Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Vatn, avløp og renovasjon

Tenesteområdet skal mellom anna bidra til å sikra leveringstryggleik for reint vatn, utarbeida tiltak mot flaumskader og sikra god og effektiv handtering av avfall.

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
 • Lovverk:
  Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
  • Formålsparagrafen i forureningslova lyder:
   "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
 • Kommunale mål:
  Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall. 

Status

 • 210 km vassleidningar, 163 km spillvassleidningar og 97 km overvassleidningar. 38 større avlaupspumpestasjonar.
 • Samla for VAR-området har Klepp blant dei lågaste gebyra i landet. For vatn kjem Klepp kommune ut blant dei beste i landet når det gjeld kvalitet og leveringstryggleik. På avlaupsida trekk IVAR sitt mekaniske reinseanlegg på Bore kommunen noko ned på kvalitetsrangeringa. På sikt vil dette bli ombygd til eit fullverdig reinseanlegg.
 • Returpunkt for mottak av glas og metall er etablert i alle tettstadane. For desse fraksjonane har resultatet blitt betre. 

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet  Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,6 - 4,5 3,1
  Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 401 - 401 401
  E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt 
vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
100% - 100% 100%
Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 75,4% - 95,8% 74,4%
  Klepp har hatt feil rapporteringspraksis og innarbeider nå nye rutinar. Rett andel for Klepp er over 90%.  
  Vatn - Andel av husaoldningsabonnentene som har installert vassmålar 99% - 55% 99%
Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld rapporteringsåret+1 1554 2776 1800 1213
  Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2406 4337 3240 2887
  Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2152 2333 1808 1980
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2016 3 90 21 8

Organisering

Tenestane er organisert under etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

Budsjettfordeling

Vatn, avløp og renovasjon R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
VAR -1956 -90 0 0 0 0

Utfordringar

 • Utarbeida ny hovudplan for vatn, der mellom anna utskifting av eldre vassleidningar er eit viktig tema for å oppretthalda leveringstryggleiken.
 • Utarbeida ny plan for avlaup. Viktige tema i denne planen er vidare utbygging i spreidd busetnad, tiltak for oppgradering av private anlegg, rehabilitering av eldre leidningar og tiltak mot flaum.
 • Innan renovasjon legg ein opp til å imøtekoma endringar som følgje av at IVAR etablerer nytt sorteringsanlegg og mottak av biologisk avfall.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 8% Under 10% Under 10%
Leidningsbrot skal ikkje føra til avbrot i forsyninga av vatn. Antal persontimar (pt)

1205 pt
0 pt

4500 pt pr år og 1500 pt planlagt 4500 pt pr år og 1500 pt planlagt
Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 2 % pr år. 2,05 km 4,2 km 4,3 km
HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 1 2 6

Kvalitative mål

 • Førebygging mot flaum.
 • Legga til rette for henting av grovavfall.
 • Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar.

Virkemiddel

 • Modellering av nettet og beskriva tiltak mot flaum.
 • Politisk sak om innhenting av grovavfall.
 • Etablera database for olje- og fettutskiljarar.

Betalingssatsar 

Tilknytningsgebyr vatn
2016 2017 inkl mva
Låg sats  4211 4304 5 379,50
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 22242 22731 23807
Tilknytningsgebyr avløp 2016 2017 inkl mva
Låg sats  6541 6685 8356
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 28155 28774 30 445,50
Årsgebyr vatn 2016 2017 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 812,50
Pris pr m³ 6,03 6,03 7,54
Leige av ekstra målar 320 320 400
Årsgebyr avlaup 2016 2017 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 812,50
Pris pr m³ 11,71 12,30 15,38
Frådrag for pumpe -2000 -2000 -2500
Avlaupseining (stipulert 250 m³) 2927,5 3308 4135
Gebyr for manglande målaravlesing 2016 2017 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1500 1500 1875 
Gebyr for tapt vassmåler   1500 1875
Renovasjonsgebyr
2016 2017 inkl mva
120 liter 2152 2238 2 797,50
240 liter 3235 3364 4 205,50
660 liter 8151 8477 10 596,50
Nedgravd container 1434 1491 1864
Container 4,0 m³ 43057 44779 55974
Container 8,0 m³ 63268 65799 82 248,50
Hytte 1555 1617 2 021,50
Bytte av beholdar 337 350 438
Salg av 240 l plastbeholdar 326 339 424
Salg av 80 l bleiedunk 268 279 348,50
Slamgebyr 2016 2017 inkl mva
Tank 1-4 m³ 718 790 987,50
Tank 4-8 m³ 1263 1389 1 736,50
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1302 1432 1 790,50
Pr m³ over 8 m³ 164 180 225,50 
Tømming utanom rute, 1-4 m³   2132 2345 2 931,50
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2485 2734 3417
Frammøte 319 351 438,50