Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Barnevern

Formål og målgruppe

 • Målgruppe
  Lova rettar seg mot alle barn under 18 år som bur og oppheld seg i kommunen.
  Dersom barnet har mottatt tiltak før fylte 18 år og samtykker til vidare hjelp, kan tiltak videreførast inntil fylte 23 år.
 • Føremål i lov om barnevernstenester §1-1:
  Å sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
 • Kommunen sitt overordna mål for tenesta
  Vi gir tenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, identifiserer og avdekker omsorgssvikt og atferdsvanskar, for å avhjelpa dei vanskane som barn/familiar står i. Vi skal saman med andre gi gode og samordna tenester.

Status

 • Stor arbeidsmengd på saksbehandlarane i barnevernet.
 • Felles tiltaksavdeling med Time og Hå starta opp hausten 2016.
 • Barneverntenesta er delt i 2 team, eit for mottak og undersøking og eit for oppfølging og tiltak.
 • Ressursar tilsvarande 2,33 stilling er overført til ei felles tiltaksavdeling for Klepp, Hå og Time, drive av Time kommune. 

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månader 15% 12% 8% 7%
  Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17år 2,5 3,9 3,6 2,9
Prioritering

Netto driftsutgifter pr. innbyggar 0 – 17 år 

5756 7969 6443 6275
 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

27,6% 29,4%  30,9% 19,9%
Dekningsgrad Del av barn med barnevernstiltak ift. Innbyggjarar 0-17 år 3,9 - 4,6 4,7
 

Andel barn med meldinger 0-5 år 

4,3% - 5,8% 3,6%
Enhetskostnader Brutto driftsutg per barn som er plassert av barnevernet (funksj 252) 300596 - 309596 326190
  Brutto driftsutgifter pr barn som ikkje er plassert av barnevernet (251) 46779 - 30460 38389
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesten si rangering, siste rapport 2017 309 169 182 202
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Barnevern -0,4 -6,8 -5,2 -3,4

Organisering

Tenestene er organisert under tenesteområde helse og velferd.

Budsjettfordeling

Barnevern R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Helse og velferd 26916 27690 29775 29775 29775 29775
Lokal utvikling 217 0 0 0 0 0
SUM 27133 27690 29775 29775 29775 29775
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Står overfor store strukturelle endringar – oppgaveforskyving mellom stat og kommune. Kommunane får fleire og andre oppgåver.
 • Å få til gode tiltak saman med familiar med annan kulturell bakgrunn.
 • Å få til ein lågare terskel for å melda saker til barnevernet

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2017 Mål innen 2020
Halda meldingsfristar Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering  100%  100%  100%
Halda fristar i undersøkingssaker Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   85% 100%  100% 
Alle barn skal ha aktive tiltaksplanar  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering  77% 100%   100%
Alle fosterbarn skal ha oppfølging i tråd med myndighetskrav  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   85% 100%  100% 

Kvalitative mål

 • Styrka tenesta med 2 årsverk
 • Alle barn over 7 år skal ha høve til å uttala seg i eiga sak.
 • Trekka brukarerfaringar inn i utvikling av tenesta.
 • Barneverntenesta skal jobba aktivt for å auka bruk av familieråd som metode.
 • Barneverntenesta skal jobba aktivt ut mot skular og barnehagar for å senka terskelen i høve til å melda saker til barneverntenesta.
 • Etablera gode, tverrfaglege tiltakskjeder i kommunen.

Virkemiddel

 • Styrka kompetanse i høve til samtalar med barn.
 • Sikra at vi har personell som kan gjennomføra kartleggingsintervju.
 • Gode internkontrollrutinar.
 • Brukarundersøking.
 • Sikra kompetanse i bruk av metoden familieråd.
 • Skapa møtepunkt for å utvikla nettverk og god samhandling.
 • Flytta midlar frå andre verksemder til barneverntenesta

Større omdisponeringer innen ramma

Fått tilført kr 1 322 000 til to nye stillinger i 2018