Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Brann og ulykkesvern

Formål og målgruppe

 • Målguppe:
  • Alle innbyggjarar i kommunen.
 • Lov om brann og eksplosjonsvern har følgande føremålsparagraf:
  "Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser"
 • Kommunale mål:
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar

Status

 • RBR driv brannstasjon på Kleppe med deltidsmannskap i 4 vaktlag.
 • Frå 2017 er Time brannstasjon etablert med dagkasernert mannskap. I tillegg er det døgnkasernert mannskap på hovudbrannstasjonen i Sandnes.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 298 401 240 237
Prioritering Netto driftsutgifter pr innb. 355 534 331 435
  Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb - - - -
  Antall bygningsbrannar pr 1000 innb 0,21 0,30 0,05 0,32
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Brann og ulykkesvern -2,3  -4,6 0,2 -2,0

Organisering

Alle Klepp kommune sine oppgåver innan brann- og feiarvesenet er delegert til Rogaland Brann og Redning IKS.

Budsjettfordeling

Brann og ulykkesvern R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Lokal utvikling 6060 8281 10049 11547 13044 14542
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Auke i tilskotet til Rogaland brann og redning IKS. 
 • Ny hovedbrannsasjon blei tatt i bruk 1.4.2017. Leigeutgiftene for stasjonen på Bryne for dagkassernering er auka. Ny løsying i Gjesdal medfører også auka utgifter.
 • Driftsbudsjettet til brannvesnet vert auka med 7,2 %, tilsvarande 12,3 mill. kroner.
 • Frå og med 1.1.2022 skal eigarbrøken vera heilt i samsvar med kor stor del folketalet i kvar kommune utgjer. For å unngå for store endringar for den enkelte kommune skal dette fasast inn over 5 år. For Klepp kommune utgjer dette 1,49 mill. kroner av den samla auken på 1,88 mill. kroner frå 2017 til 2018.

Kvalitative mål

 • RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:
  • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
  • aktivt søke å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester 

Betalingssatsar 

Feiing og tilsyn 2016 2017 2018 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr 292,00 298,00 304,00 380,00