Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Formål og målgruppe

 • Loven sitt føremål
  • Plan og bygningslova gir heimel for arbeidet med arealplanar og byggesaksbehandling. I føremålsparagrafen heiter det:
   § 1-1.1Lovens formål
   Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.
  • Oppmåling arbeider med heimel i matrikkellova.
  • Lov om produktkontroll gir rammer for park sitt arbeid på leikeplasser og uteområde.
  • Ei rekke lovar er relevante for miljøvernarbeidet, mellom anna Naturmangfaldslova, Forurensningslova og Vassforskrifta. 
  • Kulturminnelova
  • Friluftslova
 • Kommunale målettingar:
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplasser.
  • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
  • Fleire enn før går eller syklar til skule og barnehage.

Status

 • Kommuneplan – ajour – sist revidert i 2014.
 • Kommunedelplan for Kleppe sentrum – vedtatt i 2017.
 • Reguleringsplanar – ajour med innsendte private planar.
 • Oppmåling: ajour, ingen restansar.
 • Figgjovassdraget er i klar miljømessig betring. Orrevassdraget har betra seg, men er framleis på eit uakseptabelt nivå. Kystvatnet har god kvalitet.
 • Naturmangfaldet og kulturminna er under press i kommunen.
 • Revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet pågår.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggar 95 169 267 172
  Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbyggar 282 109 498 356
Dekningsgrad Samla lengde av turvegar, turstiar og skiløyper (km) - 229 110 -
Enhetskostnader/ produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdagar 35 - 34 36
  Gj.snittlig saksbehandlingstid for oppretting av grunneigedom. Kalenderdagar 52 - - 50
  Gjennomsnittleg saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdagar 150 - 118 95
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2017 (Område saksbehandling) 120 231 182 219
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 3,2 0,9 -9,2 1,9

Organisering

Tenestene er organisert under etat for lokal utvikling.

Budsjettfordeling

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Lokal utvikling 8257 7510 8031 8031 8031 8031
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • God planlegging og styring av utviklinga av Kleppe sentrum.
 • Aukande mengde krevjande klagesaker og reduserte gebyrinntekter.
 • Tidsfristar for saksbehandling i byggesaker.
 • Skapa attraktive leikeplassar og finna rett nivå på skjøtsel av friområda.
 • Nå miljømål for vasskvalitet i Orre- og Figgjovassdraget
 • Manglande planar for skjøtsel av friområda.
 • Overgang til kjemikaliefri ugrasbekjepelse på offentlege areal.
 • Synleggjere kulturminna i kommunen.
 • Redusera utslepp av klimagassar.
 • Ivareta klimaomsyn i planar og byggeprosjekt

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
Opprusta leikeplassar Antal   4  16
Utarbeida skjøteselsplanar Antal   4  16

Kvalitative mål

 • God service gjennom høg kompetanse.
 • Ta i bruk digitalt byggesaksarkiv.
 • Ivareta offentlege interesser under behandling av private utbyggingsplanar.
 • Trygge og attraktive leikeplassar/lokale møtepunkt.
 • Redusera tap av naturmangfald.
 • Fortetting i eksisterande bustadområde og god arealutnyttting med god bukvalitet.
 • Fleire folk i Kleppe sentrum i leik og fritid.
 • Ivareta barna sine kvardagsbehov i planarbeid.

Virkemiddel

 • Vidareutvikla tverrfagleg samarbeid om planoppgåvene.
 • Ha høg kompetanse på samfunsplanlegging.
 • Leggja til rette for brei medverknad i planarbeid.
 • Arbeida med reduksjon i næringstilførslar til vassdraga frå avlaup, industri og landbruk.
 • Arbeida med frivillige miljøtiltak i landbruket.

Betalingssatsar 

Forskrift om gebyrregulativ byggjesak 2018
Gebyrsatsar Plan 2018
Oppmåling: Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2018