Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Samferdsel

Tenesteområdet omfattar drift og vedlikehald av kommunale vegar samt gang og sykkelvegar.

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Brukarar av kommunale vegar.
 • Lovverk:
  Veglov og Vegtrafikkloven
  Veglova § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.
 • Kommunale mål:
  Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid. 

Status

 • 86,6 km kommunale veger, 34,8 km gang- og sykkelveg og 9,8 km fortau.
 • 446 offentlege parkeringsplassar.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 26% 31,6% -2,5% 4,6%
  Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
Dekningsgrad Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 18 17 13 23
Enhetskostnader/ produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate 73067 85180 91513 53414
  Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt , kommunal veg og gate 920 629 531 872
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
(Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time

  Samferdsel 3,0 0,4 1,8 1,3
  Klepp har nesten dobbelt så høge avskrivingar som Time og Hå. Justert for dette så har Klepp eit lågare kostnadsnivå enn Time og Hå.

Organisering

Tenesta er organisert under etat for etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

Budsjettfordeling

Samferdsel R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Lokal utvikling 6808 5708 5837 6737 6637 6637
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Ha eit hensiktsmessig system for å registrera talet på syklistar.
 • Ha ein trafikktryggleiksplan som er ajour.
 • Skaffa betre dokumentasjon på den fysisk tilstanden på det kommunale vegnettet.
 • Samle vegdata, utfordringar og tiltak på vegnettet i ein hovudplan veg.
 • Omklassifisering av fylkesvegar til kommunal veg.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Fleire brukar sykkel til jobb og fritid. Punkt for automatisk telling. Nytt frå 2017 Etablera 2 tellepunkt.  

Kvalitative mål

 • Betre oversyn over det kommunale vegnettet.
 • Betre og meir energieffektive veglys.  

Virkemiddel

 • Etablera vegdatabase for kommunalt vegnett.
 • Starta arbeidet med hovudplan veg.
 • Utarbeida trafikktryggleiksplan for perioden 2017-2020.
 • Overgang til LED-lys.

Betalingssatsar 

Ingen.