Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift   R 2016   B 2017   B 2018   B 2019   B 2020   B 2021
Driftsinntekter            
Brukerbetalinger 51431 53956 54746 54746 54746 54746
Andre salgs- og leieinntekter 91089 94159 101166 102250 102894 103409
Overføringer med krav til motytelse 196229 146418 132088 132143 132088 132143
Rammetilskudd 414437 414657 449500 455100 459300 463800
Andre statlige overføringer 41787 37740 40258 40558 40658 40658
Andre overføringer 7368 5087 5550 5550 5550 5550
Skatt på inntekt og formue 534018 538000 537000 541000 545000 549000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1336360 1290017 1320308 1331347 1340236 1349306
Driftsutgifter            
Lønnsutgifter 696326 688018 700628 700916 700448 700256
Sosiale utgifter 181324 188577 193082 195401 197746 199483
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 137930 145235 153468 155167 155384 155932
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164506 169139 171506 173434 174931 176429
Overføringer 69311 78450 77248 75013 73358 74813
Avskrivninger 64047 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter -14899 -22516 -25628 -25628 -25628 -25628
Sum driftsutgifter 1298545 1246903 1270304 1274303 1276239 1281285
Brutto driftsresultat 37815 43115 50004 57044 63997 68021
Finansinntekter            
Renteinntekter og utbytte 36895 37900 37700 41400 43400 45000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 387 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 37282 37900 37700 41400 43400 45000
Finansutgifter            
Renteutgifter og låneomkostninger 19953 20584 17590 21240 24549 27897
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 192 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 58452 67005 64091 70291 73435 78711
Utlån -9 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 78588 87589 81681 91531 97984 106608
Resultat eksterne finanstransaksjoner -41306 -49689 -43981 -50131 -54584 -61608
Motpost avskrivninger 64047 0 0 0 0 0
Netto driftsresultat 60555 -6574 6023 6913 9413 6413
Interne finanstransaksjoner            
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 18169 17865 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 27937 33456 10880 10490 10490 10490
Bruk av bundne fond 4240 6055 9596 9596 9596 9596
Sum bruk av avsetninger 50345 57376 20476 20086 20086 20086
Overført til investeringsregnskapet 17472 4162 19000 19500 22000 19000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 441 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 58678 46160 7437 7437 7437 7437
Avsatt til bundne fond 16885 39 62 62 62 62
Sum avsetninger 93035 50802 26499 26999 29499 26499
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 17865 0 0 0 0 0