Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Makroøkonomiske føresetnader

Økonomiplanen er laga med utgangspunkt i nasjonalbudsjettet/statsbudsjettet sine økonomiske føresetnadar.

Regjeringa ventar ei gradvis betring i norsk økonomi i 2017 og 2018.  Investeringane er venta å auke trass i nedgang innan oljesektoren.  Investeringane i offentleg forvaltning saman med eksport av tradisjonelle varer bidreg til veksten.  Det er venta ein moderat vekst i bruttonasjonalproduktet på 0,6 %. Dette er historisk lågt.  Det er venta ei svak nedgang i arbeidsløysa.  Årslønnsveksten er venta å auke noko, men er framleis på historisk lågt nivå.  Prisveksten er venta å falle igjen å halde seg omkring 2 %.  Ein venter at pengemarknadsrenta head seg på dagens låge nivå.

Nasjonalbudsjettet 2017 - Tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi.

Mrd. Kroner / Prosentvis endring frå året før.

 

2015

2015

2016

2017

2018

Privat konsum

 1 341,3

 2,1

 1,4

 2,3

 2,6

Offentlig konsum

 727,3

 2,1

 2,6

 1,7

 -

Bruttoinvesteringer i fast kapital.

 729,6

 -3,8

 0,0

 1,6

 1,8

Herav: Oljeutvinning og rørtransport

 187,2

 -15,0

 -14,0

 -10,0

 -6,8

Bedrifter i Fastlands-Norge

225,5

 -1,6

 1,8

 4,4

 4,8

Boliger

 162,5

 1,6

 8,7

 5,6

 4,0

Offentlig forvaltning

152,4

 3,0

 5,3

 5,1

 -

Etterspørsel fra Fastlands-Norge.

 2 609,0

 1,8

 2,5

 2,6

 2,7

Eksport.

 1 165,5

 3,7

 -0,3

-0,4

 0,9

Herav: Råolje og naturgass

 448,7

 3,2

 1,7

 -4,1

 -3,6

Tradisjonelle varer

 371,6

 5,8

 -1,5

 4,6

 5,9

Tjenester utenom olje og utenriks sjøfart

 211,5

 6,7

 -2,3

 3,7

 5,0

Import

 996,3

 1,6

 -0,5

 3,0

 3,4

Herav: Tradisjonelle varer.

 581,0

 1,9

 0,0

 3,6

 4,4

Bruttonasjonalprodukt.

 3 117,4

 1,6

 1,2

 0,6

 1,3

Herav: Fastlands-Norge.

 2 620,0

 1,1

 1,0

 1,7

 2,4

Andre nøkkeltall:

 

 

 

 

 

Sysselsetting, personer.

 

 0,3

 0,2

 0,7

 1,1

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå

 

 4,4

 4,7

 4,6

 4,3

Arbeidsledighetsrate, registrert.

 

3,0

 3,1

 3,1

 3,0

Årslønnsvekst.

 

 2,8

 2,4

 2,7

 3,0

Konsumprisvekst (KPI).

 

 2,1

 3,4

 2,0

1,9

Vekst i KPI-JAE.

 

 2,7

 3,0

 2,1

 2,0

Råoljepris, kroner per fat

 

 430

371

425

 447

Tremåneders pengemarkedsrente, pst..

 

 1,3

 1,1

 1,0

 1,0

Importveid kursindeks, årlig vekst i pst..

 

 9,4

 2,8

 0,1

 1,0