Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Vatn, avløp og renovasjon

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
 • Lovverk:
  Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
  • Formålsparagrafen i forureningslova lyder:
   "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
 • Kommunale mål:
  • Eit velfungerande ledningsnett som sikrer abonnentene nok drikkevatn av godkjent kvalitet, sikker handtering av avlaupsvatn til godkjent renseløysing og system for å handtera regnvatn og grunnvatn slik at det ikkje gjer skade på private og offentlege eigedomar og installasjonar. 
  • Eit velfungerande system for innsamling av avfall som sikrer god materialgjenbruk og hindrer forsøpling og ressursar på avvege.

Status

 • 210 km vassleidningar, 168 km spillvassleidningar og 102 km overvassleidningar. 50 større avlaupspumpestasjonar.
 • Samla for VAR-området har Klepp blant dei lågaste gebyra i landet. For vatn kjem Klepp kommune ut blant dei beste i landet når det gjeld kvalitet og leveringstryggleik. På avlaupsida trekk IVAR sitt mekaniske reinseanlegg på Bore kommunen noko ned på kvalitetsrangeringa. På sikt vil dette bli ombygd til eit fullverdig reinseanlegg.
 • Returpunkt for mottak av glas og metall er etablert i alle tettstadane. For desse fraksjonane har sorteringsgraden og gjenvinningsgraden blitt betre. 

Nøkkeltal

Nøkkeltal (priser eks. MVA)
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet  Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,1 - 3,9 3,4
  Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 388 - 388 388
  E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt 
vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
100% - 100% 100%
Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 75,1% - 95,9% 73,6%
Klepp har hatt feil rapporteringspraksis og har i 2017 innarbeida nytt rapporteringssystem. Rett andel for Klepp er over 90% og desse tala vil komma fram i rapporteringa for 2018. 
  Vatn - Andel av husaoldningsabonnentene som har installert vassmålar 97% - 60% 99%
Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld rapporteringsåret+1 1554 2888 1800 1246
  Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2495 4389 3240 2887
  Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2238 2437 2072 1980
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2017 59 161 42 146

Organisering

Tenestane er organisert under etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

Budsjettfordeling

Vatn, avløp og renovasjon R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
VAR -2324 0 0 0 0 0

Utfordringar

 • Utarbeida ny hovudplan for vatn, der mellom anna utskifting av eldre vassleidningar er eit viktig tema for å oppretthalda leveringstryggleiken.
 • Utarbeida ny plan for avlaup. Viktige tema i denne planen er vidare utbygging i spreidd busetnad, tiltak for oppgradering av private anlegg, rehabilitering av eldre leidningar og tiltak mot flaum.
 • Innan renovasjon legg ein opp til å imøtekoma endringar som følgje av at IVAR etablerer nytt sorteringsanlegg og mottak av biologisk avfall.
 • Tilpassa vannledningsnettet til IVAR sin nye planlagte hovedledning.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 8% Under 10% Under 10%
Leidningsbrot skal ikkje føra til avbrot i forsyninga av vatn. Antal persontimar (pt)

1205 pt
0 pt

4500 pt pr år og 1500 pt planlagt 4500 pt pr år og 1500 pt planlagt
Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 2 % pr år. 2,05 km 4,2 km 4,3 km
HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 1 2 6

Kvalitative mål

 • Førebygging mot flaum.
 • Legga til rette for henting av grovavfall.
 • Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar.
 • Sanering av kommunale pumpestasjonar.

Virkemiddel

 • Modellering av nettet og beskriva tiltak mot flaum.
 • Etablera database for olje- og fettutskiljarar.
 • Følgje opp mål og tiltak i hovedplan for vatn og avløp.

Betalingssatsar 

Frå 2017 til 2018 er årsgebyra for vatn uendra, for renovasjon aukar det med 6 % og for avlaup aukar fast del med 54 % og variabel del med 15 %.
Tilknytningsgebyr vatn
2017 2018 inkl mva
Låg sats  4304 4390 5488
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 22731 23186 24284
Tilknytningsgebyr avløp 2017 2018 inkl mva
Låg sats  6685 6819 8524
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 28774 29349 31054
Årsgebyr vatn 2017 2018 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 650 813
Pris pr m³ 6,03 6,03 7,54
Leige av ekstra målar 320 320 400
Årsgebyr avlaup 2017 2018 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 1000 1250
Pris pr m³ 12,30 14,15 17,69
Frådrag for pumpe -2000 -2000 -2500
Avlaupseining (stipulert 250 m³) 3308 3804 4755
Gebyr for manglande målaravlesing 2017 2018 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1500 1500 1875
Gebyr for tapt vassmåler 1500 1500 1875
Renovasjonsgebyr
2017 2018 inkl mva
120 liter 2238 2372 2965
240 liter 3364 3566 4457
660 liter 8477 8986 11232
Nedgravd container 1491 1580 1976
Container 4,0 m³ 44779 47466 59332
Container 8,0 m³ 65799 69747 87184
Hytte 1617 1714 2143
Bytte av beholdar 350 371 464
Salg av 240 l plastbeholdar 339 359 449
Salg av 80 l bleiedunk 279 296 370
Slamgebyr 2017 2018 inkl mva
Tank 1-4 m³ 790 806 1008
Tank 4-8 m³ 1389 1417 1771
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1432 1461 1826
Pr m³ over 8 m³ 180 184 230
Tømming utanom rute, 1-4 m³   2345 2392 2990
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2734 2789 3486
Frammøte 351 358 448