Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Prioriterte driftstiltak

Lista under viser prioriterte driftstiltak.  Svarte er vidareførte frå økonomiplan 2016-2019, blå er endra tal og raude er nye.

Driftstiltak uten investeringsvirking Driftstiltak
Alle beløp i 1000 kr. 2017 2018 2019 2020
Oppfølging av vedtak og planer        
Interkommunalt arkiv 100 180 180 180
Interkommunalt arkiv har flytta til nye lokal på Ullandhaug med auka areal. 
Jæren produktutvikling 120 120    
Formannskapet vedtok i sak 29/16 tilskot til nyskaping i regi av Jæren produktutvikling.
Lærlingar 449 817 817 817
Klepp har ei målsetting om å ha 2 lærlingar pr. 1000 innbyggjare.  Utrekninga legg til grunn at ein får 38 lærlingar i 2019.  Det er lagt til grunn forventa noko vakanser
Val 750   700  
Det avviklast stortingsval i 2017 og kommuneval i 2019.  Det er innarbeidd to valdagar i 2017.
Idrettskonsulent 400      
Kommunestyret har innarbeidd ei prosjektstilling frå 2016 med evaluering i 2017
Auka tilskott brannvern 1911 3309 4749 6190
Syner til kommentarar kring brann og ulykkesvern.
Auka vedlikehald grøntanlegg 200 200 200 200
Driftskonsekvensar som følgje av auka grøntareal. 
Auka andel barnehagelærarar 313 1063 1813 2563
Det er lagt opp til ei styrking av den faglege kompetansen i barnehagane slik at halvparten av dei tilsette i barnehagane er utdanna barnehagelærarar i 2020. Klepp har for tida lågare del enn lova sitt minimumskrav. Fleire tilsette er i gang med studier og ein reknar med at lova sitt minimumskrav på 33 % vert nådd hausten 2016, og at opptrappinga til 50 % vert gjort ved 5 nye barnehagelærarer i året frå 2017.
Husleige og reinhold Bore bedehus 201 201    
Til dekning av midlertidige lokal for Bore skule.
Omstilling Helse og velferd   -500 -500 -500
Det vart løyva 500.000,- for 2015-17 i vedteken handlingsplan.  Desse vert trekt ut av ramma igjen i 2018
Nye lokaler NAV  1518 1518 1518 1518
NAV har flytta ut av Kleppetunet.  Dette fører til nye leigeutgiftar, bortfall av leigeinntekter og at helsestasjonen på Orstad kan flyttast til Klepptunet.
Innsparing 0,5%   -5500 -11000 -16500
 Formannskapet vedtok i sak 38/16 ein reduksjon i avdelingane sine rammer med 0,5 % kvart år. Reduksjonen på 5,5 millionar i 2017 er innarbeidd i rammene.  Samla medfører innstramminga ein reduksjon på 22 millionar.
Barnefattigdom 400      
Det vart i vedteken plan for 2016-19 lagt inn 400.000,- til barnefattigdom i 2016 og 2017. 
Frå øyremerkt        
Frivillighetssentral 365 365 365 365
Regjeringa legg tilskotet til frivillinghetssentral inn i rammeoverføringa og styrkar løyvinga på landsbasis med 20 millionar. Midla bør tilførast frivillinghetssentralen som kompensasjon for bortfall av tilskotet.
Ressurskrevjande tenester - auka innslagspunkt 2000 2000 2000 2000
Regjeringa foreslår å auke beløpet som kommunane sjølv finansierar med kr. 50.000,- ut over deflatoren.  Dette medfører eit tap i inntekter på 2 millionar årleg.
Regjeringa sine satsingar        
Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakarar under 30 år 171 171 171 171
Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakarar trer i kraft 1. januar 2017. Aktivitetsplikt vil gjelde mottakarar under 30 år. Nyare forskning viser at vilkår om aktivitet har særleg god effekt for unge mottakarar og synker med aukande alder. Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å bevilga 60 millionar til innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år. 
Ø-hjelp psykiatri og rus 289 289 289 289
I Meld. St. 26 blei det varsla at den kommunale plikta til øyeblikkeleg hjelp døgnopphald også skulle omfatta brukarar med psykisk helse- og rusproblematikk frå 2017. Dette sidestiller kommunen sitt ansvar for psykisk helse og rus med somatikk. Plikten til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold gjelder for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Det foreslås å overføre 86,5 mill. kroner fra de regionale helseforetakene til kommunenes frie inntekter. Praktiske og økonomiske konsekvenser for Klepp er ikkje utreda.  Beløpet er Klepp sin del av midlane overført.
Rus/psykiatri nasjonal satsing 855 855 855 855
I 2016 ble det bevilga 541 mill. kroner, medan det i budsjettet for 2017 foreslås ei opptrapping med ytterlegere 345 mill. kroner, 45 mill. kroner gjennom ein tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen, og 300 mill. kroner av veksten i kommunene sine frie inntekter i 2017.
Habilitering og rehabilitering -264 -264 -264 -264
Regjeringa legg til grunn ei brei forståing av habilitering og rehabilitering som inkluderar alle brukare av helse- og omsorgstjenesta som har behov for ein målretta innsats for å oppretta, gjenoppretta, vedlikeholda og betra funksjon, forebygga funksjonsfall og å læra å mestra livet med sjukdom og funksjonsnedsettelse.
Helsestasjon og skulehelse - siste opptrapping 167 167 167 167
Regjeringa foreslår ein auke på 50 mill. kroner. Dette inngår i opptrappingsplanen mot vold og overgrep. I tillegg kjem 100 mill. kroner gjennom budsjettforliket til eit øyremerka tilskot til styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesta, som foreslås vidareført
Nye tiltak        
Forvaltningsrevisjon 250 250    
Kontrolluvalet har i sitt budsjettforslag  i sak 31/16 fremja forslag om å auka løyvinga til forvaltningsrevisjon.
Korps - jfr. Vedtak 250 250    
Hovudutval for skule og barnehage ba i sak 34/16 om at ei styrking av instruktør til korpsa vart vurder i samban med handlingsplanen.
Reinhold utvida lokal Tu barnehage 85 85 85 85
Auka kostnadar til renhold Tu barnehage.
Avgang kommunale boliger 136 317 407 497

Gjennom sal til nåverande bebuarar - evt omdisponering av areal gjennom eigne vedtak

Nedklassifisering fylkesvegar   1000 1000 1000
Rogaland fylkeskommune har lagt fram forslag om nedklassifisering av fylkesveger til kommunale vegar.  Omfang og tidspunkt er ikkje avklart. Auka kostnadar for Klepp er rekna til 2 millionar årleg, men tidspunkt og omfang er ikkje endeleg avklart. 
Garantiarbeid Orstad - Frøyland 300      
Det har vore lekkasjar på kyrkja på Orstad - Frøyland.  Det er funne løysing på dette og fordeling av ansvar og kostnadar.
Ønska auke kyrkjeleg fellesråd 300 600 700 700
Viser til budsjettforslag frå kyrkjeleg fellesråd.
Virkning tilskot andre trussamfunn 90 90 105 105
Økonomiske konsekvensar for tilskot til andre trussamfunn dersom forslaga frå kyrkjeleg fellesråd og tilskot til ny kyrkje vert som i oppstillinga.
Driftskonsekvensar av investeringar        
Sum auka driftskonsekvenser av investeringer 294 252 1741 3069
Sum av driftskonsekvensar eks. renter og avdrag slik dei ligg i investeringar til drøfting.
Summer 11650 7835 6098 3507