Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Tenesteområdet omfattar plansaksbehandling, kart og oppmåling, byggjesaksbehandling, miljøarbeid, vedlikehald av park og grøntanlegg.

Formål og målgruppe

 • Loven sitt føremål
  • Plan og bygningslova gir heimel for arbeidet med arealplanar og byggesaksbehandling. I føremålsparagrafen heiter det:
   § 1-1.1Lovens formål
   Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.
  • Oppmåling arbeider med heimel i matrikkellova.
  • Lov om produktkontroll gir rammer for park sitt arbeid på leikeplasser og uteområde.
 • Kommunale målettingar knytta til miljø:
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplasser. Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
  • Ei rekke lovar er relevante for miljøarbeidet. I Klepp er det for tida mest fokus på Naturmangfaldslova, Forurensningslova og Vassforskrifta. 

Status

 • Kommuneplan – ajour – sist revidert i 2014.
 • Kommuneplan for Kleppe sentrum – under sluttføring.
 • Reguleringsplanar – ajour med innsendte private planar.
 • Oppmåling: ajour, ingen restansar.
 • Figgjovassdraget er i klar miljømessig betring. Orrevassdraget har betra seg, men er framleis på eit uakseptabelt nivå. Kystvatnet har god kvalitet.
 • Naturmangfaldet er under press i kommunen.
 • Farleg leikeplassutstyr er fjerna. Manglar plan for skjøtsel av friområda.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggar 70 158 163 178
  Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbyggar 240 90 408 310
Dekningsgrad Samla lengde av turvegar, turstiar og skiløyper (km) 20 225 100 80
Enhetskostnader/ produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdagar 57 - 33 41
  Gj.snittlig saksbehandlingstid for oppretting av grunneigedom. Kalenderdagar 31 - 22 56
  Gjennomsnittleg saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdagar 270 - 212 188
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2016 (Område saksbehandling) 206 191 170 213
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
(Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 2,7 -1,0 -8,8 -2,6
  Klepp har eit generelt lågt kostnadsnivå i forhold til Kostragruppe 7, Time og Hå.

Organisering

Tenestene er organisert under etat for lokal utvikling.

Budsjettfordeling

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Lokal utvikling 6834 7293 7432 7532 7582 7582
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Fortetting i eksisterande bustadområde og god arealutnytting med god bukvalitet.
 • Tidsfristar for saksbehandling i byggesaker.
 • Skapa attraktive leikeplassar og finna rett nivå på skjøtsel av friområda.
 • Nå miljømål for vasskvalitet i Orrevassdraget innafor dagens rammer av verkemiddel.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Opprusta leikeplassar Antal   4  16
Utarbeida skjøteselsplanar Antal   4  16

Kvalitative mål

 • God service gjennom høg kompetanse.
 • Ivareta offentlege interesser under behandling av private utbyggingsplanar.
 • Trygge og attraktive leikeplassar/lokale møtepunkt. Rett nivå på skjøtsel av friområda.
 • Redusera tap av naturmangfald.

Virkemiddel

 • Utvikla og vedlikehalda kompetanse på estetikk, medverknad og samfunsplanlegging.
 • Vidareutvikla tverrfagleg samarbeid om planoppgåvene.
 • Arbeidet med reduksjon i næringstilførslar til vassdraga frå avlaup, industri og landbruk må halda fram.
 • Arbeidet med frivillige miljøtiltak i landbruket er viktig. Innføring av lokale forskrifter må vurderast.
 • Planlegga og oppgradera leikeplassane i samarbeid med vellaga. Utarbeida skjøtselsplanar for friområda.

Betalingssatsar 

Forskrift om gebyrregulativ byggjesak 2017
Gebyrsatsar Plan 2017
Oppmåling: Det blir ikkje føreslått endringar i gebyrregulativet for matrikkeltenestar. Sjå Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2016