Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Sosiale tenester

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:                                                                                                                  
  Alle vaksne innbyggarar i kommunen og barna deira. Alle flyktninga som kjem til kommunen gjennom avtale med IMDi og familiegjenforeiningar. 
 • Loven sitt formål:                                                                                                                                         
 • Lov om sosiale tjenester i NAV §1
 • Introduksjonslova
 • Kommunen sitt overorda mål:
 • Finna gode tiltak knytt til innføring av lovfesta aktivitetsplikt for vaksne under 25 år.
 • Tilby arbeidsledige oppfølging, og gjennomføra tiltak for å gjera overgangen til nytt arbeid kortast muleg.

Status

 • Flyktningetenesta har flytta inn i lokale på Tu gamle skule, med eigne undervisningslokale til gjennomføring av programfag.  
 • Flyktningetenesta har utvida introduksjonsprogrammet og tilbyr fulltidsprogram til alle deltakarar.
 • Flyktningtenesta er i rute med å nå årets mål; å busetja 40 personar, pluss familiegjenforeining.
 • NAV har god oversikt over ungdommar i målgruppa. Talet har auka noko i 2016 og 2017, men overgang frå stønad til aktivitet har vore høg.
 • «Klepp modellen» for aktivitetsplikt starta opp 01.09.17. Basis på opplegget er kartlegging/motivasjon, kommunale tiltaksplassar og eit eige arbeidslag.
 • Det har det siste året vore ei relativt høg arbeidsløyse i kommunen, men har dei siste månadane gradvis gått ned. Fleire har i løpet av 2017 mista retten til dagpengar.
 • I avdeling psykisk helse og rus er erfaringskonsulentar løna på prosjektmidlar.
 • Oppbygging av ei rusteneste er godt i gang med Pluss 18 som hovudsakleg jobbar mot aldersgruppa 16-35 år, og samarbeider tett med NAV med fokus på aktivitet og arbeid.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Mottakere av kvalifiseringsstønad  18 - 27

25

  Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmånad 9649 - 7400 8202
Prioritering Nettodriftsutgifter til sosialtenesta pr innbygj 20-66 år 3012 2844 3109 2396
  Netto driftsutgifter til råd, rettleing og sos.foreb arb pr innb 20-66 år 1268 1133 862 534
Dekningsgrad Andel av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2% - 2,6% 1,9%
  Andel sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innbyg 18-24 år 5,4% - 6,3% 5,7%
Enhetskostnader Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottakar i kroner 95568 - 78544 81801
  Brutto driftsutgifter til økonomis sosialhjelp pr mottakar 44547 - 47494 52213
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2017 280 266 389 393
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Sosiale tjenester 12,5 4,3 -0,2 11

Organisering

Tenestene er i hovudsak organisert under tenesteområde helse og velferd.

Budsjettfordeling

Sosiale tenester R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Helse og velferd 35262 30669 51820 51820 51820 51820
Sentraladministrasjonen 4004 4915 4940 4940 4940 4940
Lokal utvikling 121 0 0 0 0 0
SUM 39387 35584 56760 56760 56760 56760
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Ein relativt stor del av dei langtidsledige nærmar seg slutten på, eller har mista rett på dagpengar.
 • Relativt høge fråfallstal frå vidaregåande skule over tid.
 • Få flyktningar går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet.
 • Usikkerhet knytta til kor mange flyktningar som skal busettast framover.
 • Kommunen manglar ennå eit tilstrekkeleg ettervernstilbod. 

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
Redusera andel under 25 år som mottek sosialhjelp Statistikk  6,4 %  5,0%  4,0 % 
Andel flyktningar over i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statistikk  11,3 %  25 % 65 % 
Andel flyktningar i eiga eigd/leigd bustad etter 3 år Intern statistikk  - 30 % 70 % 

Kvalitative mål

 • Fleire er i arbeid eller utdanning etter avslutta Introduksjonsprogram.
 • Fleirtalet av deltakarane i Introduksjonsprogramet er i eigna språk- og arbeidspraksis.
 • Tilby saumlause og heilskaplege tenester i samhandling med andre kommunale tenester.
 • Styrka og vidareutvikla den kommunale aktivitetsplikta.
 • Implementera tilfriskning (recovery) i tenestene – Kva er viktig for meg?
 • Bygga opp rustenesta i samsvar med opptrappingplan frå regjeringa.
 • Fokus på arbeid og aktivitet og etablering av eit godt ettervern i rustenesta.

Virkemiddel

 • Vidareutvikla kommunen sitt introduksjonsprogram både når det gjeld omfang og kvalitet.
 • Kvalitetsforbetra aktivitetsplikta gjennom å hausta erfaringar av drift og tilbakemeldingar
 • Vidareutvikla NAV si samhandling med andre kommunale tenester for å bidra til heilskaplege og saumlause tenester
 • Samarbeida med dei andre kommunane på Jæren om utvikling av tilbodet innan psykisk helse- og rustenester
 • Delta i prosjekt Ny start. (Samarbeid med Jærkommunane og No limitation om ettervern)
 • Delta i forskingsprosjekt innan rusvern. 

Større omdiponeringar innen ramma