Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomiutvalet sitt mandat til rådmannen

Økonomiutvaleg gjorde følgjande vedtak i sak 1/17 den 16.06.2017

Omforent oppsummering og bestilling fra økonomiutvalet til rådmannen fram til oktober 2017:

Enstemmig VEDTAK:

1. Mandat til rådmannen i arbeidet med økonomiplanen 2018-2021
      a. Synliggjøre langsiktig behov
         1. Demografiske
         2. Statlige satsinger
         3. Andre utfordringer

      b. Vise realistiske innsparingsmuligheter
        1. Mulige inntektsøkninger
        2. Effektiviseringer
        3. Reduserte lovpålagte tjenester
        4. Strukturelle grep

      c. Foreslå realistisk fremdriftsplan på investeringer

      d. Vise ulike alternativer til saldering innen rammen av kommuneplanens økonomiske målsettinger

2. Fastsettelse av rammene
      a. Baseres på vedtatte rammer for 2017
      b. Justeres for lønn og prisvekst
      c. Reduseres med 0,5 % årlig i brutto ramme
      d. Rådmann får fullmakt til å justere rammene i samsvar med administrative endringer

3. Økonomiplanutvalet ber om ei sak om plassering og utforming av «Norges råeste» aktivitetspark i Kleppe sentrum

4. Økonomiplanutvalet ber om ei sak om plassering av fleirbrukshall i Kleppe sentrum