Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kommunehelse

Tilby fagleg forsvarlege og samordna tenester på rett stad og til rett tid.

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Innbyggarane i kommunen
 • Loven sitt føremål:
  1. førebygga, behandla og tilrettelegga for meistring av sjukdom, skade, liding og nedsett funksjonsevne,
  2. fremma sosial trygghet, betra levevilkåra for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og førebyggja sosiale problem,
  3. sikra at den enkelte får muligheit til å leva og bu sjølvtendig og til å ha eit aktivt og meningsfylt tilvære i fellesskap med andre,
  4. sikra kvaliteten i tenestetilbodet og eit likeverdig tenestetilbod,
  5. sikra samhandling og at tenestetilbodet blir tilgjengeleg for pasient og brukar, samt sikra at tilbodet er tilpassa den enkelte sine behov,
  6. sikra at tenestetilbodet blir tilrettelagt med respekt for den enkelte sin integritet og verdighet og bidra til at ressursane blir utnytta best muleg.
 • Kommunen sitt overordna mål:
  Gi gode helsetenester som fyller lovkrav, til alle deler av befolkninga.
  Tidleg innsats og førebygging. Auka brukarmedverkand. Meir satsing på familie og nettverk på tiltakssida. Auka samhandling og nye arbeidsmåtar.

Status

 • Frivilligkoordinator i 50 % prosjektstilling arbeider for å knytta frivillige tettare til tenestene.
 • Frisklivsentralen har mange aktivitetstilbod retta mot livsstilsendring, -ernæring, fysisk trening, røykeslutt.
 • Tenestelinken arbeider med kvalitet og felles rutinar for saksbehandling. Tenestelinken fungerer som eit tilgjengeleg kontaktpunkt for kommunen sine innbyggarar.
 • Helsestasjonstenesta kan i større grad gje tenester til familiar med barn som har psykiske helseutfordringar.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel barn med fullført helseundersøking innan 8 leveuker  88 95 94 102
  Andel barn med fullført helseundersøking innan 2 år 96 94 99 103
Prioritering Nettodriftsutgifter til førebygging helsestasjon og skulehelsetj pr innbygj 0-5 år 5876 7140 6354 3706
  Nettodriftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbygger 132 160 93 176
Dekningsgrad Årsverk av helsesøstre pr 10000 innbyggj 0-5 år 53,8 70,3 63,8 61,2
  Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbygj. Funksj 241 5 7,4 5,2 6,1
  Årsverk av jordmødre pr 10 000 fødte 75,2 60,9 76,9  
Enhetskostnader Brutto driftsutg pr. innbyggar. Funksjon 232,232,241 2343 2426 2207 3158
  Årsverk av ergoterapeutar pr 10 000 innbyggar 2,8 2,8 3,8 2,7
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2016 325 251 207 408
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med 
(Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnader)
Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
  Kommunehelse 1,4 -2,0 -2,9 4,1
  Klepp har generelt eit lågt kostnadsnivå i forhold til Kostragruppe 7 og Time.
Hå ligg ein del lågare på forebygging og helsestasjonsteneste.

Organisering

Tenestene er organisert under tenesteområde helse og velferd.

Budsjettfordeling

Kommunehelse R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Helse og velferd 34846 42904 41117 41117 41117 41117
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Stor pågang på fysio- og ergoterapitenester gjer at det kan ta tid å få hjelpemiddel på plass, og at enkelte må venta på behandling hos fysioterapeut.
 • Frisklivsentralen driv eit helsefremjande og forebyggande tilbod. Dei merkar auka pågang, og må for tida prioritera hardt mellom individuell oppfølging og drifting av ulike gruppetilbod.         

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
I samarbeid med NAV gje tenester med fokus på aktivitet og arbeid for personar mellom 18-30 år Antall brukere
Antall dager vi kan tilby tensten
2 dagar pr veke  3 dagar pr veke 5 dagar pr veke
Fleire gruppebaserte tilbod i helsetenestene Antal og breidde

Duå, Cos, barselreaksjon
KID og KIB
Frokostgruppe 

Tilbud om 2 nye  grupper Utvikle rask psykisk helse hjelp(På Jæren)
Avslutta opptrening etter funksjonstap til ingen hjelp Statistikk   50% 50%

Kvalitative mål

 • Auka frivillig aktivitet, og bli betre på samarbeid med frivillige.
 • Fleire grupper for livsstyrketrening i frisklivsentralen, og auka satsing på rehabilitering.
 • Meir førebyggande tenester
 • Bygga opp familieeininga til ei tydeleg psykisk helseteneste for barn og unge

Virkemiddel

 • Utarbeida plattform for frivillig arbeid
 • Avgjera framtidig driftsmodell for legevakta
 • Bygga kompetanse på inviterande samtaleteknikk
 • Bygga kompetanse på livstyrketrening, frisklivsentralen.

Betalingssatsar 

Tabell som i fjor.