Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Administrasjon, styring og fellesutgifter

Det overordna målet for tenesteområdet er å leggja til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteressane med sikte på en berekraftig utvikling.

Formål og målgruppe

 • Formålet:
  "er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innafor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei berekraftig utvikling. Kommunen skal også leggja til rette for ei tillitskapande forvaltning som byggjer på ein høg etisk standard". (Kommunelovens § 1)
 • Målgruppe:
  innbyggjarar, tilsette, folkevalde, samarbeidspartnarar, kundar og leverandørar.

Status

 • Godt samarbeid mellom folkevalde og tilsette.
 • Tilsette og leiarar får stadig betre tekniske hjelpemiddel. Dette gjer det muleg å automatisera tidkrevjande manuelle operasjonar knytt til skjema og rutinar. Bruk av E-faktura og liknande elektroniske tenester aukar.  I løpet av dei neste åra vil dette være ”normalen”.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutg. adm. og styring i % av total.  8,2%  8,7%  6,6% 8,5 %
Enhetskostnadar Brutto driftsutg. politisk styring pr, innb. 342 370 397 356
  Brutto driftsutg. kontroll/revisjon pr, innb. 46 88 42 44
  Brutto driftsutg. adm. pr, innb. 3431 3417 3010 3352
  Brutto driftsutg. adm.lokaler. pr, innb. 201 371 499 180
  Brutto driftsutg. fellesutgifter pr. innb. 371 103 92 283
Rangeringer Kommunebarometeret - Kommunen samla siste rapport 2016 136 121 128 282
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med
(Tal i hele mill og korrigert for feilføringar. Negative tal betyr Klepp har lågare kostnadar)
Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr. 7 Time
  Adm, styring og fellesutgifter -3,4 -6,9 6,5 -8,0

Organisering

Administrasjon, styring og fellestenester er i hovudsak organisert i sentraladministrasjonen.  I tillegg kjem leiing og stab i etatar og tenesteområde.

Budsjettfordeling

Administrasjon, styring og fellesutgifter R2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020
Sentraladministrasjonen 37259 39281 39933 39215 39617 38869
Skule og barnehage 6667 6464 6009 3517 1025 -1467
Helse og velferd 10467 17215 15264 12287 10210 8133
Lokal utvikling 2110 3515 3380 2743 2106 1469
VAR 934 0 0 0 0 0
SUM 57437 66475 64586 57762 52958 47004
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Auka utviklingsfokuset og kompetansen, samstundes med at ein sikrar god og forsvarleg drift.
 • Realisering av digitale gevinstar.
  • Meir effektive tenester.
  • Ressursbesparing og kvalitetsheving ved bruk av ikt.
  • Integrering av fagsystem mot sak-arkivet ESA og elektronisk dokumentflyt.
  • Mye fellessystem for ferie og fravær, timeregistrering m.m.
 • Val 2017.
 • Nye forenkla innkjøpsreglar frå 2017.
 • Utviklinga innan IKT går stadig raskare og nye program, app-ar og liknade gjer framtida utfordrande med løysingar vi ikkje kjenner til i dag. Nokre av dei områda vi må ta stilling til er:
 • Behov for samordning av data og analysar av tilgjengelege styringsdata.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma)  47,1 %  60 % 95 % 
Lærlingar  antal pr. tusen tilsette  1,7 pr. tusen 1,8 pr. tusen  2 pr. tusen 

Kvalitative mål

 • Godt samspel med dei folkevalde.
 • Sikra nok rettleiiarar lærlinger.
 • Gjennomføre val.

Virkemiddel

 • Ryddige og avklarte forhold mellom politikarar og tilsette.
 • Effektiv bruk av IKT system.
 • Godt sampel med tilsette og tillitsvalde.
 • Kompetente leiarar og tilsette.
 • Digital kompetanse.