Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kyrkje og gravlund

Hovudutfordringa i perioden er å avklara framdrift, kommunalt bidrag og finansieringsløysing for ny kyrkje på Kleppe.

Formål og målgruppe

 • Målgruppa:
  Alle innbyggjarar i kommunen som tilhøyrer den norske kyrkja eller andre trussamfunn, og alle som vert gravlagt i kommunen og deira næraste.
 • Kommunens økonomiske ansvar:
  • Kirkelovens § 15:
   • "Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
    a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
    b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
    c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
    d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
    e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
    f) utgifter til kontorhold for prester"

  • Lov om trudomssamfunn og ymist anna §19
   • "Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja."

Status

 • Vis til vedlagt forslag frå Klepp kyrkjelege fellesråd.
 • Kyrkjegard for Kleppe er under opparbeiding.
 • Kostnadar med lekkasjar på Frøyland og Orstad kyrkje er søkt delvis dekning for av Time og Klepp kommune.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Døypte i prosent av antal fødde 77,1 %   66,6 %  65,2 %  75,9 %
  Konfirmerte i prosent av 15 åringar 83,7 % 62,3 % 57,8 % 82,8 %
  Medlemmer i trussamfunn utanfor Kyrkja 9,6 % 8,9 % 8,0 % 5,6 %
Prioritering Netto driftsutg. kyrkje og trussamfunn i % av totale netto driftsutg.  1,1 %  1,1 %  1,1 % 1,3 % 
  Netto driftsutg. kyrkje pr. innbyggar 472 484 490 565
Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med 
(Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
  Kyrkje 0,3 -0,3 -0,3 -1,8

Organisering

 • Kyrkjeleg fellesråd er organisert som eige rettsubjekt utanfor kommunen.
 • Tilskot til andre trussamfunn vert forvalta av sentraladministrasjonen.
 • Gravplassane vert forvalta av kyrkjeleg fellesråd.  Praktisk drift vert utført av kommunen i samsvar med tenesteytingsavtalen.

Budsjettfordeling

Kyrkje R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Kyrkje 9057 9091 10045 9999 10053 10007
Sentraladministrasjonen 735 2010 990 1140 1155 1005
SUM 9792 11101 10145 10145 10145 10145
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Avklara løysing og tidspunkt for ny kyrkje på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Tilskot til kyrkja. 

Kvalitative mål

 • Ny kyrkjegard på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Avklara når ny kyrkje på Kleppe skal stå klar, kommunens tilskot og finansieringsløysing.

Betalingssatsar 

År Pris
Festeavgift 2016 120 pr. år pr. grav
Festeavgift 2017 180 pr. år pr. grav
Festeavgift 2019 200 pr. år pr. grav