Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar - skjema 2B

Investering Rev bud 2017 Til 2018 2018 2019 2020 2021 Sum øk.plan.
Administrasjon/felles
IT/EDB 3733 0 2400 4000 4000 4000 14400
Årleg investering i fornying av IKT utstyr.    
IKT-folkevalgte 0 0 0 300 0 0 300
Fornying av IKT utstyr i samband med valperiodane.   
Eigenkapitaltilskot KLP 2700 0 3600 3700 3800 3900 15000
Eigenkapitaltilskot er ein del av utgiftane knytta til pensjonsordningane i KLP.  KLP er eit gjennsidig eigd selskap.  Som følgje av vekst tilsette og auka løn og pensjonsforpliktingar må også eigenskapitalen aukast.
Skule og barnehage
Soveskur barnehagane 999 0 600 0 0 0 600
Det er behov for utvendig plass under tak når barna skal sove i fleire av barnehagane.  
IKT skule og barnehage 7600 0 6320 1700 2200 3300 13520
Viser til sak om innføring av læringsbrett.     
Uteområde bhg. og skulane 2404 0 2000 2000 2000 2000 8000
Vidareføring av løyving for tilrettelegging og opprusting av uteområda på skulane. 
Påbygg Bore skule 20717 15000 91000 0 0 0 71000
Viser til vedtak om utviding av kapasiteten på Bore skule.  Budsjett i samsvar med fremdriftsplan.  Anbodsåpning 23. oktober.
Bore skule - inventar 0 0 0 4000 0 0 4000
Bore skule - uteområde 0 0 0 3000 0 0 3000
Bore u - idrettshall 10000 0 30000 8000 0 0 38000
I samband med utvidinga på Bore skule vert det også bygd ny idrettshall  
Bore u - idrettshall, inventar 0 0 0 2300 0 0 2300
Vardheia ungdomsskule 1441 0 2800 46000 40000 0 88800
Viser til sakar om bygging av felles ungdomsskule med Time på Vardheia.  Tala er i samvar med oppdaterte tal frå Time kommune.
Kleppe skule påbygg og språkstasjon 0 0 0 14000 14000 0 28000
Viser til sakane om nye skular/skuleutfordringa på Kleppe.  Det er lagt opp til utviding av Kleppe skule og språkstasjon.
Kleppe skule inventar 0 0 0 0 1000 0 1000
Kleppe skule uteområde 0 0 0 0 1000 0 1000
Ny barneskule v BMX-banen 0 0 0 0 42000 120000 162000
Kommunestyret har vedtatt at det skal byggast ny skule ved BMX-banen.  Det er sett av middel til skulen uteområde, inventar og gymhall 1-7 skule.
Ny barneskule v BMX-banen, inventar, uteområde, eks tomt 0 0 0 0 0 29000 29000
Ny barneskule v BMX-banen, Gymhall 0 0 0 0 0 14000 14000
Fellespost skulane 4323 0 2300 2300 2300 2300 9200
Fellesposten vert brukt til uteområd, søppelhandtering, brann og klimatiltak på skulane. 
Helse og velferd
Samlokalisert bufelleskap for unge med funksjonsnedsettelsar 0 0 7500 15000 0 0 22500
Byggetrinn 1.er planlagt med seks leilighetar på 65 m2.  Fellesareal og personalbase er berekna til 10-12 leilighetar med 140 m2. Dette fordi det er planlagt byggd seks nye leilighetar i 2024, som bør knyttas til denne driftseininga.  Det er lagt inn 1 mill. til planleggingsmidler.  Byggekostnadane er berekna til 21 mill.  Forventa tilskot frå Husbanken 7,5 mill.  I tilleg kjem tomt om ikkje kommunal tomt vert nytta.  Må sjåast saman med avlastningsbustad og drift av bufelleskapa.  Rådmannen kjem attende til sak om modell for organisering og drift av leilighetane.
Barne og avlastningsbustad 320 0 0 1000 33500 0 34500
Barne og avlastningsbustaden er planlagt med seks avlastningbustader på 65 m2 , to barnebustader på 65 m2 og ei treningsleilighet på 60 m2 og med felles baseområder 80m2.  Det er lagt inn 1 mill. til planleggingsmidler.Byggekostnaden er berekna til 33,5 mill.  Det er lagt opp at bustaden er på plass i løpet av 2020.
Inventar barnebolig og avlastning 0 0 0 0 1100 0 1100
Bustader funksjonshemma 12214 10000 13000 0 0 0 13000
Kjøp av 5 boliger i Dyngjarbakken, 1 brukes som base for disse og 4 som tidligere er kjøpt. 
Solskjerming Kleppetunet 1 0 0 300 0 0 0 300
Inventar bustadar funksjonshemma 0 0 100 0 0 0 100
Lokal utvikling
Idrettshall Vardheia 0 0 400 10000 1000 0 11400
I samband med bygging av Vardheia skule er det lagt opp til bygging av felles idrettshall.  Tala er for Klepp sin del av hallen.  Det vert laga eigen avtale om hallen.
Kommunehus/kirke 507 0 500 500 2500 85000 88500
Viser til eiga sak.  Det er lagt inn planmiddel og middel til oppstart i slutten av planperioden.
Salg eigedom Parkvegen 370 0 0 0 0 0 0
Salsinntekt rebudsjettert til 2018
Turveg langs Figgjoelva (Gruda - Øksnavad) 1000 1000 1500 0 0 0 1500
Kommunale boliger (boligsosial handlingsplan/flyktninger) 20000 0 6000 6000 6000 6000 24000
UDIR har varsla at talet på flyktningar vert lågare og at ikkje alle kommunar vil bli amoda om mottak av flyktningar neste år.  Middel avsett til kjøp av bustadar er difor redusert.  Det vert lagt fram eige sak når UDIR har sendt ut anmodningane.  Løyvinga er samla for boligsosial handlingsplan og flyktningebustader.  Boligsosial handlingsplan vert rullert i 2018.
Tellepunkt sykkel 0 0 500 0 0 0 500
Det er sett av middel til tellepunkt for sykkel som ein del av satsinga for å få fleire til å sykla.
Isbane Jærhagen 2017 4800 4800 0 0 0 0 0
Det vert arbeida med relokalisering av Kunstisbana ved Jærhagen.  Pga mva-refusjon og tilskota er banen med i kommunen sine budsjett.  Alle utgiftar vert finansiert eksternt slik at Klepp ikkje har nokon direkte utgiftar med denne.
Trafikksikring 2050 800 1400 500 500 500 2900
Viareført årleg løyving til diverse trafikksikkringstiltak.   
Diverse grunnerverv 2850 0 20000 1500 1500 1500 24500
Rammeløyving som blir nytta i samråd med Kommunestyret.  I 201 er det innarbeidd middel til kjøp av tomt ved Fv 44 som vedtatt i sak 68/16.
LED gatelys 0 0 3000 3000 0 0 6000
Kommunestyret har i sak 9/16 vedteke overgang til LED-lys.   
Veglys 789 0 400 400 400 400 1600
Trafikksikkehetstiltak.  Prioriteres i traffikksikringsplanen.   
Maskinkjøp LU 759 0 2100 600 600 600 3900
Det er lagt inn middel til årleg fornying av bilar og maskinar.  Auka løyving i 2018 til utskifting av lastebil.
Undergang Nordlysvegen 0 0 0 3750 0 0 3750
Undergang i samband med bygging av Varheia skule.   
Leikeplassar - utstyr 2000 0 1000 1000 1000 1000 4000
Nasjonale krav til leikeplasser gjer at Klepp nå er i gang med å fjerna utstyr på er lang rekke leikeplassar.  Det er ønkeleg å kunne erstatte dette på dei viktigaste/mest bruke leikeplassane.
Klimaplan/ENØK 3631 3631 1000 1000 1000 1000 4000
Middel vert nytte i samsvar med vedteken klima- og miljøplan.   
Gang-sykkelsti Lalandsveien 17239 15000 0 0 0 0 0
Renotomta (Stasjonsveger 22) 360 360 0 0 0 0 0
Veg Sporafjell 12000 8000 0 0 0 0 0
Riving av Tu gamle skule 2000 1875 0 0 0 0 0
P-plass og toalett Borestranda 5000 4950 0 0 0 0 0
Støytiltak fv. 505 Orstad 0 0 5500 0 0 0 5500
Gjeld støyskjerm langs Fv. 505 (Kvernelandsvegen) frå krysset med Fv 261 (Engelsvollvegen) og nordover langs bebyggelsen på Orstad. Bustadane langs vegen er frå 1960 og -70-talet, og ligg utsett til for støy. Dei som bur i området har klaga på støyen gjennom mange år. Det er sikra privat bidrag på 2 mill kr til delfinansiering av støyskjemen. Samla kostnader er rekna til 5,5 mill kr.
Kyrkje og gravplassar
Gravplass Orstad 0 0 0 0 1000 1000 2000
Gravplass Klepp 25339 25269 0 0 0 0 0
Sentrum
Sentrumsutvikling 4005 3000 1000 0 0 0 1000
Vidareføring av løyving til sentrumstiltak.  Middel er frå 2019 fordelt på ulike konkretiserte tiltak i tilknytning til Kleppe sentrum som aktivitetspark, turveg m.m. (sjå under)
Norges "råeste" aktivitetspark 0 0 0 500 1000 1000 2500
Der vert lagt fram eiga sak som svar på økonomiutvalet si "bestilling".  Det er foreslått at middel frå Sentrumsutvikling vert omprioritert til dekking av desse.  Inngår også i kommunedelplan for fysisk aktivitet
Turveger og aktivitet
Idrettshall Kleppe 0 0 200 0 0 45000 45000
Ytre turveg Kleppe sentrum og skilting 0 0 0 200 100 0 300
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
"Klatrepark" i friluftsområde 0 0 0 0 1000 0 1000
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Gapahukar 0 0 0 300 0 0 300
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Turstiar/friluftsliv 421 0 250 250 250 250 1000
Årleg løyving til diverse tiltak prioritert i Lokal utvikling.   
Turveg Figgjoelva (Orstad) 0 0 0 4300 0 0 4300
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Sammenhengande turveinett: Frøylandsvatnet- gamle Orstad bru – Foss-Eikeland-Vagleskogen 0 0 0 0 0 1000 1000
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Sammenhengande turveinett: Bryne/Kåsen - Orre 0 0 0 0 0 1000 1000
Kommunedelplan for fysisk aktivitet     
Vatn, avløp og renovasjon (sjølvfinansierande)
Nye VA-prosjekt 26729 4000 17900 12500 10500 8000 48900
Viser til budsjettkommentarane for VAR hovedplan som vert lagt frem.  Budsjettert som ei løyving og vert delt på dei ulike prosjekta i rapportar og rekneskap.  Tiltaka vert finansiert av gebyra for vatn og avlaup.
Summer   97685 224570 153600 175250 331750 885170