Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Finansieringsplan - skjema 2A

 

Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan
Alle beløp i 1000 kr. 2017 2018 2019 2020
Investeringar i anleggsmidler 184300 174500 181750 249100
 Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar        
Utlån Husbankmidler 25000 25000 25000 25000
 Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidlegare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av mottekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Kjøp av aksjar og andelar 2700 2800 3000 3200
Avdrag på lån 14833 15833 16833 17833
 Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligare års udekka meirforbruk 0 0 0 0
Avsetningar 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 226833 218133 226583 295133
 Samla finansieringsbehov av postane over.
         
Finansiert slik:        
Bruk av lån        
Husbanklån bustader -22600 -28150 -19200 -16000
Husbankfinansiering til kjøp av kommunale bustader 
Ordinært låneopptak  -89602 -92467 -79459 -162894
 Lånefinansiering av ordinære investeringar
Lån til VAR -24900 -8000 -8000 -8000
 Lånefinansiering av anlegg VAR-sektoreren.  Avdrag og renter vert i hovedsak dekka via gebyrinntektene
Lån til videreutlån/Startlån -25000 -25000 -25000 -25000
 Lån i Husbanken til vidarelån. Sjå og utlån Husbankmidder lengre oppe
Sal av anleggsmidler -4000 0 -15000 0
 Forventa sal av tomter eller tomteområder mot slutten av perioden. Konkret områd vært vurdert i samband med rullering av planen.
Tilskot til investeringar -12500 -8650 -14890 -4300
 Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovudsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar        
Avdrag på videreutlån/Startlån -14833 -15833 -16833 -17833
 Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
Avdrag frå Lyse  -4229 -4229 -4229 -4229
 Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
Avdrag frå Klepp Energi  -667 -667 -667 -667
 Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
Momskomp. Investeringer -24340 -19700 -21890 -35920
 Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B
Andre inntekter        
Sum ekstern finansiering -222671 -202696 -205168 -274843
 Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet -4162 -15437 -21165 -20290
 Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar.
Bruk av tidlegare års udisponert overskot 0 0 0 0
Bruk av avsetningar 0 0 -250 0
Udekka/udisponert 0 0 0 0
 Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.