Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Bygningsdrift

Optimalisere drift av tekniske anlegg og oppretthalde den bygningsmessige standarden.

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Alle innbyggarar i kommunen
 • Lovgrunnlag: Forskrift om miljøretta helsevern § 7: "Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe." I paragrafane 7 – 10 finst mellom anna bestemmelsar om:
  • tilfredsstillende inneklima.
  • lydforhold og belysning
  • forsvarlig renhold med hygienisk tilfredsstillende metoder
  • forbygging av skader og ulykker
  • forebygging av smittsamme sjukdomar

Status

 • Bygningsdrift blir i denne samanhengen definert som drift av kommunen sin bygningsmasse unntatt kommunale bustader. Dvs.administrasjonsbygg, skular, barnehagar, Klepphallen og institusjonslokale.
 • Bygningsmasse på om lag 114.000 m2
 • Reinhald av 56.576 m2

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter 8,1% 8,7% 8,7% 8,2%
Dekningsgrad Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar 4,9 4,3 4,2 4,4
Enhetskostnader/ produktivitet Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 434 498 613 515
  Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 85 105 105 125
  Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 115 139 246 -

Organisering

Bygningsdrift er organisert under etat for lokal utvikling.

Budsjettfordeling

Bygningsdrift R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Lokal utvikling 44258 53647 53178 53178 54982 57282
Skule og barnehage 3365 3006 3096 3096 2991 2991
Helse og velferd 3 -488 -538 -538 -538 -538
SUM 47626 56165 55736 55736 57435 59735
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Optimalisera drift av tekniske anlegg.
 • Renovasjon – redusera volum. Finna gode løysningar.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 153 kWh/m2 150 kWh/m2 140 kWh/m2

Kvalitative mål

 • Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.
 • Oppretthalde den bygningsmessige standarden.

Virkemiddel

 • Ressursar til å driva rutinemessig og førebyggande vedlikehald

Betalingssatsar 

Ingen