Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjettet på 1-2-3

Overordna målsettingar

  • Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn
  • Barn og unge i første rekke
  • Tydeleg miljøprofil
  • Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom
  • Nyskaping og samhandling

Drift

Klepp kommune sine driftsinntekter i 2017 er budsjettert til 1,33 mrd.  Dei største inntektene er:

Inntekt

I mill.

Andel

Skatt inntekt og formue

540

41 %

Rammetilskot frå staten

417

31 %

Andre tilskot

185

14 %

Gebyr og eigenbetaling

146

11 %

Finansinntekter

 38

3 %

 Driftsutgifter

Økonomiutvalet si prioritering

Prioritering I mill.
Tidleg innsats i skulen 0,7
Rus og psykiatri 0,8
Ressurskrevjande tenester 2,0
Auka del barnehagelærare 0,3
Kyrkjeleg fellesråd 0,6
Brannvern 1,9
Lærlingar 0,5
Korps 0,2

Investeringar

Klepp planlegg investeringar for totalt 760 millioner frå 2017 til 2020.
Investeringar

Dei største investeringane:

Investeringar (mill kr) I 2017  Totalt
Bustader flyktningar 20 80
Bustader funksjonshemma 0 13
Bore skule og idrettshall 30 123
Vardheia ungdomsskule 1 105
Skule og idrettshall Klepp 0 235
Læringsbrett 4 14
Sentrum 1 4
Gang/sykkel. Lalandsvegen 15 15
Gravplassar 12 14
Vatn og avløp 25 53
Ny kyrkje Kleppe 0 2

Forslag til betalingssatsar i 2017

Betalingssats pr. månad Pris Årsbyr Pris
Barnehage makspris (regjeringa) 2730 Renovasjon – 120 liters dunk 2238
Barnehage - matpengar 307 Feiegebyr 298
SFO – 5 dagar (frå august) 2790 Vatn – årsabonnement 650
SFO – matpengar 215 Vatn - kubikkpris 6,03
Kulturskulen (pr. semester frå august) 1645 Avløp – årsabonnement 650
Kulturskulen – gruppe  1470 Avløp - kubikkpris 12,3

Folketalsprognosar

Kommunen yter tenester til innbyggarane ”frå vogge til grav”.  Endring i folketalet legg sterke føringar på prioriteringane.  Inntektene vert og styrt av talet på innbyggarar.  Klepp har ei av landets yngste befolkningar. Veksten har stagnert siste året. Det fører til lågare fødselstal og færre barn i barnehagane. 

pr 1.juli 2016 2017 2018 2019 2020 auke 2016-20
0-1 år 512 509 524 561 591 15,0%
2-5 år 1134 1123 1104 1082 1093 -3,6%
6-15 år 2772 2824 2879 2929 2951 6,5%
16-22 år 1950 1952 1933 1925 1918 -1,6%
23-66 år 10757 10683 10814 10999 11194 4,1%
67-79 år 1580 1632 1668 1689 1712 8,4%
80-89 år 406 408 418 440 459 13,0%
90+ år 88 86 85 82 81 -8%
Totalt 19017 19217 19425 19707 19999 5,2%

Økonomiske mål, resultat og samanlikningar

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

Driftskostnadar i 2015

Enhetskostnadar Klepp Time
Administrasjon og styring - pr. innbyggar 4144 3792 4035
Kommunal barnehage - pr. barn 161554 173097 160918
Grunnskulen - pr. barn 110055 104923 110409
Musikk- og kulturskule - pr. elev 18394 16557 17513
Heimetenester - pr. mottakar 279186 257604 224474
Institusjon - pr. bebuar 1099545 1233894 1109164
Kommunehelsetenester - pr. innbyggar 2343 2207 3158
Sosialteneste - pr. mottakar 88355 79993 76721
Barnevern - pr. plassert barn 350667 370017 305458
Bibliotek - pr. innbyggar 253 357 331