Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Finansieringsplan investeringar - skjema 2A

Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan
Alle beløp i 1000 kr. 2018 2019 2020 2021
Investeringar i anleggsmidler 334155 149900 171450 327850
Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar 0 0 0 0
Utlån Husbankmidler 25000 25000 25000 25000
Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidlegare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av mottekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Kjøp av aksjar og andelar 3600 3700 3800 3900
Avdrag på lån 9600 11100 12600 12300
Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligare års udekka meirforbruk 0 0 0 0
Avsetningar 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 372355 189700 212850 369050
Samla finansieringsbehov av postane over.
         
Finansiert slik:        
Bruk av lån        
          Ordinært låneopptak  -202138 -102434 -99454 -229084
Lånefinansiering av ordinære investeringar (inkludert kjøp av kommunale bustader og lånefinansiering av anlegg i VAR-sektoren)
          Lån til videreutlån/Startlån -25000 -25000 -25000 -25000
Lån i Husbanken til vidarelån. Sjå og utlån Husbankmidder lengre oppe
Sal av anleggsmidler -19000 0 0 0
Forventa sal av tomter eller tomteområder mot slutten av perioden. Konkret områd vært vurdert i samband med rullering av planen.
Tilskot til investeringar -10850 -14740 -26410 -16300
Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovudsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar        
          Avdrag på videreutlån/Startlån -9600 -11100 -12600 -12300
Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
          Avdrag frå Lyse  -4229 -4229 -4229 -4229
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Avdrag frå Klepp Energi  -667 -667 -667 -667
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Overføringer med krav om motytelse -10800 0 0 0
Anleggsbidrag
Momskomp. Investeringer -52471 -11780 -22490 -62470
Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -334755 -169950 -190850 -350050
Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet -19000 -19500 -22000 -19000
Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar.
Bruk av tidlegare års udisponert overskot 0 0 0 0
Bruk av avsetningar -18600 -250 0 0
Sum finansiering -372355 -189700 -212850 -369050
Udekka/udisponert 0 0 0 0
Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.