Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt balanse 2016

Oversikt - balanse Rekneskap 2016 Rekneskap 2015
EIGENDELAR    
Anleggsmiddel 3141738743 3010360426
Herav:    
Faste eigedommar og anlegg 1630679563 1551142663
Utstyr, maskinar og transportmiddel 42538824 44101904
Utlån 235731123 232663484
Konserninterne langsiktige fordringar 0 0
Aksjar og andelar 97734444 95071968
Pensjonsmiddel 1135054788 1087380406
Omløpsmiddel 414840782 398403145
Herav:    
Kortsiktige fordringar 74984275 62397744
Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
Premieavvik 63166843 53001488
Aksjar og andelar 2748839 2665722
Sertifikatar 0 0
Obligasjonar 22913608 24838912
Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskot 251027216 255499278
SUM EIGENDELAR 3556579525 3408763571
EIGENKAPITAL OG GJELD    
Eigenkapital 1068525649 988311384
Herav:    
Disposisjonsfond 158057086 129463686
Bundne driftsfond 31684052 20783920
Ubundne investeringsfond 7568866 5753666
Bundne investeringsfond 9057363 9904448
Rekneskapsmessig mindreforbruk 17865379 18168578
Rekneskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i inv.rekneskap 0 0
Udekket i inv.rekneskap 0 0
Kapitalkonto 842131757 802075939
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift 10973528 10973528
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (inves -8812381 -8812381
Langsiktig gjeld 2321467875 2258784455
Herav:    
Pensjonsforpliktelser 1398871470 1320720862
Ihendehaverobligasjonslån 130000000 91000000
Sertifikatlån 159910000 188264000
Andre lån 632686405 658799593
Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig gjeld 166586000 161667732
Herav:    
Kassekredittlån 0 0
Anna kortsiktig gjeld 166586000 161667732
Derivater 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
Premieavvik 0 0
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 3556579525 3408763571
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 27340065 50499958
Herav:    
Ubrukte lånemiddel 21860879 50499958
Ubrukte konserninterne lånemiddel 0 0
Andre memoriakonti 5479186 0
Motkonto til memoriakonti -27340065 -50499958