Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Budsjettet på 1-2-3

Budsjettet og økonomiplanen i Klepp vert lagt fram av økonomiutvalet med bakgrunn i ei skisse frå rådmannen.  Rådmannen si budsjettskisse vart presentert 16. oktober og økonomiutvalet drøftar budsjett og økonomiplanen 16, 23, og 30 oktober.  Forslag frå økonomiutvalet vart lagt fram 30 oktober og sendt på høyring til hovudutvala og andre.  Formannskapet gav si innstilling til kommunestyret som vedtok budsjett og økonomiplanen 11. desember.  Saksganga kan følgjast på første sida i økonomiplanen.  Nettsida har vore oppdatert undervegs i prosessen og inneheld no i kommunestyret sitt endelege vedtak og konsekvensane av det.

Budsjett 2018 og økonomiplanen er prega av strammare økonomiske rammar som følgje av redusert folketalsvekst og svekka skatteinntekter.  For nærare omtale sjå delane for skatt og rammetilskot.

Investeringsplanen er prega av skuleutbyggingar på Bore, Kleppe, Vardheia og ny skule v. BMX banen. Det er sett av middel til planlegging av kommunehus med kyrkje med oppstart av arbeidet i 2021.

Drifta er prega av stramme prioriteringar og tilpassing av kapasitet til endra folketal i ulike brukargrupper.  Barnehagekapasiteten er redusert og talet på tilsette er tilpassa nytt forslag til norm for tilsette.  Auka tal og behov til brukarar av omsorgstenestene medfører styrking av tilbod og kapasitet.

For å løyse dette vert omstillingar nødvendige.  Det er mellom anna lagt om til omstilling og frigjere ressursar i omsorgstenestene og administrasjon.  Nedlegging av Horpestad og Vasshus skule vil og gje innsparingar i planperioden.

Økonomisk legg opp til høgare lånegjeld og dårlegare driftsresultat enn målsettingane i kommuneplanen.


Ordføraren sitt forord

Klepp, har saman med resten av regionen me er ein del av, hatt fall i skatteinntekter som følgje av omstillinga i oljesektoren og redusert sysselsetting. 2017 ser ut til å være året kor utviklinga har snudd. Færre er ledige, fleire jobbar vært lyst ut, men skatteutviklinga har likevel vore negativ og Klepp mottek no skatteutjamning frå andre kommunar. Det er uvisst om utviklinga vil snu i 2018 eller om fallet held fram. Kommunestyret har lagt til grunn ei inntektsutvikling på nivå med det ein har sett hausten 2017.

Skulle utviklinga i inntekter bli svakare enn lagt til grunn har Klepp reservar å tæra på. Vert dei betre kan det betra netto driftsresultat og redusere gjeldsgraden for å nå målsettingane i kommuneplanen.

Folkeveksten i Klepp har roa seg dei siste åra. Veksten i 2017 har betra seg noko i forhold til 2016. Dei 3 første kvartala er det født 181, døde 69, 838 har flytta til og 808 har flytta ut av Klepp. Me har blitt 142 fleire innbyggjarar så langt i år. Det ligg an til en vekst på rett under 1%. Prognosane for dei neste åra ligg på 1 %. Det er lågt samanlikna med veksten etter 2000, og utviklinga er uviss. Kommuner rundt oss har valt å satse på ein høgare vekst enn oss. Det er 6. desember 262 bustader for sal i Klepp.

Talet på barn i barnehage har gått ned siste året, mens talet på skulebarn stig. Talet på eldre aukar også og vil auka ennå meir etter 2020. Klepp har meir enn nok plassar i barnehage og institusjon, men treng auka skulekapasitet. Utviding av Bore og Kleppe skule er difor viktig, saman med bygging av Vardheia ungdomsskule og ny barneskule på Kleppe. Når alt dette er gjennomført, har me løfta elevane sitt fysiske læringsmiljø opp til dagens og framtidas standard.

Dei store endringane i næringsutviklinga, bustadmarknaden og stor inn og utflytting gjer det vanskelegare å planleggja. Det krev vilje og evne til å endre planar og prioriteringar dersom det ikkje vert som venta. Årleg vurdering av budsjett og økonomiplanen er difor viktig.

Rapporteringa viser at budsjettramane vert haldne og avdelingane har ennå eit økonomisk handlingsrom. Leiarar og tilsette skal ha skryt for det. Omstilling og frigjering av ressursar vert viktig i 2018 og åra som kjem, for å kunne møta dei nye utfordringane kommunen står overfor.

Kapasiteten i barnehage er tatt ned, og det er sett i gang omstillingsarbeid for å frigjera ressursar inne helse og velferd. Prioriteringane vert meir krevjande, og det er viktig at me som politikarar greier å balansere rollane som ombod mot krav til rasjonalisering, fokus på heilhet og langsiktige utfordringar.

Ei stram styring vil gjera kommunen i stand til å ta dei utfordringane som kjem, og det vil gje innbyggjarane trygghet for at dei får hjelp når dei treng det.

I kommunestyret sitt vedtatte budsjett og økonomiplaner det fordelt 1,35 mrd kroner til drift av kommunen sine tenester. Om lag halvparten av dette går til skule og barnehage. I tillegg er det lagt opp til om lag 850 millionar kroner i investeringar dei fire neste åra. Her er det både stort og smått.

Dei største investeringane i perioden er på skular og idrettshallar. Ser ein i eit 10-årsperspektiv kjem kommunehus/kyrkje som neste store løft, mens ein truleg får eit «pusterom» med lågare investeringsbehov i 2023.

Det vert arbeid vidare med å sjå korleis ein kan byggja eit «kommunehus» på «rådhustomta» med funksjonar som kulturscene, kyrkje, bibliotek, kulturskule, administrasjon, servicetorg m.m. Skal rådhuset rivast eller skal det stå er eit av temaene som kjem til å engasjere neste år – trur eg.

Det er lagt opp til stram drift, med svakt overskot. Lånegjelda aukar ut over målsettinga, men framleis lågare enn det ein ser i mange nabokommunar. Fleirtalet i økonomiutvalet har vurdert det slik at det er viktig å ta nokon løft no, og roa ned investeringane etter 2023. Skulle føresetnadane endra seg har vi rom for å justere kursen under vegs.

For Kommunestyret

Ane Mari Braut Nese
Ordførar


Rådmannen sin kommentar til budsjettskissa

Økonomiplanen for 2018-2021 er prega av trendane vi har sett dei siste åra. Redusert skatteinntekt, fleire ledige i arbeidsmarknaden og mindre tilflytting/auka utflytting. 

Skatteinntekta for kvar innbyggjar har gått ned frå 105,2 % av landsgjennomsnittet i 2013, til 98 % i 2016, og til 94 % av landsgjennomsnitt i september 2017. Årsaka er fleire arbeidsledige og nedgang i løn som følgje av mange har gått frå gode løner i oljeindustrien til anna næring. Talet på ledige er redusert, men fallet i skatteinntekter held fram. Utviklinga dei neste åra er usikker, men endringa medfører at Klepp må redusere både kapasitet og kvalitet. 

Den kraftige folketalsveksten Klepp har hatt dei siste 10-åra er redusert vesentleg, og utviklinga dei neste åra vert vanskeleg å rekna ut. Årleg revidering av økonomiplanen er difor viktig for å tilpasse tenestetilbod og økonomi til endringane som Klepp-samfunnet går gjennom.

Dei siste åra har talet på barn i barnehagealder falt, og med dei også inntektene som finansierar dei. Reduksjon i kapasitet er difor rett og mogleg, samtidig som ein kan oppretthalde bemanninga i samsvar med det ein reknar som nasjonale krav frå hausten 2018.

Eldrebølga er i ferd med å koma til Klepp også. Gjennomgang viser at ein har god kapasitet i bygga i denne planperioden og fram mot 2025. Gjennomgang viser og at Klepp har høg ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstenesta. Det er sett i gang arbeid med meir detaljert gjennomgang av ressursbruken for å rusta tenesta for vekst i brukarar dei neste åra. Økonomiutvalet vil få ein presentasjon av foreløpige funn.

Tida vi er inne i er prega av auka fokus på digitalisering. Samarbeid med andre kommunar og staten er viktig i dette. Digitaliseringa vil også påverka arbeidsmåtar og kapasitet i organisasjonen. Rådmannen legg til grunn at ein kan redusere ressursbruk i mellom anna administrasjon. Flytting og samordning av oppgåver må då sjåast på og ein legg opp til å redusere administrative årsverk gjennom naturleg avgang.

Investeringsplanen er krevjande og vil bryte målsettinga om at låna ikkje skal være høgare enn 70 % av driftsinntekta. Gjelda vert vanskelegare å bera når inntekta ikkje veks like mykje. I tillegg legg tidlegare val i utbygging av skular sterke føringar på kva det er rom for å prioritera i planperioden. Bore skule, Kleppe skule, Vardheia skule og skule v. BMX bana må til for å løyse manglande kapasitet i dag og forventa kapasitetsbehov dei neste åra.

Rådmannen ønskjer økonomiutvalet lykke til i arbeidet med økonomiplanen og håpar budsjettskissa er eit god grunnlag for det vidare arbeidet.


Økonomiutvalets mandat til rådmannen

Økonomiutvaleg gjorde følgjande vedtak i sak 1/17 den 16.06.2017

Omforent oppsummering og bestilling fra økonomiutvalet til rådmannen fram til oktober 2017:

Enstemmig VEDTAK:

1. Mandat til rådmannen i arbeidet med økonomiplanen 2018-2021
      a. Synliggjøre langsiktig behov
         1. Demografiske
         2. Statlige satsinger
         3. Andre utfordringer

      b. Vise realistiske innsparingsmuligheter
        1. Mulige inntektsøkninger
        2. Effektiviseringer
        3. Reduserte lovpålagte tjenester
        4. Strukturelle grep

      c. Foreslå realistisk fremdriftsplan på investeringer

      d. Vise ulike alternativer til saldering innen rammen av kommuneplanens økonomiske målsettinger

2. Fastsettelse av rammene
      a. Baseres på vedtatte rammer for 2017
      b. Justeres for lønn og prisvekst
      c. Reduseres med 0,5 % årlig i brutto ramme
      d. Rådmann får fullmakt til å justere rammene i samsvar med administrative endringer

3. Økonomiplanutvalet ber om ei sak om plassering og utforming av «Norges råeste» aktivitetspark i Kleppe sentrum

4. Økonomiplanutvalet ber om ei sak om plassering av fleirbrukshall i Kleppe sentrum


Planer

Kommuneplanen sine målsettinger

Planstrategi


  Kommuneplanen sine målsettinger

  Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn

  Klepp kommune skal vere eit samfunn der innbyggjarane kjenner seg trygge. Inkludering og integrering er viktig. For at innbyggjarane skal oppleva tilhørighet, må alle kjenna at det er bruk for dei. Slike ikkje-materielle verdiar, saman med god fysisk planlegging og utforming, vil danna basis for trivelege og gode oppvekst- og bumiljø. Frivillig arbeid er ein viktig bærebjelke i lokalsamfunnet.

  Slik vil me ha det:
  • God oversikt over dei faktorane i kommunen som påverkar helsetilstanden til innbyggjarane.
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
  • Kommunale tenester skal bygga på prinsippet om sosial utjamning.
  • Rekruttera godt og ha mange frivillige samarbeidspartnarar.

  Barn og unge i første rekke

  Barn og unge skal prioriterast jf kommunevisjonen. Dette inneber at barn og unge skal ha gode oppvekst- og læringsvilkår og gode fritidstilbod. Kommunen skal særleg via merksemd til barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å utvikla vanskar. Tidleg oppdaging og tidlege tiltak er viktig.

  Slik vil me ha det:

  • Tidleg oppdaging og tilpassa tiltak er på plass med god samhandling med dei føresette.
  • Oppvekstvilkåra til born og unge i kommunen er gode.
  • Læringsresultata syner framgang.
  • Kultur og fritidstilboda har breidde og kvalitet.

  Tydeleg miljøprofil

  Livsgrunnlag og trivsel er avhengig av miljøet rundt oss. Produksjon av matvarer med høg kvalitet er vikig i kommunen. Vern av matjord skal difor vega tungt i arealforvaltinga.
  Klimautfordringane og tap av biologisk mangfald er blant dei største globale utfordringane i dag. Klepp skal gjennom si planlegging og forvaltning vera med på å ta sin del av ansvaret for desse utfordringane. Klepp skal vere bevisst sin rolle som forbrukar med tanke på ressursbruk og berekraft.

  Slik vil me ha det:

  • Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid.
  • Produksjonen av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka.
  • Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall.
  • Energiforbruket i kommunale bygg skal reduserast pr. m2.

  Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom

  Økonomi er eit middel for å kunna etablera og oppretthalda dei kommunale tenestetilboda til innbyggarar og brukarar. Å ha ein sunn økonomi inneber m.a. at kommunen kan tåla svingingar i inntekts- og utgiftsgrunnlaget - utan at det truer tenestetilbodet. Å styra økonomien og ressursbruken er ein nøkkelfaktor, gjennom løpande rapportering og måling av kostnadseffektivitet. Stram styring og kloke økonomiske val gir handlingsrom. 

  Slik vil me ha det:
  • Netto driftsresultat på minst 1,5 % av driftsinntektene.
  • Mindre enn 70 % av investeringane vert finansiert med lån.
  • Lånegjelda skal vera mindre enn 60 % av driftsinntektene.
  • Disposisjonsfonda skal vera meir enn 5 % av driftsinntektene.

  Nyskaping og samhandling

  Ein effektiv kommune bør vera nytenkande og ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

  Slik vil me ha det:

  • Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.
  • Kommunen sine e-tenester skal opplevast som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.
  • Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.


  Planstrategi

  Planstrategen er vedtatt av kommunestyret og gjeld for perioden 2015-2019.  Tabellane under vis vedteke plan og forventa endringar i framdrifta.

  Planar etter plan- og bygningslova

  Planstrategi

  Plandokument

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Planstrategi

  Felles/LU

  Revisjon

  Slutt

   

   

  Start

  Kommuneplan

  Plandokument

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Kommuneplan

  arealdel

  SA/LU

  Blir vidareført

  Begrensa revisjon blir vurdert

  Kommuneplan

  Samfunnsdel

  Felles/LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Kommunedelplanar

  Plandokument

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Kommunedelplan Kleppe

  LU

  Revisjon

  Slutt

   

   

   

  Kommunedelplan for fysisk aktivitet

  Felles/LU

  Revisjon

  Årleg handlingsplan

  Start

  Slutt

   

   

  Områdeplanar

  Plandokument

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Områdeplan

  Orstad

  LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Områdeplan Tjøtta

  LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Planar og styringsdokument etter kommunelova 

  Plandokument

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Økonomiplan og årsbudsjett

  Felles/SA

  Årlig revisjon

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Temaplanar 

  Plandokument

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  KommuneROS

  Felles/LU

  Revisjon

   

   

  Start

   

  Slutt

   

  Overordna beredskapsplan

  Felles/LU

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Folkehelseoversikt

  Felles/HV

  Revisjon

   

   

  Start

  Slutt

  Handlingsplan for folkehelse

  Felles/HV

  Årleg revisjon

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Handlingsplan mot barnefattigdom

  Felles/HV

  Revisjon

  Start

  Slutt

   

   

  Plan mot vald i nære relasjonar

  Felles/HV

  Revisjon

  Slutt

   

   

   

  Landbruksplan

  LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Energi- og klimaplan

  LU

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Overordna plan for avløp

  LU

  Revisjon

  Start

  Slutt

   

   

  Overordna plan for vann

  LU

  Revisjon

  Start

  Slutt

   

   

  Kulturplan

  LU

  Utarbeiding

   

   

  Slutt

   

  Kulturminneplan

  LU

  Revisjon

  Start

   

  Slutt

   

  Plan for trafikksikkerhet

  LU

  Utarbeiding

  Start

  Slutt

   

   

  Barnehagebruksplan

  SB

  Revisjon

   

  Start

   

  Slutt

  Plattform for samhandling med frivillige

  Felles/LU

  Utarbeiding

  Start

  Slutt

   

   

   

  Plan for rekruttering

  SB

  Utarbeiding i regi av Jærskulen

   

  Start

   

  Slutt

  Plan for kvalitet i tilbodet til barn med minoritetsspråkleg/fleirkulturell bakgrunn

  SB

  Utarbeiding

   

  Start

   

  Slutt

  Kvalitetsplan barnehage

  SB

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Skulebruksplan

  SB

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Plan for gode overgangar og samanhengar barnehage-skule

  SB

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Plan mot skulevegring

  SB

  Revisjon pågår

  Slutt

   

   

   

  IT-plan for barnehage og skule

  SB

  Revisjon

   

  Start

   

  Slutt

  Taktskifte – strategiplan for helse og velferd

  HV

  Revisjon

  Årleg revisjon handlingsplan

   

   

  Start

  Slutt

  Strategi digitalisering/velferdsteknologi

  HV

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Bustadsosial handlingsplan

  HV/LU

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Plan for barn og unges psykiske helse

  HV/SB

  Utarbeiding

  Start

  Slutt

   

   

   

  Forklaring

  SA – sentraladministrasjonen

  LU – etat for lokal utvikling

  HV – etat for helse og velferd

  SB – etat for skule og barnehage

  Sort tekst = ingen endring

  Blå tekst = endring (forklaring i forklaringsfelt finnes ved å klikke på teksten)

  Planstrategien er tilgjengeleg her.


Samfunnet Klepp

Prognosar folketal

Fordeling av arbeidsplassar

Folketal historikk (ekstern lenke)

Arbeidsmarknad (ekstern lenke)

Folkehelse (ekstern lenke)

Bustadbygging (ekstern lenke)


  Prognosar folketalsutvikling

  Folketalsvekst og prognose Klepp 2000-2021

  Folketalsvekst Klepp 2000-2021

  Folketal brukt i berekning for rammetilskot 2018-2021

  Folketal brukt i berekning for rammetilskot 2018-2021
  Folketal pr 1.juli 2017 2018 2019 2020 2021
  Innbyggarar 0-1 år 504 511 521 524 526
  Innbyggarar 2-5 år 1090 1077 1056 1053 1056
  Innbyggarar 6-15 år 2800 2834 2866 2877 2897
  Innbyggarar 16-22 år 1925 1894 1871 1863 1840
  Innbyggarar 23-66 år 10661 10792 10930 11061 11198
  Innbyggarar 67-79 år 1684 1732 1766 1797 1829
  Innbyggarar 80-89 år 428 446 474 502 524
  Innbyggarar 90 år og over 80 84 86 89 93
  Innbyggarar totalt pr 1.juli 19172 19370 19569 19766 19963
  Innbyggarar totalt pr 31.des 19240 19438 19637 19833 20030
  Auke % siste år pr 31.des 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
  Folketal 1. juli vert lagt til grunn for utrekning av rammetilkot året etter.

  Folketal totalt

  Prognosar folketal totalt
  Folketal totaltLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
  1985 11358 11358 11358 11358
  1986 11565 11565 11565 11565
  1987 11688 11688 11688 11688
  1988 11796 11796 11796 11796
  1989 11788 11788 11788 11788
  1990 11871 11871 11871 11871
  1991 11953 11953 11953 11953
  1992 12202 12202 12202 12202
  1993 12381 12381 12381 12381
  1994 12605 12605 12605 12605
  1995 12757 12757 12757 12757
  1996 12950 12950 12950 12950
  1997 13240 13240 13240 13240
  1998 13548 13548 13548 13548
  1999 13789 13789 13789 13789
  2000 13884 13884 13884 13884
  2001 14009 14009 14009 14009
  2002 14135 14135 14135 14135
  2003 14313 14313 14313 14313
  2004 14536 14536 14536 14536
  2005 14832 14832 14832 14832
  2006 15271 15271 15271 15271
  2007 15839 15839 15839 15839
  2008 16350 16350 16350 16350
  2009 16918 16918 16918 16918
  2010 17397 17397 17397 17397
  2011 17746 17746 17746 17746
  2012 18227 18227 18227 18227
  2013 18485 18485 18485 18485
  2014 18741 18741 18741 18741
  2015 18970 18970 18970 18970
  2016 19042 19042 19042 19264
  2017 19240 19328 19421 19604
  2018 19438 19617 19807 19962
  2019 19637 19909 20198 20344
  2020 19833 20201 20592 20735
  2021 20030 20496 20990 21146
  2022 20223 20790 21392 21555
  2023 20416 21085 21796 21968
  2024 20606 21379 22202 22387
  2025 21092 21972 22908 22789
  2026 21587 22575 23628 23190
  2027 22088 23186 24358 23589
  2028 22595 23805 25098 23990


   Innbyggarar 0 år

   Prognosar innbyggarar 0 år
   0 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 190 190 190 190
   1986 192 192 192 192
   1987 188 188 188 188
   1988 204 204 204 204
   1989 189 189 189 189
   1990 233 233 233 233
   1991 215 215 215 215
   1992 241 241 241 241
   1993 206 206 206 206
   1994 243 243 243 243
   1995 242 242 242 242
   1996 220 220 220 220
   1997 257 257 257 257
   1998 267 267 267 267
   1999 245 245 245 245
   2000 228 228 228 228
   2001 222 222 222 222
   2002 188 188 188 188
   2003 225 225 225 225
   2004 199 199 199 199
   2005 215 215 215 215
   2006 231 231 231 231
   2007 244 244 244 244
   2008 238 238 238 238
   2009 293 293 293 293
   2010 285 285 285 285
   2011 269 269 269 269
   2012 291 291 291 291
   2013 270 270 270 270
   2014 243 243 243 243
   2015 266 266 266 266
   2016 240 240 240 267
   2017 256 265 279 274
   2018 258 269 286 282
   2019 259 274 293 290
   2020 260 277 299 298
   2021 261 280 305 306
   2022 262 283 311 312
   2023 262 286 316 317
   2024 263 288 321 323
   2025 268 296 330 327
   2026 278 307 344 331
   2027 288 319 359 335
   2028 297 331 373 337


   Innbyggarar 1-5 år

   Prognosar innbyggarar 1-5 år
   1-5 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 875 875 875 875
   1986 885 885 885 885
   1987 887 887 887 887
   1988 887 887 887 887
   1989 914 914 914 914
   1990 952 952 952 952
   1991 987 987 987 987
   1992 1049 1049 1049 1049
   1993 1114 1114 1114 1114
   1994 1131 1131 1131 1131
   1995 1191 1191 1191 1191
   1996 1225 1225 1225 1225
   1997 1241 1241 1241 1241
   1998 1253 1253 1253 1253
   1999 1303 1303 1303 1303
   2000 1301 1301 1301 1301
   2001 1274 1274 1274 1274
   2002 1269 1269 1269 1269
   2003 1199 1199 1199 1199
   2004 1155 1155 1155 1155
   2005 1131 1131 1131 1131
   2006 1147 1147 1147 1147
   2007 1192 1192 1192 1192
   2008 1286 1286 1286 1286
   2009 1300 1300 1300 1300
   2010 1400 1400 1400 1400
   2011 1439 1439 1439 1439
   2012 1422 1422 1422 1422
   2013 1475 1475 1475 1475
   2014 1482 1482 1482 1482
   2015 1408 1408 1408 1408
   2016 1366 1366 1366 1401
   2017 1353 1360 1367 1412
   2018 1337 1359 1385 1407
   2019 1327 1365 1412 1421
   2020 1333 1387 1455 1463
   2021 1336 1406 1495 1502
   2022 1353 1440 1551 1543
   2023 1358 1457 1581 1584
   2024 1362 1472 1608 1622
   2025 1391 1513 1661 1655
   2026 1422 1554 1714 1682
   2027 1458 1600 1772 1707
   2028 1497 1649 1832 1729


   Innbyggarar 6-12 år

   Prognosar innbyggarar 6-12 år
   6-12 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 1453 1453 1453 1453
   1986 1410 1410 1410 1410
   1987 1380 1380 1380 1380
   1988 1360 1360 1360 1360
   1989 1325 1325 1325 1325
   1990 1277 1277 1277 1277
   1991 1249 1249 1249 1249
   1992 1233 1233 1233 1233
   1993 1239 1239 1239 1239
   1994 1264 1264 1264 1264
   1995 1290 1290 1290 1290
   1996 1374 1374 1374 1374
   1997 1468 1468 1468 1468
   1998 1553 1553 1553 1553
   1999 1612 1612 1612 1612
   2000 1667 1667 1667 1667
   2001 1743 1743 1743 1743
   2002 1804 1804 1804 1804
   2003 1824 1824 1824 1824
   2004 1870 1870 1870 1870
   2005 1871 1871 1871 1871
   2006 1898 1898 1898 1898
   2007 1892 1892 1892 1892
   2008 1856 1856 1856 1856
   2009 1884 1884 1884 1884
   2010 1836 1836 1836 1836
   2011 1814 1814 1814 1814
   2012 1861 1861 1861 1861
   2013 1877 1877 1877 1877
   2014 1911 1911 1911 1911
   2015 2017 2017 2017 2017
   2016 2000 2000 2000 2033
   2017 2019 2024 2029 2069
   2018 2052 2063 2073 2119
   2019 2043 2060 2077 2123
   2020 2040 2065 2090 2125
   2021 2037 2070 2105 2131
   2022 1982 2026 2070 2100
   2023 1973 2033 2097 2108
   2024 1979 2056 2140 2137
   2025 1988 2083 2189 2156
   2026 2004 2118 2248 2189
   2027 2037 2170 2323 2247
   2028 2071 2224 2400 2297


   Innbyggarar 13-15 år

   Prognosar innbyggarar 13-15 år
   13-15 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 685 685 685 685
   1986 683 683 683 683
   1987 672 672 672 672
   1988 643 643 643 643
   1989 601 601 601 601
   1990 600 600 600 600
   1991 590 590 590 590
   1992 604 604 604 604
   1993 598 598 598 598
   1994 583 583 583 583
   1995 551 551 551 551
   1996 526 526 526 526
   1997 493 493 493 493
   1998 506 506 506 506
   1999 532 532 532 532
   2000 580 580 580 580
   2001 598 598 598 598
   2002 603 603 603 603
   2003 665 665 665 665
   2004 708 708 708 708
   2005 794 794 794 794
   2006 786 786 786 786
   2007 816 816 816 816
   2008 804 804 804 804
   2009 839 839 839 839
   2010 849 849 849 849
   2011 863 863 863 863
   2012 860 860 860 860
   2013 836 836 836 836
   2014 820 820 820 820
   2015 771 771 771 771
   2016 793 793 793 803
   2017 778 780 782 798
   2018 809 813 816 837
   2019 819 825 831 854
   2020 843 851 859 882
   2021 865 875 885 910
   2022 888 901 913 940
   2023 898 913 928 961
   2024 889 907 926 959
   2025 869 891 913 938
   2026 877 903 929 938
   2027 887 917 947 934
   2028 885 920 956 922


   Innbyggarar 16-22 år

   Prognosar innbyggarar 16-22 år
   16-22 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 1594 1594 1594 1594
   1986 1668 1668 1668 1668
   1987 1658 1658 1658 1658
   1988 1638 1638 1638 1638
   1989 1628 1628 1628 1628
   1990 1582 1582 1582 1582
   1991 1573 1573 1573 1573
   1992 1482 1482 1482 1482
   1993 1463 1463 1463 1463
   1994 1465 1465 1465 1465
   1995 1432 1432 1432 1432
   1996 1376 1376 1376 1376
   1997 1368 1368 1368 1368
   1998 1347 1347 1347 1347
   1999 1349 1349 1349 1349
   2000 1283 1283 1283 1283
   2001 1264 1264 1264 1264
   2002 1207 1207 1207 1207
   2003 1227 1227 1227 1227
   2004 1275 1275 1275 1275
   2005 1323 1323 1323 1323
   2006 1425 1425 1425 1425
   2007 1546 1546 1546 1546
   2008 1655 1655 1655 1655
   2009 1723 1723 1723 1723
   2010 1766 1766 1766 1766
   2011 1815 1815 1815 1815
   2012 1929 1929 1929 1929
   2013 1901 1901 1901 1901
   2014 1931 1931 1931 1931
   2015 1947 1947 1947 1947
   2016 1932 1932 1932 1963
   2017 1926 1938 1949 1960
   2018 1871 1892 1914 1932
   2019 1878 1908 1938 1954
   2020 1856 1893 1930 1940
   2021 1831 1874 1918 1933
   2022 1855 1905 1956 1970
   2023 1864 1920 1978 1993
   2024 1884 1947 2011 2028
   2025 1997 2067 2138 2120
   2026 2041 2118 2197 2143
   2027 2081 2165 2251 2171
   2028 2127 2219 2313 2212


   Innbyggarar 23-66 år

   Prognosar innbyggarar 23-66 år
   23-66 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 5735 5735 5735 5735
   1986 5875 5875 5875 5875
   1987 6008 6008 6008 6008
   1988 6130 6130 6130 6130
   1989 6181 6181 6181 6181
   1990 6278 6278 6278 6278
   1991 6354 6354 6354 6354
   1992 6598 6598 6598 6598
   1993 6751 6751 6751 6751
   1994 6882 6882 6882 6882
   1995 6992 6992 6992 6992
   1996 7169 7169 7169 7169
   1997 7323 7323 7323 7323
   1998 7507 7507 7507 7507
   1999 7624 7624 7624 7624
   2000 7683 7683 7683 7683
   2001 7739 7739 7739 7739
   2002 7868 7868 7868 7868
   2003 7950 7950 7950 7950
   2004 8078 8078 8078 8078
   2005 8209 8209 8209 8209
   2006 8447 8447 8447 8447
   2007 8762 8762 8762 8762
   2008 9100 9100 9100 9100
   2009 9402 9402 9402 9402
   2010 9699 9699 9699 9699
   2011 9908 9908 9908 9908
   2012 10135 10135 10135 10135
   2013 10308 10308 10308 10308
   2014 10454 10454 10454 10454
   2015 10550 10550 10550 10550
   2016 10584 10584 10584 10688
   2017 10710 10763 10815 10906
   2018 10847 10954 11062 11131
   2019 10985 11149 11315 11391
   2020 11110 11333 11558 11643
   2021 11259 11541 11826 11925
   2022 11375 11718 12065 12178
   2023 11485 11888 12298 12417
   2024 11599 12064 12537 12674
   2025 11866 12393 12930 12859
   2026 12172 12761 13363 13095
   2027 12477 13130 13797 13318
   2028 12776 13493 14225 13523


   Innbyggarar 67-79 år

   Prognosar innbyggarar 67-79 år
   67-79 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 648 648 648 648
   1986 657 657 657 657
   1987 680 680 680 680
   1988 698 698 698 698
   1989 714 714 714 714
   1990 702 702 702 702
   1991 738 738 738 738
   1992 735 735 735 735
   1993 755 755 755 755
   1994 768 768 768 768
   1995 777 777 777 777
   1996 771 771 771 771
   1997 789 789 789 789
   1998 804 804 804 804
   1999 807 807 807 807
   2000 822 822 822 822
   2001 831 831 831 831
   2002 842 842 842 842
   2003 869 869 869 869
   2004 872 872 872 872
   2005 903 903 903 903
   2006 942 942 942 942
   2007 965 965 965 965
   2008 982 982 982 982
   2009 1045 1045 1045 1045
   2010 1117 1117 1117 1117
   2011 1183 1183 1183 1183
   2012 1275 1275 1275 1275
   2013 1353 1353 1353 1353
   2014 1433 1433 1433 1433
   2015 1525 1525 1525 1525
   2016 1628 1628 1628 1613
   2017 1683 1684 1685 1673
   2018 1724 1726 1728 1713
   2019 1751 1754 1757 1741
   2020 1788 1792 1797 1788
   2021 1813 1820 1826 1817
   2022 1837 1845 1854 1850
   2023 1850 1860 1871 1874
   2024 1858 1870 1883 1879
   2025 1877 1892 1907 1906
   2026 1900 1918 1936 1930
   2027 1908 1929 1951 1937
   2028 1931 1955 1980 1969


   Innbyggarar 80-89 år

   Prognosar innbyggarar 80-89 år
   80-89 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 158 158 158 158
   1986 174 174 174 174
   1987 190 190 190 190
   1988 208 208 208 208
   1989 206 206 206 206
   1990 216 216 216 216
   1991 211 211 211 211
   1992 227 227 227 227
   1993 232 232 232 232
   1994 246 246 246 246
   1995 260 260 260 260
   1996 260 260 260 260
   1997 265 265 265 265
   1998 269 269 269 269
   1999 272 272 272 272
   2000 275 275 275 275
   2001 295 295 295 295
   2002 308 308 308 308
   2003 311 311 311 311
   2004 332 332 332 332
   2005 335 335 335 335
   2006 341 341 341 341
   2007 362 362 362 362
   2008 368 368 368 368
   2009 365 365 365 365
   2010 368 368 368 368
   2011 376 376 376 376
   2012 366 366 366 366
   2013 380 380 380 380
   2014 390 390 390 390
   2015 400 400 400 400
   2016 415 415 415 411
   2017 425 425 425 419
   2018 450 450 450 447
   2019 482 482 483 475
   2020 505 506 506 499
   2021 527 528 528 518
   2022 569 569 570 559
   2023 619 620 621 606
   2024 663 664 665 653
   2025 719 721 723 708
   2026 774 776 778 759
   2027 829 832 834 814
   2028 879 883 886 862


   Innbyggarar 90 år og over

   Prognosar innbyggarar 90 år og over
   67-79 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2016
   1985 20 20 20 20
   1986 21 21 21 21
   1987 25 25 25 25
   1988 28 28 28 28
   1989 30 30 30 30
   1990 31 31 31 31
   1991 36 36 36 36
   1992 33 33 33 33
   1993 23 23 23 23
   1994 23 23 23 23
   1995 22 22 22 22
   1996 29 29 29 29
   1997 36 36 36 36
   1998 42 42 42 42
   1999 45 45 45 45
   2000 45 45 45 45
   2001 43 43 43 43
   2002 46 46 46 46
   2003 43 43 43 43
   2004 47 47 47 47
   2005 51 51 51 51
   2006 54 54 54 54
   2007 60 60 60 60
   2008 61 61 61 61
   2009 67 67 67 67
   2010 77 77 77 77
   2011 79 79 79 79
   2012 88 88 88 88
   2013 85 85 85 85
   2014 77 77 77 77
   2015 86 86 86 86
   2016 84 84 84 85
   2017 89 89 89 93
   2018 91 91 91 94
   2019 93 93 93 95
   2020 97 97 97 97
   2021 101 101 101 104
   2022 102 102 102 103
   2023 107 107 107 108
   2024 110 111 111 112
   2025 117 117 117 120
   2026 119 119 120 123
   2027 124 124 124 126
   2028 133 133 133 139


  Fordeling av arbeidsplassar

  Fordeling av arbeidsplasser i Klepp (Kilde: SSB, 4. kvartal 2016)
  sektorandel
  Jord/skogbruk/fiske 7,4%
  Industri og olje 26,3%
  Byggevirksomhet 11,9%
  Varehandel 12,3%
  Overnatting og servering 1,8%
  Offentlig administrasjon; 2,3%
  Undervisning 7,2%
  Helse-sosial 17,0%
  Tjenester 13,9%


Økonomiske føresetnader

Makroøkonomiske føresetnader

Rente

Statsbudsjett

Skatt

Rammetilskot

Risiko


  Makroøkonomiske føresetnader

  Den økonomiske veksten i Norge er på veg opp etter nedgangen i oljenæringa.  I nasjonalbudsjettet for 2018 har regjeringa lagt følgjande utvikling og anslag til grunn. 

  Hovedtall for norsk økonomi


  Rente

  Rentenivået er historisk lågt uavhengig og i eit 100-års perspektiv.  Lange renter passerte truleg botnen sommaren 2016, medan pengemarknadsrenta Nibor har falt noko i 2017.  Det er ikkje lengre venta at Norges bank vil setja ned styringsrenta, som er historisk låg 0,5 %.

  Marknaden prisar ein oppgang i Nibor frå 0,8 % i dag til 1,4 % i 2021 og 2 % i 2027.  Dette er lagt til grunn for utrekning av renteutgiftene i planperioden.

  I tillegg til marknadsrenta kjem marginpåslaga til bankane eller långjevarar i kapitalmarknaden.  For låna til største långjevar Kommunalbanken er siste kjente marginar på 0,6 % lagt til grunn.  Lån i kapitalmarknaden, KLP og Husbanken er vurdert med sist kjende marginar.  For lån med fast rente er fastrenta lagt til grunn for bindingstida, deretter forventa marknadsrente.

  Gjennomsnittleg rente er:

  2018

  2019

  2020

  2021

  1,60 %

  1,74 %

  1,97 %

  2,15 %

   

  Figuren under viser Norges bank sine siste prognosar for styringsrenta.

  Styringsrente Norges bank

  Figuren under viser marknadsforventningane på lange renter dei neste åra.

  Rentemarked


  Statsbudsjett

  Regjeringa har lagt fram eit kommuneopplegg for 2018 slik tabellen frå statsbudsjettet viser.

  Kommunesektorens inntekter

  Veksten i dei frie inntektene er på 3,8 milliardar.  Av dei gjeld 0,2 milliardar fylkeskommunane og resten 3,6 milliardar kommunane.  Veksten fordeler seg slik:

  • 2,2 mrd. til dekning av meirutgifter til demografi/folketal.
  • 0,4 mrd. til auka pensjonskostnadar.
  • 0,8 mrd. satsingar.
  • 0,4 mrd. i auka lokalt handlingsrom.  Dette utgjer om lag 1,4 millionar for Klepp.

  Inntekta er i samsvar med signala gitt i kommuneproposisjonen i mai.

  Regjeringa ventar meirskattevekst på 4 milliardar for kommunane i 2017 samanlikna med anslaga i mai.  Meirskatteveksten vert forklart med ekstraordinært store uttak av utbytte i 2016, som truleg skuldast tilpassing til skattereforma.  Det er vanleg praksis at meirskattevekst frå mai og ut året ikkje blir vidareført året etter, og veksten «trekkes» difor inn.  Realveksten (justert for prisstigning) vert difor negativ frå 2017 til 2018.  (Meirskattevekst 4 mrd. – vekst 2018 3,8 mrd. = - 0,2 mrd.)  

  Vekst frie inntekter


  Skatt

  Skatteveksten i 2017 har vore negativ og rådmannen har i 2. tertialrapport lagt fram forslag om å justera ned skatteanslaget til 528 mill. mot vedtatt 540 mill. og 532 mill. i 2016.  Figuren under viser utviklinga dei siste åra og anslaga i økonomiplanen. 

  Nedgangen skuldast truleg lågare sysselsetting, lågare folkevekst og lågare lønsnivå hos dei som er i arbeid.  Det siste er truleg lågare lønsnivå i andre næringar enn mange hadde i oljenæringa, samt mindre overtidsarbeid grunna lågare aktivitet.  Innbetalt skattetrekk i Klepp har falt med om lag 1 % frå 2016, medan det har auka med 3,9 % for landet samla i same periode.

  Nedgangen kan også synleggjerast ved at regjeringa ventar ein skatteinngang på 549 millionar for Klepp i 2017 mot eiga prognose på 528 millionar.

  Skatteutvikling og prognoser

  Figuren over viser at skatteinntekta i 2018 ville vore 65 millionar høgare dersom ein hadde hatt same nivå på skatteinntektene som i 2014 når den var på det relativt høgaste med 105,2 % av landsgjennomsnittet (100).  60 % av dei 65 millionane vert kompensert av inntektsutjamninga i rammetilskotet slik at netto tap vert om lag 26 millionar i 2018.

  I budsjett for 2017 vart det lagt til grunn eit nivå på 98 % som var same som i rekneskap 2016.  Ved utgangen av september er Klepp nede på 94,1 % av landsgjennomsnittet.  I budsjettgrunnlaget er det lagt til grunn at nivået i planperioden vert på dagens nivå.


  Rammetilskot

  Rammetilskotet er utrekna med grunnlag i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett og prognosar på folketal slik det er omtalt under folketalsutviklinga.  For nasjonal folkevekst er SSB sine utrekningar for KS lagt til grunn.

  For utgiftsutjamninga er det ikkje lagt opp til store endringar frå 2018.  Av viktige endringar er endring i sektorfordelinga.  Skule og barnehage er vekta ned og pleie- og omsorg er vekta opp.  Klepp tapar noko på dette som følgje av ein relativ yngre befolkning enn for landet samla.

  Øyremerka tilskot til fleire barnehagelærarar er innarbeidd i rammetilskotet og innarbeidd i ramma til etat for skule og barnehage.

  I tillegg er det innarbeidd middel til kommunereforma slik den er kjent for 2018.  Ved samanslåing i 2019 og 2020 vil kriteria for dei samanslåtte kommunane verta endra.  Verknad av det for fordeling til Klepp kan medføre ei mindre auke eller reduksjon i rammetilskotet frå 2019-2020.

  Regjeringa har omtalt følgjande satsingar finansiert ved auka rammetilskot (frie inntekter).

  • Opptrappingsplan for rus og psykiatri, 300 millionar.
  • Tidleg innsats barnehage og skule, 200 millionar.
  • Forebyggande tiltak barn, unge og familiar, 200 millionar.

  Regjeringa sine satsingar, verknad for Klepp og disponering er vist i tabell over prioriterte driftstiltak.  I tillegg er årsverknad av tilskot vedtatt i 2017 innarbeidd i rammane.  Endringar mindre enn 100.000,- i statsbudsjettet er ikkje innarbeidd i rammene.  Mindre tiltak er heller ikkje ført opp som driftstiltak.

  For inntektsutjamninga er følgjande lagt til grunn i utrekninga:

  • Skatteanslag for Klepp slik det er omtalt.
  • Skatteanslag for landet i samsvar med regjeringa sitt forslag til statsbudsjett.
  • Prognose på folketal 1. januar i budsjettåra.
  • Nasjonalt folketal i prognosar frå SSB/KS. 


  Risiko

  Skatt og rammetilskot

  For skatt er det lagt til grunn regjeringa sine utrekningar av forventa skatt for heile landet basert på kjente tal for skatteinntekter ved utgangen av september 2017 og forslag til endringar i skattesatsar og system lagt frem i statsbudsjettet for 2018.  Risiko til nasjonalt anslag er mellom anna:

  •Endringar som følgje av stortinget si behandling av statsbudsjettet.
  •Endra vekst i sysselsetting og lønsvekst.
  •Korrigeringar på tidlegare skatteår, spesielt skatteoppgjer.

  Dei same forholda vil også påverka Klepp sitt eige skatteanslag.  Klepp har dei siste åra opplevd redusert sysselsetting og truleg lågare redusert lønsnivå hjå dei som har bytta arbeid.

  Folkeveksten i 2. halvår 2017 er den faktoren som er mest usikker i anslaget for rammetilskotet.  Talet på innbyggjarar 1. januar 2018 er grunnlaget for utrekning av skatteutjamninga i rammetilskotet.

  Lønsutgifter

  Anslaga for løn er basert på regjeringa sitt anslag i nasjonalbudsjettet for 2018.  Resultatet av sentrale lønsforhandlingar for 2018 er ferdig i april/mai.  Klepp har tradisjonelt hatt noko høgare lønsvekst enn kommunane samla grunna ulik samansetnad av yrkesgrupper og sektorar (fleire barn og færre eldre).  Endra lønsvekst vil også påverka skatteinntektene og rammetilskotet.  For å redusere risiko er derfor same føresetnadar lagt til grunn.

  Renter og finans

  Klepp har liten finansiell risiko til plasseringar. Lån, innskot og plasseringar er i hovudsak knytt opp mot pengemarknadsrenta Nibor 3 månadar.  Med historisk låge renter er truleg risikoen at renta stig meir enn marknadsforventningane tyder på i oktober 2017.  Netto er det venta at ei auke på 1 % vil gje om lag 1,5 millionar i auka rentekostnad for Klepp.  Rådmannen har fullmakt til å binde renta på lån, noko som truleg vert gjort i løpet av dei neste 3-6 månadane.

  Pensjon

  Utrekningane for pensjon er basert på opplysningar frå KLP og SPK.  Desse er basert på ei rekke føresetnader frå offentlege reguleringar og eigne vurderingar.  Klepp har ikkje overprøvd desse.  Endringar i følgjande faktorar kan gje endring i pensjonsutgifter/kostnadar:

  •Endra lønnsvekst og G-regulering
  •Avkastning på plasserte middel
  •Endra tal på tilsette/medlemmer av ordninga i Klepp
  •Endringar i offentlege reguleringar

  Folketal

  Endringar i folketalet i Klepp påverkar inntekter som skatt, rammetilskott, eigenbetalingar m.m.  Det påverkar også etterspørsel/behov for kommunale tenester.  Klepp er inne i ein periode med vesentleg lågare vekst enn dei siste 10-åra.  Spesielt er talet på barn under skulealder usikkert.  Utviklinga dei neste åra er svært usikre og konsekvensane vert vurdert løypande.

  Flyktningar

  Klepp har ikkje fått førespurnad om mottak av flyktningar neste år.  Det er signalisert vesentleg reduksjon for landet, og at ikkje alle kommunar blir spurt om å ta i mot.  Flyktningetenesta vert finansiert av eigne tilskot til flyktningar.  Vesentleg nedgang i mottak av flyktningar vil medføre behov for vesentleg endring i dette arbeidet.


Økonomiske målsettingar og analysar

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat har dei siste åra vore høgare enn målsettinga. Årsaka er mellom anna:

-gode skatteinntekter for landet samla, som har medført samla mindreforbruk for kommunen. Desse er avsett til disposisjonsfondet året etter mindreforbruket.
-avdelingane har ikkje brukt opp budsjettrammene, og avdelingane sine disposisjonsfond har difor vakse.

Det er i 2017 lagt opp til bruk av både fond i avdelingane og for kommunen samla. Budsjettet vart i 1. tertial saldert med ein bruk av disposisjonsfondet på 4,1 millionar. Revidert budsjett i 2017 viser difor eit negativt driftsresultat.

Det er også i åra som kjem lagt opp til å bruka noko av fonda noko som påverkar driftsresultatet negativt utan at det har konsekvensar for salderinga.

Vedteken plan for 2017-2020 har lagt opp til ei auke i overføringane frå drift til finansiering av investeringar. Dette krev eit høgare driftsresultat dei neste åra.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond

Mindreforbruk i avdelingane og for kommunen samla har dei siste åra vorte avsett til disposisjonsfond og fonda har difor auka markert.

Samanlikna med dei andre kommunane ser ein at Hå har hatt høgare disposisjonsfond alle dei tidlegare åra, medan Gjesdal og spesielt Time har lågare. Ulik praksis for føring av premieavvik pensjon påverkar også samanlikninga.

Etatane har planlagt reduksjon i fonda i 2017 og dei neste åra. Det er lagt opp til bruk av sentralt disposisjonsfond for fleire av driftstiltaka og nokre av investeringane med kortare levetid.  Det er og lagt opp til å bruka 16 millionar av disposisjonsfondet for finansiering av ekstra kostnadar til Bore skule i 2018.

Grunna fallande skatteinntekter treng Klepp ein buffer for å skjerme tenestane for skattesvikt i budsjettåret.

Lånefinansiering

Lånefinansiering

Lånefinansieringsdelen varierer frå år til år. Utbetalingstidspunkt for tilskot og sal av eigedommar har forklart dette, saman med kor mykje som har vore budsjettert overført frå driftsbudsjettet.

Klepp har stort sett hatt ein høgare del av investeringane finansiert med lån enn dei andre kommunane i samanlikninga. På den andre sida har Klepp hatt kortare nedbetalingstid på låna.

For å avgrense låneveksten vart det i økonomiplanen for 2017-2020 lagt opp til ei auke i driftsresultatet og overføringa frå driftsbudsjettet til investeringar. Dette er vidareført i budsjettskissa og nødvendig for å hindre ein kraftig auke i lånegjelda.

Netto lånegjeld

Netto lånegjeld

Lånegjelda i Klepp har lege stabil rundt 50 % av driftsinntektene. Veksten har vore lågare enn budsjettert. Årsaka er mellom anna forsinka framdrift på investeringar og relativt store rebudsjetteringar til påfølgjande år.

Dersom forslag til rebudsjettering i 2. tertial vert vedteken vil netto lånegjeld bli redusert i 2017.

Lånegjelda i Klepp er pt. lågare enn i dei andre kommunane.

Målsettinga vart heva frå 2015 og Klepp vil liggja vesentleg over målsettinga fram til 2021 kor ein kjem opp på 82 %.  


Bevilgningsoppsett drift - skjema 1A og 1B

Skjema 1A R 2016 VB 2017 P 2017 2018 2019 2020 2021
Skatt på inntekt og formue -534018 -540000 -528000 -537000 -541000 -545000 -549000
Viser til eiga omtale 
Rammetilskot -414437 -416457 -426800 -447000 -452700 -457000 -461600
Viser til eiga omtale under statsbudsjett  
Språkdeling 0 0 0 -2500 -2400 -2300 -2200
Fylkemannen tildeler skjønnsmiddel som delvis kompensasjon for gruppedeleing i skulane. Inngår i rammetilskotet.  Er i planperioden vist som eige anslag.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1135  -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Andre tilskot 0 0 0 0 0 0 0
Tilskot flyktningar -28865 -28195 -28200 0 0 0 0
Som følgje av ny organisering av flyktningetenesta foreslår rådmannen at tilskot og avsetninga til fondet vert flytta inn i ramma til tenesteområde helse og velferd frå 2017.  
Rentekompensasjon -3501 -3300 -3300 -3000 -3300 -3400 -3400
Rentekompensasjonsordninga som vart innført i 1997 i samband med at 6-åringane starta i skulen vert avvikla frå juli 2017. Regjeringa har i forslag til statsbudsjett endra måten kompensasjonsrenta vert fastsett på og kompensasjonen vert difor noko lågare enn lagt til grunn.
Diverse inntekter -6574 0 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter -988530 -988952 -987300 -990500 -1000400 -1008700 -1017200
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -4510 -3800 -2800 -3500 -3900 -4300 -4600
Rentetinntekter på plasseringar.
Rentinnt. lån Klepp energi AS -4117 -1100 -3700 -1000 -1000 -1100 -1100
Rente av ansvarleg lån til Klepp energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. lån Lyse energi AS 0 -2600 0 -2300 -2300 -2300 -2300
Rente av ansvarleg lån til Lyse energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1997 -2100 -1900 -1800 -2000 -2400 -2700
Renteinntekter frå utlån av formidlingslån frå Husbanken og dekker renteutgiftane på innlåne frå Husbanken.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) 7195 -1750 -1800 -3472 -4271 -4915 -5430
Kalkulerte renteinntekter på gebyr på sjølvkostområda, primært vatn og avløp. Skal dekkja lånekostnader til desse områda.
Utbytte Klepp energi AS -25762 -8000 -8000 -8000 -9000 -9000 -9000
Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Utbytte Lyse energi AS 0 -20200 -20300 -21100 -23200 -24300 -25300
I samsvar med tidlegare planar og signal frå Lyse energi.
Gevinst finansielle instrumenter -897 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 17351 17084 16800 14690 18040 21049 24097
Renteutgifter på ordinære lån.  Nye lån ikkje rekna inn.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2799 3500 3000 2900 3200 3500 3800
Renteutgifter til formidlingslån frå Husbanken.  Nye lån ikkje rekna inn.
Tap finansielle instrumenter 192 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 58452 67005 67000 64091 70291 73435 78711
 Avdrag på ordinære lån. Avdrag nye lån ikkje innarbeida.
Netto finansinnt./utgifter 48708 48039 48300 40509 45860 49669 56178
Til ubundne avsetningar            
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28865 28195 28200 0 0 0 0
 
Avsett forsikringsfond 100 100 100 100 100 100 100
Avsett disposisjonsfondet 15709 0 17900 0 0 0 0
Til bundne avsetningar 18 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18169 0 -17900 0 0 0 0
Bruk av disposisjnsfondet 0 0 -4100 0 0 0 0
Netto avsetningar 26524 28295 24200 100 100 100 100
Overført til investeringar 17300 4162 4200 19000 19500 22000 19000
Seniortiltak 1386 1800 1800 1200 1200 1200 1200
AFP 62-65 323 3500 3500 3000 3000 3000 3000
Posten vert foreslått lagt inn i samla pensjonpremie og fordelt på avdelingane i samsvar med reglane i Kostra.
Bruk av pensjonspremiefond KLP -1141 0 0 0 0 0 0
Tidlegare års premieavvik 8228 10803 10800 12399 14679 17074 18767
Årets premieavvik -18394 -17786 -14800 -15600 -15600 -15600 -15600
Diverse utgifter -315 0 800 800 800 800 800
Rest lønnsfordeling 2017 0 4875 4400 8280 8280 8280 8280
Ikkje fordelt lønnsreserve for 2017.  Forhandlingane sluttførte.  Verknad for 2018.
Tilleggsbevilgning 0 300 100 300 300 300 300
Lønsreserve 2018 0 15000 0 13720 13720 13720 13720
Lønnsoppgjøret for 2017 er framforhandla innan ei ramme på 2,2 %.  Regjeringa ventar lønnsvekst på 2,7 % og det er avsatt lønsreserve i samsvar med det.
Sum diverse 7388 22654 10800 43099 45879 50774 49467
Til fordeling drift -905911 -889964 -904000 -906792 -908561 -908157 -911455
Middel til fordeling på rammane.  Skal være lik linja under når budsjettet er saldert.    
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 888045 889964 901200 906792 908561 908157 911455
Meir-/mindreforbruk -17865 0 -2800 0 0 0 0
Skal vera 0 når budsjettet er saldert.  Negativt fortegn betyr mindreforbruk/disponible middel.
               
Skjema 1B R 2016 VB 2017 P 2017 2018 2019 2020 2021
Sentraladministrasjonen 47592 47388 47300 46953 46735 45487 45387
Etat for skule og barnehage 424070 423324 429300 426892 424450 421903 421903
Tjenesterområde helse og velferd 322675 322473 327000 331460 333193 335016 336916
Etat for lokal utvikling 84842 86734 87600 89539 92181 93795 95293
Kyrkja 8866 10045 10000 11948 12002 11956 11956
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 888045 889964 901200 906792 908561 908157 911455


Driftstiltak

Driftstiltak (beløp i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021
Felleskommunale digitaliseringsprosjekt 390 0 0 0
KS har bedt om kr. 20 pr. innbyggjar til finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter.  Saman med regjeringa sitt bidrag på 125 millionar er det eit mål å ha 250 millionar til utvikling av felles digitale løysingar for kommunane.  Det er lagt opp til at løysinga vert sjølvfinansierande.  Kommunar som deltek i ordninga vil kunne ta utvikla løysingar i bruk.  Det er lagt opp til at tiltaket er finansiert av disposisjonsfond/overskot 2016.
Nye IT-system  200 200 200 200
Avsett ekstra middel i samband med digitalisering til nye datasystem.  Det er lagt opp til at tiltaket vert finansiert av disposisjonsfond/overskot 2016.
Reduksjon administrative årsverk -500 -1000 -1500 -2000
Det er lagt opp til innsparing av 2-3 årsverk som følge av samordning av administrative oppgåver.  Det er lagt opp til gjennomføring ved inndraging av årsverk i samband med at personar sluttar eller går over i andre stillingar.
Forvaltningsrevisjon 0 -250 -250 -250
Bortfall ekstraordinære midler tildelt for 2017 og 2018 for 1 ekstra årleg forvaltningsrevisjonsrapport.
Jæren produktutvikling 0 -120 -120 -120
Støtte til nyskapning vedtatt for 3 år fra 2016.  Evaluering er planlagt våren 2018. 
Val 0 700 0 700
Val.        
Sum administrasjon, styring og fellesutgifter 90 -350 -1550 -1350
Auka andel bhg. lærarar 0 600 1200 1200
Kommunestyret har vedteke at 50 % av dei tilsette skal være pedagogar.
Tidlig innsats barnehage og skole 840 840 840 840
Ekstra middel til tidleg innsats er foreslått disponert til auka ressurs i fagteam (spesialpedagogikk) i barnehagane.
Årsverk fagteam ses mot post over -840 -840 -840 -840
Stilling over innarbeida i ramma frå barnehage finansiert av frigjorte middel.
Barnehage - reduksjon til foreslåtte normtall -4900 -5400 -6000 -6000
Nedgang i barnetal frigjer ressursar til barnehagar.  Det er lagt til grunn ein ressursinnsats i samsvar med forslag til nye bemmaningsnorm.  I tillegg ligg det inne 2 årsverk for å ta høgde for auka barnetal gjennom året.  Tilskot til private barnehagar vert også påverka.
Økt foreldrebetaling barnehager -1000 -1000 -1000 -1000
Økning utover prisstigning 110 kr. Pr måned.  Totalt 1 mill.  Motsvares av trekk i rammetilskuddet.
Gratis kjernetid barnehager 100 100 100 100
Sum barnehage -5800 -5700 -5700 -5700
Grunnskuleopplæring - vaksne 500 500 500 500
Auka behov frå vaksne som har rett på grunnskuleopplæring.
Økt pensjon SPK 760 760 760 760
Oppjusterte satsar frå statens pensjonskasse (lærarar).  Kommunane er kompensert i frie inntekter i statsbudsjettet for auka pensjonsutgiftar.
Barnefattigsomsmidlar - videreføring redusert foreldrebetaling SFO og Kulturskolen 150 150 150 150
Videreføring av redusert foreldrebetaling i SFO og kulturskulen (40.000) + SFO som har vært vedtatt i 2016 og 2017.
Husleige og reinhald Bore bedehus 0 -100 -201 -201
Bortfall leige midlertidige lokal når skulen står klar.
IKT-tiltak grunnskulen 210 210 210 210
Sum grunnskule 1620 1520 1419 1419
Forebyggende tiltak barn unge og familier. 700 700 700 700
Nasjonal satsing i forbindelse med barnevernsreformen.
Sum barnevern 700 700 700 700
Legevaktordning 1600 2400 2400 2400
Forventa auka kostnadar til legevaktordning i Sandnes. Forslag til avtale og kostandar er ikkje klare. Ventar start april/mai 2018.
Helsesøstre 440 440 440 440
Sum kommunehelse 2040 2840 2840 2840
Drift av bustadar funksjonshemma 1500 1500 1500 1500
Unge med fysiske funksjonshemminger som flytter i egen bolig
Plasser Jæren industripartner 0 1010 1010 1010
6 nye plasser ved Jæren Industripartner.  
Opptrappingsplan rus/psykiatri nasjonal satsing 1080 1080 1080 1080
Ei opptrapping med ytterlegere 300 mill. kroner i kommunene sine frie inntekter i 2018
Ta i bruk fleire sykehjemsplasser 0 0 1900 3800
Ein legg opp til å åpna 8 nye institusjonplasser. Samla kostand er rekna til om lag 8 millionar.  Deler av dette er planlagt dekke ved omleggingar i omsorgstenestane.
Borfall betaling helsenett -112 -112 -112 -112
Det overføres penger fra ramme direkte til helsedepartementet. Redusert betaling for nettet.
Drift nytt bukollektiv 0 4000 8000 8000
I samband med bygging av nytt bukollektiv for eldre ungdommar som flyttar ut av avlastninga.  Netto auke.
Ressurskrevende tenester - økt egenandel 2600 2600 2600 2600
Regjeringen foreslår å auke eigenandelen til 1.235.000, 50.000 ut over prisvekst.
Reduksjon Helse og velferd -3000 -5000 -7000 -7000
Overordna analysar og pågåande ressursanalyse vis rom for endringar og frigjering av ressursar innen helse og velferd. Ressursanalysa vert presentert i andre møtet i økonomiutvalet. Reduksjonane må sjåast saman med dei andre tiltaka i Helse og velferd.
Frivillighetssentraler 20 20 20 20
Sum pleie og omsorg 2088 5098 8998 10898
Idrettskonsulent 400 400 400 400
Hovudutval for Lokal utvikling har i sak 45/17 evaluert ordninga og ønskar viareføring av stillinga frå 2018.
Korps - jfr. vedtak 0 0 0 0
 
Sum kultur 400 400 400 400
Nedklassifisering fylkesvegar 0 1000 1000 1000
Rogaland fylkeskommune har lagt fram forslag om nedklassifisering av fylkesveger til kommunale vegar.  Omfang og tidspunkt er ikkje avklart. Auka kostnadar for Klepp er rekna til 2 millionar årleg, men tidspunkt og omfang er ikkje endeleg avklart. 
Sum samferdsel 0 1000 1000 1000
Brannvern - økt andel Rogaland  Brann og Redning IKS 1591 3089 4586 6084
Anslag oppdatert med tal frå eierforslag og ajourført eierbrøk 2018-21, samt Klepp sin andel av økt rammetilskudd til opplæring deltidsbrannfolk.
Sum brann og ulykkesvern 1591 3089 4586 6084
Skjøtsel av friområder og kjemikaliefri ugrasbekjempelse 500 500 500 500
Skjøtsel av områder som per i dag har for lågt vedlikehald eller manglande vedlikehald. Kommunen må starta arbeidet med kjemikaliefri ugrasbekjempelse. Basert på erfaring kan kostnad bli endret.
Sum plan, kulturminner, natur og nærmiljø 500 500 500 500
Trussamfunn 200 200 200 200
Medlemar i trussamfunn auker meir enn kyrkja og det har vore underdekning på budsjettposten siste åra. Regjeringa har forslag til endring i ordninga ute på høyring med frist 31. desember. Talet utrekna ut frå dagens ordning.
Auka drift og vedlikehald Kyrkjer 200 200 200 200
Videreført som i vedtatt plan.    
Økning kirke som vedtatt 400 500 500 500
Videreført som i vedtatt plan.    
Verknad andre trussamfunn av forslag kyrkje 80 80 80 80
Verknad for tilskot til andre trussamfunn av auke til Kyrkje.
Sum kyrkje og trussamfunn 880 980 980 980
Driftskonsekvenser av investeringer 100 1131 2131 2331
     
Innsparing 0,5 % årleg 0 -5500 -11000 -11000
Generell innsparing i samsvar med vedteken plan.  
Tilskot busstilbud 500 500 500 0
Sum anna 600 -3869 -8369 -8669
Sum alle driftstiltak 4709 6088 5684 8982


Finansieringsplan investeringar - skjema 2A

Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan
Alle beløp i 1000 kr. 2018 2019 2020 2021
Investeringar i anleggsmidler 334155 149900 171450 327850
Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar 0 0 0 0
Utlån Husbankmidler 25000 25000 25000 25000
Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidlegare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av mottekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Kjøp av aksjar og andelar 3600 3700 3800 3900
Avdrag på lån 9600 11100 12600 12300
Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligare års udekka meirforbruk 0 0 0 0
Avsetningar 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 372355 189700 212850 369050
Samla finansieringsbehov av postane over.
         
Finansiert slik:        
Bruk av lån        
          Ordinært låneopptak  -202138 -102434 -99454 -229084
Lånefinansiering av ordinære investeringar (inkludert kjøp av kommunale bustader og lånefinansiering av anlegg i VAR-sektoren)
          Lån til videreutlån/Startlån -25000 -25000 -25000 -25000
Lån i Husbanken til vidarelån. Sjå og utlån Husbankmidder lengre oppe
Sal av anleggsmidler -19000 0 0 0
Forventa sal av tomter eller tomteområder mot slutten av perioden. Konkret områd vært vurdert i samband med rullering av planen.
Tilskot til investeringar -10850 -14740 -26410 -16300
Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovudsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar        
          Avdrag på videreutlån/Startlån -9600 -11100 -12600 -12300
Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
          Avdrag frå Lyse  -4229 -4229 -4229 -4229
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Avdrag frå Klepp Energi  -667 -667 -667 -667
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Overføringer med krav om motytelse -10800 0 0 0
Anleggsbidrag
Momskomp. Investeringer -52471 -11780 -22490 -62470
Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -334755 -169950 -190850 -350050
Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet -19000 -19500 -22000 -19000
Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar.
Bruk av tidlegare års udisponert overskot 0 0 0 0
Bruk av avsetningar -18600 -250 0 0
Sum finansiering -372355 -189700 -212850 -369050
Udekka/udisponert 0 0 0 0
Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.


Investeringar - skjema 2B

Investering Rev bud 2017 Til 2018 2018 2019 2020 2021 Sum øk.plan.
Administrasjon/felles
IT/EDB 3733 0 2400 4000 4000 4000 14400
Årleg investering i fornying av IKT utstyr.    
IKT-folkevalgte 0 0 0 300 0 0 300
Fornying av IKT utstyr i samband med valperiodane.   
Eigenkapitaltilskot KLP 2700 0 3600 3700 3800 3900 15000
Eigenkapitaltilskot er ein del av utgiftane knytta til pensjonsordningane i KLP.  KLP er eit gjennsidig eigd selskap.  Som følgje av vekst tilsette og auka løn og pensjonsforpliktingar må også eigenskapitalen aukast.
Skule og barnehage
Soveskur barnehagane 999 0 600 0 0 0 600
Det er behov for utvendig plass under tak når barna skal sove i fleire av barnehagane.  
IKT skule og barnehage 7600 0 6320 1700 2200 3300 13520
Viser til sak om innføring av læringsbrett.     
Uteområde bhg. og skulane 2404 0 2000 2000 2000 2000 8000
Vidareføring av løyving for tilrettelegging og opprusting av uteområda på skulane. 
Påbygg Bore skule 20717 15000 91000 0 0 0 71000
Viser til vedtak om utviding av kapasiteten på Bore skule.  Budsjett i samsvar med fremdriftsplan.  Anbodsåpning 23. oktober.
Bore skule - inventar 0 0 0 4000 0 0 4000
Bore skule - uteområde 0 0 0 3000 0 0 3000
Bore u - idrettshall 10000 0 30000 8000 0 0 38000
I samband med utvidinga på Bore skule vert det også bygd ny idrettshall  
Bore u - idrettshall, inventar 0 0 0 2300 0 0 2300
Vardheia ungdomsskule 1441 0 2800 46000 40000 0 88800
Viser til sakar om bygging av felles ungdomsskule med Time på Vardheia.  Tala er i samvar med oppdaterte tal frå Time kommune.
Kleppe skule påbygg og språkstasjon 0 0 0 14000 14000 0 28000
Viser til sakane om nye skular/skuleutfordringa på Kleppe.  Det er lagt opp til utviding av Kleppe skule og språkstasjon.
Kleppe skule inventar 0 0 0 0 1000 0 1000
Kleppe skule uteområde 0 0 0 0 1000 0 1000
Ny barneskule v BMX-banen 0 0 0 0 42000 120000 162000
Kommunestyret har vedtatt at det skal byggast ny skule ved BMX-banen.  Det er sett av middel til skulen uteområde, inventar og gymhall 1-7 skule.
Ny barneskule v BMX-banen, inventar, uteområde, eks tomt 0 0 0 0 0 29000 29000
Ny barneskule v BMX-banen, Gymhall 0 0 0 0 0 14000 14000
Fellespost skulane 4323 0 2300 2300 2300 2300 9200
Fellesposten vert brukt til uteområd, søppelhandtering, brann og klimatiltak på skulane. 
Helse og velferd
Samlokalisert bufelleskap for unge med funksjonsnedsettelsar 0 0 7500 15000 0 0 22500
Byggetrinn 1.er planlagt med seks leilighetar på 65 m2.  Fellesareal og personalbase er berekna til 10-12 leilighetar med 140 m2. Dette fordi det er planlagt byggd seks nye leilighetar i 2024, som bør knyttas til denne driftseininga.  Det er lagt inn 1 mill. til planleggingsmidler.  Byggekostnadane er berekna til 21 mill.  Forventa tilskot frå Husbanken 7,5 mill.  I tilleg kjem tomt om ikkje kommunal tomt vert nytta.  Må sjåast saman med avlastningsbustad og drift av bufelleskapa.  Rådmannen kjem attende til sak om modell for organisering og drift av leilighetane.
Barne og avlastningsbustad 320 0 0 1000 33500 0 34500
Barne og avlastningsbustaden er planlagt med seks avlastningbustader på 65 m2 , to barnebustader på 65 m2 og ei treningsleilighet på 60 m2 og med felles baseområder 80m2.  Det er lagt inn 1 mill. til planleggingsmidler.Byggekostnaden er berekna til 33,5 mill.  Det er lagt opp at bustaden er på plass i løpet av 2020.
Inventar barnebolig og avlastning 0 0 0 0 1100 0 1100
Bustader funksjonshemma 12214 10000 13000 0 0 0 13000
Kjøp av 5 boliger i Dyngjarbakken, 1 brukes som base for disse og 4 som tidligere er kjøpt. 
Solskjerming Kleppetunet 1 0 0 300 0 0 0 300
Inventar bustadar funksjonshemma 0 0 100 0 0 0 100
Lokal utvikling
Idrettshall Vardheia 0 0 400 10000 1000 0 11400
I samband med bygging av Vardheia skule er det lagt opp til bygging av felles idrettshall.  Tala er for Klepp sin del av hallen.  Det vert laga eigen avtale om hallen.
Kommunehus/kirke 507 0 500 500 2500 85000 88500
Viser til eiga sak.  Det er lagt inn planmiddel og middel til oppstart i slutten av planperioden.
Salg eigedom Parkvegen 370 0 0 0 0 0 0
Salsinntekt rebudsjettert til 2018
Turveg langs Figgjoelva (Gruda - Øksnavad) 1000 1000 1500 0 0 0 1500
Kommunale boliger (boligsosial handlingsplan/flyktninger) 20000 0 6000 6000 6000 6000 24000
UDIR har varsla at talet på flyktningar vert lågare og at ikkje alle kommunar vil bli amoda om mottak av flyktningar neste år.  Middel avsett til kjøp av bustadar er difor redusert.  Det vert lagt fram eige sak når UDIR har sendt ut anmodningane.  Løyvinga er samla for boligsosial handlingsplan og flyktningebustader.  Boligsosial handlingsplan vert rullert i 2018.
Tellepunkt sykkel 0 0 500 0 0 0 500
Det er sett av middel til tellepunkt for sykkel som ein del av satsinga for å få fleire til å sykla.
Isbane Jærhagen 2017 4800 4800 0 0 0 0 0
Det vert arbeida med relokalisering av Kunstisbana ved Jærhagen.  Pga mva-refusjon og tilskota er banen med i kommunen sine budsjett.  Alle utgiftar vert finansiert eksternt slik at Klepp ikkje har nokon direkte utgiftar med denne.
Trafikksikring 2050 800 1400 500 500 500 2900
Viareført årleg løyving til diverse trafikksikkringstiltak.   
Diverse grunnerverv 2850 0 20000 1500 1500 1500 24500
Rammeløyving som blir nytta i samråd med Kommunestyret.  I 201 er det innarbeidd middel til kjøp av tomt ved Fv 44 som vedtatt i sak 68/16.
LED gatelys 0 0 3000 3000 0 0 6000
Kommunestyret har i sak 9/16 vedteke overgang til LED-lys.   
Veglys 789 0 400 400 400 400 1600
Trafikksikkehetstiltak.  Prioriteres i traffikksikringsplanen.   
Maskinkjøp LU 759 0 2100 600 600 600 3900
Det er lagt inn middel til årleg fornying av bilar og maskinar.  Auka løyving i 2018 til utskifting av lastebil.
Undergang Nordlysvegen 0 0 0 3750 0 0 3750
Undergang i samband med bygging av Varheia skule.   
Leikeplassar - utstyr 2000 0 1000 1000 1000 1000 4000
Nasjonale krav til leikeplasser gjer at Klepp nå er i gang med å fjerna utstyr på er lang rekke leikeplassar.  Det er ønkeleg å kunne erstatte dette på dei viktigaste/mest bruke leikeplassane.
Klimaplan/ENØK 3631 3631 1000 1000 1000 1000 4000
Middel vert nytte i samsvar med vedteken klima- og miljøplan.   
Gang-sykkelsti Lalandsveien 17239 15000 0 0 0 0 0
Renotomta (Stasjonsveger 22) 360 360 0 0 0 0 0
Veg Sporafjell 12000 8000 0 0 0 0 0
Riving av Tu gamle skule 2000 1875 0 0 0 0 0
P-plass og toalett Borestranda 5000 4950 0 0 0 0 0
Støytiltak fv. 505 Orstad 0 0 5500 0 0 0 5500
Gjeld støyskjerm langs Fv. 505 (Kvernelandsvegen) frå krysset med Fv 261 (Engelsvollvegen) og nordover langs bebyggelsen på Orstad. Bustadane langs vegen er frå 1960 og -70-talet, og ligg utsett til for støy. Dei som bur i området har klaga på støyen gjennom mange år. Det er sikra privat bidrag på 2 mill kr til delfinansiering av støyskjemen. Samla kostnader er rekna til 5,5 mill kr.
Kyrkje og gravplassar
Gravplass Orstad 0 0 0 0 1000 1000 2000
Gravplass Klepp 25339 25269 0 0 0 0 0
Sentrum
Sentrumsutvikling 4005 3000 1000 0 0 0 1000
Vidareføring av løyving til sentrumstiltak.  Middel er frå 2019 fordelt på ulike konkretiserte tiltak i tilknytning til Kleppe sentrum som aktivitetspark, turveg m.m. (sjå under)
Norges "råeste" aktivitetspark 0 0 0 500 1000 1000 2500
Der vert lagt fram eiga sak som svar på økonomiutvalet si "bestilling".  Det er foreslått at middel frå Sentrumsutvikling vert omprioritert til dekking av desse.  Inngår også i kommunedelplan for fysisk aktivitet
Turveger og aktivitet
Idrettshall Kleppe 0 0 200 0 0 45000 45000
Ytre turveg Kleppe sentrum og skilting 0 0 0 200 100 0 300
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
"Klatrepark" i friluftsområde 0 0 0 0 1000 0 1000
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Gapahukar 0 0 0 300 0 0 300
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Turstiar/friluftsliv 421 0 250 250 250 250 1000
Årleg løyving til diverse tiltak prioritert i Lokal utvikling.   
Turveg Figgjoelva (Orstad) 0 0 0 4300 0 0 4300
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Sammenhengande turveinett: Frøylandsvatnet- gamle Orstad bru – Foss-Eikeland-Vagleskogen 0 0 0 0 0 1000 1000
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Sammenhengande turveinett: Bryne/Kåsen - Orre 0 0 0 0 0 1000 1000
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Vatn, avløp og renovasjon (sjølvfinansierande)
Nye VA-prosjekt 26729 4000 17900 12500 10500 8000 48900
Viser til budsjettkommentarane for VAR hovedplan som vert lagt frem.  Budsjettert som ei løyving og vert delt på dei ulike prosjekta i rapportar og rekneskap.  Tiltaka vert finansiert av gebyra for vatn og avlaup.
Summer   97685 224570 153600 175250 331750 885170


Tenester


  Administrasjon, styring og fellesutgifter

  Formål og målgruppe

  • Formålet:
   "er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innafor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei berekraftig utvikling. Kommunen skal også leggja til rette for ei tillitskapande forvaltning som byggjer på ein høg etisk standard". (Kommunelovens § 1)
  • Målgruppe:
   innbyggjarar, tilsette, folkevalde, samarbeidspartnarar, kundar og leverandørar. 

  Status

  • Godt samarbeid mellom folkevalde og tilsette.
  • Tilsette og leiarar får stadig betre tekniske hjelpemiddel. Dette gjer det muleg å automatisera tidkrevjande manuelle operasjonar knytt til skjema og rutinar. Bruk av E-faktura og liknande elektroniske tenester aukar.  I løpet av dei neste åra vil dette være ”normalen”.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutg. adm. og styring i % av total.  7,6%  8,7%  6,5% 8,2%
  Enhetskostnadar Brutto driftsutg. politisk styring pr, innb. 377 369 361 344
    Brutto driftsutg. kontroll/revisjon pr, innb. 51 99 45 74
    Brutto driftsutg. adm. pr, innb. 3524 3649 2959 3450
    Brutto driftsutg. adm.lokaler. pr, innb. 221 416 170 657
    Brutto driftsutg. fellesutgifter pr. innb. 185 105 115 299
  Rangeringer Kommunebarometeret - Kommunen samla siste rapport 2017 127 133 164 160
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr.7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Adm, styring og fellesutgifter -2,8 -7,1 13,8 -4,5

  Organisering

  Administrasjon, styring og fellestenester er i hovudsak organisert i sentraladministrasjonen.  I tillegg kjem leiing og stab i etatar og tenesteområde.

  Budsjettfordeling

  Administrasjon, styring og fellesutgifter R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Sentraladministrasjonen 39867 39778 38904 38806 37558 37958
  Skule og barnehage 3167 4352 5922 3430 938 938
  Helse og velferd 7370 16651 8535 9468 11291 13191
  Lokal utvikling 2573 3445 2861 2224 1587 1587
  VAR 6672 0 0 0 0 0
  SUM 59651 64226 56222 53928 51374 53674
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Auka utviklingsfokuset og kompetansen, samstundes med at ein sikrar god og forsvarleg drift.
  • Realisering av digitale gevinstar.
   • Meir effektive tenester.
   • Ressursbesparing og kvalitetsheving ved bruk av ikt.
   • Integrering av fagsystem mot sak-arkiv og elektronisk dokumentflyt.
   • Ta i bruk ny løysing for sak-arkiv og redusere ressursbrukent til dette på sikt.
   • Mye fellessystem for ferie og fravær, timeregistrering m.m.
   • Følgje opp digitaliseringsplanen og nasjonale satsingar.
  • Behov for samordning av data og analysar av tilgjengelege styringsdata.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma)  52,4 %  70 % 98 % 
  Lærlingar  antal pr. tusen tilsette  1,7 pr. tusen 1,9 pr. tusen  2 pr. tusen 

  Kvalitative mål

  • Godt samspel med dei folkevalde.
  • Sikra nok rettleiiarar lærlinger.
  • Høgt trykk på innføring av ny digitale løysingar i samspel med stat og andre kommunar.
  • Auka fokus på fornying, innovasjon og samskaping.

  Virkemiddel

  • Ryddige og avklarte forhold mellom politikarar og tilsette.
  • Effektiv bruk av IKT system og realisering av gevinstar.
  • Godt sampel med tilsette og tillitsvalde.
  • Kompetente leiarar og tilsette.
  • Utvikla betre digital kompetanse.

  Større omdiponeringar innen ramma

  • Ingen vesentlege omdisponeringar innan ramma.
  • Tilskot til trussamfunn utanfor den norske kyrkja er flytta saman med tilskot til kyrkja og drift av kyrkjegardar.


  Barnehage

  Formål og målgruppe

  • Målgruppa:
   Barn i førskulealder i Klepp kommune
  • Føremål i barnehagelova: § 1. Formål (Lov om barnehager)
   «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»
  • Kommunale mål
   Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar
   • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og å setja inn tiltak tidlegast råd.
   • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
   • Prioritera ressursar på tidleg opplæring, særleg for barn/unge med fleirkulturell bakgrunn.
  • Etaten si målformulering er: Meir læring for alle 

  Status

  • Verkemidla for å få fleire barnehagelærarar har hatt effekt. Det er nå barnehagelærarar i alle pedagogstillingane, og fleire barnehagar ligg nå over minstenorma og nærmar seg 50 % dekning. 
  • 17,5 stillingar i barnehagane er øyremerka spesialpedagogisk hjelp og anna ekstra hjelp barn i barnehagealder har behov for.
  • Klepp kommune har ei stilling som er prioritert norskopplæring for barn med fleirkulturell bakgrunn. Denne stillinga er finansiert av staten.

  Tal på barn i barnehage

  Tal på barn i barnehage
    2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Barn i barnehagane i Klepp  1280 1255 1250 1240 1240  1246
  Frå 2018 er veksten i folketalsprognosa lagt til grunn.  Den er litt lågare enn prognosa utarbeid i barnehagebruksplanen som følgje av lågare vekst i 2017 enn lagt til grunn i tidlegare prognosar.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorar Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Del tilsette med barnehageutdanning 34,4 33,7 33,3 29,7
    Del tilsette med bhg. utd. kommunale 34   33,5 30,5
    Del tilsette med bhg. utd. private 35,3   33,2 26,3
    Del tilsette barne og ungd.arbeidarar 18   17 17,9
    Del tilsette barne og ungd.arb. kommunale 20,1   17,2 19,5
    Del tilsette barne og ungd.arb. private 13,7   16,9 10,5
  Dekningsgrad Del barn 1-5 år med barnehageplass 92,8 91,1 88,4 83,5
    Del minoritetsspr.barn i barneh. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 77,7 75,2 74,1 66,1
  Einingskostnader Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm. bhg. 175928 175636 181760 165076
   

  Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm.
  bhg. per korr. opph.time (kr)

  58 58 60 58
  Rangeringer

  Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2017

  372 304 394 405

  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader)

  Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time

  Barnehage

  15,3 13,1 7,2 15,7

  Organisering

  Barnehagane er organisert under etat for skule og barnehage.

  Budsjettfordeling

  Barnehage R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Skule og barnehage 169943 176831 170160 170260 170260 170260
  Helse og velferd 55 0 0 0 0 0
  SUM 169998 176831 170160 170260 170260 170260

  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Til ei kvar tid ha nok kvalifisert personale.
  • Implementera ny rammeplan
  • Nok ressursar til å gje god og tidleg hjelp innanfor både pedagogisk-, omsorg- og helsemessige område.
  • Fanga opp fleirspråklege barn som ikkje går i barnehage.
  • Ha gode barnehagebygg som er eigna til formålet.
  • Tilpassa kapasitet til endringar i barnetalet.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Siste resultat Mål for 2018 Mål innan 2021
  Auke den formelle kompetansen for personalet i barnehagane Del barnehagelærarar  34 %  40 %  50 %
    Del barne- og ungdomsarbeidarar (evt. anna relevant utdanning)  20,1 %  30 %  50 %
  Halda fram med høg dekningsgrad Dekningsgrad 1-5 år  92,8 %  93,5 %  95 %
    Dekningsgrad minoirtetsspråklege barn 1-5 år  77,7 %  85 %  95 %

  Kvalitative mål

  • Tidleg innsats
  •  Meir læring for alle
   • Livskompetanse og danning
   • Leik
   • Undring, utforsking og magi

  Virkemiddel

  • Kvantitative målsettingar
   • Legge til rette for at dei som er i stillingar, kan ta fagbrev som barne og ungdomsarbeidarar.
   • Saman med helsestasjonen kontakta dei familiane med fleirspråklege barn som ikkje nyttar barnehage. 
  • Kvantitative målsettingar
   • Auka ressursar til å gje barn med ekstra behov hjelp innanfor alle utviklingsområdar, samstundes sikra at alle får god omsorg.
   • Etaten sin kompetanseplan som inneheld ei vidare satsing på «Være saman» og «Marte Meo».
   • Revidera «Plan for kvalitetsutvikling» i tråd med ny rammeplan.
   • Barnehagane sine utviklingsplanar som bygger på ny rammeplan og den overordna reviderte «Plan for kvalitetsutvikling 2016-19», barnehagane sine ståstadsanalysar, foreldreundersøkingar og samtalar med barna.

  Betalingssatsar

  Betalingssatsar barnehage 
    Sats pr. mnd. frå 01.08.2017 Sats pr. mnd. frå 01.01.2018
  Opphald    
  5 dagar pr. veke 3003  makspris

  Makspris blir vedtatt av Stortinget.
  For barnehageopphald betaler ein 10 månader, juli og august er betalingsfrie.
  Nasjonal makspris 2017 er 2.730 kr/mnd ved 11 mnd betaling. Klepp brukar 3.003 kr/mnd og 10 mnd betaling.
  Klepp kommune følger dei nasjonalt vedtekne moderasjonsordningane.

  4 dagar pr. veke 2568  85,5 % av makspris
  Prisen på delte plassar er %vis høgare, pga. høgare kostnader ved delte plassar.
  3 dagar pr. veke 2120  70,6 % av makspris
  2 dagar pr. veke 1670  55,6 % av makspris
  Matpengar    
  5 dagar pr. veke 307 315
  4 dagar pr. veke 245 252
  3 dagar pr. veke 184 189
  2 dagar pr. veke 123 126


  Grunnskule

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Elevane i skulen og deira føresette 
  • Føremål i Opplæringslova:
   § 1-1. Formålet med opplæringa
   Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
   Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
   Opplæringa skal bidra til å utvida kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
   Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og visa respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
   Elevane og lærlingane skal utvikla kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistra liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalda skaparglede, engasjement og utforskartrong.
   Elevane og lærlingane skal læra å tenkja kritisk og handla etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.
   Skulen og lærebedrifta skal møta elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.
  • Kommunale mål:
   Bidra til å utvikla kunnskapsnysgjerrige og kreative barn:
   • Ha hovudfokus på læringa og utviklinga til barn og elevar i barnehagane og skulane.
   • Framleis vektlegga dei grunnleggande kunnskapane, med særleg vekt på leseopplæringa.
   • Styrka opplæring for minoritetsspråklege elevar vidare.
   • Framleis ha tydeleg handling og aksjon i forhold til godt læringsmiljø og mobbing og mobbesaker.
  • Etaten si målformulering er: Meir læring for alle 

  Status

  • Jærskulen sine to hovudmål om å betra læringsresultata og få til betre rekruttering er også Klepp kommune sine mål. Måla er konkretiserte i alle skulane sine utviklingsplanar. Analyse om ståstad ligg til grunn for skulane sine utviklingsområde. Måla for Jærskulen blei evaluerte våren 2017.
  • Den årlege elevundersøkinga til Utdanningsdirektoratet viser at elevar i all hovudsak trivst god i Kleppskulen. 
  • Klepp ligg blant toppkommunane i Rogaland i forhold til å satsa på «Kompetanse for kvalitet». Forventinga er at dette over tid vil syna att på elevane si læring. 
  • Det er behov for betre spesialpedagogisk kompetanse på skulene. Orstad ATO er omgjort til læringssenter og målet er å gje opplæring og rettleiing til skulane der det er eit krav til spesialkompetanse.
  • Jærskulen følger opp staten si satsing på godt og trygt læringsmiljø og arbeid mot mobbing. Nytt system på skulane sine nettsider gjer det enkelt å melda frå om mobbing.
  • Det er tilført midlar frå staten til 11 lærarstillingar for 1. - 4. klasse til tidleg hjelp i norsk og matematikk frå skuleåret 2017/18.

  Tal på elevar

  Tal på elevar i skulen
    2016 2017 2018 2019 2020 2021
  Elevar i skulen 2724 2689 2780 2804 2827  2830

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorar Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Lærartettleik ordinær undervisning, 1.-10. tr. (elev pr. lærar) 14,3   18,5 15,3
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 1.-10. trinn 12,2 14,2  14,9 12,6 
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 1.-4. trinn 12,6 13,8  14,7  13,6
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 5.-7. trinn 12,9 13,8  14,1 11,9
    Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 8.-10. trinn  11,3 15  16,2  12,2
    Lærartettleik viser tal berre for off. skular        
  Einingskostnader Korr. brutto driftsutg. skulesektor (202,215,222,223), pr. elev 113420 114264 107738 113660
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2017 171 196 118 294
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Grunnskule 14,3 5,6 5,2 3,7

  Organisering

  Tenesta er organisert under etat for skule og barnehage.

  Budsjettfordeling

  Grunnskule R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Skule og barnehage
  237141 239801 242505 242505 242505 242505
  Helse og velferd 37 0 0 0 0 0
  Lokal utvikling 72 0 0 0 0 0
  SUM 237251 239801 242505 242505 242505 242505
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Gje spesialundervisning tidlegare og meir målretta
  • Ressursar til opplæring for minoritetsspråklege elevar når dei er ferdige på språkstasjonen.
  • Å gje ei opplæring tilpassa kvar enkelt elev, slik at dei får meistring og læring. 
  • Å tilpassa skulebygg og utstyr til det nye arbeidslivsfaget og valfaga.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Siste resultat Mål for 2018 Mål innan 2021
   Grunnskulepoeng  Karakter alle faga  40,7  41,0  41,5
   Eksamen norsk  Karakter i hovudmål  3,0  3,5  3,6
   Eksamen matematikk  Karakter eksamen  3,4  3,5  3,6
   0 mobbesaker  0  34  20  0
  Kommentar: Grunnskulepoeng: snitt for landet er 41,4, norsk hovudmål er 3,4 og matematikk er 3,4.

  Kvalitative mål

  • Styrka det faglege fokuset for å auka læringsutbytet til elevane.
  • Gje læring og meistring til kvar elev ut frå sine føresetnader.
  • Betra tilbodet til minoritetsspråklege elevar.

  Virkemiddel

  • Jærskulesamarbeidet og nettverka mellom skuleleiarar og lærarar.
  • Skulane sine eigne analysar og utviklingsplanar.
  • Sterk satsing på «Kompetanse for kvalitet».
  • Styrka det tverrfaglege samarbeidet kring barn og unge som har vanskar.
  • Involvera tilsette, leiarar og Jærskulen i forbetringsarbeid for minoritetsspråklege elevar.

  Betalingssatsar 

  Betalingssatsar SFO 
    Sats pr. mnd. frå 01.08.2017 Sats pr. mnd. frå 01.08.2018
  Opphald    
  5 dagar pr. veke 2790 2865
  3 dagar pr. veke 1695 1740
  Tillegg morgontilbod 355 365
  Matpengar 215/130 220/135
  For SFO betaler ein 11 månader, juli er betalingsfri.


  Pleie og omsorg

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe: 
   Personar med fysisk og psykisk funkjsonssvikt eller sjukdom som gjer at dei treng helsehjelp.
  • Loven sitt formål:
  • Kommunehelselova §1-1Kommunehelselova
  • Kommunen sitt overordna mål: 
   Vi samarbeider med innbyggarane om eit meiningsfullt kvardagsliv. Vi gjer det gjennom dialog, trening og støtte, og med utgangspunkt i ønskene og ressursane deira.

  Status

  • Det er gjennomført effektivisering av tenesteområda, og fleire prosjekt er sett i gang for å sikra god kvalitet på tenesta.
  • Det er press på aktivitet- og dagsenterplassar.
  • Nokre avdelingar har utfordringar med høgt sjukefråvær. Det er sett i gang nærværstiltak.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel plassar i brukertilpassa einerom m/eget bad/wc 100% 82% 91,9% 100%
    Fysioterepitimar pr veke pr bebuar i sjukeheim 0,37 0,44 0,38 0,44
  Prioritering Nettodriftsutgifter pleie og omsorg per innbygj 67 år 109429 101372 120859 121099
    Nettodriftsutgifter pr innbygj i kroner, pleie og omsorg 12223 14281 13669 13636
  Dekningsgrad Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuar på institusjon 3,5% 4,4% 4,5% 5,3%
    Mottakarar av heimetenester pr 1000 innb 0 år og oppover 367

  436

  323 388
  Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutg pr mottakarar av heimetenester( i kr ) 291101 213890 271697 251443
    Korrigerte brutto driftsutg, institusjon pr kommunalplass 1324466 1044849 1245702 1188326
  Rangeringar Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2017 120 244 279 177
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Pleie og omsorg 38,9 14,3 -24,4 24,2

  Organisering

  Tenestene er i hovudsak organisert under etat for helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Pleie og omsorg R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Helse og velferd 214117 209979 223959 223959 223959 223959
  Lokal utvikling 2923 3081 3125 3125 3125 3125
  Sentraladministrasjonen 4 0 0 0 0 0
  SUM 217043 213060 227084 227084 227084 227084
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Rekruttera og behalda god fagkompetanse.    
  • Nye IKT- løysingar stiller store krav til kompetanse og tenesteinnovasjon.
  • Personar med demenssjukdom er ei samansett gruppe med spenn i alder, livsstil og sjukdomsbilete. Dette stiller krav til kompetanse og eit godt tilrettelagt tenestetilbod.
  • Press på avlasting og bustader for yngre psykisk utviklingshemma/fysisk funksjonshemma vil vera ei utfordring i 2018.
  • Manglande arbeidstilbod til personar med utviklingshemming.
  • Aldersgruppa 80 år og eldre vil auka med eit snitt per. år på 4,9 % dei neste åra.
  • Det trengs fleire dag- og aktivitetsenterplassar, og til utvida tidspunkt enn vi har i dag.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Pasientar frå SUS som kommunen ikkje tar i mot innan frist. Statistikk 14 liggedøgn 8 ligge døgn 8 liggedøgn
  Antall innbyggjarar over 80 år som er på institusjon Kostra statistikk 11,8% 11% 11% 
  Ei brukarorientert og effektiv teneste, med høg kvalitet og med høg grad av trivsel for dei tilsette.  Tal på undersøkingar 4,7 4,9 5,0
  Nærværsprosent  Visma, Hrm 91,5% 93,1% 94%

  Kvalitative mål

  • Auka samarbeid med frivillege i tenestene.
  • Stilling som frivillegkoordinator blir gjort fast.
  • Flest muleg skal bu lengst muleg heime
  • Institusjonsplassane i kommunen er optimalt utnytta
  • Unge vaksne med psykisk utviklingshemming/fysisk funksjonshemming har tilfredsstillande bustad
  • Plassering og framdrift for barnebustad og avlastningstilbod er klar.
  • Etablera forsterka skjermingsplassar til eldre med psykiske lidingar i kombinasjon med demensdiagnose.
  • Etablera gode samarbeidsrutinar med frivillege  
  • Etablera fleire tilrettelagde arbeidsplassar.
  • Fagfolk med rett kompetanse i alle stillingar
  • Høgt nærvær og god trivsel. Trygge leiarar som arbeider systematisk med nærvær.

  Virkemiddel

  • Delta i samarbeidsprosjekt for implementering av velferdsteknologi.
  • Delta i nettverk for gode pasientforløp, og oppnemna primærkontakt for alle brukarar.
  • Plan for bruk av institusjonsplassar
  • Førebyggande heimebesøk- dagskonferanse for 75-åringar
  • Nytta ulike brukargrupper aktivt i utviklinga av tenestene.
  • Jobba systematisk med nærværsarbeid og trivsel blant dei tilsette.
  • Legemiddelgjennomgang saman med alle pasientar for betre  pasientsikkerhet.
  • Kjøpa fleire plassar ved Jæren Industripartner evt. etablera arbeidsplassar i kommunen.
  • Utarbeida plattform for frivillig arbeid

  Betalingssatsar

  Alle satsar har ein auke på 2,7 % 
  Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring/brukarstyrt personleg assistent
  Praktisk bistand Intill 2G 2G - 3G 3G-4G 4G-5G 5G-6G Over 6G
  Betalingstak/månad 200 1784 2059 2394 3008 3568
  Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 2,2 %
  Pris pr. time 200 290 315 356 420 420
  Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 2,7 %

  Samla inntekt i husstanden er lagt til grunn for betaling

  Trygghetsalarm

  Leige av mobil trygghetsalarm kr 336,- pr mnd
  Leige av analog trygghetsalarm kr 291,- pr mnd

  Mat for leigetakarar på pensjonatet

  Tørrmat, middag og dessert kr 4 293,- pr mnd

  Matombringing

  Middag og dessert levert heim kr 113,- pr måltid

  Vaskeriteneste

  Vask av privattøy på Kleppheimen kr 270,- pr månad
  Dagopphald
  Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost og middag kr 146
  Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost, middag og skyss kr 180
  Dagtilbod frå dagsenter for personar med utviklingshemming kr 390 pr mnd
  Ferietur med personal for personar med utviklingshemming kr 396 pr døgn
  Treningsbustad pr døgn kr 51
  Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald
  Kr 155,- pr døgn inntil 60 døgn pr kalenderår. 
  Over 60 døgn pr kalenderår som for langtidsopphald i bustad/institusjon med heildøgns omsorgstenester.
  Dag eller natt opphald kr 80,-
  Desse satsane er stalege og blir oppdaterte når nye satsar kjem på nyåret.

  Større omdiponeringar innen ramma

  Har omdisponert kr 1 322 000 fra dette område til barnevern.
  Opprettet boligkontor, overført 2 stillingar fra psykisk helse og rus og en 80% stilling fra lokal utvikling som jobber med dette. 


  Kommunehelse

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Innbyggarane i kommunen
  • Loven sitt føremål:
   Kommunehelselova §1-1
  • Kommunen sitt overordna mål:
   Vi gir helsetenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, brukarmedverknad, satsing på familie og nettverk, samhandling og nye arbeidsmåtar.

  Status

  • Helsestasjonen er styrka med statlege tilskot dei siste fire åra. Kommunen har auka talet på årsverk både for jordmor, helsestasjonsteneste, skulehelseteneste og psykisk helseteneste til barn og unge.
  • Helsetenestene i kommunen har fortsatt låg dekningsgrad.
  • Ny fastlegeliste er under oppbygging frå sept 2017, og det vil vere nok opne lister i 2018. 

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel barn med fullført helseundersøking innan 8 leveuker  244 4169 235 260
    Andel barn med fullført helseundersøking ved 2-3 års alder 253 4604 293 295
  Prioritering Nettodriftsutgifter til førebygging helsestasjon og skulehelsetj pr innbygj 0-5 år 7072 8148 8894 4714
    Nettodriftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbygger 146 171 71 200
  Dekningsgrad Årsverk av helsesøstre pr 10000 innbyggj 0-5 år 58,2 72,5 70,4 58,8
    Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbygj. Funksj 241 4,8 6,8 5,6 5,9
    Årsverk av jordmødre pr 10 000 fødte 85,1 76,7 71,7 67,6 
  Enhetskostnader Brutto driftsutg pr. innbyggar. Funksjon 232,232,241 2577 2707 2492 3313
    Årsverk av ergoterapeutar pr 10 000 innbyggar 4,1 3,4 4,2 4,3
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2017 262 271 217 192
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Kommunehelse 2,5 -1,8 -5,9 4,9

  Organisering

  Tenestene er organisert under tenesteområde helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Kommunehelse R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Helse og velferd 33897 41495 39513 40313 40313 40313
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Den sosiale ulikskapen aukar i befolkninga.
  • Det blir meir psykiske lidingar i befolkninga.
  • Store mørketal når det gjeld overgrep og vald i familiar.
  • Endringar i bruk av rusmiddel.
  • Auka arbeidspress grunna tidlegare utskriving frå spesialisthelsetenesta, meir komplekse tilstandar, fleire samarbeidspartnarar og auka forventning i befolkninga.
  • Mange rutinar og prosedyrar er under revisjon grunna nye arbeidsmåtar.         

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  I samarbeid med NAV gje tenester med fokus på aktivitet og arbeid for personar mellom 18-30 år Antall brukere
  Antall dager vi kan tilby tensten
  2 dagar pr veke  3 dagar pr veke 5 dagar pr veke
  Fleire gruppebaserte tilbod i helsetenestene Antal og breidde

  Duå, Cos, barselreaksjon
  KID og KIB
  Frokostgruppe 

  Tilbud om 2 nye  grupper Utvikle rask psykisk helse hjelp(På Jæren)
  Avslutta opptrening etter funksjonstap til ingen hjelp Statistikk  54% 60% 60%

  Kvalitative mål 

  • Meir førebyggande tenester.
  • Førebu fullelektronisk arkiv i journalsystemet.
  • Gode pasientforløp.
  • Framtidsretta drift av legevakta i samsvar med nye retningsliner.
  • Innbyggarane har lett tilgang til informasjon og veit kor dei kan få råd og rettleiing.
  • Lågterskeltilbodet Rask psykisk helsehjelp er på plass.

  Virkemiddel

  • Delta i prosjektet Gode pasientforløp for utvikling av eksterne og interne samarbeidsmåtar
  • Organisera legevakta i tråd med lov og forskrift
  • Implementera nye retningsliner for helsestasjons- og skulehelsetenesta.
  • Utvikla tenestetilbod og samarbeidsformer med andre einingar.
  • Tidleg heimebesøk av jordmor til førstegongsfødande og prioriterte grupper. Evaluering 2018

   


  Barnevern

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe
   Lova rettar seg mot alle barn under 18 år som bur og oppheld seg i kommunen.
   Dersom barnet har mottatt tiltak før fylte 18 år og samtykker til vidare hjelp, kan tiltak videreførast inntil fylte 23 år.
  • Føremål i lov om barnevernstenester §1-1:
   Å sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
  • Kommunen sitt overordna mål for tenesta
   Vi gir tenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, identifiserer og avdekker omsorgssvikt og atferdsvanskar, for å avhjelpa dei vanskane som barn/familiar står i. Vi skal saman med andre gi gode og samordna tenester.

  Status

  • Stor arbeidsmengd på saksbehandlarane i barnevernet.
  • Felles tiltaksavdeling med Time og Hå starta opp hausten 2016.
  • Barneverntenesta er delt i 2 team, eit for mottak og undersøking og eit for oppfølging og tiltak.
  • Ressursar tilsvarande 2,33 stilling er overført til ei felles tiltaksavdeling for Klepp, Hå og Time, drive av Time kommune. 

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månader 15% 12% 8% 7%
    Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17år 2,5 3,9 3,6 2,9
  Prioritering

  Netto driftsutgifter pr. innbyggar 0 – 17 år 

  5756 7969 6443 6275
   

  Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

  27,6% 29,4%  30,9% 19,9%
  Dekningsgrad Del av barn med barnevernstiltak ift. Innbyggjarar 0-17 år 3,9 - 4,6 4,7
   

  Andel barn med meldinger 0-5 år 

  4,3% - 5,8% 3,6%
  Enhetskostnader Brutto driftsutg per barn som er plassert av barnevernet (funksj 252) 300596 - 309596 326190
    Brutto driftsutgifter pr barn som ikkje er plassert av barnevernet (251) 46779 - 30460 38389
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesten si rangering, siste rapport 2017 309 169 182 202
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Barnevern -0,4 -6,8 -5,2 -3,4

  Organisering

  Tenestene er organisert under tenesteområde helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Barnevern R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Helse og velferd 26916 27690 29775 29775 29775 29775
  Lokal utvikling 217 0 0 0 0 0
  SUM 27133 27690 29775 29775 29775 29775
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Står overfor store strukturelle endringar – oppgaveforskyving mellom stat og kommune. Kommunane får fleire og andre oppgåver.
  • Å få til gode tiltak saman med familiar med annan kulturell bakgrunn.
  • Å få til ein lågare terskel for å melda saker til barnevernet

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
  Halda meldingsfristar Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering  100%  100%  100%
  Halda fristar i undersøkingssaker Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   85% 100%  100% 
  Alle barn skal ha aktive tiltaksplanar  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering  77% 100%   100%
  Alle fosterbarn skal ha oppfølging i tråd med myndighetskrav  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   85% 100%  100% 

  Kvalitative mål

  • Styrka tenesta med 2 årsverk
  • Alle barn over 7 år skal ha høve til å uttala seg i eiga sak.
  • Trekka brukarerfaringar inn i utvikling av tenesta.
  • Barneverntenesta skal jobba aktivt for å auka bruk av familieråd som metode.
  • Barneverntenesta skal jobba aktivt ut mot skular og barnehagar for å senka terskelen i høve til å melda saker til barneverntenesta.
  • Etablera gode, tverrfaglege tiltakskjeder i kommunen.

  Virkemiddel

  • Styrka kompetanse i høve til samtalar med barn.
  • Sikra at vi har personell som kan gjennomføra kartleggingsintervju.
  • Gode internkontrollrutinar.
  • Brukarundersøking.
  • Sikra kompetanse i bruk av metoden familieråd.
  • Skapa møtepunkt for å utvikla nettverk og god samhandling.
  • Flytta midlar frå andre verksemder til barneverntenesta

  Større omdisponeringer innen ramma

  Fått tilført kr 1 322 000 til to nye stillinger i 2018


  Sosiale tenester

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:                                                                                                                  
   Alle vaksne innbyggarar i kommunen og barna deira. Alle flyktninga som kjem til kommunen gjennom avtale med IMDi og familiegjenforeiningar. 
  • Loven sitt formål:                                                                                                                                         
  • Lov om sosiale tjenester i NAV §1
  • Introduksjonslova
  • Kommunen sitt overorda mål:
  • Finna gode tiltak knytt til innføring av lovfesta aktivitetsplikt for vaksne under 25 år.
  • Tilby arbeidsledige oppfølging, og gjennomføra tiltak for å gjera overgangen til nytt arbeid kortast muleg.

  Status

  • Flyktningetenesta har flytta inn i lokale på Tu gamle skule, med eigne undervisningslokale til gjennomføring av programfag.  
  • Flyktningetenesta har utvida introduksjonsprogrammet og tilbyr fulltidsprogram til alle deltakarar.
  • Flyktningtenesta er i rute med å nå årets mål; å busetja 40 personar, pluss familiegjenforeining.
  • NAV har god oversikt over ungdommar i målgruppa. Talet har auka noko i 2016 og 2017, men overgang frå stønad til aktivitet har vore høg.
  • «Klepp modellen» for aktivitetsplikt starta opp 01.09.17. Basis på opplegget er kartlegging/motivasjon, kommunale tiltaksplassar og eit eige arbeidslag.
  • Det har det siste året vore ei relativt høg arbeidsløyse i kommunen, men har dei siste månadane gradvis gått ned. Fleire har i løpet av 2017 mista retten til dagpengar.
  • I avdeling psykisk helse og rus er erfaringskonsulentar løna på prosjektmidlar.
  • Oppbygging av ei rusteneste er godt i gang med Pluss 18 som hovudsakleg jobbar mot aldersgruppa 16-35 år, og samarbeider tett med NAV med fokus på aktivitet og arbeid.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Mottakere av kvalifiseringsstønad  18 - 27

  25

    Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmånad 9649 - 7400 8202
  Prioritering Nettodriftsutgifter til sosialtenesta pr innbygj 20-66 år 3012 2844 3109 2396
    Netto driftsutgifter til råd, rettleing og sos.foreb arb pr innb 20-66 år 1268 1133 862 534
  Dekningsgrad Andel av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2% - 2,6% 1,9%
    Andel sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innbyg 18-24 år 5,4% - 6,3% 5,7%
  Enhetskostnader Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar i kroner 95568 - 78544 81801
    Brutto driftsutgifter til økonomis sosialhjelp pr mottakar 44547 - 47494 52213
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2017 280 266 389 393
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Sosiale tjenester 12,5 4,3 -0,2 11

  Organisering

  Tenestene er i hovudsak organisert under tenesteområde helse og velferd.

  Budsjettfordeling

  Sosiale tenester R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Helse og velferd 35262 30669 51820 51820 51820 51820
  Sentraladministrasjonen 4004 4915 4940 4940 4940 4940
  Lokal utvikling 121 0 0 0 0 0
  SUM 39387 35584 56760 56760 56760 56760
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Ein relativt stor del av dei langtidsledige nærmar seg slutten på, eller har mista rett på dagpengar.
  • Relativt høge fråfallstal frå vidaregåande skule over tid.
  • Få flyktningar går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet.
  • Usikkerhet knytta til kor mange flyktningar som skal busettast framover.
  • Kommunen manglar ennå eit tilstrekkeleg ettervernstilbod. 

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Redusera andel under 25 år som mottek sosialhjelp Statistikk  6,4 %  5,0%  4,0 % 
  Andel flyktningar over i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statistikk  11,3 %  25 % 65 % 
  Andel flyktningar i eiga eigd/leigd bustad etter 3 år Intern statistikk  - 30 % 70 % 

  Kvalitative mål

  • Fleire er i arbeid eller utdanning etter avslutta Introduksjonsprogram.
  • Fleirtalet av deltakarane i Introduksjonsprogramet er i eigna språk- og arbeidspraksis.
  • Tilby saumlause og heilskaplege tenester i samhandling med andre kommunale tenester.
  • Styrka og vidareutvikla den kommunale aktivitetsplikta.
  • Implementera tilfriskning (recovery) i tenestene – Kva er viktig for meg?
  • Bygga opp rustenesta i samsvar med opptrappingplan frå regjeringa.
  • Fokus på arbeid og aktivitet og etablering av eit godt ettervern i rustenesta.

  Virkemiddel

  • Vidareutvikla kommunen sitt introduksjonsprogram både når det gjeld omfang og kvalitet.
  • Kvalitetsforbetra aktivitetsplikta gjennom å hausta erfaringar av drift og tilbakemeldingar
  • Vidareutvikla NAV si samhandling med andre kommunale tenester for å bidra til heilskaplege og saumlause tenester
  • Samarbeida med dei andre kommunane på Jæren om utvikling av tilbodet innan psykisk helse- og rustenester
  • Delta i prosjekt Ny start. (Samarbeid med Jærkommunane og No limitation om ettervern)
  • Delta i forskingsprosjekt innan rusvern. 

  Større omdiponeringar innen ramma


  Vatn, avløp og renovasjon

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
  • Lovverk:
   Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
   • Formålsparagrafen i forureningslova lyder:
    "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
  • Kommunale mål:
   • Eit velfungerande ledningsnett som sikrer abonnentene nok drikkevatn av godkjent kvalitet, sikker handtering av avlaupsvatn til godkjent renseløysing og system for å handtera regnvatn og grunnvatn slik at det ikkje gjer skade på private og offentlege eigedomar og installasjonar. 
   • Eit velfungerande system for innsamling av avfall som sikrer god materialgjenbruk og hindrer forsøpling og ressursar på avvege.

  Status

  • 210 km vassleidningar, 168 km spillvassleidningar og 102 km overvassleidningar. 50 større avlaupspumpestasjonar.
  • Samla for VAR-området har Klepp blant dei lågaste gebyra i landet. For vatn kjem Klepp kommune ut blant dei beste i landet når det gjeld kvalitet og leveringstryggleik. På avlaupsida trekk IVAR sitt mekaniske reinseanlegg på Bore kommunen noko ned på kvalitetsrangeringa. På sikt vil dette bli ombygd til eit fullverdig reinseanlegg.
  • Returpunkt for mottak av glas og metall er etablert i alle tettstadane. For desse fraksjonane har sorteringsgraden og gjenvinningsgraden blitt betre. 

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal (priser eks. MVA)
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet  Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,1 - 3,9 3,4
    Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 388 - 388 388
    E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt 
  vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
  100% - 100% 100%
  Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 75,1% - 95,9% 73,6%
  Klepp har hatt feil rapporteringspraksis og har i 2017 innarbeida nytt rapporteringssystem. Rett andel for Klepp er over 90% og desse tala vil komma fram i rapporteringa for 2018. 
    Vatn - Andel av husaoldningsabonnentene som har installert vassmålar 97% - 60% 99%
  Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld rapporteringsåret+1 1554 2888 1800 1246
    Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2495 4389 3240 2887
    Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2238 2437 2072 1980
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2017 59 161 42 146

  Organisering

  Tenestane er organisert under etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

  Budsjettfordeling

  Vatn, avløp og renovasjon R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  VAR -2324 0 0 0 0 0

  Utfordringar

  • Utarbeida ny hovudplan for vatn, der mellom anna utskifting av eldre vassleidningar er eit viktig tema for å oppretthalda leveringstryggleiken.
  • Utarbeida ny plan for avlaup. Viktige tema i denne planen er vidare utbygging i spreidd busetnad, tiltak for oppgradering av private anlegg, rehabilitering av eldre leidningar og tiltak mot flaum.
  • Innan renovasjon legg ein opp til å imøtekoma endringar som følgje av at IVAR etablerer nytt sorteringsanlegg og mottak av biologisk avfall.
  • Tilpassa vannledningsnettet til IVAR sin nye planlagte hovedledning.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 8% Under 10% Under 10%
  Leidningsbrot skal ikkje føra til avbrot i forsyninga av vatn. Antal persontimar (pt)

  1205 pt
  0 pt

  4500 pt pr år og 1500 pt planlagt 4500 pt pr år og 1500 pt planlagt
  Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 2 % pr år. 2,05 km 4,2 km 4,3 km
  HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 1 2 6

  Kvalitative mål

  • Førebygging mot flaum.
  • Legga til rette for henting av grovavfall.
  • Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar.
  • Sanering av kommunale pumpestasjonar.

  Virkemiddel

  • Modellering av nettet og beskriva tiltak mot flaum.
  • Etablera database for olje- og fettutskiljarar.
  • Følgje opp mål og tiltak i hovedplan for vatn og avløp.

  Betalingssatsar 

  Frå 2017 til 2018 er årsgebyra for vatn uendra, for renovasjon aukar det med 6 % og for avlaup aukar fast del med 54 % og variabel del med 15 %.
  Tilknytningsgebyr vatn
  2017 2018 inkl mva
  Låg sats  4304 4390 5488
  Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 22731 23186 24284
  Tilknytningsgebyr avløp 2017 2018 inkl mva
  Låg sats  6685 6819 8524
  Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 28774 29349 31054
  Årsgebyr vatn 2017 2018 inkl mva
  Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 813
  Pris pr m³ 6,03 6,03 7,54
  Leige av ekstra målar 320 320 400
  Årsgebyr avlaup 2017 2018 inkl mva
  Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 1000 1250
  Pris pr m³ 12,30 14,15 17,69
  Frådrag for pumpe -2000 -2000 -2500
  Avlaupseining (stipulert 250 m³) 3308 3804 4755
  Gebyr for manglande målaravlesing 2017 2018 inkl mva
  Gebyr for manglende målaravlesing 1500 1500 1875
  Gebyr for tapt vassmåler 1500 1500 1875
  Renovasjonsgebyr
  2017 2018 inkl mva
  120 liter 2238 2372 2965
  240 liter 3364 3566 4457
  660 liter 8477 8986 11232
  Nedgravd container 1491 1580 1976
  Container 4,0 m³ 44779 47466 59332
  Container 8,0 m³ 65799 69747 87184
  Hytte 1617 1714 2143
  Bytte av beholdar 350 371 464
  Salg av 240 l plastbeholdar 339 359 449
  Salg av 80 l bleiedunk 279 296 370
  Slamgebyr 2017 2018 inkl mva
  Tank 1-4 m³ 790 806 1008
  Tank 4-8 m³ 1389 1417 1771
  Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1432 1461 1826
  Pr m³ over 8 m³ 180 184 230
  Tømming utanom rute, 1-4 m³   2345 2392 2990
  Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2734 2789 3486
  Frammøte 351 358 448


  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

  Formål og målgruppe

  • Loven sitt føremål
   • Plan og bygningslova gir heimel for arbeidet med arealplanar og byggesaksbehandling. I føremålsparagrafen heiter det:
    § 1-1.1Lovens formål
    Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
   • Oppmåling arbeider med heimel i matrikkellova.
   • Lov om produktkontroll gir rammer for park sitt arbeid på leikeplasser og uteområde.
   • Ei rekke lovar er relevante for miljøvernarbeidet, mellom anna Naturmangfaldslova, Forurensningslova og Vassforskrifta. 
   • Kulturminnelova
   • Friluftslova
  • Kommunale målettingar:
   • Alle skal bu trygt og ha gode møteplasser.
   • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
   • Fleire enn før går eller syklar til skule og barnehage.

  Status

  • Kommuneplan – ajour – sist revidert i 2014.
  • Kommunedelplan for Kleppe sentrum – vedtatt i 2017.
  • Reguleringsplanar – ajour med innsendte private planar.
  • Oppmåling: ajour, ingen restansar.
  • Figgjovassdraget er i klar miljømessig betring. Orrevassdraget har betra seg, men er framleis på eit uakseptabelt nivå. Kystvatnet har god kvalitet.
  • Naturmangfaldet og kulturminna er under press i kommunen.
  • Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet pågår.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggar 95 169 267 172
    Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbyggar 282 109 498 356
  Dekningsgrad Samla lengde av turvegar, turstiar og skiløyper (km) - 229 110 -
  Enhetskostnader/ produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdagar 35 - 34 36
    Gj.snittlig saksbehandlingstid for oppretting av grunneigedom. Kalenderdagar 52 - - 50
    Gjennomsnittleg saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdagar 150 - 118 95
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2017 (Område saksbehandling) 120 231 182 219
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 3,2 0,9 -9,2 1,9

  Organisering

  Tenestene er organisert under etat for lokal utvikling.

  Budsjettfordeling

  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Lokal utvikling 8257 7510 8031 8031 8031 8031
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • God planlegging og styring av utviklinga av Kleppe sentrum.
  • Aukande mengde krevjande klagesaker og reduserte gebyrinntekter.
  • Tidsfristar for saksbehandling i byggesaker.
  • Skapa attraktive leikeplassar og finna rett nivå på skjøtsel av friområda.
  • Nå miljømål for vasskvalitet i Orre- og Figgjovassdraget
  • Manglande planar for skjøtsel av friområda.
  • Overgang til kjemikaliefri ugrasbekjepelse på offentlege areal.
  • Synleggjere kulturminna i kommunen.
  • Redusera utslepp av klimagassar.
  • Ivareta klimaomsyn i planar og byggeprosjekt

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Opprusta leikeplassar Antal   4  16
  Utarbeida skjøteselsplanar Antal   4  16

  Kvalitative mål

  • God service gjennom høg kompetanse.
  • Ta i bruk digitalt byggesaksarkiv.
  • Ivareta offentlege interesser under behandling av private utbyggingsplanar.
  • Trygge og attraktive leikeplassar/lokale møtepunkt.
  • Redusera tap av naturmangfald.
  • Fortetting i eksisterande bustadområde og god arealutnyttting med god bukvalitet.
  • Fleire folk i Kleppe sentrum i leik og fritid.
  • Ivareta barna sine kvardagsbehov i planarbeid.

  Virkemiddel

  • Vidareutvikla tverrfagleg samarbeid om planoppgåvene.
  • Ha høg kompetanse på samfunsplanlegging.
  • Leggja til rette for brei medverknad i planarbeid.
  • Arbeida med reduksjon i næringstilførslar til vassdraga frå avlaup, industri og landbruk.
  • Arbeida med frivillige miljøtiltak i landbruket.

  Betalingssatsar 

  Forskrift om gebyrregulativ byggjesak 2018
  Gebyrsatsar Plan 2018
  Oppmåling: Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2018


  Samferdsel

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Brukarar av kommunale vegar.
  • Lovverk:
   Veglov og Vegtrafikkloven
   Veglova § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.
  • Kommunale mål:
   Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid. 

  Status

  • 86,6 km kommunale veger, 34,8 km gang- og sykkelveg og 9,8 km fortau.
  • 466 offentlege parkeringsplassar.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 22,5% 30,7% -2,5% 4,5%
    Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
  Prioritet Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 19 17 13 24
  Enhetskostnader/ produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate 67353 91965 11647 56208
    Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal veg og gate 709 646 540 817
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Samferdsel 1,8 -1,5 -3,2 -1,7

  Organisering

  Tenesta er organisert under etat for etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

  Budsjettfordeling

  Samferdsel R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Lokal utvikling 5259 5847 5891 6791 6791 6791
  Sentraladministrasjonen 0 0 500 500 500 0
  SUM 5259 5847 6391 7291 7291 6791
  Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Ha eit hensiktsmessig system for å registrera talet på syklistar.
  • Ha ein trafikktryggleiksplan som er ajour.
  • Skaffa betre dokumentasjon på den fysisk tilstanden på det kommunale vegnettet.
  • Samle vegdata, utfordringar og tiltak på vegnettet i ein hovudplan veg.
  • Omklassifisering av fylkesvegar til kommunal veg.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Fleire brukar sykkel til jobb og fritid. Punkt for automatisk telling. Nytt frå 2017 Etablera 1 tellepunkt.  

  Kvalitative mål

  • Betre oversyn over det kommunale vegnettet.
  • Betre og meir energieffektive veglys.  
  • Betre tilrettl

  Virkemiddel

  • Etablera vegdatabase for kommunalt vegnett.
  • Starta arbeidet med hovudplan veg.
  • Utarbeida trafikktryggleiksplan for perioden 2017-2020.
  • Overgang til LED-lys.

  Betalingssatsar 

  Ingen.


  Kommunale bustader

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold
  • Loven sitt føremål: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte:
   "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."
  • Kommunale mål:
   «Det skal vera tilstrekkeleg med bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan – tiltaksdel 2015 - 2017, delmål 3).

  Status

  • 225 kommunalt eigde bueiningar. Hausten 2017 overtek kommunen 2 små leiligheter og 2 modulbygg. Det er skreve kontrakt for kjøp av 5 leiligheter i ei blokk under oppføring. Desse har overtaking hausten 2018.
  • 31 innleigde bueiningar for framleige.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar 44 % 57 % 28 % 19 %
  Prioritering Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner 3505 1607 1074 2760
  Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb. 13 16 14 15
    Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader 88% 77% 96% 92%
  Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad 60122 48098 85147 38093
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Kommunale boliger 2,3 -0,8 -4,9 2,3

  Organisering

  Ny organisering av tenesta frå 1. september 2017. Lokal utivkling ved vedlikehaldsavdelinga har ansvaret for det bygningsmessige medan Helse og velferd ved bustadkontoret har det meste av den direkte kontakten med bebuarane.

  Budsjettfordeling

  Kommunale bustader R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Lokal utvikling -8530 -12075 -12649 -12818 -12818 -12818
  Helse og velferd 197 100 478 478 478 478
  SUM -8333 -11975 -12171 -12340 -12340 -12340
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Usikkerhet angåande behov for bustader til flyktningar.
  • Usikker utvikling i bustadmarknaden (konjunkturavhengig). Frå hausten 2015 har både bustadprisane og leigeprisane i Klepp vore til dels betydelig lågare enn dei siste åra, og det er fleire privateigde bustader for leige. Dette har ført til at nokre av dei som har budd i kommunale bustader, særlig flyktningar, har flytta ut. Færre enn tidlegare søkjer om kommunal bustad.
  • Bebuarane si adferd og behov samsvarar ikkje med bustadporteføljen sin tilstand og lokalisering.
  • Fortsatt uklart regelverk ang. MVA – kompensasjon.
  • Manglande vedtak i politisk sak om "Behovsvurdering av plasser i institusjon, barne- og avlastning, boliger med heldøgnsbemanning" er ei utfordring både i forhold til budsjetering og kort- og langsiktig planlegging.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Auka andel bustader med universell utforming (rullestoltilpasset) Kostra 43% 45% 50%

  Kvalitative mål

  • Betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

  Virkemiddel

  • Tett samarbeid med Helse og velferd i forhold til oppdatert kartlegging av bustadbehovet nå og i åra som kjem.
  • Gjennomgang av Fredtunområdet for å vurdera bustadtypar og målgrupper i området.

  Betalingssatsar 

  Husleigene i kommunale bustader er budsjettert med ein auke på 2,7 % gjeldande frå 01.05.2018.
  Økonomiutvalet har bedt om ei sak der konsekvensane av å auke dei kommunale husleigene til marknadsnivå inkludert konsekvensane for bustøtte og investeringar vert vurdert.


  Næring

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Næringsdrivande, sysseltsette og innbyggjarar i Klepp kommune samt framtidige generasjonar som er påverka av arealbruken i kommunen.
  • Føremål
   • Føremål i jordlova: Å leggja tilhøva til rette slik at arealressursane kan verta brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
   • Sikra landbruksjord som grunnlag for eksisterande og auka matproduksjon og samstundes ta vare på natur, miljø og kulturlandskapet.
  • Kommunale mål:
   • Produksjon av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka

  Status

  • Uvisse kring sysselsettingsutviklinga og arbeidsinnvandring. Ledighetstala for Klepp viser at andel heilt ledige har auka frå 2,1% til 4,4% frå januar 2015 til januar 2016.
  • Per 2016 er det registrert ca. 2000 verksemder og cirka 8000 sysselsette i kommunen.
  • Fordeling av arbeidsplassar pr sektor i Klepp

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand næringslivet i % av totalt. 0,2%   0,1% 0,3%  0,0% 
    Netto driftsutg. til landbruksforvaltning 144 108 1489 145
  NæringsNM Rangering Nærings NM 2017 (NHO)        
  I NHOs Nærings-NM, som er ei årleg rangering av næringslivet i kommunane utarbeida av Telemarksforskning, viser at Klepp næringsliv har gjort det bra i ei årrekke. I 2016 blei Klepp kåra som nummer 18 av alle kommunar i Noreg.
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Næringsforv. og konsesjonskraft 0,9 -0,2 -3,0 0,4

  Organisering

  Tenesta retta mot areal og landbruk er organisert under etat for lokal utvikling. Anna tilrettelegging for næringslivet samt kontakt mot samarbeidsorganisasjonane på næringsområdet er organisert i sentraladministrasjonen. 

  Budsjettfordeling

  Næring R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Sentraladministrasjonen 1514 1595 2609 2489 2489 2489
  Lokal utvikling 2110 2338 2261 2261 2261 2261
  SUM 3624 3933 4870 4750 4750 4750
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Redusert aktivitet innafor petroleumsrelaterte næringar gir negative konsekvensar for næringslivet i Klepp og regionen.
  • Kommunen har ein viktig posisjon som den største sysselsettaren i Klepp, og som planmyndigheit og arealforvaltar. Av den grunn har også kommunen ei sentral rolle i utviklinga av det lokale næringslivet.  
  • Saksbehandlingstid i landbruksavdelinga - spesielt i krevjande bruksrasjonaliseringssaker.
  • Avklara korleis næringsarbeidet skal organiserast og prioriterast dei neste åra.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 201 Mål innen 2021
  Alle søknader som skal vidare til Landbruksdirektoratet skal behandlast og vidaresendast av kommunen innan oppsette fristar. Tal saker som er ubehandla over frist   0 0

  Kvalitative mål

  • God kontakt med næringsdrivande, næringsforening, Greater Stavanger og andre organisasjonar som er viktige for å utvikla eit variert og godt næringsliv og høg sysselsetting.
  • Redusera forvaltningsmessige feil og feil saks- og søknadsbehandling etter lov- og regelverk.
  • Sikra at saksbehandlingsfristar vert etterlevd.

  Virkemiddel

  • Effektive saksbehandlingsrutinar.
  • God kontakt med aktørane i næringslivet.

  Betalingssatsar 

  Betalingssatsar
  Type 2018 2019
  Delingssaker etter jordlova 2000 2000
  Konsesjonssaker - adm behandling 1875 1875
  Konsesjonssaker - politisk behandling 5000 5000


  Brann og ulykkesvern

  Formål og målgruppe

  • Målguppe:
   • Alle innbyggjarar i kommunen.
  • Lov om brann og eksplosjonsvern har følgande føremålsparagraf:
   "Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser"
  • Kommunale mål:
   • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar

  Status

  • RBR driv brannstasjon på Kleppe med deltidsmannskap i 4 vaktlag.
  • Frå 2017 er Time brannstasjon etablert med dagkasernert mannskap. I tillegg er det døgnkasernert mannskap på hovudbrannstasjonen i Sandnes.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 298 401 240 237
  Prioritering Netto driftsutgifter pr innb. 355 534 331 435
    Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb - - - -
    Antall bygningsbrannar pr 1000 innb 0,21 0,30 0,05 0,32
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Brann og ulykkesvern -2,3  -4,6 0,2 -2,0

  Organisering

  Alle Klepp kommune sine oppgåver innan brann- og feiarvesenet er delegert til Rogaland Brann og Redning IKS.

  Budsjettfordeling

  Brann og ulykkesvern R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Lokal utvikling 6060 8281 10049 11547 13044 14542
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Auke i tilskotet til Rogaland brann og redning IKS. 
  • Ny hovedbrannsasjon blei tatt i bruk 1.4.2017. Leigeutgiftene for stasjonen på Bryne for dagkassernering er auka. Ny løsying i Gjesdal medfører også auka utgifter.
  • Driftsbudsjettet til brannvesnet vert auka med 7,2 %, tilsvarande 12,3 mill. kroner.
  • Frå og med 1.1.2022 skal eigarbrøken vera heilt i samsvar med kor stor del folketalet i kvar kommune utgjer. For å unngå for store endringar for den enkelte kommune skal dette fasast inn over 5 år. For Klepp kommune utgjer dette 1,49 mill. kroner av den samla auken på 1,88 mill. kroner frå 2017 til 2018.

  Kvalitative mål

  • RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:
   • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
   • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
   • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
   • aktivt søke å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester 

  Betalingssatsar 

  Feiing og tilsyn 2016 2017 2018 inkl mva
  Feie- og tilsynsgebyr 292,00 298,00 304,00 380,00


  Kultur og idrett

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Alle innbyggjarar. Særleg vekt på barn og unge, samt tilrettelegging innan område med særlege behov for innsats.
  • Lovens formål
   • Kulturlova: å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.
   • Biblioteklova: Folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
   • Opplæringslova: § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod
    Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.
  • Kommunale mål:
   • Kultur- og fritidstilboda har breidde og kvalitet.
   • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
   • Rekruttera godt og ha magne frivillige samarbeispartnarar.
   • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.

  Status

  • Omlegging til meirope bibliotek.
  • Idrettskonsulent blir vurdert i budsjettet for 2018.
  • Vekst i aktivitet og tal på frivillige ved frivilligsentralen.
  • Vidare organisering og utvikling av frivilligsentralen blir vurdert.
  • Generelt god oppslutning om kulturarrangement.
  • God oppslutning om kulturskulen. Kulturskulen har om lag 430 elevplassar delt på 370 elevar. Venteliste på 110 elevar til kulturskulefag, omlag 70 i korps. Det er danna eit korpsråd.

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Besøk i folkebibliotek per innbyggar 3,6 3,5 5,8 4,3
    Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggar 3,6 2,9 3,4 6,2
    Årleg totalt besøk i kommunalt drivne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år 1333 - 1187 1644
  Prioritering Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar i kroner 1497 1500 1943 1949
    Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 6-18 år 1176 901 1590 1209
    Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per. innb. 6-15 år 1996 2194 2456 2069
  Dekningsgrad Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 12 13,5 15,6 13,2
  Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbyggar 264 269 354 333
    Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per brukar 19262 17488 18862 17326
  Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2017 (Område kultur) 216 305 98 83
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Kultur og idrett 6,6 0,1 -8,5 -8,6

  Organisering

  Tenesta er i hovudsak organisert under etat for lokal utvikling. Kulturskulen er organisert under etat for skule og barnehage.

  Budsjettfordeling

  Kultur og idrett R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Lokal utvikling 15321 15561 15628 15628 15628 15628
  Skule og barnehage 5465 5673 5822 5822 5822 5822
  Helse og velferd 485 916 1810 1810 1810 1810
  SUM 21271 22150 23260 23260 23260 23260
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Klepp manglar eit eigna bygg til kulturføremål i sentrum. Dette må sjåast i samanheng med auka/endra rom- og arenabehov for dei felste kommunale kulturverksemdene inkludert behovet for tilpassa arrangementslokal.
  • Talet på medlemmer i idretten er lågare enn i nabokommunar, særleg blant ungdom.
  • Rekruttera og behalda barn og unge i kor, koprs og musikkaktivitet.
  • Vidareutvikla frivilligsentralen.
  • Omlegging til meirope bibliotek og utvikling av biblioteket som arena for debatt og arrangement i tråd med intensjonar og mål i ny biblioteklov.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Auka oppslutning i frivillige lag og organisasjonar, særleg blant barn og unge Statistikk og medlemstal i søknad om driftstilskot Idrett 5676
  Musikk 355
  Andre 2783
  Totalt 8814
  Idrett 5900
  Musikk 375

  Totalt 9700
  Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement Komunale tal  

  5% Fleire arrangement
  8% større arrangments-mangfald

  20%
  Auke i elevtal kulturskule Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 12%

  13,5%

  15%

  Kvalitative mål

  • Auka deltaking i organisert aktivitet og på arrangement blant befolkningsgrupper som elles deltar lite.
  • Kulturskulen sitt tilbod er mangfaldig og i samsvar med etterspurnad. Auka variasjon når det gjeld opplæringstilbod. Kvalitetsundervisning tilpassa kvar einskild elev.
  • Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement.
  • Utgreia behov og program for eit sentralt kulturbygg i Kleppe.
  • Gjera Klepphistoria kjent og kulturminner tilgjengeleg.
  • Gjennomføra arrangement: Kleppeloen ("Sommarkultur"), Verdenslandsbyen Klepp, fullmånekonsertar, UKM m.m.
  • Auka tilgjengelighet og bruk av lokale til kultur og fritidsføremål.
  • Auka deltaking i frivillig arbeid.

  Virkemiddel

  • Prosjektsamarbeid Folkepulsen. Vurderast i budsjett for 2018.
  • Idrettskonsulent. Vurderast i budsjett for 2018.
  • Prosjekt for å styrka opplæring i og rekruttering til skulekorps.
  • Innføring av meirope bibliotek.
  • Skilting, framkomelighet og markedføring av kulturminner.
  • Elev/føresetteundersøkingar ved kulturskulen.

  Betalingssatsar 

  Symjehallen (Klepphallen) 2017 2018
  Barn 30  30
  Vaksne 55  55
  Klippekort barn (18 klipp) 400  400
  Klippekort vaksne (10 klipp) 440  440
  Kulturskule Sats pr. semester frå 01.08.2017 Sats pr. semester frå 01.08.2018
  Instrumentopplæring/song (einetimar) 1645  1690
  Gruppeopplæring (dans, kunstfag, drama) 1470  1510
  Instrumentleige og materialutgift kunstfag 335  345


  Kyrkje

  Formål og målgruppe

  • Målgruppa:
   Alle innbyggjarar i kommunen som tilhøyrer den norske kyrkja eller andre trussamfunn, og alle som vert gravlagt i kommunen og deira næraste.
  • Kommunens økonomiske ansvar:
   • Kirkelovens § 15:
    "Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
    a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
    b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
    c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
    d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
    e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
    f) utgifter til kontorhold for prester"
   • Lov om trudomssamfunn og ymist anna §19
    "Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja."

  Status

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Kvalitet Døypte i prosent av antal fødde 88,1 % 63,0 % 58,5 % 65,1 %
    Konfirmerte i prosent av 15 åringar 77,4 % 61,8 % 53,0 % 75,8 %
    Medlemmer i trussamfunn utanfor Kyrkja 11,8 % 10,4 % 9,2 % 8,0 %
  Prioritering Netto driftsutg. kyrkje og trussamfunn i % av totale netto driftsutg. 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,4 %
    Netto driftsutg. kyrkje pr. innbyggar 466 498 528 632
  Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
  Kirke 1,3 0,6 0 -2,0

  Organisering

  • Kyrkjeleg fellesråd er organisert som eige rettsubjekt utanfor kommunen.
  • Tilskot til andre trussamfunn vert forvalta av sentraladministrasjonen.
  • Gravplassane vert forvalta av kyrkjeleg fellesråd.  Praktisk drift vert utført av kommunen i samsvar med tenesteytingsavtalen.

  Budsjettfordeling

  Kyrkje R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Kyrkje 8866 10045 11948 12002 11956 11956
  Ramme 2018:
  Tilskot kyrkjeleg fellesråd 8.528
  Kyrkjegarder 2.070
  Tilskot andre trussamfunn 1.350
  Sentraladministrasjonen 2175 990 0 0 0 0
  SUM 11041 11035 11948 12002 11956 11956
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Avklara løysing og tidspunkt for ny kyrkje på Kleppe.
  • Avklara kyrkjegard på Orstad.
  • Tilskot til kyrkja. 

  Kvalitative mål

  • Ny kyrkjegard på Kleppe.
  • Avklara kyrkjegard på Orstad.
  • Avklara når ny kyrkje på Kleppe skal stå klar, kommunens tilskot og finansieringsløysing.

  Betalingssatsar 

  År Pris
  Festeavgift 2016 120 pr. år pr. grav
  Festeavgift 2017 180 pr. år pr. grav
  Festeavgift 2019 200 pr. år pr. grav


  Bygningsdrift

  Formål og målgruppe

  • Målgruppe:
   Alle innbyggarar i kommunen
  • Lovgrunnlag: Forskrift om miljøretta helsevern. § 7. Overordnet krav: «Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.». I paragrafene 7 – 10 finst mellom annet bestemmelser om:
  • tilfredstillende inneklima
  • lysforhold og belysning
  • forsvarling renhold med hygiensik tilfredstillende metoder
  • forebygging av skader og ulykker
  • forebygging av smittsomme sykdommer

  Status

  • Bygningsdrift blir i denne samanhengen definert som drift av kommunen sin bygningsmasse unntatt kommunale boliger, dvs.administrasjonsbygg, skular, barnehagar, Klepphallen og institusjonslokale.
  • Bygningsmasse på om lag 114.000 m2
  • Reinhald av om lag 57.000 m2

  Nøkkeltal

  Nøkkeltal
  Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
  Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter 7,9% 8,7% 8,6% 9,12%
  Dekningsgrad Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar 4,7 4,4 4,2 4,4
  Enhetskostnader/ produktivitet Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 466 522 602 625
    Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 92 105 112 136
    Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 123 154 246 207

  Organisering

  Bygningsdrift er organisert under etat for lokal utvikling.

  Budsjettfordeling

  Bygningsdrift R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
  Lokal utvikling 46720 53639 54342 55392 56146 56146
  Skule og barnehage 2620 2635 2483 2433 2378 2378
  Helse og velferd 64 -520 331 331 331 331
  SUM 49404 55754 57156 58156 58855 58855
  Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

  Utfordringar

  • Optimalisera drift av tekniske anlegg.
  • Renovasjon – redusera volum. Finna gode løysningar.
  • Manglande vedtak i politisk sak angående «Behovsvurdering av plasser i institusjon, barne- og avlastning, boliger med heldøgnsbemanning» samt saker som gjeld sentrumsutvikling, skular og barnehagar er ei utfordring både i forhold til budsjettering og kort- og langsiktig planlegging.

  Mål

  Mål
  Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
  Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 161 kWh/m2 150 kWh/m2 140 kWh/m2

  Kvalitative mål

  • Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.
  • Oppretthalde den bygningsmessige standarden.

  Virkemiddel

  • Ressursar til å driva rutinemessig og førebyggande vedlikehald
  • Ta i bruk FDV-program (forvaltning, drift og vedlikehald)

  Betalingssatsar 

  Ingen


Vedlegg

Årsverk og tilsette

Hovedoversikt balanse 2016

Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt drift

Rammene


  Forslag frå mindretalet/Arbeiderpartiet

  Vis til protokoll frå økonomiutvalet 30. oktober 2017.

  Endring inkl. finansiering samanlikna med fleirtalsforslaget:

  Endring 2018 2019 2020 2021
  Driftsbudsjett        
  Korps 0 -250 -250 -250
  Overført til investering 0 250 250 250
  Sum drift 0 0 0 0
  Investering        
  Kommunehus/kirke 0 0 -2000 -83000
  Overført frå drift 0 -250 -250 -250
  Endra låneopptak 0 250 2250 83250
  Sum Investering 0 0 0 0

  Nøkkeltal

  Disposisjonsfond

  Lånefinansiering

  Netto lånegjeld

  Netto driftsresultat


  Årsverk og tilsette

  Årsverk og tal på tilsette 2013-2016

  Årsverk og tal på tilsette 2013-2016
  Årsverk og ansatte 2013 2014 2015 2016
  Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1027 1036 1100 1169
  Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1512 1522 1585 1611
  Antall fast ansatte 1324 1335 1397 1434
  Antall ansatte kvinner fast 1119 1129 1176 1208
  Antall ansatte menn fast 205 206 221 226
  Andel ansatte kvinner fast 84,5 % 84,6 % 84,2 % 84,2 %
  Andel ansatte menn fast 15,5 % 15,4 % 15,8 % 15,8 %
  Antall kvinner i leiande stillinger 44 42 47 51
  Antall menn i leiande stillinger 20 18 22 22

  Fordeling heiltid/deltid

  Fordeling heiltid/deltid
  Fordeling heltid/deltid 2013 2014 2015 2016
  Antall ansatte i deltidsstillingar fast 629 616 631 629
  Antall kvinner i deltidsstillingar fast 577 569 580 580
  Antall menn i deltidsstillingar fast 52 47 51 49
  Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 48,0 % 46,3 % 45,5 % 44,8 %
  Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 51,9 % 50,7 % 49,7 % 48,7 %
  Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 27,6 % 22,9 % 23,0 % 23,9 %
  Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 90,8 % 92,2 % 92,0 % 91,5 %
  Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 9,2 % 7,8 % 8,0 % 8,5 %

  Sjukefråvær

  Sjukefråvær
    2013 2014 2015 2016
  Sjukefråvær heile kommunen 6,5 % 6,9 % 6,9 % 7,2 %

  Lærlingar

  Lærlingar
    2013 2014 2015 2016
  Tal på lærlingar totalt i kommunen 35 32 32 34
  Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,9 1,7 1,7 1,8

  Tal på tilsette (seniorar) fordelt på aldersgrupper

  Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
  Tilsette i 2016 Menn Kvinner
  60-61 år 14 51
  62-64 år 20 49
  65-67 år 10 19
  over 67 2 4


  Hovedoversikt balanse 2016

  Oversikt - balanse Rekneskap 2016 Rekneskap 2015
  EIGENDELAR    
  Anleggsmiddel 3141738743 3010360426
  Herav:    
  Faste eigedommar og anlegg 1630679563 1551142663
  Utstyr, maskinar og transportmiddel 42538824 44101904
  Utlån 235731123 232663484
  Konserninterne langsiktige fordringar 0 0
  Aksjar og andelar 97734444 95071968
  Pensjonsmiddel 1135054788 1087380406
  Omløpsmiddel 414840782 398403145
  Herav:    
  Kortsiktige fordringar 74984275 62397744
  Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
  Premieavvik 63166843 53001488
  Aksjar og andelar 2748839 2665722
  Sertifikatar 0 0
  Obligasjonar 22913608 24838912
  Derivater 0 0
  Kasse, postgiro, bankinnskot 251027216 255499278
  SUM EIGENDELAR 3556579525 3408763571
  EIGENKAPITAL OG GJELD    
  Eigenkapital 1068525649 988311384
  Herav:    
  Disposisjonsfond 158057086 129463686
  Bundne driftsfond 31684052 20783920
  Ubundne investeringsfond 7568866 5753666
  Bundne investeringsfond 9057363 9904448
  Rekneskapsmessig mindreforbruk 17865379 18168578
  Rekneskapsmessig merforbruk 0 0
  Udisponert i inv.rekneskap 0 0
  Udekket i inv.rekneskap 0 0
  Kapitalkonto 842131757 802075939
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift 10973528 10973528
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (inves -8812381 -8812381
  Langsiktig gjeld 2321467875 2258784455
  Herav:    
  Pensjonsforpliktelser 1398871470 1320720862
  Ihendehaverobligasjonslån 130000000 91000000
  Sertifikatlån 159910000 188264000
  Andre lån 632686405 658799593
  Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
  Kortsiktig gjeld 166586000 161667732
  Herav:    
  Kassekredittlån 0 0
  Anna kortsiktig gjeld 166586000 161667732
  Derivater 0 0
  Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
  Premieavvik 0 0
  SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 3556579525 3408763571
  MEMORIAKONTI    
  Memoriakonto 27340065 50499958
  Herav:    
  Ubrukte lånemiddel 21860879 50499958
  Ubrukte konserninterne lånemiddel 0 0
  Andre memoriakonti 5479186 0
  Motkonto til memoriakonti -27340065 -50499958


  Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

  Anskaffelse og anvendelse av midler R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
  Anskaffelse av midler            
  Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1336360 1290017 1320308 1331347 1340236 1349306
  Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 67266 45264 93121 26520 48900 78770
  Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 139042 229667 279334 184830 185350 316280
  Sum anskaffelse av midler 1542668 1564948 1692763 1542697 1574486 1744356
  Anvendelse av midler            
  Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1234498 1231701 1252244 1258633 1262169 1265315
  Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 153548 203783 334155 149900 171450 327850
  Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 114463 130122 119881 131331 139384 147808
  Sum anvendelse av midler 1502509 1565606 1706280 1539864 1573003 1740973
  Anskaffelse - anvendelse av midler 40158 -658 -13517 2833 1483 3383
  Endring i ubrukte lånemidler -28639 0 0 0 0 0
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
  Endring i arbeidskapital 11519 -658 -13517 2833 1483 3383
  Avsetninger og bruk av avsetninger            
  Avsetninger 99363 46640 7499 7499 7499 7499
  Bruk av avsetninger 59204 62499 39076 20336 20086 20086
  Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
  Netto avsetninger 40158 -15859 -31577 -12837 -12587 -12587
  Int. overføringer og fordelinger            
  Interne inntekter mv 96418 26678 44628 45128 47628 44628
  Interne utgifter mv 96418 26678 44628 45128 47628 44628
  Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt investering

  Hovedoversikt investering R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B2021
  Inntekter            
  Salg av driftsmidler og fast eiendom 4650 4000 19000 0 0 0
  Andre salgsinntekter 4 0 0 0 0 0
  Overføringer med krav til motytelse 235 0 10800 0 0 0
  Kompensasjon for merverdiavgift 10737 25700 52471 11780 22490 62470
  Statlige overføringer 6629 10464 5750 11040 23300 12000
  Andre overføringer 45012 5100 5100 3700 3110 4300
  Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
  Sum inntekter 67266 45264 93121 26520 48900 78770
  Utgifter            
  Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
  Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 134944 166512 281684 138120 148960 265380
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 262 0 0 0 0 0
  Overføringer 18341 37271 52471 11780 22490 62470
  Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
  Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
  Sum utgifter 153548 203783 334155 149900 171450 327850
  Finanstransaksjoner            
  Avdrag på lån 15786 14833 9600 11100 12600 12300
  Utlån 17426 25000 25000 25000 25000 25000
  Kjøp av aksjer og andeler 2662 2700 3600 3700 3800 3900
  Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
  Avsatt til ubundne investeringsfond 1815 0 0 0 0 0
  Avsatt til bundne investeringsfond 4119 0 0 0 0 0
  Sum finansieringstransaksjoner 41810 42533 38200 39800 41400 41200
  Finansieringsbehov 128091 201052 279234 163180 163950 290280
  Dekket slik:            
  Bruk av lån 87410 172038 227138 127434 124454 254084
  Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
  Mottatte avdrag på utlån 14350 19729 14496 15996 17496 17196
  Overført fra driftsregnskapet 17472 4162 19000 19500 22000 19000
  Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 2147 4723 18600 0 0 0
  Bruk av bundne driftsfond 6712 0 0 250 0 0
  Bruk av ubundne investeringsfond 0 400 0 0 0 0
  Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
  Sum finansiering 128091 201052 279234 163180 163950 290280
  Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt drift

  Hovedoversikt drift   R 2016   B 2017   B 2018   B 2019   B 2020   B 2021
  Driftsinntekter            
  Brukerbetalinger 51431 53956 54746 54746 54746 54746
  Andre salgs- og leieinntekter 91089 94159 101166 102250 102894 103409
  Overføringer med krav til motytelse 196229 146418 132088 132143 132088 132143
  Rammetilskudd 414437 414657 449500 455100 459300 463800
  Andre statlige overføringer 41787 37740 40258 40558 40658 40658
  Andre overføringer 7368 5087 5550 5550 5550 5550
  Skatt på inntekt og formue 534018 538000 537000 541000 545000 549000
  Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
  Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
  Sum driftsinntekter 1336360 1290017 1320308 1331347 1340236 1349306
  Driftsutgifter            
  Lønnsutgifter 696326 688018 700628 700916 700448 700256
  Sosiale utgifter 181324 188577 193082 195401 197746 199483
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 137930 145235 153468 155167 155384 155932
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164506 169139 171506 173434 174931 176429
  Overføringer 69311 78450 77248 75013 73358 74813
  Avskrivninger 64047 0 0 0 0 0
  Fordelte utgifter -14899 -22516 -25628 -25628 -25628 -25628
  Sum driftsutgifter 1298545 1246903 1270304 1274303 1276239 1281285
  Brutto driftsresultat 37815 43115 50004 57044 63997 68021
  Finansinntekter            
  Renteinntekter og utbytte 36895 37900 37700 41400 43400 45000
  Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 387 0 0 0 0 0
  Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
  Sum eksterne finansinntekter 37282 37900 37700 41400 43400 45000
  Finansutgifter            
  Renteutgifter og låneomkostninger 19953 20584 17590 21240 24549 27897
  Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 192 0 0 0 0 0
  Avdrag på lån 58452 67005 64091 70291 73435 78711
  Utlån -9 0 0 0 0 0
  Sum eksterne finansutgifter 78588 87589 81681 91531 97984 106608
  Resultat eksterne finanstransaksjoner -41306 -49689 -43981 -50131 -54584 -61608
  Motpost avskrivninger 64047 0 0 0 0 0
  Netto driftsresultat 60555 -6574 6023 6913 9413 6413
  Interne finanstransaksjoner            
  Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 18169 17865 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 27937 33456 10880 10490 10490 10490
  Bruk av bundne fond 4240 6055 9596 9596 9596 9596
  Sum bruk av avsetninger 50345 57376 20476 20086 20086 20086
  Overført til investeringsregnskapet 17472 4162 19000 19500 22000 19000
  Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 441 0 0 0 0
  Avsatt til disposisjonsfond 58678 46160 7437 7437 7437 7437
  Avsatt til bundne fond 16885 39 62 62 62 62
  Sum avsetninger 93035 50802 26499 26999 29499 26499
  Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 17865 0 0 0 0 0


  Rammene

  Skjema 1B R 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021
  Sentraladministrasjonen 47592 47278 46953 46735 45487 45387
  Etat for skule og barnehage 424070 429292 426892 424450 421903 421903
  Tenesteområde helse og velferd 322675 326979 331460 333193 335016 336916
  Etat for lokal utvikling 84842 87627 89539 92181 93795 95293
  Kyrkja 8866 10045 11948 12002 11956 11956
  VAR 0 0 0 0 0 0
  Sum fordelt 888045 901221 906792 908561 908157 911455


   Sentraladministrasjonen

   Sentraladministrasjonen R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 39867 39778 38904 38806 37558 37958
   Sosiale tenester 4004 4915 4940 4940 4940 4940
   Lærlingar
   Næring 1514 1595 2609 2489 2489 2489
   Samferdsel 0 0 500 500 500 0
   Kyrkje 2175 990 0 0 0 0
   Pleie og omsorg 4 0 0 0 0 0
   Anna 28 0 0 0 0 0
   SUM 47592 47278 46953 46735 45487 45387


   Etat for skule og barnehage

   Skule og barnehage R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 3167 4352 5922 3430 938 938
   Bygningsdrift 2620 2635 2483 2433 2378 2378
   Barnehage 169943 176831 170160 170260 170260 170260
   Grunnskule 237141 239801 242505 242505 242505 242505
   Kultur og idrett 5465 5673 5822 5822 5822 5822
   Anna 5733 0 0 0 0 0
   Årets mindreforbruk avsett fond
   SUM 424070 429292 426892 424450 421903 421903


   Tenesteområde helse og velferd

   Helse og velferd R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 7370 16651 8535 9468 11291 13191
   Kommunehelse 33897 41495 39513 40313 40313 40313
   Pleie og omsorg 214117 209979 223959 223959 223959 223959
   Sosiale tenester 35262 30669 51820 51820 51820 51820
   Barnevern 26916 27690 29775 29775 29775 29775
   Kommunale bustader 197 100 478 478 478 478
   Bygningsdrift 64 -520 331 331 331 331
   Kultur og idrett 485 916 1810 1810 1810 1810
   Aktivitetstilbod barn og unge, barnevernstenesta
   Barnehage 55 0 0 0 0 0
   Grunnskule 37 0 0 0 0 0
   Anna 4275 0 -24761 -24761 -24761 -24761
   Årets mindreforbruk avsatt fond. Bruk av flyktningefond.
   SUM 322675 326979 331460 333193 335016 336916


   Etat for lokal utvikling

   Lokal utvikling R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 2573 3445 2861 2224 1587 1587
   Bygningsdrift 46720 53639 54342 55392 56146 56146
   Kultur og idrett 15321 15561 15628 15628 15628 15628
   Kommunale bustader -8530 -12075 -12649 -12818 -12818 -12818
   Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 8257 7510 8031 8031 8031 8031
   Næring 2110 2338 2261 2261 2261 2261
   Samferdsel 5259 5847 5891 6791 6791 6791
   Brann og ulykkesvern 6060 8281 10049 11547 13044 14542
   Pleie og omsorg 2923 3081 3125 3125 3125 3125
   Barnevern 217 0 0 0 0 0
   Sosiale tenester 121 0 0 0 0 0
   Grunnskule 72 0 0 0 0 0
   Anna 3738 0 0 0 0 0
   Årets mindreforbruk avsett fond
   SUM 84842 87627 89539 92181 93795 95293


   VAR

   VAR R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
   Administrasjon, styring og fellesutgifter 6672 0 0 0 0 0
   Vatn, avløp og renovasjon -2324 0 0 0 0 0
   Anna -4348 0 0 0 0 0
   Kalkulatoriske renter
   SUM 0 0 0 0 0 0


   Kyrkja

   Kyrkje R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
   Kyrkje 8866 10045 11948 12002 11956 11956
   Ramme 2018:
   Tilskot kyrkjeleg fellesråd 8.528
   Kyrkjegarder 2.070
   Tilskot andre trussamfunn 1.350