Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B2021
Inntekter            
Salg av driftsmidler og fast eiendom 4650 4000 19000 0 0 0
Andre salgsinntekter 4 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 235 0 10800 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 10737 25700 52471 11780 22490 62470
Statlige overføringer 6629 10464 5750 11040 23300 12000
Andre overføringer 45012 5100 5100 3700 3110 4300
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 67266 45264 93121 26520 48900 78770
Utgifter            
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 134944 166512 281684 138120 148960 265380
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 262 0 0 0 0 0
Overføringer 18341 37271 52471 11780 22490 62470
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 153548 203783 334155 149900 171450 327850
Finanstransaksjoner            
Avdrag på lån 15786 14833 9600 11100 12600 12300
Utlån 17426 25000 25000 25000 25000 25000
Kjøp av aksjer og andeler 2662 2700 3600 3700 3800 3900
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 1815 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 4119 0 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 41810 42533 38200 39800 41400 41200
Finansieringsbehov 128091 201052 279234 163180 163950 290280
Dekket slik:            
Bruk av lån 87410 172038 227138 127434 124454 254084
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 14350 19729 14496 15996 17496 17196
Overført fra driftsregnskapet 17472 4162 19000 19500 22000 19000
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 2147 4723 18600 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 6712 0 0 250 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 400 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Sum finansiering 128091 201052 279234 163180 163950 290280
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0