Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rente

Rentenivået er historisk lågt uavhengig og i eit 100-års perspektiv.  Lange renter passerte truleg botnen sommaren 2016, medan pengemarknadsrenta Nibor har falt noko i 2017.  Det er ikkje lengre venta at Norges bank vil setja ned styringsrenta, som er historisk låg 0,5 %.

Marknaden prisar ein oppgang i Nibor frå 0,8 % i dag til 1,4 % i 2021 og 2 % i 2027.  Dette er lagt til grunn for utrekning av renteutgiftene i planperioden.

I tillegg til marknadsrenta kjem marginpåslaga til bankane eller långjevarar i kapitalmarknaden.  For låna til største långjevar Kommunalbanken er siste kjente marginar på 0,6 % lagt til grunn.  Lån i kapitalmarknaden, KLP og Husbanken er vurdert med sist kjende marginar.  For lån med fast rente er fastrenta lagt til grunn for bindingstida, deretter forventa marknadsrente.

Gjennomsnittleg rente er:

2018

2019

2020

2021

1,60 %

1,74 %

1,97 %

2,15 %

 

Figuren under viser Norges bank sine siste prognosar for styringsrenta.

Styringsrente Norges bank

Figuren under viser marknadsforventningane på lange renter dei neste åra.

Rentemarked