Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar - skjema 2B

Lista under viser investeringstiltaka lagt inn av formannskapet. Sorte er like som i økonomiplan 2016-2019, blå er endra tal og raude er nye.

Skjema 2B - Investeringar 2016 Investeringer økonomiplan
Alle beløp i 1000 kr. Vedtatt Frå 2015 Til 2017 2017 2018 2019 2020
Frå 2015 er rebudsjetterte investeringar i frå 2015.  Til 2017 er forslag til overføringing av løyving i tertialrapport 2 for 2016.  Desse vert innarbeidast i budsjett 2017  når det er vedteke av kommunestyret.
IKT - felles   4000 -1174    4000 2400 4000 4000
Vidareføring av midla til IKT system og utstyr.  Vekst i aktivitet og teknologiske endringar gjer behov for fornying og investering.  Forventa overforbruk i 2016 er trekt inn i 2018.
IKT folkevalde           300  
Det er sett av midler i samband med val av nye folkevalde i neste valperiode.
Eigenkapitaltilskot KLP 2600     2700 2800 3000 3200
Kapitalen i KLP veks. Som eigar må me årleg tilføra selskapet eigenkapital. 
Flyktningbustader  26500     20000 20000 20000 20000

Følge opp vedtatt flyktningmottak

Bustader funksjonshemma 20000       13000    

Det er lagt opp til kjøp av nokre bustader til menneske med psykisk utviklingshemming over fleire år. Målet er å finna løysingar som gjer god integrering i bumilø og i minst muleg grad utløyser behov for nye basar med heildøgnsbemanning.

Boligsosial handlingsplan       3000 3000 4000  
Det er sett av midlar til kjøp av bustader i samband med boligsosial handlingsplan
Fellespost skulene (uteområde, søppel, brann og klima) 2300 3747 1000 2300 2300 2300 2300

Løyving på skulesektoren med tiltak for søppelsikring, inneklima/brannsikring, og tiltak for elevar med rørslehemming (UU-tiltak).

Turveg langs Figgjoelva       1000 1500    
Avtale med grunneigarane er på plass. Planen er å lage ein enkel turveg frå Gruda til Økenevad.
Bore skule - utviding 1000 2000   20000 40000 12000  
Oppfølging av vedtak om utbygging av Bore skule.
Bore skule - inventar         2300    
Bore skule - idrettshall       10000 30000 5000  

Idrettshall som skal dekke skulane sitt behov for skulelokaler. Skal og nyttast av idretten på ettermiddagar og i helger.

Idrettshall - inventar         1000    
Bore skule - uteområde         2000    
Kleppe - skuleutfordring og idrettshall         1000 70000 164000
Det er sett av midler til framtidig løysing av skulekapasitet.  Det vert lagt fram eiga sak om dette.
IKT skule og barnehage 2000 437   4200 4400 1600 1800
Viser til sak om innføring av læringsbrett.
Uteområde skular 2000     2000 2000 2000 2000
Vidareføring av løyving for tilrettelegging og opprusting av uteområda på skulane.
Vardheia ungdomsskule 15000 200   1200 11000 37800 40000
K.sak 59/14 FELLES UNGDOMSSKULE TIME OG KLEPP.  Framdrift og finansiering som avtalt med Time kommune. 
Soveskur barnehager       900 600    
 Det er behov for utvendig plass under tak når barna skal sove i fleire av barnehagane
Tellepunkt for sykkel         500    
 Det er eit måt at fleire nyttar sykkel til skule og arbeid. Då treng me vita kor mange som faktisk syklar. Tellepunkt er motiverande i seg sjølv.
Riving Tu skule       2000      
Det sørligaste bygget på gamle Tu skule er i dårleg forfatning, og bør rivast. Rehabilitering vil vera urimeleg kostbart.
Gravplass Kleppe   14448 13500  12000      

Arbeidet i 2016/2017 er kostnadsrekna til 25 mill.  Det vil koma kostnadar før nedre del av gravplassen skal takast i bruk, men det ligg truleg fleire 10-år inn i framtida. 

Gravplass Orstad           1000 1000
 
Kunstisbane       4800      

Det blir arbeidd med avtale med Jærhagen AS om utviding og rehabilitering av isbanen ved Jærhagen. Ingen nettoutgifter for kommunen slik prosjekt-planane er i dag.

Ny kyrkje Kleppe - plan og oppstart 1000        1000 1000  
 Det er utarbeida intensjonsavtal som legg opp til tilskot på 2 millionar fordelt på 2018 og 2019.  Resterande finansiering er lagt inn som tilskot til renter og avdrag på eit lån på 48 millioner frå 2023.
Trafikksikring 400 1432   400 1400 400 400
 Det er lagt inn 400 000 kr kvart år til trafikksikring som før.
Sentrumsutvikling 7000 2396 2500 1000 1000 1000 1000
Prioritert satsingsområde. Tiltak for mellombels eller permanent bruk av areal i sentrum
Lager Rognevegen (Ikkje VA)       2000      

Sjå sak 16/2016 i hovudutval for lokal utvikling 19. april

Klimaplan/ENØK 1000 1700 2000  1000 1000 1000 1000

Vil bli nytta i samsvar med vedteken klima- og miljøplan.

Diverse grunnerverv 1500 984 1000 1500 20000 1500 1500

Rammeløyving som blir nytta i samråd med Kommunestyret.  Det er i 2018 innarbeidd middel til kjøp av tomt ved Fv 44 i samsvar med sak 68/16.

LED Gatelys   768     3000 3000  

Kommunestyret har i sak 9/16 vedteke overgang til LED-lys

Rådhus/bibliotek - ombygging 1000 600   1000      
Biblioteket i rådhuset har ei stor og samansett brukargruppe. Det er planar om nærare knyting mellom biblioteket og publikumsmottaket ved å ta i bruk vestibylen i Rådhuset. Endelege planar for publiumsmottaket er ikkje klare, men foreløpige kalkylar tyder på at vi kan få gjort mykje for 2 mill kr. Det er ført opp 1 mill kr kvart år i 2016 og 2017
Veglys 300     300 300 300 300

Trafikksikkerhetstiltak. Prioritering i trafikksikkerhetsplanen. 

Maskinkjøp LU 600 65   600 600 600 600

Det er lagt inn 600 000 kr årleg til utskifting av bilar og maskinar.

Undergang Nordlysvegen   250       3750  

Ny undergang bør stå ferdig til ny ungdomsskule i Vardheia blir teken i bruk.

Turstiar/friluftsliv 200 405   200 200 200 200

200 000 kr i året etter prioritering i Lokal utvikling. 

P-plass og toalett Borestranda       5000      

Kommunestyret har i sak 17/16 godkjent avtale med Nasjonal turistveg om 50 % kommunal finansiering av parkeringsplass og toalett.

Gang og sykkelveg Lalandsvegen 3000   2000 15000      

Det er sett av middel til gang og sykkeleveg på Lalandsvegen

Leikeplassar - utstyr 2000 56   2000 1000 1000 1000
Nasjonale krav til leikeplassar gjer at vi nå er i gang med å fjerne utstyr på ei lang rekke leikeplassar. Det er ønskeleg å kunne erstatte dette på dei viktigaste/mest brukte leikeplassane. Det blir derfor ført opp 2 mill kr kvart år i 2016 og 2017. Deretter 1 mill kvart år. Vi er og i gang med å sjå på alternative måtar å leggje til rette for leik der natur og fri aktivitet er meir i fokus. Siktemålet er at dette skal redusera behovet for innkjøp av dyre stativ      
Veg Sporafjell 12000   12000        
Omsorgsbustader   5170 7000        
Orstad skule/grendehus - utbetring   2919 1000        
Gebyrfinansierte investeringar (VAR)              
Nye VA-prosjekt 8000 1720   24900 8000 8000 8000

Investeringane innan VAR-området er budsjettert i samlepost Nye VA-anlegg. I rekneskapen vil dette bli delt på ulike prosjekt. Tiltaka blir prioriterte gjennom kommunedelplanane ”Vann inn” og ”Vann ut”. Dei viktigaste tiltaka i 2017 er: Ny hovudledning Særheim-Grøva, Flomsikring Kleppekanalen og bru Grudevegen

Sum gebyrfinansierte 8000 1720 0 24900 8000 8000 8000
Sum investering eks. gebyrfinansierte 105800 36723 42000 120100 169300 176750 244300
Sum investering 113800 38443 42000 145000 177300 184750 252300