Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Driftstiltak

Driftstiltak (beløp i 1000 kr) 2018 2019 2020 2021
Felleskommunale digitaliseringsprosjekt 390 0 0 0
KS har bedt om kr. 20 pr. innbyggjar til finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter.  Saman med regjeringa sitt bidrag på 125 millionar er det eit mål å ha 250 millionar til utvikling av felles digitale løysingar for kommunane.  Det er lagt opp til at løysinga vert sjølvfinansierande.  Kommunar som deltek i ordninga vil kunne ta utvikla løysingar i bruk.  Det er lagt opp til at tiltaket er finansiert av disposisjonsfond/overskot 2016.
Nye IT-system  200 200 200 200
Avsett ekstra middel i samband med digitalisering til nye datasystem.  Det er lagt opp til at tiltaket vert finansiert av disposisjonsfond/overskot 2016.
Reduksjon administrative årsverk -500 -1000 -1500 -2000
Det er lagt opp til innsparing av 2-3 årsverk som følge av samordning av administrative oppgåver.  Det er lagt opp til gjennomføring ved inndraging av årsverk i samband med at personar sluttar eller går over i andre stillingar.
Forvaltningsrevisjon 0 -250 -250 -250
Bortfall ekstraordinære midler tildelt for 2017 og 2018 for 1 ekstra årleg forvaltningsrevisjonsrapport.
Jæren produktutvikling 0 -120 -120 -120
Støtte til nyskapning vedtatt for 3 år fra 2016.  Evaluering er planlagt våren 2018. 
Val 0 700 0 700
Val.        
Sum administrasjon, styring og fellesutgifter 90 -350 -1550 -1350
Auka andel bhg. lærarar 0 600 1200 1200
Kommunestyret har vedteke at 50 % av dei tilsette skal være pedagogar.
Tidlig innsats barnehage og skole 840 840 840 840
Ekstra middel til tidleg innsats er foreslått disponert til auka ressurs i fagteam (spesialpedagogikk) i barnehagane.
Årsverk fagteam ses mot post over -840 -840 -840 -840
Stilling over innarbeida i ramma frå barnehage finansiert av frigjorte middel.
Barnehage - reduksjon til foreslåtte normtall -4900 -5400 -6000 -6000
Nedgang i barnetal frigjer ressursar til barnehagar.  Det er lagt til grunn ein ressursinnsats i samsvar med forslag til nye bemmaningsnorm.  I tillegg ligg det inne 2 årsverk for å ta høgde for auka barnetal gjennom året.  Tilskot til private barnehagar vert også påverka.
Økt foreldrebetaling barnehager -1000 -1000 -1000 -1000
Økning utover prisstigning 110 kr. Pr måned.  Totalt 1 mill.  Motsvares av trekk i rammetilskuddet.
Gratis kjernetid barnehager 100 100 100 100
Sum barnehage -5800 -5700 -5700 -5700
Grunnskuleopplæring - vaksne 500 500 500 500
Auka behov frå vaksne som har rett på grunnskuleopplæring.
Økt pensjon SPK 760 760 760 760
Oppjusterte satsar frå statens pensjonskasse (lærarar).  Kommunane er kompensert i frie inntekter i statsbudsjettet for auka pensjonsutgiftar.
Barnefattigsomsmidlar - videreføring redusert foreldrebetaling SFO og Kulturskolen 150 150 150 150
Videreføring av redusert foreldrebetaling i SFO og kulturskulen (40.000) + SFO som har vært vedtatt i 2016 og 2017.
Husleige og reinhald Bore bedehus 0 -100 -201 -201
Bortfall leige midlertidige lokal når skulen står klar.
IKT-tiltak grunnskulen 210 210 210 210
Sum grunnskule 1620 1520 1419 1419
Forebyggende tiltak barn unge og familier. 700 700 700 700
Nasjonal satsing i forbindelse med barnevernsreformen.
Sum barnevern 700 700 700 700
Legevaktordning 1600 2400 2400 2400
Forventa auka kostnadar til legevaktordning i Sandnes. Forslag til avtale og kostandar er ikkje klare. Ventar start april/mai 2018.
Helsesøstre 440 440 440 440
Sum kommunehelse 2040 2840 2840 2840
Drift av bustadar funksjonshemma 1500 1500 1500 1500
Unge med fysiske funksjonshemminger som flytter i egen bolig
Plasser Jæren industripartner 0 1010 1010 1010
6 nye plasser ved Jæren Industripartner.  
Opptrappingsplan rus/psykiatri nasjonal satsing 1080 1080 1080 1080
Ei opptrapping med ytterlegere 300 mill. kroner i kommunene sine frie inntekter i 2018
Ta i bruk fleire sykehjemsplasser 0 0 1900 3800
Ein legg opp til å åpna 8 nye institusjonplasser. Samla kostand er rekna til om lag 8 millionar.  Deler av dette er planlagt dekke ved omleggingar i omsorgstenestane.
Borfall betaling helsenett -112 -112 -112 -112
Det overføres penger fra ramme direkte til helsedepartementet. Redusert betaling for nettet.
Drift nytt bukollektiv 0 4000 8000 8000
I samband med bygging av nytt bukollektiv for eldre ungdommar som flyttar ut av avlastninga.  Netto auke.
Ressurskrevende tenester - økt egenandel 2600 2600 2600 2600
Regjeringen foreslår å auke eigenandelen til 1.235.000, 50.000 ut over prisvekst.
Reduksjon Helse og velferd -3000 -5000 -7000 -7000
Overordna analysar og pågåande ressursanalyse vis rom for endringar og frigjering av ressursar innen helse og velferd. Ressursanalysa vert presentert i andre møtet i økonomiutvalet. Reduksjonane må sjåast saman med dei andre tiltaka i Helse og velferd.
Frivillighetssentraler 20 20 20 20
Sum pleie og omsorg 2088 5098 8998 10898
Idrettskonsulent 400 400 400 400
Hovudutval for Lokal utvikling har i sak 45/17 evaluert ordninga og ønskar viareføring av stillinga frå 2018.
Korps - jfr. vedtak 0 0 0 0
 
Sum kultur 400 400 400 400
Nedklassifisering fylkesvegar 0 1000 1000 1000
Rogaland fylkeskommune har lagt fram forslag om nedklassifisering av fylkesveger til kommunale vegar.  Omfang og tidspunkt er ikkje avklart. Auka kostnadar for Klepp er rekna til 2 millionar årleg, men tidspunkt og omfang er ikkje endeleg avklart. 
Sum samferdsel 0 1000 1000 1000
Brannvern - økt andel Rogaland  Brann og Redning IKS 1591 3089 4586 6084
Anslag oppdatert med tal frå eierforslag og ajourført eierbrøk 2018-21, samt Klepp sin andel av økt rammetilskudd til opplæring deltidsbrannfolk.
Sum brann og ulykkesvern 1591 3089 4586 6084
Skjøtsel av friområder og kjemikaliefri ugrasbekjempelse 500 500 500 500
Skjøtsel av områder som per i dag har for lågt vedlikehald eller manglande vedlikehald. Kommunen må starta arbeidet med kjemikaliefri ugrasbekjempelse. Basert på erfaring kan kostnad bli endret.
Sum plan, kulturminner, natur og nærmiljø 500 500 500 500
Trussamfunn 200 200 200 200
Medlemar i trussamfunn auker meir enn kyrkja og det har vore underdekning på budsjettposten siste åra. Regjeringa har forslag til endring i ordninga ute på høyring med frist 31. desember. Talet utrekna ut frå dagens ordning.
Auka drift og vedlikehald Kyrkjer 200 200 200 200
Videreført som i vedtatt plan.    
Økning kirke som vedtatt 400 500 500 500
Videreført som i vedtatt plan.    
Verknad andre trussamfunn av forslag kyrkje 80 80 80 80
Verknad for tilskot til andre trussamfunn av auke til Kyrkje.
Sum kyrkje og trussamfunn 880 980 980 980
Driftskonsekvenser av investeringer 100 1131 2131 2331
     
Innsparing 0,5 % årleg 0 -5500 -11000 -11000
Generell innsparing i samsvar med vedteken plan.  
Tilskot busstilbud 500 500 500 0
Sum anna 600 -3869 -8369 -8669
Sum alle driftstiltak 4709 6088 5684 8982