Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Bygningsdrift

Formål og målgruppe

 • Målgruppe:
  Alle innbyggarar i kommunen
 • Lovgrunnlag: Forskrift om miljøretta helsevern. § 7. Overordnet krav: «Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.». I paragrafene 7 – 10 finst mellom annet bestemmelser om:
 • tilfredstillende inneklima
 • lysforhold og belysning
 • forsvarling renhold med hygiensik tilfredstillende metoder
 • forebygging av skader og ulykker
 • forebygging av smittsomme sykdommer

Status

 • Bygningsdrift blir i denne samanhengen definert som drift av kommunen sin bygningsmasse unntatt kommunale boliger, dvs.administrasjonsbygg, skular, barnehagar, Klepphallen og institusjonslokale.
 • Bygningsmasse på om lag 114.000 m2
 • Reinhald av om lag 57.000 m2

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter 7,9% 8,7% 8,6% 9,12%
Dekningsgrad Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar 4,7 4,4 4,2 4,4
Enhetskostnader/ produktivitet Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 466 522 602 625
  Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 92 105 112 136
  Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 123 154 246 207

Organisering

Bygningsdrift er organisert under etat for lokal utvikling.

Budsjettfordeling

Bygningsdrift R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Lokal utvikling 46720 53639 54342 55392 56146 56146
Skule og barnehage 2620 2635 2483 2433 2378 2378
Helse og velferd 64 -520 331 331 331 331
SUM 49404 55754 57156 58156 58855 58855
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Optimalisera drift av tekniske anlegg.
 • Renovasjon – redusera volum. Finna gode løysningar.
 • Manglande vedtak i politisk sak angående «Behovsvurdering av plasser i institusjon, barne- og avlastning, boliger med heldøgnsbemanning» samt saker som gjeld sentrumsutvikling, skular og barnehagar er ei utfordring både i forhold til budsjettering og kort- og langsiktig planlegging.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 161 kWh/m2 150 kWh/m2 140 kWh/m2

Kvalitative mål

 • Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.
 • Oppretthalde den bygningsmessige standarden.

Virkemiddel

 • Ressursar til å driva rutinemessig og førebyggande vedlikehald
 • Ta i bruk FDV-program (forvaltning, drift og vedlikehald)

Betalingssatsar 

Ingen