Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kyrkje

Formål og målgruppe

 • Målgruppa:
  Alle innbyggjarar i kommunen som tilhøyrer den norske kyrkja eller andre trussamfunn, og alle som vert gravlagt i kommunen og deira næraste.
 • Kommunens økonomiske ansvar:
  • Kirkelovens § 15:
   "Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
   a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
   b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
   c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
   d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
   e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
   f) utgifter til kontorhold for prester"
  • Lov om trudomssamfunn og ymist anna §19
   "Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja."

Status

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Døypte i prosent av antal fødde 88,1 % 63,0 % 58,5 % 65,1 %
  Konfirmerte i prosent av 15 åringar 77,4 % 61,8 % 53,0 % 75,8 %
  Medlemmer i trussamfunn utanfor Kyrkja 11,8 % 10,4 % 9,2 % 8,0 %
Prioritering Netto driftsutg. kyrkje og trussamfunn i % av totale netto driftsutg. 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,4 %
  Netto driftsutg. kyrkje pr. innbyggar 466 498 528 632
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kirke 1,3 0,6 0 -2,0

Organisering

 • Kyrkjeleg fellesråd er organisert som eige rettsubjekt utanfor kommunen.
 • Tilskot til andre trussamfunn vert forvalta av sentraladministrasjonen.
 • Gravplassane vert forvalta av kyrkjeleg fellesråd.  Praktisk drift vert utført av kommunen i samsvar med tenesteytingsavtalen.

Budsjettfordeling

Kyrkje R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Kyrkje 8866 10045 11948 12002 11956 11956
Ramme 2018:
Tilskot kyrkjeleg fellesråd 8.528
Kyrkjegarder 2.070
Tilskot andre trussamfunn 1.350
Sentraladministrasjonen 2175 990 0 0 0 0
SUM 11041 11035 11948 12002 11956 11956
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Avklara løysing og tidspunkt for ny kyrkje på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Tilskot til kyrkja. 

Kvalitative mål

 • Ny kyrkjegard på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Avklara når ny kyrkje på Kleppe skal stå klar, kommunens tilskot og finansieringsløysing.

Betalingssatsar 

År Pris
Festeavgift 2016 120 pr. år pr. grav
Festeavgift 2017 180 pr. år pr. grav
Festeavgift 2019 200 pr. år pr. grav