Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Administrasjon, styring og fellesutgifter

Formål og målgruppe

 • Formålet:
  "er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innafor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei berekraftig utvikling. Kommunen skal også leggja til rette for ei tillitskapande forvaltning som byggjer på ein høg etisk standard". (Kommunelovens § 1)
 • Målgruppe:
  innbyggjarar, tilsette, folkevalde, samarbeidspartnarar, kundar og leverandørar. 

Status

 • Godt samarbeid mellom folkevalde og tilsette.
 • Tilsette og leiarar får stadig betre tekniske hjelpemiddel. Dette gjer det muleg å automatisera tidkrevjande manuelle operasjonar knytt til skjema og rutinar. Bruk av E-faktura og liknande elektroniske tenester aukar.  I løpet av dei neste åra vil dette være ”normalen”.

Nøkkeltal

Nøkkeltal
Indikatorer Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutg. adm. og styring i % av total.  7,6%  8,7%  6,5% 8,2%
Enhetskostnadar Brutto driftsutg. politisk styring pr, innb. 377 369 361 344
  Brutto driftsutg. kontroll/revisjon pr, innb. 51 99 45 74
  Brutto driftsutg. adm. pr, innb. 3524 3649 2959 3450
  Brutto driftsutg. adm.lokaler. pr, innb. 221 416 170 657
  Brutto driftsutg. fellesutgifter pr. innb. 185 105 115 299
Rangeringer Kommunebarometeret - Kommunen samla siste rapport 2017 127 133 164 160
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr.7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Adm, styring og fellesutgifter -2,8 -7,1 13,8 -4,5

Organisering

Administrasjon, styring og fellestenester er i hovudsak organisert i sentraladministrasjonen.  I tillegg kjem leiing og stab i etatar og tenesteområde.

Budsjettfordeling

Administrasjon, styring og fellesutgifter R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021
Sentraladministrasjonen 39867 39778 38904 38806 37558 37958
Skule og barnehage 3167 4352 5922 3430 938 938
Helse og velferd 7370 16651 8535 9468 11291 13191
Lokal utvikling 2573 3445 2861 2224 1587 1587
VAR 6672 0 0 0 0 0
SUM 59651 64226 56222 53928 51374 53674
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

Utfordringar

 • Auka utviklingsfokuset og kompetansen, samstundes med at ein sikrar god og forsvarleg drift.
 • Realisering av digitale gevinstar.
  • Meir effektive tenester.
  • Ressursbesparing og kvalitetsheving ved bruk av ikt.
  • Integrering av fagsystem mot sak-arkiv og elektronisk dokumentflyt.
  • Ta i bruk ny løysing for sak-arkiv og redusere ressursbrukent til dette på sikt.
  • Mye fellessystem for ferie og fravær, timeregistrering m.m.
  • Følgje opp digitaliseringsplanen og nasjonale satsingar.
 • Behov for samordning av data og analysar av tilgjengelege styringsdata.

Mål

Mål
Beskrivelse av mål Indikator Forrige resultat Mål for 2018 Mål innen 2021
Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma)  52,4 %  70 % 98 % 
Lærlingar  antal pr. tusen tilsette  1,7 pr. tusen 1,9 pr. tusen  2 pr. tusen 

Kvalitative mål

 • Godt samspel med dei folkevalde.
 • Sikra nok rettleiiarar lærlinger.
 • Høgt trykk på innføring av ny digitale løysingar i samspel med stat og andre kommunar.
 • Auka fokus på fornying, innovasjon og samskaping.

Virkemiddel

 • Ryddige og avklarte forhold mellom politikarar og tilsette.
 • Effektiv bruk av IKT system og realisering av gevinstar.
 • Godt sampel med tilsette og tillitsvalde.
 • Kompetente leiarar og tilsette.
 • Utvikla betre digital kompetanse.

Større omdiponeringar innen ramma

 • Ingen vesentlege omdisponeringar innan ramma.
 • Tilskot til trussamfunn utanfor den norske kyrkja er flytta saman med tilskot til kyrkja og drift av kyrkjegardar.