Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Samferdsel

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Brukarar av kommunale vegar.
 • Lovverk:
  Veglov og Vegtrafikkloven
  Veglova § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.
 • Kommunale mål:
  Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid. 

Status

 • 86,6 km kommunale veger, 34,8 km gang- og sykkelveg og 9,8 km fortau.
 • 466 offentlege parkeringsplassar.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 22,5% 30,7% -2,5% 4,5%
  Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
Prioritet Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 19 17 13 24
Enhetskostnader/ produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate 67353 91965 11647 56208
  Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal veg og gate 709 646 540 817
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Samferdsel 1,8 -1,5 -3,2 -1,7

Organisering

Tenesta er organisert under etat for etat for lokal utvikling, kommunalteknisk avdeling.

Budsjettfordeling

Samferdsel R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Lokal utvikling 5259 5847 5891 6791 6791 6791
Sentraladministrasjonen 0 0 500 500 500 0
SUM 5259 5847 6391 7291 7291 6791
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Ha eit hensiktsmessig system for å registrera talet på syklistar.
 • Ha ein trafikktryggleiksplan som er ajour.
 • Skaffa betre dokumentasjon på den fysisk tilstanden på det kommunale vegnettet.
 • Samle vegdata, utfordringar og tiltak på vegnettet i ein hovudplan veg.
 • Omklassifisering av fylkesvegar til kommunal veg.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
Fleire brukar sykkel til jobb og fritid. Punkt for automatisk telling. Nytt frå 2017 Etablera 1 tellepunkt.  

Kvalitative mål

 • Betre oversyn over det kommunale vegnettet.
 • Betre og meir energieffektive veglys.  
 • Betre tilrettl

Virkemiddel

 • Etablera vegdatabase for kommunalt vegnett.
 • Starta arbeidet med hovudplan veg.
 • Utarbeida trafikktryggleiksplan for perioden 2017-2020.
 • Overgang til LED-lys.

Betalingssatsar 

Ingen.