8000 -8000
 Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Utbytte Lyse energi AS 0 0 0 -20200 -21100 -23200 -23800
 I samsvar med tidlegare planar og signal frå Lyse energi.
Gevinst finansielle instrumenter -1324 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 19719 16800 18600 17084 17873 20383 25294
 Renteutgifter på ordinære lån.  Nye lån ikkje rekna inn.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3055 2900 1700 3500 3750 4150 4600
 Renteutgifter til formidlingslån frå Husbanken.  Nye lån ikkje rekna inn.
Tap finansielle instrumenter 524 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 54819 58600 58600 67005 71126 74914 82377
 Avdrag på ordinære lån. Avdrag nye lån ikkje innarbeida.
Netto finansinnt./utgifter 36664 41900 42200 48039 51005 53857 64591
Til ubundne avsetningar            
Avsett flyktningefond (overføres etater) 23721 21300 25143 28195 30488 31159 32169
 
Avsett forsikringsfond 100 100 100 100 100 100 100
Avsett disposisjonsfondet 12863 14500 14500 0 0 0 0
Til bundne avsetningar 23 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -244 -18200 -18200 0 0 0 0
Netto avsetningar 36463 17700 21543 28295 30588 31259 32269
Overført til investeringar 800 17300 17300 4162 15437 21165 20290
Seniortiltak 1825 2000 1800 1800 1800 1800 1800
AFP 62-65 3786 4000 3000 3500 3500 3500 3500
 Posten vert foreslått lagt inn i samla pensjonpremie og fordelt på avdelingane i samsvar med reglane i Kostra.
Tidlegare års premieavvik 6219 8300 8300 10803 13144 15701 15633
Årets premieavvik -14064 -22500 -22500 -17786 -17786 -17786 -17786
Diverse utgifter 2915 0 0 0 0 0 0
Rest lønnsfordeling 2016 0 16100 14300 4875 4875 4875 4875
Ikkje fordelt lønnsreserve for 2016.  Forhandlingane sluttførte.  Verknad for 2017.
Tilleggsbevilgning 0 180 180 300 300 300 300
Lønsreserve 2017 0 0 0 15000 15000 15000 15000
Lønnsoppgjøret for 2017 er framforhandla innan ei ramme på 2,2 %.  Regjeringa ventar lønnsvekst på 2,7 % og det er avsatt lønsreserve i samsvar med det.
Sum diverse 1481 25380 22380 22654 36270 44554 43612
Til fordeling drift -858065 -874320 -879620 -889964 -886081 -884344 -881753
Middel til fordeling på rammane.  Skal være lik linja under når budsjettet er saldert.    
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 839896 874320 875020 889964 886081 884344 881753
Meir-/mindreforbruk -18169 0 -4600 0 0 0 0
 Skal vera 0 når budsjettet er saldert.  Negativt fortegn betyr mindreforbruk/disponible middel.
               
Skjema 1B R 2015 VB 2016 P 2016 2017 2018 2019 2020
Sentraladministrasjonen 42644 46920 46920 47388 47120 47417 46519
Etat for skule og barnehage 410778 417100 417100 423324 421532 419385 416963
Tjenesterområde helse og velferd 297716 317200 317900 322473 319496 317419 315342
Etat for lokal utvikling 79701 84000 84000 86734 87934 90070 92922
Kyrkja 9057 9100 9100 10045 9999 10053 10007
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 839896 874320 875020 889964 886081 884344 881753


Prioriterte driftstiltak

Lista under viser prioriterte driftstiltak.  Svarte er vidareførte frå økonomiplan 2016-2019, blå er endra tal og raude er nye.

Driftstiltak uten investeringsvirking Driftstiltak
Alle beløp i 1000 kr. 2017 2018 2019 2020
Oppfølging av vedtak og planer        
Interkommunalt arkiv 100 180 180 180
Interkommunalt arkiv har flytta til nye lokal på Ullandhaug med auka areal. 
Jæren produktutvikling 120 120    
Formannskapet vedtok i sak 29/16 tilskot til nyskaping i regi av Jæren produktutvikling.
Lærlingar 449 817 817 817
Klepp har ei målsetting om å ha 2 lærlingar pr. 1000 innbyggjare.  Utrekninga legg til grunn at ein får 38 lærlingar i 2019.  Det er lagt til grunn forventa noko vakanser
Val 750   700  
Det avviklast stortingsval i 2017 og kommuneval i 2019.  Det er innarbeidd to valdagar i 2017.
Idrettskonsulent 400      
Kommunestyret har innarbeidd ei prosjektstilling frå 2016 med evaluering i 2017
Auka tilskott brannvern 1911 3309 4749 6190
Syner til kommentarar kring brann og ulykkesvern.
Auka vedlikehald grøntanlegg 200 200 200 200
Driftskonsekvensar som følgje av auka grøntareal. 
Auka andel barnehagelærarar 313 1063 1813 2563
Det er lagt opp til ei styrking av den faglege kompetansen i barnehagane slik at halvparten av dei tilsette i barnehagane er utdanna barnehagelærarar i 2020. Klepp har for tida lågare del enn lova sitt minimumskrav. Fleire tilsette er i gang med studier og ein reknar med at lova sitt minimumskrav på 33 % vert nådd hausten 2016, og at opptrappinga til 50 % vert gjort ved 5 nye barnehagelærarer i året frå 2017.
Husleige og reinhold Bore bedehus 201 201    
Til dekning av midlertidige lokal for Bore skule.
Omstilling Helse og velferd   -500 -500 -500
Det vart løyva 500.000,- for 2015-17 i vedteken handlingsplan.  Desse vert trekt ut av ramma igjen i 2018
Nye lokaler NAV  1518 1518 1518 1518
NAV har flytta ut av Kleppetunet.  Dette fører til nye leigeutgiftar, bortfall av leigeinntekter og at helsestasjonen på Orstad kan flyttast til Klepptunet.
Innsparing 0,5%   -5500 -11000 -16500
 Formannskapet vedtok i sak 38/16 ein reduksjon i avdelingane sine rammer med 0,5 % kvart år. Reduksjonen på 5,5 millionar i 2017 er innarbeidd i rammene.  Samla medfører innstramminga ein reduksjon på 22 millionar.
Barnefattigdom 400      
Det vart i vedteken plan for 2016-19 lagt inn 400.000,- til barnefattigdom i 2016 og 2017. 
Frå øyremerkt        
Frivillighetssentral 365 365 365 365
Regjeringa legg tilskotet til frivillinghetssentral inn i rammeoverføringa og styrkar løyvinga på landsbasis med 20 millionar. Midla bør tilførast frivillinghetssentralen som kompensasjon for bortfall av tilskotet.
Ressurskrevjande tenester - auka innslagspunkt 2000 2000 2000 2000
Regjeringa foreslår å auke beløpet som kommunane sjølv finansierar med kr. 50.000,- ut over deflatoren.  Dette medfører eit tap i inntekter på 2 millionar årleg.
Regjeringa sine satsingar        
Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakarar under 30 år 171 171 171 171
Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakarar trer i kraft 1. januar 2017. Aktivitetsplikt vil gjelde mottakarar under 30 år. Nyare forskning viser at vilkår om aktivitet har særleg god effekt for unge mottakarar og synker med aukande alder. Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å bevilga 60 millionar til innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. 
Ø-hjelp psykiatri og rus 289 289 289 289
I Meld. St. 26 blei det varsla at den kommunale plikta til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald også skulle omfatta brukarar med psykisk helse- og rusproblematikk frå 2017. Dette sidestiller kommunen sitt ansvar for psykisk helse og rus med somatikk. Plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold gjelder for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det foreslås å overføre 86,5 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes frie inntekter. Praktiske og økonomiske konsekvenser for Klepp er ikkje utreda.  Beløpet er Klepp sin del av midlane overført.
Rus/psykiatri nasjonal satsing 855 855 855 855
I 2016 ble det bevilga 541 mill. kroner, medan det i budsjettet for 2017 foreslås ei opptrapping med ytterlegere 345 mill. kroner, 45 mill. kroner gjennom ein tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen, og 300 mill. kroner av veksten i kommunene sine frie inntekter i 2017.
Habilitering og rehabilitering -264 -264 -264 -264
Regjeringa legg til grunn ei brei forståing av habilitering og rehabilitering som inkluderar alle brukare av helse- og omsorgstjenesta som har behov for ein målretta innsats for å oppretta, gjenoppretta, vedlikeholda og betra funksjon, forebygga funksjonsfall og å læra å mestra livet med sjukdom og funksjonsnedsettelse.
Helsestasjon og skulehelse - siste opptrapping 167 167 167 167
Regjeringa foreslår ein auke på 50 mill. kroner. Dette inngår i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. I tillegg kjem 100 mill. kroner gjennom budsjettforliket til eit øyremerka tilskot til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesta, som foreslås vidareført
Nye tiltak        
Forvaltningsrevisjon 250 250    
Kontrolluvalet har i sitt budsjettforslag  i sak 31/16 fremja forslag om å auka løyvinga til forvaltningsrevisjon.
Korps - jfr. Vedtak 250 250    
Hovudutval for skule og barnehage ba i sak 34/16 om at ei styrking av instruktør til korpsa vart vurder i samban med handlingsplanen.
Reinhold utvida lokal Tu barnehage 85 85 85 85
Auka kostnadar til renhold Tu barnehage.
Avgang kommunale boliger 136 317 407 497

Gjennom sal til nåverande bebuarar - evt omdisponering av areal gjennom eigne vedtak

Nedklassifisering fylkesvegar   1000 1000 1000
Rogaland fylkeskommune har lagt fram forslag om nedklassifisering av fylkesveger til kommunale vegar.  Omfang og tidspunkt er ikkje avklart. Auka kostnadar for Klepp er rekna til 2 millionar årleg, men tidspunkt og omfang er ikkje endeleg avklart. 
Garantiarbeid Orstad - Frøyland 300      
Det har vore lekkasjar på kyrkja på Orstad - Frøyland.  Det er funne løysing på dette og fordeling av ansvar og kostnadar.
Ønska auke kyrkjeleg fellesråd 300 600 700 700
Viser til budsjettforslag frå kyrkjeleg fellesråd.
Virkning tilskot andre trussamfunn 90 90 105 105
Økonomiske konsekvensar for tilskot til andre trussamfunn dersom forslaga frå kyrkjeleg fellesråd og tilskot til ny kyrkje vert som i oppstillinga.
Driftskonsekvensar av investeringar        
Sum auka driftskonsekvenser av investeringer 294 252 1741 3069
Sum av driftskonsekvensar eks. renter og avdrag slik dei ligg i investeringar til drøfting.
Summer 11650 7835 6098 3507


Finansieringsplan - skjema 2A

 

Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan
Alle beløp i 1000 kr. 2017 2018 2019 2020
Investeringar i anleggsmidler 184300 174500 181750 249100
 Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar        
Utlån Husbankmidler 25000 25000 25000 25000
 Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidlegare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av mottekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Kjøp av aksjar og andelar 2700 2800 3000 3200
Avdrag på lån 14833 15833 16833 17833
 Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligare års udekka meirforbruk 0 0 0 0
Avsetningar 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 226833 218133 226583 295133
 Samla finansieringsbehov av postane over.
         
Finansiert slik:        
Bruk av lån        
Husbanklån bustader -22600 -28150 -19200 -16000
Husbankfinansiering til kjøp av kommunale bustader 
Ordinært låneopptak  -89602 -92467 -79459 -162894
 Lånefinansiering av ordinære investeringar
Lån til VAR -24900 -8000 -8000 -8000
 Lånefinansiering av anlegg VAR-sektoreren.  Avdrag og renter vert i hovedsak dekka via gebyrinntektene
Lån til videreutlån/Startlån -25000 -25000 -25000 -25000
 Lån i Husbanken til vidarelån. Sjå og utlån Husbankmidder lengre oppe
Sal av anleggsmidler -4000 0 -15000 0
 Forventa sal av tomter eller tomteområder mot slutten av perioden. Konkret områd vært vurdert i samband med rullering av planen.
Tilskot til investeringar -12500 -8650 -14890 -4300
 Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovudsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar        
Avdrag på videreutlån/Startlån -14833 -15833 -16833 -17833
 Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
Avdrag frå Lyse  -4229 -4229 -4229 -4229
 Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
Avdrag frå Klepp Energi  -667 -667 -667 -667
 Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
Momskomp. Investeringer -24340 -19700 -21890 -35920
 Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B
Andre inntekter        
Sum ekstern finansiering -222671 -202696 -205168 -274843
 Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet -4162 -15437 -21165 -20290
 Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar.
Bruk av tidlegare års udisponert overskot 0 0 0 0
Bruk av avsetningar 0 0 -250 0
Udekka/udisponert 0 0 0 0
 Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.


Investeringar - skjema 2B

Lista under viser investeringstiltaka lagt inn av formannskapet. Sorte er like som i økonomiplan 2016-2019, blå er endra tal og raude er nye.

Skjema 2B - Investeringar 2016 Investeringer økonomiplan
Alle beløp i 1000 kr. Vedtatt Frå 2015 Til 2017 2017 2018 2019 2020
Frå 2015 er rebudsjetterte investeringar i frå 2015.  Til 2017 er forslag til overføringing av løyving i tertialrapport 2 for 2016.  Desse vert innarbeidast i budsjett 2017  når det er vedteke av kommunestyret.
IKT - felles   4000 -1174    4000 2400 4000 4000
Vidareføring av midla til IKT system og utstyr.  Vekst i aktivitet og teknologiske endringar gjer behov for fornying og investering.  Forventa overforbruk i 2016 er trekt inn i 2018.
IKT folkevalde           300  
Det er sett av midler i samband med val av nye folkevalde i neste valperiode.
Eigenkapitaltilskot KLP 2600     2700 2800 3000 3200
Kapitalen i KLP veks. Som eigar må me årleg tilføra selskapet eigenkapital. 
Flyktningbustader  26500     20000 20000 20000 20000

Følge opp vedtatt flyktningmottak

Bustader funksjonshemma 20000       13000    

Det er lagt opp til kjøp av nokre bustader til menneske med psykisk utviklingshemming over fleire år. Målet er å finna løysingar som gjer god integrering i bumilø og i minst muleg grad utløyser behov for nye basar med heildøgnsbemanning.

Boligsosial handlingsplan       3000 3000 4000  
Det er sett av midlar til kjøp av bustader i samband med boligsosial handlingsplan
Fellespost skulene (uteområde, søppel, brann og klima) 2300 3747 1000 2300 2300 2300 2300

Løyving på skulesektoren med tiltak for søppelsikring, inneklima/brannsikring, og tiltak for elevar med rørslehemming (UU-tiltak).

Turveg langs Figgjoelva       1000 1500    
Avtale med grunneigarane er på plass. Planen er å lage ein enkel turveg frå Gruda til Økenevad.
Bore skule - utviding 1000 2000   20000 40000 12000  
Oppfølging av vedtak om utbygging av Bore skule.
Bore skule - inventar         2300    
Bore skule - idrettshall       10000 30000 5000  

Idrettshall som skal dekke skulane sitt behov for skulelokaler. Skal og nyttast av idretten på ettermiddagar og i helger.

Idrettshall - inventar         1000    
Bore skule - uteområde         2000    
Kleppe - skuleutfordring og idrettshall         1000 70000 164000
Det er sett av midler til framtidig løysing av skulekapasitet.  Det vert lagt fram eiga sak om dette.
IKT skule og barnehage 2000 437   4200 4400 1600 1800
Viser til sak om innføring av læringsbrett.
Uteområde skular 2000     2000 2000 2000 2000
Vidareføring av løyving for tilrettelegging og opprusting av uteområda på skulane.
Vardheia ungdomsskule 15000 200   1200 11000 37800 40000
K.sak 59/14 FELLES UNGDOMSSKULE TIME OG KLEPP.  Framdrift og finansiering som avtalt med Time kommune. 
Soveskur barnehager       900 600    
 Det er behov for utvendig plass under tak når barna skal sove i fleire av barnehagane
Tellepunkt for sykkel         500    
 Det er eit måt at fleire nyttar sykkel til skule og arbeid. Då treng me vita kor mange som faktisk syklar. Tellepunkt er motiverande i seg sjølv.
Riving Tu skule       2000      
Det sørligaste bygget på gamle Tu skule er i dårleg forfatning, og bør rivast. Rehabilitering vil vera urimeleg kostbart.
Gravplass Kleppe   14448 13500  12000      

Arbeidet i 2016/2017 er kostnadsrekna til 25 mill.  Det vil koma kostnadar før nedre del av gravplassen skal takast i bruk, men det ligg truleg fleire 10-år inn i framtida. 

Gravplass Orstad           1000 1000
 
Kunstisbane       4800      

Det blir arbeidd med avtale med Jærhagen AS om utviding og rehabilitering av isbanen ved Jærhagen. Ingen nettoutgifter for kommunen slik prosjekt-planane er i dag.

Ny kyrkje Kleppe - plan og oppstart 1000        1000 1000  
 Det er utarbeida intensjonsavtal som legg opp til tilskot på 2 millionar fordelt på 2018 og 2019.  Resterande finansiering er lagt inn som tilskot til renter og avdrag på eit lån på 48 millioner frå 2023.
Trafikksikring 400 1432   400 1400 400 400
 Det er lagt inn 400 000 kr kvart år til trafikksikring som før.
Sentrumsutvikling 7000 2396 2500 1000 1000 1000 1000
Prioritert satsingsområde. Tiltak for mellombels eller permanent bruk av areal i sentrum
Lager Rognevegen (Ikkje VA)       2000      

Sjå sak 16/2016 i hovudutval for lokal utvikling 19. april

Klimaplan/ENØK 1000 1700 2000  1000 1000 1000 1000

Vil bli nytta i samsvar med vedteken klima- og miljøplan.

Diverse grunnerverv 1500 984 1000 1500 20000 1500 1500

Rammeløyving som blir nytta i samråd med Kommunestyret.  Det er i 2018 innarbeidd middel til kjøp av tomt ved Fv 44 i samsvar med sak 68/16.

LED Gatelys   768     3000 3000  

Kommunestyret har i sak 9/16 vedteke overgang til LED-lys

Rådhus/bibliotek - ombygging 1000 600   1000      
Biblioteket i rådhuset har ei stor og samansett brukargruppe. Det er planar om nærare knyting mellom biblioteket og publikumsmottaket ved å ta i bruk vestibylen i Rådhuset. Endelege planar for publiumsmottaket er ikkje klare, men foreløpige kalkylar tyder på at vi kan få gjort mykje for 2 mill kr. Det er ført opp 1 mill kr kvart år i 2016 og 2017
Veglys 300     300 300 300 300

Trafikksikkerhetstiltak. Prioritering i trafikksikkerhetsplanen. 

Maskinkjøp LU 600 65   600 600 600 600

Det er lagt inn 600 000 kr årleg til utskifting av bilar og maskinar.

Undergang Nordlysvegen   250       3750  

Ny undergang bør stå ferdig til ny ungdomsskule i Vardheia blir teken i bruk.

Turstiar/friluftsliv 200 405   200 200 200 200

200 000 kr i året etter prioritering i Lokal utvikling. 

P-plass og toalett Borestranda       5000      

Kommunestyret har i sak 17/16 godkjent avtale med Nasjonal turistveg om 50 % kommunal finansiering av parkeringsplass og toalett.

Gang og sykkelveg Lalandsvegen 3000   2000 15000      

Det er sett av middel til gang og sykkeleveg på Lalandsvegen

Leikeplassar - utstyr 2000 56   2000 1000 1000 1000
Nasjonale krav til leikeplassar gjer at vi nå er i gang med å fjerne utstyr på ei lang rekke leikeplassar. Det er ønskeleg å kunne erstatte dette på dei viktigaste/mest brukte leikeplassane. Det blir derfor ført opp 2 mill kr kvart år i 2016 og 2017. Deretter 1 mill kvart år. Vi er og i gang med å sjå på alternative måtar å leggje til rette for leik der natur og fri aktivitet er meir i fokus. Siktemålet er at dette skal redusera behovet for innkjøp av dyre stativ      
Veg Sporafjell 12000   12000        
Omsorgsbustader   5170 7000        
Orstad skule/grendehus - utbetring   2919 1000        
Gebyrfinansierte investeringar (VAR)              
Nye VA-prosjekt 8000 1720   24900 8000 8000 8000

Investeringane innan VAR-området er budsjettert i samlepost Nye VA-anlegg. I rekneskapen vil dette bli delt på ulike prosjekt. Tiltaka blir prioriterte gjennom kommunedelplanane ”Vann inn” og ”Vann ut”. Dei viktigaste tiltaka i 2017 er: Ny hovudledning Særheim-Grøva, Flomsikring Kleppekanalen og bru Grudevegen

Sum gebyrfinansierte 8000 1720 0 24900 8000 8000 8000
Sum investering eks. gebyrfinansierte 105800 36723 42000 120100 169300 176750 244300
Sum investering 113800 38443 42000 145000 177300 184750 252300


Tenester


  Administrasjon, styring og fellesutgifter

  Det overordna målet for tenesteområdet er å leggja til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteressane med sikte på en berekraftig utvikling.

  Formål og målgruppe

  • Formålet:
   "er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innafor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei berekraftig utvikling. Kommunen skal også leggja til rette for ei tillitskapande forvaltning som byggjer på ein høg etisk standard". (Kommunelovens § 1)
  • Målgruppe:
   innbyggjarar, tilsette, folkevalde, samarbeidspartnarar, kundar og leverandørar.

  Status

  • Godt samarbeid mellom folkevalde og tilsette.
  • Tilsette og leiarar får stadig betre tekniske hjelpemiddel. Dette gjer det muleg å automatisera tidkrevjande manuelle operasjonar knytt til skjema og rutinar. Bruk av E-faktura og liknande elektroniske tenester aukar.  I løpet av dei neste åra vil dette være ”normalen”.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutg. adm. og styring i % av total.  8,2%  8,7%  6,6% 8,5 %
  Enhetskostnadar Brutto driftsutg. politisk styring pr, innb. 342 370 397 356
    Brutto driftsutg. kontroll/revisjon pr, innb. 46 88 42 44
    Brutto driftsutg. adm. pr, innb. 3431 3417 3010 3352
    Brutto driftsutg. adm.lokaler. pr, innb. 201 371 499 180
    Brutto driftsutg. fellesutgifter pr. innb. 371 103 92 283
  Rangeringer Kommunebarometeret - Kommunen samla siste rapport 2016 136 121 128 282
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnadar)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr. 7 Time
    Adm, styring og fellesutgifter -3,4 -6,9 6,5 -8,0

  Organisering

  Administrasjon, styring og fellestenester er i hovudsak organisert i sentraladministrasjonen.  I tillegg kjem leiing og stab i etatar og tenesteområde.

  Budsjettfordeling

  Administrasjon, styring og fellesutgifter R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Sentraladministrasjonen 37259 39281 39933 39215 39617 38869
  Skule og barnehage 6667 6464 6009 3517 1025 -1467
  Helse og velferd 10467 17215 15264 12287 10210 8133
  Lokal utvikling 2110 3515 3380 2743 2106 1469
  VAR 934 0 0 0 0 0
  SUM 57437 66475 64586 57762 52958 47004
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Auka utviklingsfokuset og kompetansen, samstundes med at ein sikrar god og forsvarleg drift.
  • Realisering av digitale gevinstar.
   • Meir effektive tenester.
   • Ressursbesparing og kvalitetsheving ved bruk av ikt.
   • Integrering av fagsystem mot sak-arkivet ESA og elektronisk dokumentflyt.
   • Mye fellessystem for ferie og fravær, timeregistrering m.m.
  • Val 2017.
  • Nye forenkla innkjøpsreglar frå 2017.
  • Utviklinga innan IKT går stadig raskare og nye program, app-ar og liknade gjer framtida utfordrande med løysingar vi ikkje kjenner til i dag. Nokre av dei områda vi må ta stilling til er:
  • Behov for samordning av data og analysar av tilgjengelege styringsdata.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma)  47,1 %  60 % 95 % 
  Lærlingar  antal pr. tusen tilsette  1,7 pr. tusen 1,8 pr. tusen  2 pr. tusen 

  Kvalitative mål

  • Godt samspel med dei folkevalde.
  • Sikra nok rettleiiarar lærlinger.
  • Gjennomføre val.

  Virkemiddel

  • Ryddige og avklarte forhold mellom politikarar og tilsette.
  • Effektiv bruk av IKT system.
  • Godt sampel med tilsette og tillitsvalde.
  • Kompetente leiarar og tilsette.
  • Digital kompetanse.


  Barnehage

  Kommunen vil oppnå tidleg oppdaging og tidleg hjelp. Eit viktig kvalitetsmål er å oppnå ei dekning på 50 % barnehagelærarar.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppa: 
   barn i førskulealder i Klepp kommune
  • Føremål i barnehagelova: § 1.Formål (Lov om barnehager) 
   «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»
  • Kommunale mål
   Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar
   • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og å setja inn tiltak tidlegast råd.
   • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
   • Prioritera ressursar på tidleg opplæring, særleg for barn/unge med fleirkulturell bakgrunn.

  Status

  • Verkemidla for å få fleire barnehagelærarar har hatt effekt. Det er no stort sett barnehagelærarar i alle pedagogstillingane. Nokre barnehagar er og på veg til å auka pedagogandelen. 
  • 17,5 stillingar i barnehagane er øyremerka spesialpedagogisk hjelp og anna ekstra hjelp barn i barnehagealder har behov for.
  • Klepp kommune har ei stilling som er prioritert norskopplæring for barn med fleirkulturell bakgrunn. Store deler av denne stillinga er finansiert av staten.

  Tal på barn i barnehage

  Tal på barn i barnehage
    2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Barn i barnehagane i Klepp  1321 1275 1260 1240 1250 1295

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorar Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Del tilsette med barnehageutdanning 31,1 33,6 33,2 29
    Del tilsette med bhg. utd. kommunale 32,8   32 29,4
    Del tilsette med bhg. utd. private 27,5   34,6 27,1
    Del tilsette barne og ungd.arbeidarar 18   12,2 17
    Del tilsette barne og ungd.arb. kommunale 19,7   13,8 18,4
    Del tilsette barne og ungd.arb. private 14,5   10,3 10
  Dekningsgrad Del barn 1-5 år med barnehageplass 92,8 89,9 86,8  81
    Del minoritetsspr.barn i barneh. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 73,2 70,4 64,9 67,9
  Einingskostnader Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm. bhg. 161554 165831 173097 160918
    Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm. bhg. per korr. opph.time (kr) 54 55 57 57
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2016 377 308 407 420

  Klepp kommune kjem på 377 plass og det kjem bl.anna av:
  1) Leike og opphaldsarealet (inne) til Klepp er ca. på gjennomsnittet, men mange små kommunar har svært store areal og derfor kjem Klepp dårleg ut på det punktet.
  2) Fagutdanning: Klepp ligg framleis under gjennomsnittet, men jobbar stadig med å auka kompetansen til dei tilsette.

  Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med 
  (Tal i heile mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Barnehage 9,4 -0,6 6,7 10,7
    Klepp har høg del av barn i barnehage samanlikna med Kostragruppe 7, Time og Hå. Einingskostnad pr. barn i barnehage og opphaldstime er låg. 
  Justert for del av barn i barnehage var Klepp om lag 6 mill billigare enn snitt for Kostragruppe 7, 5 mill billigare enn Time og 13 mill billigare enn Hå.

  Organisering

  Barnehagane er organisert under etat for skule og barnehage.

  Budsjettfordeling

  Barnehage R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Skule og barnehage 163303 172648 173896 174646 175396 176146
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Til ei kvar tid ha nok kvalifisert personale.
  • Nok ressursar til å gje god og tidleg hjelp innafor både pedagogisk-, omsorg- og helsemessige område.
  • Fanga opp fleirspråklege barn som ikkje går i barnehage.
  • Ha gode barnehagebygg som er eigna til formålet.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Siste resultat Mål for 2017 Mål innan 2020
  Auke den formelle kompetansen for personalet i barnehagane Del barnehagelærarar  32,8 %  40 %  50 %
    Del barne- og ungdomsarbeidarar (evt. anna relevant utdanning)  19,7 %  30 %  50 %
  Halda fram med høg dekningsgrad Dekningsgrad 1-5 år  92,8 %  93,5 %  95 %
    Dekningsgrad minoirtetsspråklege barn 1-5 år  73,2 %  85 %  95 %

  Kvalitative mål

  • Tidleg innsats
  •  Meir læring for alle
   • Livskompetanse og danning
   • Leik
   • Undring, utforsking og magi

  Virkemiddel

  • Kvantitative målsettingar
   • Vidareføra ei stipendordning for å motivera personalet i barnehagane til å ta barnehagelærarutdanning.
   • Legge til rette for at dei som er i stillingar, kan ta fagbrev som barne og ungdomsarbeidarar.
   • Saman med helsestasjonen kontakta dei familiane med fleirspråklege barn som ikkje nyttar barnehage. 
  • Kvantitative målsettingar
   • Auka ressursar til å gje barn med ekstra behov hjelp innafor alle utviklingsområdar, samstundes sikra at alle får god omsorg.
   • Etaten sin kompetanseplan som inneheld ei vidare satsing på «Være saman» og «Marte Meo»
   • Barnehagane sine utviklingsplanar som bygger på den overordna «Plan for kvalitetsutvikling 2016-19», barnehagane sine ståstadsananlysar, foreldreundersøkingar og samtalar med barna.

  Betalingssatsar

  Betalingssatsar barnehage
    Sats pr. mnd. frå 01.08.2016 Sats pr. mnd. frå 01.01.2017
  Opphald    
  5 dagar pr. veke 2920  makspris

  Makspris blir vedtatt av Stortinget.
  For barnehageopphald betaler ein 10 månader, juli og august er betalingsfrie.
  Nasjonal makspris 2016 er 2.655 kr/mnd ved 11 mnd betaling. Klepp brukar 2.920 kr/mnd og 10 mnd betaling.
  Klepp kommune følger dei nasjonalt vedtekne moderasjonsordningane.

  4 dagar pr. veke 2496  85,5 % av makspris
  Prisen på delte plassar er %vis høgare, pga. høgare kostnader ved delte plassar.
  3 dagar pr. veke 2060  70,6 % av makspris
  2 dagar pr. veke 1624  55,6 % av makspris
  Matpengar    
  5 dagar pr. veke 300 307
  4 dagar pr. veke 240 245
  3 dagar pr. veke 180 184
  2 dagar pr. veke 120 123


  Grunnskule

  I løpet av planperioden er målet å ha forbetra elevane sitt utbytte av opplæringa. Talet på elevar som blir mobba, er redusert.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Elevane i skulen og deira føresette 
  • Føremål i Opplæringslova:
   § 1-1. Formålet med opplæringa
   Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
   Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
   Opplæringa skal bidra til å utvida kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
   Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og visa respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
   Elevane og lærlingane skal utvikla kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistra liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalda skaparglede, engasjement og utforskartrong.
   Elevane og lærlingane skal læra å tenkja kritisk og handla etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
   Skulen og lærebedrifta skal møta elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.
  • Kommunale mål:
   Bidra til å utvikla kunnskapsnysgjerrige og kreative barn og elevar:
   • Ha hovudfokus på læringa og utviklinga til barn og elevar i barnehagane og skulane.
   • Framleis vektlegga dei grunnleggande kunnskapane.
   • Styrka opplæring for minoritetsspråklege elevar vidare.
   • Framleis ha tydeleg handling og aksjon i forhold til mobbing og mobbesaker.

  Status

  • Jærskulen sine to hovudmål om å betra læringsresultata og få til betre rekruttering er også Klepp kommune sine mål. Måla er konkretiserte i alle skulane sine handlingsplanar. Analyser om ståstad ligg til grunn for skulane sine utviklingsområde. Rekrutteringssituasjonen er betra. 
  • Klepp har lege blant toppkommunane i Rogaland i forhold til å satsa på «Kompetanse for kvalitet». Forventinga er at dette over tid vil syna att på elevane si læring. 
  • Når minoritetsspråklege elevar har hatt ca. 1 år i språkstasjonen, går dei inn i vanleg klasse på skulane. Det er krevjande å få gitt desse ei god nok opplæring med nåverande ressursar. Ei ekstra stilling frå flyktningemidlane blir tildelt dei skulane som har flyktningar med størst lærautfordringar. 
  • Jærskulen reviderer nå planen for både førebyggande arbeid mot mobbing og handlingsplanen for når mobbing blir varsla eller observert. Klepp lanserte "Partnarskap mot mobbing" saman med Hå kommune ved skulestart. Det famnar om FAU, elevråd og fagorganisasjonar.

  Tal på elevar

  Tal på elevar i skulen
    2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Elevar i skulen 2723 2716 2731 2814 2825 2838

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorar Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Lærartettleik ordinær undervisning, 1.-10. tr. (elev pr. lærar) 15   18,0 15,3
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 1.-10. trinn 12,7 14,2  14,5  12,7 
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 1.-4. trinn 12,9 14,2  14,5  13,2 
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 5.-7. trinn 13,3 13,8  13,7  11,5 
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 8.-10. trinn  12,0 14,6  15,2  13,4 
    Lærartettleik viser tal berre for off. skular        
  Einingskostnader Korr. brutto driftsutg. skulesektor (202,215,222,223), pr. elev 110055 108306 104923 110409
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2016 205 216 59 350
  Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Grunnskule 16,9 6,6 9,6 22,4
    Klepp har høg lærartettleik i forhold til Kostragruppe 7 og Time. Årsak er språkdeling og satsing for å betra skulekvailteten. Fylkesmannen har berekna meirkostnad for språkdeling til om lag 5 mill.
  Samanlikning med Hå er lite relevant pga. høg andel barn i privat skule og låge avskrivingar.

  Organisering

  Tenesta er organisert under etat for skule og barnehage.

  Budsjettfordeling

  Grunnskule R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Skule og barnehage 227446 236030 235215 235165 235115 234435
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Gje spesialundervisning tidlegare og meir målretta
  • Ressursar til opplæring for minoritetselevar når dei er ferdige på språkstasjonen.
  • Å gje ei opplæring tilpassa kvar enkelt elev, slik at dei får meistring og læring. Det er det som til slutt vil gje gode resultat og måloppnåing.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Siste resultat Mål for 2017 Mål innan 2020
   Grunnskulepoeng  Karakter alle faga  40,0  41,0  41,5
   Eksamen norsk  Karakter i hovudmål  3,4  3,5  3,6
   Eksamen matematikk  Karakter eksamen  3,5  3,5  3,6
   0 mobbesaker  0  29  20  0
  Kommentar: Grunnskulepoeng: snitt for landet er 41,2, norsk hovudmål er 3,5 og matematikk er 3,3.

  Kvalitative mål

  • Styrka fagleg kompetanse.
  • Gje læring og meistring til kvar elev ut frå sine føresetnader.
  • Betra tilbodet til minoritetsspråklege elevar.

  Virkemiddel

  • Jærskulesamarbeidet.
  • Skulane sine eigne analysar og handlingsplanar.
  • Sterk satsing på «Kompetanse for kvalitet».
  • Involvera tilsette, leiarar og Jærskulen i forbetringsarbeid for minoritetsspråklege elevar.

  Betalingssatsar 

  Betalingssatsar SFO
    Sats pr. mnd. frå 01.08.2016 Sats pr. mnd. frå 01.08.2017
  Opphald    
  5 dagar pr. veke 2730 2790
  3 dagar pr. veke 1660 1695
  Tillegg morgontilbod 350 355
  Matpengar 210/130 215/130
  For SFO betaler ein 11 månader, juli er betalingsfri.


  Pleie og omsorg

  Ein brukarorientert og effektiv teneste, med høg kvalitet og med høg grad av trivsel for dei tilsette, og der velferdsteknologi vil vera ein del av tenestetilbodet.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe: 
   Personar med fysisk og psykisk funkjsonssvikt eller sjukdom som gjer at dei treng helsehjelp.
  • Loven sitt formål:
   Førebygga, behandla og tilrettelegga for meistring av sjukdom, skade, liding og nedsett funkjsonsevne. Sikra at den enkelte får muligheit til å leva og bu sjølvstendig, og til å ha eit aktiv og meingsfylt liv i fellesskap med andre. Sikra likeverd og kvalitet på tenestetilibodet.Vidare sikra samhandling og at tenestetilbodet er tilgjengeleg for brukar, samt at tilbodet er tilpassa den enkelte sitt behov. Tenestetilbodet skal tilrettelggast med respekt for den enkelte sin integritet og verdigheit, og bidra til at ressursane vert nytta best mulig.
  • Kommunen sitt overordna mål: 
   Målet er å gje effektive tenester med god kvalitet i samsvar med nasjonale føringar.

  Status

  • Det er gjennomført effektivisering av tenesteområda, og fleire prosessar er sett i gang for å nå måla. Utfordringa er at ein får fleire nye ressurskrevjande brukarar. Nye brukarar og auka behov for tenester, gir utfordringar med tanke på å oppretthalda same kvalitet på tenesta.
  • Det er innvilga prosjektmidler. Målet for prosjektarbeidet er tenesteinnovasjon for å sikra god kvalitet på tenesta.
  • Det er behov for fleire plassar på aktivitetssenter/dagsenter for å oppratthalda målsettinga om Lågast mulig Effektiv OmsorgsNivå /(LEON – prinsippet).
  • For å sikra god kvalitet  på tenesta, er ein avhengig av høg nærværsprosent. Nokre avdelingar har utfordringar med høgt sjukefråvær. Det er sett i gang nærværstiltak.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel plassar i brukertilpassa einerom m/eget bad/wc 100% 82% 91,9% 100%
    Fysioterepitimar pr veke pr bebuar i sjukeheim 0,4 0,45 0,33 0,5
  Prioritering Nettodriftsutgifter pleie og omsorg per innbygj 67 år 106674 118919 117797 120329
    Nettodriftsutgifter pr innbygj i kroner, pleie og omsorg 11308 13427 12749 13055
  Dekningsgrad Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuar på institusjon 3,4% 4% 4,4% 5,4%
    Mottakarar av heimetenester pr 1000 innb 0 år og oppover 350

  398

  378 414
  Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutg pr mottakarar av heimetenester( i kr ) 279186 224015 257604 224474
    Korrigerte brutto driftsutg, institusjon pr kommunalplass 1099545 1044849 1233894 1109164
  Rangeringar Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2016 (område eldreomsorg) 44 156 166 145
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Pleie og omsorg 35,5 20,2 -5,4 -5,7
    Sammenlikna med snitt for Kostragruppe 7 har Klepp eit stort innsparingspotensial på institusjon. Klepp har høg einingskostnad per bebuar i institusjon pga lågt belegg, men låg andel bebuarar i institusjon i forhold til folketal. Det er også eit innsparingspotensial på heimetenester for innbyggjarar under 67 år.
  Sammenlikna med Time og Hå hadde Klepp lågare utgifter til institusjon og høgare til heimetenester. Totalt sett ligg Klepp med lågare forbruk enn Time og Hå.

  Organisering

  Tenestene er i hovudsak organisert under etat for helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Pleie og omsorg R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Helse og velferd 194343 202512 209705 209705 209705 209705
  Lokal utvikling 2549 2675 3031 3031 3031 3031
  SUM 196891 205187 212736 212736 212736 212736
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Rekruttera og behalda god fagkompetanse. Det er færre søkjarar med rett kompetanse til stillingane innan omsorg.
  • Teknologi vil bli ein av bærebjelkane i framtida si omsorgsteneste. Nye IKT- løysingar stiller store krav til kompetanse og tenesteinnovasjon.
  • Auke i tal på eldre vil medføra at fleire får demens sidan førekomst av demens aukar med høgare alder. Samstundes er personar med demenssjukdom ei samansett gruppe med spenn i alder, livsstil og sjukdomsbilete. Dette stiller krav til kompetanse og eit godt tilrettelagt tenestetilbod, samt tilstrekkelig tal på plassar i aktivitetssenter.
  • Miljøtenesta er ei verksemd som er i stadig utvikling. Det er vekst i tal på brukarar med auka hjelpebehov i form av nødvendig helsehjelp og tilrettelagde miljøtiltak.
  • Eldre med psykiske lidingar og som har behov for forsterka skjermingsplassar, stiller nye krav til tenestetilbodet.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Pasientar frå SUS som kommunen ikkje tar i mot innan frist. Statistikk 14 liggedøgn 8 ligge døgn 8 liggedøgn
  Antall innbyggjarar over 80 år som er på institusjon Kostra statistikk 11,3% 11% 11% 
  Ei brukarorientert og effektiv teneste, med høg kvalitet og med høg grad av trivsel for dei tilsette.  Tal på undersøkingar 4,7 4,9 5,0
  Nærværsprosent  Visma, Hrm 89,9% 94% 94%

  Kvalitative mål

  • Ha tenestetilbod med gjennomgåande fokus på meistring og rehabilitering.
  • Ta i bruk ny velferdsteknologi som både kan gje større tryggleik, betra evne til meistring og tilgang på informasjon og rettleiing.
  • Ta i bruk nye arbeidsmetoder innafor demensomsorga.
  • Gode rutinar for tverrfagleg samarbeid, samt rekruttera og behalda fagfolk i framtida.
  • Myndiggjorte medarbeidarar som tar ansvar, er sjølvstendige og faglig dyktige.

  Virkemiddel

  • Delta i nettverk for gode pasientforløp.
  • Gode samarbeidsrutinar med pårørande og spesialisthelsetenesta.
  • Gi opplæring til tilsette innan fagområdet velferdsteknologi.
  • Prosjekt demens, bygga kompetanseteam i heimetenesta.
  • Nytta ulike brukergrupper aktivt i utviklinga av tenestene.
  • Utarbeida kompetanseplanar på kvar avdeling som er i tråd med Taktskifte.
  • Jobba systematisk med nærværsarbeidet og trivsel blant dei tilsette.

  Betalingssatsar

  Alle satsar har ein auke på 2,2 % 
  Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring/brukarstyrt personleg assistent
  Praktisk bistand Intill 2G 2G - 3G 3G-4G 4G-5G 5G-6G Over 6G
  Betalingstak/månad 200 1737 2005 2331 2929 3474
  Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 2,2 %
  Pris pr. time 200 282 307 347 409 409
  Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 2,2 %

  Samla inntekt i husstanden er lagt til grunn for betaling

  Trygghetsalarm

  Leige av mobil trygghetsalarm kr 327,- pr mnd
  Leige av analog trygghetsalarm kr 283,- pr mnd

  Mat for leigetakarar på pensjonatet

  Tørrmat, middag og dessert kr 4 180,- pr mnd

  Matombringing

  Middag og dessert levert heim kr 110,- pr måltid

  Vaskeriteneste

  Vask av privattøy på Kleppheimen kr 263,- pr månad
  Dagopphald
  Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost og middag kr 142
  Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost, middag og skyss kr 175
  Dagtilbod frå dagsenter for personar med utviklingshemming kr 380 pr mnd
  Ferietur med personal for personar med utviklingshemming kr 386 pr døgn
  Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald
  Kr 155,- pr døgn inntil 60 døgn pr kalenderår. 
  Over 60 døgn pr kalenderår som for langtidsopphald i bustad/institusjon med heildøgns omsorgstenester.
  Dag eller natt opphald kr 80,-
  Desse satsane er stalege og blir oppdaterte når nye satsar kjem på nyåret.


  Kommunehelse

  Tilby fagleg forsvarlege og samordna tenester på rett stad og til rett tid.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Innbyggarane i kommunen
  • Loven sitt føremål:
   1. førebygga, behandla og tilrettelegga for meistring av sjukdom, skade, liding og nedsett funksjonsevne,
   2. fremma sosial trygghet, betra levevilkåra for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og førebyggja sosiale problem,
   3. sikra at den enkelte får muligheit til å leva og bu sjølvtendig og til å ha eit aktivt og meningsfylt tilvære i fellesskap med andre,
   4. sikra kvaliteten i tenestetilbodet og eit likeverdig tenestetilbod,
   5. sikra samhandling og at tenestetilbodet blir tilgjengeleg for pasient og brukar, samt sikra at tilbodet er tilpassa den enkelte sine behov,
   6. sikra at tenestetilbodet blir tilrettelagt med respekt for den enkelte sin integritet og verdighet og bidra til at ressursane blir utnytta best muleg.
  • Kommunen sitt overordna mål:
   Gi gode helsetenester som fyller lovkrav, til alle deler av befolkninga.
   Tidleg innsats og førebygging. Auka brukarmedverkand. Meir satsing på familie og nettverk på tiltakssida. Auka samhandling og nye arbeidsmåtar.

  Status

  • Frivilligkoordinator i 50 % prosjektstilling arbeider for å knytta frivillige tettare til tenestene.
  • Frisklivsentralen har mange aktivitetstilbod retta mot livsstilsendring, -ernæring, fysisk trening, røykeslutt.
  • Tenestelinken arbeider med kvalitet og felles rutinar for saksbehandling. Tenestelinken fungerer som eit tilgjengeleg kontaktpunkt for kommunen sine innbyggarar.
  • Helsestasjonstenesta kan i større grad gje tenester til familiar med barn som har psykiske helseutfordringar.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel barn med fullført helseundersøking innan 8 leveuker  88 95 94 102
    Andel barn med fullført helseundersøking innan 2 år 96 94 99 103
  Prioritering Nettodriftsutgifter til førebygging helsestasjon og skulehelsetj pr innbygj 0-5 år 5876 7140 6354 3706
    Nettodriftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbygger 132 160 93 176
  Dekningsgrad Årsverk av helsesøstre pr 10000 innbyggj 0-5 år 53,8 70,3 63,8 61,2
    Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbygj. Funksj 241 5 7,4 5,2 6,1
    Årsverk av jordmødre pr 10 000 fødte 75,2 60,9 76,9  
  Enhetskostnader Brutto driftsutg pr. innbyggar. Funksjon 232,232,241 2343 2426 2207 3158
    Årsverk av ergoterapeutar pr 10 000 innbyggar 2,8 2,8 3,8 2,7
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2016 325 251 207 408
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Kommunehelse 1,4 -2,0 -2,9 4,1
    Klepp har generelt eit lågt kostnadsnivå i forhold til Kostragruppe 7 og Time.
  Hå ligg ein del lågare på forebygging og helsestasjonsteneste.

  Organisering

  Tenestene er organisert under tenesteområde helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Kommunehelse R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Helse og velferd 34846 42904 41117 41117 41117 41117
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Stor pågang på fysio- og ergoterapitenester gjer at det kan ta tid å få hjelpemiddel på plass, og at enkelte må venta på behandling hos fysioterapeut.
  • Frisklivsentralen driv eit helsefremjande og forebyggande tilbod. Dei merkar auka pågang, og må for tida prioritera hardt mellom individuell oppfølging og drifting av ulike gruppetilbod.         

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  I samarbeid med NAV gje tenester med fokus på aktivitet og arbeid for personar mellom 18-30 år Antall brukere
  Antall dager vi kan tilby tensten
  2 dagar pr veke  3 dagar pr veke 5 dagar pr veke
  Fleire gruppebaserte tilbod i helsetenestene Antal og breidde

  Duå, Cos, barselreaksjon
  KID og KIB
  Frokostgruppe 

  Tilbud om 2 nye  grupper Utvikle rask psykisk helse hjelp(På Jæren)
  Avslutta opptrening etter funksjonstap til ingen hjelp Statistikk   50% 50%

  Kvalitative mål

  • Auka frivillig aktivitet, og bli betre på samarbeid med frivillige.
  • Fleire grupper for livsstyrketrening i frisklivsentralen, og auka satsing på rehabilitering.
  • Meir førebyggande tenester
  • Bygga opp familieeininga til ei tydeleg psykisk helseteneste for barn og unge

  Virkemiddel

  • Utarbeida plattform for frivillig arbeid
  • Avgjera framtidig driftsmodell for legevakta
  • Bygga kompetanse på inviterande samtaleteknikk
  • Bygga kompetanse på livstyrketrening, frisklivsentralen.

  Betalingssatsar 

  Tabell som i fjor.


  Barnevern

  Nytta kompetanse og ressursar på tvers av seksjonar, profesjonar og fagsektorar. Eit mål er å jobba aktivt ut mot skular og barnehagar for å senka terskelen i høve til å melde saker til barneverntenesta.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe
   Lova rettar seg mot alle barn under 18 år som bur og oppheld seg i kommunen.
   Dersom barnet har mottatt tiltak før fylte 18 år og samtykker til vidare hjelp, kan tiltak videreførast inntil fylte 23 år.
  • Føremål i lov om barnevernstenester §1-1:
   Å sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
  • Kommunen sitt overordna mål for tenesta
   Barneverntenesta har som hovudmål å identifisera og avdekka omsorgssvikt og atferdsvanskar på eit tidleg stadium, slik at minst muleg inngripande tiltak kan avhjelpa dei vanskane som barn/familiar står i.

  Status

  • Stor arbeidsmengd på saksbehandlarane i barnevernet
  • Overgangsbustader for unge som treng butrening eller oppfølging før dei kan busetta seg i eigen bustad. Driftsmodell som gir auka samhandling mellom tenestene.
  • Felles tiltaksavdeling med Time og Hå starta opp hausten 2016.
  • Vi prøver nå ei omorganisering av barnevernet, deler barneverntjenesta i 2 team, eit for mottak og undersøking og eit for oppfølging og tiltak. I tillegg overfører vi 2,33 stilling til ei felles tiltaksavdeling for Klepp, Hå og Time, drive av Time kommune. Vi håper at dette skal vera med på å effektivisera tjenesta og auka kvaliteten.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månader 24% 16% 8% 21%
    Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17år 2,3 3,6 3,3 2,4
  Prioritering

  Netto driftsutgifter pr. innbyggar 0 – 17 år 

  6288 7678 7037 5424
   

  Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

  18,5% 27,1%  31,4% 18,6%
  Dekningsgrad Del av barn med barnevernstiltak ift. Innbyggjarar 0-17 år 3,7 - 5,2 4,5
   

  Andel barn med meldinger 0-5 år 

  3,8% - 5% 4%
  Enhetskostnader Brutto driftsutg per barn som er plassert av barnevernet (funksj 252) 350667 - 370017 305458
    Brutto driftsutgifter pr barn som mottar hjelpetiltak 61721 - 16930 28963
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesten si rangering, siste rapport 2016 317 167 138 295
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i heile mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Barnevern 0,7 -9,6 -8,1 2,3
    Klepp har eit generelt lågt kostnadsnivå i forhold til Kostragruppe 7 og Time.
  Hå ligg enda lågare.

  Organisering

  Tenestene er organisert under tenesteområde helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Barnevern R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Helse og velferd 30376 29278 29492 29492 29492 29492
  Lokal utvikling 220 0 0 0 0 0
  SUM 30596 29278 29492 29492 29492 29492
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Står overfor store strukturelle endringar – oppgaveforskyving mellom stat og kommune. 
  • Utvikla og etablera gode tiltak i forhold til familier med ein anna kulturell bakgrunn.
  • Høgare meldeprosent

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Halda meldingsfristar Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering  98%  100%  100%
  Halda fristar i undersøkingssaker Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   76% 100%  100% 
  Alle barn skal ha aktive tiltaksplanar  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering  77% 100%   100%
  Alle fosterbarn skal ha oppfølging i tråd med myndighetskrav  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   83% 100%  100% 

  Kvalitative mål

  • Alle barn over 7 år skal ha høve til å uttala seg i eiga sak.
  • Det skal gjennomførast ei brukarundersøking i tenesta.
  • Barneverntenesta skal jobba aktivt for å auka bruk av familieråd som metode.
  • Barneverntenesta skal jobba aktivt ut mot skular og barnehagar for å senka terskelen i høve til å melda saker til barneverntenesta.
  • Få på plass gode, tverrfaglege tiltakskjeder i kommunen.

  Virkemiddel

  • Oppretta eit eige undersøkingsteam.
  • Styrka kompetanse i høve til samtalar med barn.
  • Sikra at vi har personell som kan gjennomføra kartleggingsintervju.
  • Gode internkontrollrutinar.
  • Brukarundersøking.
  • Sikra kompetanse i bruk av metoden familieråd.


  Sosiale tenester

  Gi helse og velferdstenester til dei som treng det mest, og bygga på prinsippet om sosial utjamning.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:                                                                                                                  
   Alle vaksne innbyggarar i kommunen og barna deira. Alle flyktninga som kjem til kommunen gjennom avtale med IMDi og familiegjenforeiningar. 
  • Loven sitt formål:                                                                                                                                          Lov om sosiale tjenester i NAV §1: "Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.
   Introduksjonsloven: Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet."
  • Kommunen sitt overorda mål:                                                                                                               NAV Klepp har som hovudutfordring å finna gode tiltak knytt til innføring av lovfesta aktivitetsplikt for vaksne under 25 år.
   NAV Klepp skal ha fokus på å tilby arbeidsledige oppfølging, og gjennomføra tiltak for å gjera overgangen til nytt arbeid kortast muleg.

  Status

  • Flyktningtenesta er frå 01.09.15 lagt under ansvarsområdet til NAV-leier. Det er oppretta ei stilling som leiar for tenesta, og lagt til rette for eit meir målretta arbeid med mottak og integrering.
  • Flyktningetenesta har tilsett 4 nye medarbeidarar og kome i gang med å utvida introduksjonsprogrammet.
  • Flyktningtenesta har busett 30 flyktningar, og er i rute med å nå årets mål; å busetta 44, pluss familiegjenforeining.
  • NAV har god oversikt over ungdommar i målgruppa, men for mange er utan aktivitet og for lenge på sosialhjelp.
  • Det har det siste året vore ei kraftig auke i arbeidsledige i kommunen, men dette har nå flata ut. Pr haust 2016 har ein del vore ledige meir ein eitt år, og vil mista retten til dagpengar i 2017 viss dei ikkje får arbeid.
  • I avdeling psykisk helse og rus er erfaringskonsulentstillingar lønna på prosjektmidlar.
  • Oppbygging av ein rusteneste er godt i gang med Pluss 18 som hovudsakleg jobbar mot aldersgruppa 16-35 år, og samarbeider tett med NAV med fokus på aktivitet og arbeid.
  • Kommunen manglar ennå eit tilstrekkeleg ettervernstilbod.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyg 20-66 år 2,2 - 3

  1,9

    Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmånad 9632 - 7339 8411
  Prioritering Nettodriftsutgifter til sosialtenesta pr innbygj 20-66 år 2333 - 3039 2264
    Netto driftsutgifter til råd, rettleing og sos.foreb arb pr innb 20-66 år 1005 1019 1053 576
  Dekningsgrad Del av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,7 - 2,4 1,9
    Andel sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innbyg 18-24 år 5,4% - 6,3% 5,7%
  Enhetskostnader Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar i kroner 88355 - 79993 76721
    Brutto driftsutgifter til økonomis sosialhjelp pr mottakar 46806 - 43710 47100
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2016 330 268 390 375
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Sosiale tjenester 0,6 -2,5 -10,4 -0,2
    Klepp har eit generelt lågt kostnadsnivå i forhold til Kostragruppe 7.
  Sammenlikna med Time så ligg Klepp lågt på økonomisk sosialhjelp og sosialt forebyggande arbeid.

  Organisering

  Tenestene er i hovudsak organisert under tenesteområde helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Sosiale tenester R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Helse og velferd 25301 29042 26317 26317 26317 26317
  Sentraladministrasjonen 4062 4536 4817 5117 5117 5117
  Lokal utvikling 110 0 0 0 0 0
  SUM 29473 33578 31134 31434 31434 31434
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Arbeidsmarknaden i regionen har høgare ledighetstal enn på mange år.
  • Relativt høge fråfallstal frå videregåande skule over tid.
  • Få flyktningar med overgang til arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet.
  • Eigna bustader.
  • Vedtatt auke i flyktningar med 12 pr år. 

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Redusera andel under 25 år som mottek sosialhjelp Statistikk  5,4 %  4,86%  4,05 % 
  Andel flyktningar over i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statistikk  18 %  30 % 65 % 
  Andel flyktningar i eiga eigd/leigd bustad etter 3 år Intern statistikk  - 30 % 70 % 

  Kvalitative mål

  • Fullt utvikla introduksjonsprogram både når det gjeld omfang og kvalitet.
  • Utvikla metodar for god kvalitet i brukararbeid i NAV og flyktningtenesten.
  • Vidareutvikla NAV si samhandling med andre kommunale tenester for å bidra til heilskaplege og saumlause tenester.
  • Utvikla kommunale verkemiddel opp mot aktivitet for å gjera overgangen til arbeid kortere.
  • Implementera tilfriskning (recovery) i tenestene – Kva er viktig for meg?
  • Bygga opp rustenesta i samsvar med opptrappingplan frå regjering.
  • Fokus på arbeid og aktivitet og etablering av eit godt ettervern i rustenesta.

  Virkemiddel

  • Laga eit system for kommunale arbeidstreningsplassar likt nabokommunar.
  • Bygga ein meir robust flyktningteneste med rett fagkompetanse.
  • Dialog med eksisterande brukerutval i kommunen og andre kommunar for å henta erfaringar inn i eige arbeid.
  • Utvikla og innføra systematisk arbeid for å få flyktningar over i eigne bustader i løpet av, eller kort tid etter introduksjonsprogrammet.


  Vatn, avløp og renovasjon

  Tenesteområdet skal mellom anna bidra til å sikra leveringstryggleik for reint vatn, utarbeida tiltak mot flaumskader og sikra god og effektiv handtering av avfall.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
  • Lovverk:
   Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
   • Formålsparagrafen i forureningslova lyder:
    "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
  • Kommunale mål:
   Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall. 

  Status

  • 210 km vassleidningar, 163 km spillvassleidningar og 97 km overvassleidningar. 38 større avlaupspumpestasjonar.
  • Samla for VAR-området har Klepp blant dei lågaste gebyra i landet. For vatn kjem Klepp kommune ut blant dei beste i landet når det gjeld kvalitet og leveringstryggleik. På avlaupsida trekk IVAR sitt mekaniske reinseanlegg på Bore kommunen noko ned på kvalitetsrangeringa. På sikt vil dette bli ombygd til eit fullverdig reinseanlegg.
  • Returpunkt for mottak av glas og metall er etablert i alle tettstadane. For desse fraksjonane har resultatet blitt betre. 

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet  Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,6 - 4,5 3,1
    Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 401 - 401 401
    E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt 
  vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
  100% - 100% 100%
  Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 75,4% - 95,8% 74,4%
    Klepp har hatt feil rapporteringspraksis og innarbeider nå nye rutinar. Rett andel for Klepp er over 90%.  
    Vatn - Andel av husaoldningsabonnentene som har installert vassmålar 99% - 55% 99%
  Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld rapporteringsåret+1 1554 2776 1800 1213
    Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2406 4337 3240 2887
    Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2152 2333 1808 1980
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2016 3 90 21 8

  Organisering

  Tenestane er organisert under etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

  Budsjettfordeling

  Vatn, avløp og renovasjon R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  VAR -1956 -90 0 0 0 0

  Utfordringar

  • Utarbeida ny hovudplan for vatn, der mellom anna utskifting av eldre vassleidningar er eit viktig tema for å oppretthalda leveringstryggleiken.
  • Utarbeida ny plan for avlaup. Viktige tema i denne planen er vidare utbygging i spreidd busetnad, tiltak for oppgradering av private anlegg, rehabilitering av eldre leidningar og tiltak mot flaum.
  • Innan renovasjon legg ein opp til å imøtekoma endringar som følgje av at IVAR etablerer nytt sorteringsanlegg og mottak av biologisk avfall.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 8% Under 10% Under 10%
  Leidningsbrot skal ikkje føra til avbrot i forsyninga av vatn. Antal persontimar (pt)

  1205 pt
  0 pt

  4500 pt pr år og 1500 pt planlagt 4500 pt pr år og 1500 pt planlagt
  Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 2 % pr år. 2,05 km 4,2 km 4,3 km
  HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 1 2 6

  Kvalitative mål

  • Førebygging mot flaum.
  • Legga til rette for henting av grovavfall.
  • Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar.

  Virkemiddel

  • Modellering av nettet og beskriva tiltak mot flaum.
  • Politisk sak om innhenting av grovavfall.
  • Etablera database for olje- og fettutskiljarar.

  Betalingssatsar 

  Tilknytningsgebyr vatn
  2016 2017 inkl mva
  Låg sats  4211 4304 5 379,50
  Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 22242 22731 23807
  Tilknytningsgebyr avløp 2016 2017 inkl mva
  Låg sats  6541 6685 8356
  Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 28155 28774 30 445,50
  Årsgebyr vatn 2016 2017 inkl mva
  Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 812,50
  Pris pr m³ 6,03 6,03 7,54
  Leige av ekstra målar 320 320 400
  Årsgebyr avlaup 2016 2017 inkl mva
  Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 812,50
  Pris pr m³ 11,71 12,30 15,38
  Frådrag for pumpe -2000 -2000 -2500
  Avlaupseining (stipulert 250 m³) 2927,5 3308 4135
  Gebyr for manglande målaravlesing 2016 2017 inkl mva
  Gebyr for manglende målaravlesing 1500 1500 1875 
  Gebyr for tapt vassmåler   1500 1875
  Renovasjonsgebyr
  2016 2017 inkl mva
  120 liter 2152 2238 2 797,50
  240 liter 3235 3364 4 205,50
  660 liter 8151 8477 10 596,50
  Nedgravd container 1434 1491 1864
  Container 4,0 m³ 43057 44779 55974
  Container 8,0 m³ 63268 65799 82 248,50
  Hytte 1555 1617 2 021,50
  Bytte av beholdar 337 350 438
  Salg av 240 l plastbeholdar 326 339 424
  Salg av 80 l bleiedunk 268 279 348,50
  Slamgebyr 2016 2017 inkl mva
  Tank 1-4 m³ 718 790 987,50
  Tank 4-8 m³ 1263 1389 1 736,50
  Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1302 1432 1 790,50
  Pr m³ over 8 m³ 164 180 225,50 
  Tømming utanom rute, 1-4 m³   2132 2345 2 931,50
  Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2485 2734 3417
  Frammøte 319 351 438,50


  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

  Tenesteområdet omfattar plansaksbehandling, kart og oppmåling, byggjesaksbehandling, miljøarbeid, vedlikehald av park og grøntanlegg.

  Formål og målgruppe

  • Loven sitt føremål
   • Plan og bygningslova gir heimel for arbeidet med arealplanar og byggesaksbehandling. I føremålsparagrafen heiter det:
    § 1-1.1Lovens formål
    Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.
   • Oppmåling arbeider med heimel i matrikkellova.
   • Lov om produktkontroll gir rammer for park sitt arbeid på leikeplasser og uteområde.
  • Kommunale målettingar knytta til miljø:
   • Alle skal bu trygt og ha gode møteplasser. Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
   • Ei rekke lovar er relevante for miljøarbeidet. I Klepp er det for tida mest fokus på Naturmangfaldslova, Forurensningslova og Vassforskrifta. 

  Status

  • Kommuneplan – ajour – sist revidert i 2014.
  • Kommuneplan for Kleppe sentrum – under sluttføring.
  • Reguleringsplanar – ajour med innsendte private planar.
  • Oppmåling: ajour, ingen restansar.
  • Figgjovassdraget er i klar miljømessig betring. Orrevassdraget har betra seg, men er framleis på eit uakseptabelt nivå. Kystvatnet har god kvalitet.
  • Naturmangfaldet er under press i kommunen.
  • Farleg leikeplassutstyr er fjerna. Manglar plan for skjøtsel av friområda.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggar 70 158 163 178
    Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbyggar 240 90 408 310
  Dekningsgrad Samla lengde av turvegar, turstiar og skiløyper (km) 20 225 100 80
  Enhetskostnader/ produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdagar 57 - 33 41
    Gj.snittlig saksbehandlingstid for oppretting av grunneigedom. Kalenderdagar 31 - 22 56
    Gjennomsnittleg saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdagar 270 - 212 188
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2016 (Område saksbehandling) 206 191 170 213
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 2,7 -1,0 -8,8 -2,6
    Klepp har eit generelt lågt kostnadsnivå i forhold til Kostragruppe 7, Time og Hå.

  Organisering

  Tenestene er organisert under etat for lokal utvikling.

  Budsjettfordeling

  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Lokal utvikling 6834 7293 7432 7532 7582 7582
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Fortetting i eksisterande bustadområde og god arealutnytting med god bukvalitet.
  • Tidsfristar for saksbehandling i byggesaker.
  • Skapa attraktive leikeplassar og finna rett nivå på skjøtsel av friområda.
  • Nå miljømål for vasskvalitet i Orrevassdraget innafor dagens rammer av verkemiddel.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Opprusta leikeplassar Antal   4  16
  Utarbeida skjøteselsplanar Antal   4  16

  Kvalitative mål

  • God service gjennom høg kompetanse.
  • Ivareta offentlege interesser under behandling av private utbyggingsplanar.
  • Trygge og attraktive leikeplassar/lokale møtepunkt. Rett nivå på skjøtsel av friområda.
  • Redusera tap av naturmangfald.

  Virkemiddel

  • Utvikla og vedlikehalda kompetanse på estetikk, medverknad og samfunsplanlegging.
  • Vidareutvikla tverrfagleg samarbeid om planoppgåvene.
  • Arbeidet med reduksjon i næringstilførslar til vassdraga frå avlaup, industri og landbruk må halda fram.
  • Arbeidet med frivillige miljøtiltak i landbruket er viktig. Innføring av lokale forskrifter må vurderast.
  • Planlegga og oppgradera leikeplassane i samarbeid med vellaga. Utarbeida skjøtselsplanar for friområda.

  Betalingssatsar 

  Forskrift om gebyrregulativ byggjesak 2017
  Gebyrsatsar Plan 2017
  Oppmåling: Det blir ikkje føreslått endringar i gebyrregulativet for matrikkeltenestar. Sjå Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2016
  Samferdsel

  Tenesteområdet omfattar drift og vedlikehald av kommunale vegar samt gang og sykkelvegar.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Brukarar av kommunale vegar.
  • Lovverk:
   Veglov og Vegtrafikkloven
   Veglova § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.
  • Kommunale mål:
   Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid. 

  Status

  • 86,6 km kommunale veger, 34,8 km gang- og sykkelveg og 9,8 km fortau.
  • 446 offentlege parkeringsplassar.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 26% 31,6% -2,5% 4,6%
    Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
  Dekningsgrad Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 18 17 13 23
  Enhetskostnader/ produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate 73067 85180 91513 53414
    Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal veg og gate 920 629 531 872
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time

    Samferdsel 3,0 0,4 1,8 1,3
    Klepp har nesten dobbelt så høge avskrivingar som Time og Hå. Justert for dette så har Klepp eit lågare kostnadsnivå enn Time og Hå.

  Organisering

  Tenesta er organisert under etat for etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

  Budsjettfordeling

  Samferdsel R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Lokal utvikling 6808 5708 5837 6737 6637 6637
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Ha eit hensiktsmessig system for å registrera talet på syklistar.
  • Ha ein trafikktryggleiksplan som er ajour.
  • Skaffa betre dokumentasjon på den fysisk tilstanden på det kommunale vegnettet.
  • Samle vegdata, utfordringar og tiltak på vegnettet i ein hovudplan veg.
  • Omklassifisering av fylkesvegar til kommunal veg.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Fleire brukar sykkel til jobb og fritid. Punkt for automatisk telling. Nytt frå 2017 Etablera 2 tellepunkt.  

  Kvalitative mål

  • Betre oversyn over det kommunale vegnettet.
  • Betre og meir energieffektive veglys.  

  Virkemiddel

  • Etablera vegdatabase for kommunalt vegnett.
  • Starta arbeidet med hovudplan veg.
  • Utarbeida trafikktryggleiksplan for perioden 2017-2020.
  • Overgang til LED-lys.

  Betalingssatsar 

  Ingen.


  Kommunale bustader

  Ei hovudutfordring for perioden vert mellom anna å sikra betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje samt å auka del av bustader med universell utforming.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold
  • Loven sitt føremål: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte:
   "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."
  • Kommunale mål:
   «Det skal vera tilstrekkeleg med bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan – tiltaksdel 2015 - 2017, delmål 3).

  Status

  • 225 kommunalt eigde bueiningar (inkl. 3 leiligheiter som kommunen overtek i nov. 2016).
  • 30 innleigde bueiningar for framleige.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar 43% 57% 28% 19%
  Prioritering Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner 717 1216 1283 4203
  Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb. 13 15 14 15
    Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader 88% 77% 96% 92%
  Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad 73314 43185 78329 35322
  Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Kommunale bustader 2,9 0,0 -4,0 3,5
    Ikkje innsparingspotensial samanlikna med gjennomsnitt for Kostragruppe 7.

  Organisering

  Tenesta er i hovudsak organisert under etat for lokal utvikling i samarbeid med helse og velferd

  Budsjettfordeling

  Kommunale bustader R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Lokal utvikling -9098 -11530 -12075 -12236 -12657 -12909
  Helse og velferd 358 2 200 200 200 200
  SUM -8740 -11528 -11875 -12036 -12457 -12709
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Usikkerhet angåande behov for bustader til flyktningar.
  • Usikker utvikling i bustadmarknaden (konjunkturavhengig). Frå hausten 2015 har både bustadprisane og leigeprisane i Klepp vore til dels betydelig lågare enn dei siste åra, og det er fleire privateigde bustader for leige. Dette har ført til at nokre av dei som har budd i kommunale bustader, særlig flyktningar, har flytta ut. Færre enn tidlegare søkjer om kommunal bustad.
  • Pr. august/september har vi større andel ledige leiligheiter enn normalt og kortare venteliste.
  • Bebuarane sin adferd og behov <=> bustadporteføljen sin tilstand og lokalisering.
  • Fortsatt uklart regelverk ang. MVA – kompensasjon. Ventar avklaring i statsbudsjettet for 2017.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Auka andel bustader med universell utforming (rullestoltilpasset) Kostra 43% 45% 50%

  Kvalitative mål

  • Betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

  Virkemiddel

  • Tett samarbeid med Helse og velferd i forhold til oppdatert kartlegging av bustadbehovet nå og i åra som kjem.
  • Gjennomgang av Fredtunområdet for å vurdera bustadtypar og målgrupper i området.

  Betalingssatsar 

  Husleigene i kommunale bustader er budsjettert med ein auke på 2,2 % gjeldande frå 01.05.2017.


  Næring

  Leggja til rette for etablering og utvikling av nye arbeidsplassar i kommunen.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Næringsdrivande, sysseltsette og innbyggjarar i Klepp kommune samt framtidige generasjonar som er påverka av arealbruken i kommunen.
  • Målsettingar:
   • Å leggja tilhøva til rette slik at arealressursane kan verta brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet.
   • Vera blant dei beste på rask saksbehandling for næringsdrivande.
   • Sikra landbruksjord som grunnlag for eksisterande og auka matproduksjon og samstundes ta vare på natur, miljø og kulturlandskapet.

  Status

  • Uvisse kring sysselsettingsutviklinga og arbeidsinnvandring. Ledighetstala for Klepp viser at andel heilt ledige har auka frå 2,1% til 4,4% frå januar 2015 til januar 2016.
  • Per 2016 er det registrert ca. 2000 verksemder og cirka 8000 sysselsette i kommunen.
  • Fordeling av arbeidsplassar pr sektor i Klepp

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand næringslivet i % av totalt. 0,2%   0,1% 0,2%  0,0% 
    Netto driftsutg. til landbruksforvaltning 141  117  148  150 
  NæringsNM Rangering Nærings NM 2016 (NHO) 18 130 24 59
  I NHOs Nærings-NM, som er ei årleg rangering av næringslivet i kommunane utarbeida av Telemarksforskning, viser at Klepp næringsliv har gjort det bra i ei årrekke. I 2016 blei Klepp kåra som nummer 18 av alle kommunar i Noreg.
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i heile mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Næringsforv. og konsesjonskraft 1,7 0,4 -3,1 1,3
  Klepp har omlag 26 millionar i utbytte frå kraftselskapa og netto inntekt omlag som Time og Hå og snitt for gruppa. Klepp bruker omlag 2,7 millionar til landbruksforvaltning.  Dette er omlag som i Time og Hå og i samsvar med landbruket si stilling på Jæren.

  Organisering

  Tenesta retta mot areal og landbruk er organisert under etat for lokal utvikling. Anna tilrettelegging for næringslivet samt kontakt mot samarbeidsorganisasjonane på næringsområdet er organisert i sentraladministrasjonen. 

  Budsjettfordeling

  Næring R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Sentraladministrasjonen 0 1520 1648 1648 1528 1528
  Lokal utvikling 3486 2259 2262 2262 2262 2262
  SUM 3486 3779 3910 3910 3790 3790
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Redusert aktivitet innafor petroleumsrelaterte næringar gir negative konsekvensar for næringslivet i Klepp og regionen.
  • Kommunen har ein viktig posisjon som den største sysselsettaren i Klepp, og som planmyndigheit og arealforvaltar. Av den grunn har også kommunen ei sentral rolle i utviklinga av det lokale næringslivet.  
  • Saksbehandlingstid i landbruksavdelinga - spesielt i krevjande bruksrasjonaliseringssaker.
  • Avklara korleis næringsarbeidet skal organiserast og prioriterast dei neste åra.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Alle søknader som skal vidare til Landbruksdirektoratet skal behandlast og vidaresendast av kommunen innan oppsette fristar. Tal saker som er ubehandla over frist   0 0

  Kvalitative mål

  • God kontakt med næringsdrivande, næringsforening, Greater Stavanger og andre organisasjonar som er viktige for å utvikla eit variert og godt næringsliv og høg sysselsetting.
  • Redusera forvaltningsmessige feil og feil saks- og søknadsbehandling etter lov- og regelverk.
  • Sikra at saksbehandlingsfristar vert etterlevd.

  Virkemiddel

  • Gode, raske og riktige saksbehandlingsrutinar.
  • God kontakt mellom kommunal leiing og aktørane i næringslivet.

  Betalingssatsar 

  Betalingssatsar
  Type 2016 2017
  Delingssaker etter jordlova 2000 2000
  Konsesjonssaker - adm behandling 1875 1875
  Konsesjonssaker - politisk behandling 5000 5000


  Brann og ulykkesvern

  Klepp kommune sine oppgåver innan brann- og ulykkesvern blir ivaretekne av Rogaland Brann og Redning IKS (RBR)

  Formål og målgruppe

  • Målguppe: 
   Alle innbyggjarar i kommunen.
  • Lov om brann og eksplosjonsvern har følgande føremålsparagraf:
   "Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser"

  Status

  • RBR driv brannstasjon på Kleppe med deltidsmannskap i 4 vaktlag.
  • Frå 2017 vil Time brannstasjon bli etablert med dagkasernert mannskap. I tillegg er det døgnkasernert mannskap på hovudbrannstasjonen i Sandnes.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 292 393 232 237
  Prioritering Netto driftsutgifter pr innb. 313 568 298 382
    Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb 1,3 - 1,3 0,4
    Antall bygningsbrannar pr 1000 innb 0,11 0,55 0 0,11
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Brann og ulykkesvern -2,5 -4,4 0,3 -0,8
    Klepp har lågast kostnadsnivå i Kostragruppe 7.

  Organisering

  Alle Klepp kommune sine oppgåver innan brann- og feiarvesenet er delegert til Rogaland Brann og Redning IKS.

  Budsjettfordeling

  Brann og ulykkesvern R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Lokal utvikling 5825 6150 8281 9679 11119 12560
  VAR 110 90 0 0 0 0
  SUM 5934 6240 8281 9679 11119 12560
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Auke i tilskotet til Rogaland brann og redning IKS.  
  • Ny hovudbrannstasjon vil etter planen bli teken i bruk fra 1.4.2017. Frå same tidspunkt fell leigeutgifter for stasjonen på Forus, Åsen feierbad og stasjonen på Sandved bort.
  • Frå 1.1.2017 aukar leigeutgiftene etter ombygging av stasjonen på Bryne for dagkasernering. Sum auka husleige utgjer kr 9,4 mill for eigarkommunane.
  • Samlokalisering av 110-sentralane.
  • Budsjett for drift brannvesenet blir auka med 4,5%. Dette for å finansiera av lønsoppgjer, dagkasernering Bryne samt styrking beredskap med dagkasernering Stavanger frå 1.9.2017.
  • Miljøretta helsevern blir styrka med 3% som er lågare enn styret sitt forslag, men dekker lønns- og prisvekst.
  • Skjenkekontrollen blir rekna ift tal på kontrollar, auken på kr 155.00 er i samsvar med styret sitt forslag.
  • Samla blir tilskotet frå eigerkommunane auka med kr 19,1 mill (8,5%).

  Kvalitative mål

  • RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:
   • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
   • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
   • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
   • aktivt søke å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester 

  Betalingssatsar 

  Feiing og tilsyn 2015 2016 2017 inkl mva
  Feie- og tilsynsgebyr 280,00 292,00 298,00 372,00


  Bygningsdrift

  Optimalisere drift av tekniske anlegg og oppretthalde den bygningsmessige standarden.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Alle innbyggarar i kommunen
  • Lovgrunnlag: Forskrift om miljøretta helsevern § 7: "Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe." I paragrafane 7 – 10 finst mellom anna bestemmelsar om:
   • tilfredsstillende inneklima.
   • lydforhold og belysning
   • forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder
   • forbygging av skader og ulykker
   • forebygging av smittsamme sjukdomar

  Status

  • Bygningsdrift blir i denne samanhengen definert som drift av kommunen sin bygningsmasse unntatt kommunale bustader. Dvs.administrasjonsbygg, skular, barnehagar, Klepphallen og institusjonslokale.
  • Bygningsmasse på om lag 114.000 m2
  • Reinhald av 56.576 m2

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter 8,1% 8,7% 8,7% 8,2%
  Dekningsgrad Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar 4,9 4,3 4,2 4,4
  Enhetskostnader/ produktivitet Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 434 498 613 515
    Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 85 105 105 125
    Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 115 139 246 -

  Organisering

  Bygningsdrift er organisert under etat for lokal utvikling.

  Budsjettfordeling

  Bygningsdrift R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Lokal utvikling 44258 53647 53178 53178 54982 57282
  Skule og barnehage 3365 3006 3096 3096 2991 2991
  Helse og velferd 3 -488 -538 -538 -538 -538
  SUM 47626 56165 55736 55736 57435 59735
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Optimalisera drift av tekniske anlegg.
  • Renovasjon – redusera volum. Finna gode løysningar.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 153 kWh/m2 150 kWh/m2 140 kWh/m2

  Kvalitative mål

  • Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.
  • Oppretthalde den bygningsmessige standarden.

  Virkemiddel

  • Ressursar til å driva rutinemessig og førebyggande vedlikehald

  Betalingssatsar 

  Ingen


  Kultur og idrett

  Kommunen driv eigne kulturtiltak og samarbeider aktivt med mange private om kultur- og fritidstilbod. Kommunen sine faste tiltak er i hovudsak retta inn mot barn og unge.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Alle innbyggjarar. Særleg vekt på barn og unge, samt tilrettelegging innan område med særlege behov for innsats.
  • Lovens formål
   • Kulturlova: å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.
   • Biblioteklova: Folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
   • Opplæringslova: § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod
    Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.
  • Kommunale mål:
   • Kultur- og fritidstilbod med breidde og kvalitet. Gode tilgjengelege møteplassar. Høg deltaking. 
   • Gi tilpassa opplæring innan musikk- og kulturfag til alle barn og unge som ønsker det i Klepp kommune. Kulturskulen skal vera eit ressurssenter i kommunen.

  Status

  • Utbygging og utviding av biblioteket pågår.
  • Idrettskonsulent tilsett i 50 % stilling ut 2017.
  • Tu gamle skule er tatt i bruk til kulturføremål.
  • Vekst i aktivitet og tal på frivillige ved frivilligsentralen.
  • Generelt god oppslutning om kulturarrangement.
  • God oppslutning om kulturskulen. Kulturskulen har om lag 420 elevplassar delt på 370 elevar. Venteliste på 116 elevar. Det er vedtatt å danna eit korpsråd.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Besøk i folkebibliotek per innbyggar 3,6 3,8 4,8 9,5
    Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggar 5,9 4,1 4,5 9,6
    Årleg totalt besøk i kommunalt drivne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år 1424 - 467 1589
  Prioritering Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar i kroner 1499 1471 1790 1914
    Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 6-18 år 1351 972 1352 1180
    Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per. innb. 6-15 år 1613 2096 2261 1944
  Dekningsgrad Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 10,2 13,6 15,6 12,7
  Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbyggar 253 257 357 331
    Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per brukar 18394 16873 16557 17513
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2016 (Område kultur) 233 311 161 71
  Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Kultur og idrett 7,8 1,5 -5,5 -7,9
    Klepp har eit moderat innsparingspotensial på 1,5 mill i høve til Kostragruppe 7, men har lågare kostnader enn Time og Hå.
  På idrett (og symjeanlegg) ligg Klepp 2,2 og 0,9 mill høgare enn Time og Hå, og justert for avskrivingar ligg Klepp 3,4 mill høgare enn Time og omtrent likt med Hå.
  På bibliotek og kulturskule ligg Klepp 3,6 og 1,7 mill lågare enn Time og Hå.
  Hå har også høgare kostnader til Kunstformidling, kulturbygg, andre kulturaktivitetar og tilskot til andre kulturbygg. Time skil seg ut med høge kostnader til kommunale kulturbygg.

  Organisering

  Tenesta er i hovudsak organisert under etat for lokal utvikling. Kulturskulen er organisert under etat for skule og barnehage.

  Budsjettfordeling

  Kultur og idrett R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Lokal utvikling 14651 14935 15408 15008 15008 15008
  Sentraladministrasjonen 467 0 0 0 0 0
  Skule og barnehage 4545 5000 5108 5108 4858 4858
  Helse og velferd 607 871 916 916 916 916
  SUM 20270 20806 21432 21032 20782 20782
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Klepp manglar eit eigna bygg til kulturføremål i sentrum.
  • Talet på medlemmer i idretten er lågare enn i nabokommunar.
  • Rekruttering og oppslutning om skulekorps og kor er for lågt.
  • Biblioteket treng utviding, oppussing og må bli meir tilgjengelig for innbyggjarane.
  • Romkapasitet/lokale ved kulturskulen.
  • Gjennomføring av ny rammeplan for kulturskulen.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Auka oppslutning i frivillige lag og organisasjonar, særleg blant barn og unge Statistikk og medlemstal i søknad om driftstilskot Idrett 4510
  Musikk 347
  Andre 3232
  Totalt 8089
  Idrett 4735
  Musikk 375

  Totalt 9700
  Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement Komunale tal  

  5% Fleire arrangement
  8% større arrangments-mangfald

  20%
  Auke i elevtal kulturskule Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 10,2%

  12,5%

  15%

  Kvalitative mål

  • Auka deltaking i organisert aktivitet og på arrangement blant befolkningsgrupper som elles deltar lite.
  • Kulturskulen sitt tilbod er mangfaldig og i samsvar med etterspurnad. Auka variasjon når det gjeld opplæringstilbod.
   • Ressurssenter for barn og unge innan kunst og kulturfag.
   • Kvalitetsundervisning tilpassa kvar einskild elev.
  • Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement.
  • Utgreia behov og program for eit sentralt kulturbygg i Kleppe.
  • Gjera Klepphistoria kjent.
  • Gjennomføra arrangement: Sommarkultur, verdenslandsbyen Klepp, fullmånekonsertar, UKM m.m.
  • Auka tilgjengelighet og bruk av lokale til kultur og fritidsføremål.

  Virkemiddel

  • Prosjektsamarbeid Folkepulsen
  • Idrettskonsulent
  • Forbetra marknadsføring
  • Prosjekt for å styrka opplæring i og rekruttering til skulekorps
  • Fritidskonsulent-ressursar for å styrka Tu gml skule som møteplass
  • Utvida og meirope bibliotek
  • Gjennomføra ny rammeplan for kulturskulen
  • Elev/føresetteundersøkingar ved kulturskulen

  Betalingssatsar 

  Symjehallen (Klepphallen) 2016 2017
  Barn 30 30
  Vaksne 50 55
  Klippekort barn (18 klipp) 400 400
  Klippekort vaksne (10 klipp) 400 440
  Kulturskule Sats pr. semester frå 01.08.2016 Sats pr. semester frå 01.08.2017
  Instrumentopplæring/song (einetimar) 1610 1645
  Gruppeopplæring (dans, kunstfag, drama) 1440 1470
  Instrumentleige og materialutgift kunstfag 330 335


  Kyrkje

  Hovudutfordringa i perioden er å avklara framdrift, kommunalt bidrag og finansieringsløysing for ny kyrkje på Kleppe.

  Formål og målgruppe

  • Målgruppa:
   Alle innbyggjarar i kommunen som tilhøyrer den norske kyrkja eller andre trussamfunn, og alle som vert gravlagt i kommunen og deira næraste.
  • Kommunens økonomiske ansvar:
   • Kirkelovens § 15:
    • "Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
     a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
     b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
     c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
     d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
     e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
     f) utgifter til kontorhold for prester"

   • Lov om trudomssamfunn og ymist anna §19
    • "Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja."

  Status

  • Vis til vedlagt forslag frå Klepp kyrkjelege fellesråd.
  • Kyrkjegard for Kleppe er under opparbeiding.
  • Kostnadar med lekkasjar på Frøyland og Orstad kyrkje er søkt delvis dekning for av Time og Klepp kommune.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Døypte i prosent av antal fødde 77,1 %   66,6 %  65,2 %  75,9 %
    Konfirmerte i prosent av 15 åringar 83,7 % 62,3 % 57,8 % 82,8 %
    Medlemmer i trussamfunn utanfor Kyrkja 9,6 % 8,9 % 8,0 % 5,6 %
  Prioritering Netto driftsutg. kyrkje og trussamfunn i % av totale netto driftsutg.  1,1 %  1,1 %  1,1 % 1,3 % 
    Netto driftsutg. kyrkje pr. innbyggar 472 484 490 565
  Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med 
  (Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
  Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
    Kyrkje 0,3 -0,3 -0,3 -1,8

  Organisering

  • Kyrkjeleg fellesråd er organisert som eige rettsubjekt utanfor kommunen.
  • Tilskot til andre trussamfunn vert forvalta av sentraladministrasjonen.
  • Gravplassane vert forvalta av kyrkjeleg fellesråd.  Praktisk drift vert utført av kommunen i samsvar med tenesteytingsavtalen.

  Budsjettfordeling

  Kyrkje R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
  Kyrkje 9057 9091 10045 9999 10053 10007
  Sentraladministrasjonen 735 2010 990 1140 1155 1005
  SUM 9792 11101 10145 10145 10145 10145
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Avklara løysing og tidspunkt for ny kyrkje på Kleppe.
  • Avklara kyrkjegard på Orstad.
  • Tilskot til kyrkja. 

  Kvalitative mål

  • Ny kyrkjegard på Kleppe.
  • Avklara kyrkjegard på Orstad.
  • Avklara når ny kyrkje på Kleppe skal stå klar, kommunens tilskot og finansieringsløysing.

  Betalingssatsar 

  År Pris
  Festeavgift 2016 120 pr. år pr. grav
  Festeavgift 2017 180 pr. år pr. grav
  Festeavgift 2019 200 pr. år pr. grav


Vedlegg


  Rammene

  Tabellen under viser rammene for etatane og tenesteområda.  Inndeling av ramma på dei ulike tenestene går fram av tabellane i undermenyen.

  Skjema 1B R 2015 VB 2016 P 2016 2017 2018 2019 2020
  Sentraladministrasjonen 42644 46920 46920 47388 47120 47417 46519
  Etat for skule og barnehage 410778 417100 417100 423324 421532 419385 416963
  Tenesteområde helse og velferd 297716 317200 317900 322473 319496 317419 315342
  Etat for lokal utvikling 79701 84000 84000 86734 87934 90070 92922
  Kyrkja 9057 9100 9100 10045 9999 10053 10007
  VAR 0 0 0 0 0 0 0
  Sum fordelt 839896 874320 875020 889964 886081 884344 881753

   


   Sentraladministrasjonen

   Sentraladministrasjonen R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 37259 39281 39933 39215 39617 38869
   Kultur og idrett 467 0 0 0 0 0
   Oppvekstkoordinator i 2015
   Sosiale tenester 4062 4536 4817 5117 5117 5117
   Lærlingar
   Næring 0 1520 1648 1648 1528 1528
   Kyrkje 735 2010 990 1140 1155 1005
   Anna 122 0 0 0 0 0
   Årets mindreforbruk avsett fond
   SUM 42644 47347 47388 47120 47417 46519


   Etat for skule og barnehage

   Skule og barnehage R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 6667 6464 6009 3517 1025 -1467
   Bygningsdrift 3365 3006 3096 3096 2991 2991
   Barnehage 163303 172648 173896 174646 175396 176146
   Grunnskule 227446 236030 235215 235165 235115 234435
   Kultur og idrett 4545 5000 5108 5108 4858 4858
   Anna 5451 0 0 0 0 0
   Årets mindreforbruk avsett fond
   SUM 410778 423148 423324 421532 419385 416963


   Tenesteområde helse og velferd

   Helse og velferd R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 10467 17215 15264 12287 10210 8133
   Kommunehelse 34846 42904 41117 41117 41117 41117
   Pleie og omsorg 194343 202512 209705 209705 209705 209705
   Sosiale tenester 25301 29042 26317 26317 26317 26317
   Barnevern 30376 29278 29492 29492 29492 29492
   Kommunale bustader 358 2 200 200 200 200
   Bygningsdrift 3 -488 -538 -538 -538 -538
   Kultur og idrett 607 871 916 916 916 916
   Aktivitetstilbod barn og unge, barnevernstenesta
   Anna 1414 0 0 0 0 0
   Årets mindreforbruk avsatt fond
   SUM 297716 321337 322473 319496 317419 315342


   Etat for lokal utvikling

   Lokal utvikling R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 2110 3515 3380 2743 2106 1469
   Bygningsdrift 44258 53647 53178 53178 54982 57282
   Kultur og idrett 14651 14935 15408 15008 15008 15008
   Kommunale bustader -9098 -11530 -12075 -12236 -12657 -12909
   Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 6834 7293 7432 7532 7582 7582
   Næring 3486 2259 2262 2262 2262 2262
   Samferdsel 6808 5708 5837 6737 6637 6637
   Brann og ulykkesvern 5825 6150 8281 9679 11119 12560
   Pleie og omsorg 2549 2675 3031 3031 3031 3031
   Barnevern 220 0 0 0 0 0
   Sosiale tenester 110 0 0 0 0 0
   Anna 1949 0 0 0 0 0
   Årets mindreforbruk avsett fond
   SUM 79702 84652 86734 87934 90070 92922


   VAR

   VAR R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 934 0 0 0 0 0
   Vatn, avløp og renovasjon -1956 -90 0 0 0 0
   Brann og ulykkesvern 110 90 0 0 0 0
   Feil teneste. Blir korrigert i B2016.
   Anna 913 0 0 0 0 0
   Kalkulatoriske renter
   SUM 0 0 0 0 0 0


   Kyrkja

   Kyrkje R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
   Kyrkje 9057 9091 10045 9999 10053 10007


  Hovedoversikt drift

  Hovedoversikt Drift R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020
  Driftsinntekter            
  Brukerbetalinger 50238 52837 51646 51646 51646 51646
  Andre salgs- og leieinntekter 92126 91988 94496 95764 96863 97671
  Overføringer med krav til motytelse 170445 158872 142108 141753 141808 141753
  Rammetilskudd 406448 413700 416457 418556 421556 423556
  Andre statlige overføringer 34773 32909 38353 40246 41317 42527
  Andre overføringer 4128 4857 4877 4945 4945 4945
  Skatt på inntekt og formue 496786 520000 540000 551000 557000 562000
  Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
  Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
  Sum driftsinntekter 1254944 1275163 1287937 1303910 1315135 1324098
  Driftsutgifter            
  Lønnsutgifter 655457 678866 682791 682501 683437 683129
  Sosiale utgifter 171596 182793 184442 186704 189236 189124
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 121833 139735 137998 138128 139798 142166
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164164 165180 167954 169352 170422 171863
  Overføringer 64732 74852 81065 76060 71480 65845
  Avskrivninger 60719 0 0 0 0 0
  Fordelte utgifter -11619 -21282 -22416 -22416 -22416 -22416
  Sum driftsutgifter 1226882 1220144 1231834 1230329 1231957 1229711
  Brutto driftsresultat 28062 55019 56103 73581 83178 94387
  Finansinntekter            
  Renteinntekter og utbytte 38890 34200 37800 39050 42550 44300
  Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 365 0 0 0 0 0
  Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
  Sum eksterne finansinntekter 39254 34200 37800 39050 42550 44300
  Finansutgifter            
  Renteutgifter og låneomkostninger 22622 19703 20584 21623 24533 29894
  Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 524 0 0 0 0 0
  Avdrag på lån 54819 57603 67005 71126 74914 82377
  Utlån 0 0 0 0 0 0
  Sum eksterne finansutgifter 77965 77306 87589 92749 99447 112271
  Resultat eksterne finanstransaksjoner -38711 -43106 -49789 -53699 -56897 -67971
  Motpost avskrivninger 60719 0 0 0 0 0
  Netto driftsresultat 50069 11913 6314 19882 26281 26416
  Interne finanstransaksjoner            
  Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 244 18168 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 27558 26162 26200 26200 26200 26200
  Bruk av bundne fond 3617 869 1468 1468 1468 1468
  Sum bruk av avsetninger 31420 45200 27668 27668 27668 27668
  Overført til investeringsregnskapet 1618 17300 4162 15437 21165 20290
  Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 441 441 441 441
  Avsatt til disposisjonsfond 50310 38713 29340 31633 32304 33314
  Avsatt til bundne fond 11392 1100 39 39 39 39
  Sum avsetninger 63320 57113 33982 47550 53949 54084
  Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 18169 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt investering

  Hovedoversikt Investering R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020
  Inntekter            
  Salg av driftsmidler og fast eiendom 20 0 4000 0 15000 0
  Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
  Overføringer med krav til motytelse 146 0 0 0 0 0
  Kompensasjon for merverdiavgift 16457 5933 24340 19700 21890 35920
  Statlige overføringer 3082 14694 7400 8350 13340 4000
  Andre overføringer 4759 0 5100 300 1550 300
  Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
  Sum inntekter 24465 20627 40840 28350 51780 40220
  Utgifter            
  Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
  Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 88371 127515 149160 153800 158860 213180
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 238 0 0 0 0 0
  Overføringer 19444 7598 35140 20700 22890 35920
  Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
  Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
  Sum utgifter 108053 135113 184300 174500 181750 249100
  Finanstransaksjoner            
  Avdrag på lån 16973 6443 14833 15833 16833 17833
  Utlån 23691 25000 25000 25000 25000 25000
  Kjøp av aksjer og andeler 2099 2600 2700 2800 3000 3200
  Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
  Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
  Avsatt til bundne investeringsfond 6533 250 0 0 0 0
  Sum finansieringstransaksjoner 49296 34293 42533 43633 44833 46033
  Finansieringsbehov 132884 148779 185993 189783 174803 254913
  Dekket slik:            
  Bruk av lån 87453 118340 162102 153617 131659 211894
  Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
  Mottatte avdrag på utlån 16262 11339 19729 20729 21729 22729
  Overført fra driftsregnskapet 1618 17300 4162 15437 21165 20290
  Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 9881 1000 0 0 0 0
  Bruk av bundne driftsfond 0 800 0 0 250 0
  Bruk av ubundne investeringsfond 6186 0 0 0 0 0
  Bruk av bundne investeringsfond 11484 0 0 0 0 0
  Sum finansiering 132884 148779 185993 189783 174803 254913
  Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

  Anskaffelse og anvendelse av midler R 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020
  Anskaffelse av midler            
  Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1254944 1275163 1287937 1303910 1315135 1324098
  Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 24465 20627 40840 28350 51780 40220
  Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 142969 163879 219631 213396 195938 278923
  Sum anskaffelse av midler 1422378 1459669 1548408 1545656 1562853 1643241
  Anvendelse av midler            
  Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1166164 1205740 1205597 1209292 1215720 1218904
  Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 108053 135113 184300 174500 181750 249100
  Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 120728 111349 130122 136382 144280 158304
  Sum anvendelse av midler 1394944 1452202 1520019 1520174 1541750 1626308
  Anskaffelse - anvendelse av midler 27433 7467 28389 25482 21103 16933
  Endring i ubrukte lånemidler 15540 0 0 0 0 0
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
  Endring i arbeidskapital 42973 7467 28389 25482 21103 16933
  Avsetninger og bruk av avsetninger            
  Avsetninger 86404 40063 29820 32113 32784 33794
  Bruk av avsetninger 58971 47000 27668 27668 27918 27668
  Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
  Netto avsetninger 27433 -6937 2152 4445 4866 6126
  Int. overføringer og fordelinger            
  Interne inntekter mv 76857 38582 26578 37853 43581 42706
  Interne utgifter mv 76857 38582 26578 37853 43581 42706
  Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt balanse 2015

  Hovedoversikt balanse vis status på eigedelar gjeld og eigenkapital ved utgangen av 2015.

  Oversikt - balanse Rekneskap 2015 Rekneskap 2014
  EIENDELAR    
  Anleggsmidler 3010360426 2866037067
  Herav:    
  Faste eiendommar og anlegg - Note 6 1551142663 1506519573
  Utstyr, maskinar og transportmidler - Note 6 44101904 41912080
  Utlån 232663484 225234269
  Konserninterne langsiktige fordringar 1 1
  Aksjar og andelar - Note 5 95071968 92973161
  Pensjonsmidler - Note 7 1087380406 999397983
  Omløpsmidler 398403145 355929233
  Herav:    
  Kortsiktige fordringar 62397744 69609169
  Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
  Premieavvik - Note 7 53001488 45156477
  Aksjar og andelar 2665722 0
  Sertifikatar 0 0
  Obligasjonar 24838912 34165866
  Derivatar 0 0
  Kasse, postgiro, bankinnskudd 255499278 206997721
  SUM EIENDELAR 3408763571 3221966300
  EIGENKAPITAL OG GJELD    
  Eigenkapital 988311384 854697546
  Herav:    
  Disposisjonsfond - Note 2 129463686 116593370
  Bundne driftsfond - Note 2 og Note 4 19233920 11478913
  Ubundne investeringsfond - Note 2 5753666 11939666
  Bundne investeringsfond - Note 2 11454448 16384920
  Rekneskapsmessig mindreforbruk 18168578 244130
  Rekneskapsmessig merforbruk 0 0
  Udisponert i inv.rekneskap 0 0
  Udekket i inv.rekneskap 0 0
  Kapitalkonto - Note 1 802075939 695895398
  Endring i reknekapsprinsipp som påverkar AK (drift 10973528 10973528
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (inves -8812381 -8812381
  Langsiktig gjeld 2258784455 2205101644
  Herav:    
  Pensjonsforpliktelsar - Note 7 1320720862 1298239157
  Ihendehaverobligasjonslån - Note 11 91000000 0
  Sertifikatlån - Note 11 188264000 0
  Andre lån - Note 11 og Note 12 593887443 845011828
  Konsernintern langsiktig gjeld 64912150 61850659
  Kortsiktig gjeld 161667732 162167110
  Herav:    
  Kassakredittlån 0 0
  Anna kortsiktig gjeld 163120539 163667472
  Derivater - Note 12 0 0
  Konsernintern kortsiktig gjeld -1452807 -1500362
  Premieavvik 0 0
  SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 3408763571 3221966300
  MEMORIAKONTI    
  Memoriakonto 50499958 34959966
  Herav:    
  Ubrukte lånemidler 50499958 34959966
  Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
  Andre memoriakonti 0 0
  Motkonto til memoriakontiene -50499958 -34959966


  Årsverk og tilsette

  Årsverk og tal på tilsette 2012-2015
  Årsverk og ansatte 2012 2013 2014 2015
  Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1 003,6 1 027,4 1 036,4 1 100,2
  Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1515 1512 1522 1585
  Antall fast ansatte 1291 1324 1335 1397
  Antall ansatte kvinner fast 1098 1119 1129 1176
  Antall ansatte menn fast 193 205 206 221
  Andel ansatte kvinner fast 85,1 % 84,5 % 84,6 % 84,2 %
  Andel ansatte menn fast 14,9 % 15,5 % 15,4 % 15,8 %
  Antall kvinner i ledende stillinger 44 44 42 47
  Antall menn i ledende stillinger 18 20 18 22

   

  Fordeling heiltid/deltid
  Fordeling heltid/deltid 2012 2013 2014 2015
  Antall ansatte i deltidsstillinger fast 614 629 616 631
  Antall kvinner i deltidsstillinger fast 571 577 569 580
  Antall menn i deltidsstillinger fast 43 52 47 51
  Andel tilsette i deltidsstillinger (fast og midl.) 48,5 % 48,0 % 46,3 % 45,5 %
  Andel kvinner i deltidsstillinger (fast og midl.) 52,6 % 51,9 % 50,7 % 49,7 %
  Andel menn i deltidsstillinger (fast og midl.) 26,3 % 27,6 % 22,9 % 23,0 %
  Kvinners andel av deltidsstillinger (fast og midl.) 91,5 % 90,8 % 92,2 % 92,0 %
  Menns andel av deltidsstillinger (fast og midl.) 8,5 % 9,2 % 7,8 % 8,0 %

     

  Sjukefråvær
    2012 2013 2014 2015
  Sjukefråvær heile kommunen 7,0 % 6,5 % 6,9 % 6,9 %

   

  Lærlingar
    2012 2013 2014 2015
  Tal på lærlingar totalt i kommunen 33 35 32 32
  Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,8 1,9 1,7 1,7

   

  Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
  Tilsette i 2015 Menn Kvinner
  60-61 år 14 50
  62-64 år 22 60
  65-67 år 12 25
  over 67 3 8