Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bevilgningsoppsett drift - skjema 1B

Skjema 1A R 2015 VB 2016 P 2016 2017 2018 2019 2020
Skatt på inntekt og formue -496786 -520000 -520000 -540000 -551000 -557000 -562000
 Viser til eiga omtale 
Rammetilskot -406448 -413000 -416000 -413357 -415456 -418456 -420456
Viser til eiga omtale under statsbudsjett  
Språkdeling 0 0 0 -3100 -3100 -3100 -3100
 Fylkemannen tildeler skjønnsmiddel som delvis kompensasjon for gruppedeleing i skulane. Inngår i rammetilskotet.  Er i planperioden vist som eige anslag.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1001 -1100 -900 -1000 -1000 -1000 -1000
Andre tilskot 0 0 0 0 0 0 0
Tilskot flyktningar -23721 -21300 -25143 -28195 -30488 -31159 -32169
 Som følgje av ny organisering av flyktningetenesta foreslår rådmannen at tilskot og avsetninga til fondet vert flytta inn i ramma til tenesteområde helse og velferd frå 2017.  
Rentekompensasjon -4014 -3900 -3700 -3300 -2900 -3300 -3500
 Rentekompensasjonsordninga som vart innført i 1997 i samband med at 6-åringane starta i skulen vert avvikla frå juli 2017.  Regjeringa har i forslag til statsbudsjett endra måten kompensasjonsrenta vert fastsett på og kompensasjonen vert difor noko lågare enn lagt til grunn.
Diverse inntekter -702 0 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter -932673 -959300 -965743 -988952 -1003944 -1014015 -1022225
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -5089 -2200 -3200 -3800 -3800 -4000 -4300
 Rentetinntekter på plasseringar.
Rentinnt. lån Klepp energi AS -4536 -3700 -3900 -1100 -1000 -1100 -1100
 Rente av ansvarleg lån til Klepp energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. lån Lyse energi AS 0 0 0 -2600 -2400 -2500 -2300
 Rente av ansvarleg lån til Lyse energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2036 -2500 -1900 -2100 -2750 -3750 -4800
 Renteinntekter frå utlån av formidlingslån frå Husbanken og dekker renteutgiftane på innlåne frå Husbanken.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2199 -2200 -1900 -1750 -2694 -3040 -3380
 Kalkulerte renteinntekter på gebyr på sjølvkostområda, primært vatn og avløp. Skal dekkja lånekostnader til desse områda.
Utbytte Klepp energi AS -26269 -25800 -25800 -8000 -8000 -8000 -8000
 Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Utbytte Lyse energi AS 0 0 0 -20200 -21100 -23200 -23800
 I samsvar med tidlegare planar og signal frå Lyse energi.
Gevinst finansielle instrumenter -1324 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 19719 16800 18600 17084 17873 20383 25294
 Renteutgifter på ordinære lån.  Nye lån ikkje rekna inn.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3055 2900 1700 3500 3750 4150 4600
 Renteutgifter til formidlingslån frå Husbanken.  Nye lån ikkje rekna inn.
Tap finansielle instrumenter 524 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 54819 58600 58600 67005 71126 74914 82377
 Avdrag på ordinære lån. Avdrag nye lån ikkje innarbeida.
Netto finansinnt./utgifter 36664 41900 42200 48039 51005 53857 64591
Til ubundne avsetningar            
Avsett flyktningefond (overføres etater) 23721 21300 25143 28195 30488 31159 32169
 
Avsett forsikringsfond 100 100 100 100 100 100 100
Avsett disposisjonsfondet 12863 14500 14500 0 0 0 0
Til bundne avsetningar 23 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -244 -18200 -18200 0 0 0 0
Netto avsetningar 36463 17700 21543 28295 30588 31259 32269
Overført til investeringar 800 17300 17300 4162 15437 21165 20290
Seniortiltak 1825 2000 1800 1800 1800 1800 1800
AFP 62-65 3786 4000 3000 3500 3500 3500 3500
 Posten vert foreslått lagt inn i samla pensjonpremie og fordelt på avdelingane i samsvar med reglane i Kostra.
Tidlegare års premieavvik 6219 8300 8300 10803 13144 15701 15633
Årets premieavvik -14064 -22500 -22500 -17786 -17786 -17786 -17786
Diverse utgifter 2915 0 0 0 0 0 0
Rest lønnsfordeling 2016 0 16100 14300 4875 4875 4875 4875
Ikkje fordelt lønnsreserve for 2016.  Forhandlingane sluttførte.  Verknad for 2017.
Tilleggsbevilgning 0 180 180 300 300 300 300
Lønsreserve 2017 0 0 0 15000 15000 15000 15000
Lønnsoppgjøret for 2017 er framforhandla innan ei ramme på 2,2 %.  Regjeringa ventar lønnsvekst på 2,7 % og det er avsatt lønsreserve i samsvar med det.
Sum diverse 1481 25380 22380 22654 36270 44554 43612
Til fordeling drift -858065 -874320 -879620 -889964 -886081 -884344 -881753
Middel til fordeling på rammane.  Skal være lik linja under når budsjettet er saldert.    
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 839896 874320 875020 889964 886081 884344 881753
Meir-/mindreforbruk -18169 0 -4600 0 0 0 0
 Skal vera 0 når budsjettet er saldert.  Negativt fortegn betyr mindreforbruk/disponible middel.
               
Skjema 1B R 2015 VB 2016 P 2016 2017 2018 2019 2020
Sentraladministrasjonen 42644 46920 46920 47388 47120 47417 46519
Etat for skule og barnehage 410778 417100 417100 423324 421532 419385 416963
Tjenesterområde helse og velferd 297716 317200 317900 322473 319496 317419 315342
Etat for lokal utvikling 79701 84000 84000 86734 87934 90070 92922
Kyrkja 9057 9100 9100 10045 9999 10053 10007
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 839896 874320 875020 889964 886081 884344 881753