Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Barnehage

Formål og målgruppe

 • Målgruppa:
  Barn i førskulealder i Klepp kommune
 • Føremål i barnehagelova: § 1. Formål (Lov om barnehager)
  «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»
 • Kommunale mål
  Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar
  • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og å setja inn tiltak tidlegast råd.
  • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
  • Prioritera ressursar på tidleg opplæring, særleg for barn/unge med fleirkulturell bakgrunn.
 • Etaten si målformulering er: Meir læring for alle 

Status

 • Verkemidla for å få fleire barnehagelærarar har hatt effekt. Det er nå barnehagelærarar i alle pedagogstillingane, og fleire barnehagar ligg nå over minstenorma og nærmar seg 50 % dekning. 
 • 17,5 stillingar i barnehagane er øyremerka spesialpedagogisk hjelp og anna ekstra hjelp barn i barnehagealder har behov for.
 • Klepp kommune har ei stilling som er prioritert norskopplæring for barn med fleirkulturell bakgrunn. Denne stillinga er finansiert av staten.

Tal på barn i barnehage

Tal på barn i barnehage
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Barn i barnehagane i Klepp  1280 1255 1250 1240 1240  1246
Frå 2018 er veksten i folketalsprognosa lagt til grunn.  Den er litt lågare enn prognosa utarbeid i barnehagebruksplanen som følgje av lågare vekst i 2017 enn lagt til grunn i tidlegare prognosar.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorar Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Del tilsette med barnehageutdanning 34,4 33,7 33,3 29,7
  Del tilsette med bhg. utd. kommunale 34   33,5 30,5
  Del tilsette med bhg. utd. private 35,3   33,2 26,3
  Del tilsette barne og ungd.arbeidarar 18   17 17,9
  Del tilsette barne og ungd.arb. kommunale 20,1   17,2 19,5
  Del tilsette barne og ungd.arb. private 13,7   16,9 10,5
Dekningsgrad Del barn 1-5 år med barnehageplass 92,8 91,1 88,4 83,5
  Del minoritetsspr.barn i barneh. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 77,7 75,2 74,1 66,1
Einingskostnader Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm. bhg. 175928 175636 181760 165076
 

Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm.
bhg. per korr. opph.time (kr)

58 58 60 58
Rangeringer

Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2017

372 304 394 405

Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader)

Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time

Barnehage

15,3 13,1 7,2 15,7

Organisering

Barnehagane er organisert under etat for skule og barnehage.

Budsjettfordeling

Barnehage R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Skule og barnehage 169943 176831 170160 170260 170260 170260
Helse og velferd 55 0 0 0 0 0
SUM 169998 176831 170160 170260 170260 170260

Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Til ei kvar tid ha nok kvalifisert personale.
 • Implementera ny rammeplan
 • Nok ressursar til å gje god og tidleg hjelp innanfor både pedagogisk-, omsorg- og helsemessige område.
 • Fanga opp fleirspråklege barn som ikkje går i barnehage.
 • Ha gode barnehagebygg som er eigna til formålet.
 • Tilpassa kapasitet til endringar i barnetalet.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Siste resultat Mål for 2018 Mål innan 2021
Auke den formelle kompetansen for personalet i barnehagane Del barnehagelærarar  34 %  40 %  50 %
  Del barne- og ungdomsarbeidarar (evt. anna relevant utdanning)  20,1 %  30 %  50 %
Halda fram med høg dekningsgrad Dekningsgrad 1-5 år  92,8 %  93,5 %  95 %
  Dekningsgrad minoirtetsspråklege barn 1-5 år  77,7 %  85 %  95 %

Kvalitative mål

 • Tidleg innsats
 •  Meir læring for alle
  • Livskompetanse og danning
  • Leik
  • Undring, utforsking og magi

Virkemiddel

 • Kvantitative målsettingar
  • Legge til rette for at dei som er i stillingar, kan ta fagbrev som barne og ungdomsarbeidarar.
  • Saman med helsestasjonen kontakta dei familiane med fleirspråklege barn som ikkje nyttar barnehage. 
 • Kvantitative målsettingar
  • Auka ressursar til å gje barn med ekstra behov hjelp innanfor alle utviklingsområdar, samstundes sikra at alle får god omsorg.
  • Etaten sin kompetanseplan som inneheld ei vidare satsing på «Være saman» og «Marte Meo».
  • Revidera «Plan for kvalitetsutvikling» i tråd med ny rammeplan.
  • Barnehagane sine utviklingsplanar som bygger på ny rammeplan og den overordna reviderte «Plan for kvalitetsutvikling 2016-19», barnehagane sine ståstadsanalysar, foreldreundersøkingar og samtalar med barna.

Betalingssatsar

Betalingssatsar barnehage 
  Sats pr. mnd. frå 01.08.2017 Sats pr. mnd. frå 01.01.2018
Opphald    
5 dagar pr. veke 3003  makspris

Makspris blir vedtatt av Stortinget.
For barnehageopphald betaler ein 10 månader, juli og august er betalingsfrie.
Nasjonal makspris 2017 er 2.730 kr/mnd ved 11 mnd betaling. Klepp brukar 3.003 kr/mnd og 10 mnd betaling.
Klepp kommune følger dei nasjonalt vedtekne moderasjonsordningane.

4 dagar pr. veke 2568  85,5 % av makspris
Prisen på delte plassar er %vis høgare, pga. høgare kostnader ved delte plassar.
3 dagar pr. veke 2120  70,6 % av makspris
2 dagar pr. veke 1670  55,6 % av makspris
Matpengar    
5 dagar pr. veke 307 315
4 dagar pr. veke 245 252
3 dagar pr. veke 184 189
2 dagar pr. veke 123 126