Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kommunale bustader

Ei hovudutfordring for perioden vert mellom anna å sikra betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje samt å auka del av bustader med universell utforming.

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold
 • Loven sitt føremål: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte:
  "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."
 • Kommunale mål:
  «Det skal vera tilstrekkeleg med bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan – tiltaksdel 2015 - 2017, delmål 3).

Status

 • 225 kommunalt eigde bueiningar (inkl. 3 leiligheiter som kommunen overtek i nov. 2016).
 • 30 innleigde bueiningar for framleige.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar 43% 57% 28% 19%
Prioritering Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner 717 1216 1283 4203
Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb. 13 15 14 15
  Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader 88% 77% 96% 92%
Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad 73314 43185 78329 35322
Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med 
(Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr at Klepp har lågare kostnader)
Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
  Kommunale bustader 2,9 0,0 -4,0 3,5
  Ikkje innsparingspotensial samanlikna med gjennomsnitt for Kostragruppe 7.

Organisering

Tenesta er i hovudsak organisert under etat for lokal utvikling i samarbeid med helse og velferd

Budsjettfordeling

Kommunale bustader R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Lokal utvikling -9098 -11530 -12075 -12236 -12657 -12909
Helse og velferd 358 2 200 200 200 200
SUM -8740 -11528 -11875 -12036 -12457 -12709
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Usikkerhet angåande behov for bustader til flyktningar.
 • Usikker utvikling i bustadmarknaden (konjunkturavhengig). Frå hausten 2015 har både bustadprisane og leigeprisane i Klepp vore til dels betydelig lågare enn dei siste åra, og det er fleire privateigde bustader for leige. Dette har ført til at nokre av dei som har budd i kommunale bustader, særlig flyktningar, har flytta ut. Færre enn tidlegare søkjer om kommunal bustad.
 • Pr. august/september har vi større andel ledige leiligheiter enn normalt og kortare venteliste.
 • Bebuarane sin adferd og behov <=> bustadporteføljen sin tilstand og lokalisering.
 • Fortsatt uklart regelverk ang. MVA – kompensasjon. Ventar avklaring i statsbudsjettet for 2017.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Auka andel bustader med universell utforming (rullestoltilpasset) Kostra 43% 45% 50%

Kvalitative mål

 • Betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

Virkemiddel

 • Tett samarbeid med Helse og velferd i forhold til oppdatert kartlegging av bustadbehovet nå og i åra som kjem.
 • Gjennomgang av Fredtunområdet for å vurdera bustadtypar og målgrupper i området.

Betalingssatsar 

Husleigene i kommunale bustader er budsjettert med ein auke på 2,2 % gjeldande frå 01.05.2017.