Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bevilgningsoppsett drift - skjema 1A og 1B

Skjema 1A R 2016 VB 2017 P 2017 2018 2019 2020 2021
Skatt på inntekt og formue -534018 -540000 -528000 -537000 -541000 -545000 -549000
Viser til eiga omtale 
Rammetilskot -414437 -416457 -426800 -447000 -452700 -457000 -461600
Viser til eiga omtale under statsbudsjett  
Språkdeling 0 0 0 -2500 -2400 -2300 -2200
Fylkemannen tildeler skjønnsmiddel som delvis kompensasjon for gruppedeleing i skulane. Inngår i rammetilskotet.  Er i planperioden vist som eige anslag.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1135  -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Andre tilskot 0 0 0 0 0 0 0
Tilskot flyktningar -28865 -28195 -28200 0 0 0 0
Som følgje av ny organisering av flyktningetenesta foreslår rådmannen at tilskot og avsetninga til fondet vert flytta inn i ramma til tenesteområde helse og velferd frå 2017.  
Rentekompensasjon -3501 -3300 -3300 -3000 -3300 -3400 -3400
Rentekompensasjonsordninga som vart innført i 1997 i samband med at 6-åringane starta i skulen vert avvikla frå juli 2017. Regjeringa har i forslag til statsbudsjett endra måten kompensasjonsrenta vert fastsett på og kompensasjonen vert difor noko lågare enn lagt til grunn.
Diverse inntekter -6574 0 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter -988530 -988952 -987300 -990500 -1000400 -1008700 -1017200
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -4510 -3800 -2800 -3500 -3900 -4300 -4600
Rentetinntekter på plasseringar.
Rentinnt. lån Klepp energi AS -4117 -1100 -3700 -1000 -1000 -1100 -1100
Rente av ansvarleg lån til Klepp energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. lån Lyse energi AS 0 -2600 0 -2300 -2300 -2300 -2300
Rente av ansvarleg lån til Lyse energi AS.  Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1997 -2100 -1900 -1800 -2000 -2400 -2700
Renteinntekter frå utlån av formidlingslån frå Husbanken og dekker renteutgiftane på innlåne frå Husbanken.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) 7195 -1750 -1800 -3472 -4271 -4915 -5430
Kalkulerte renteinntekter på gebyr på sjølvkostområda, primært vatn og avløp. Skal dekkja lånekostnader til desse områda.
Utbytte Klepp energi AS -25762 -8000 -8000 -8000 -9000 -9000 -9000
Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Utbytte Lyse energi AS 0 -20200 -20300 -21100 -23200 -24300 -25300
I samsvar med tidlegare planar og signal frå Lyse energi.
Gevinst finansielle instrumenter -897 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 17351 17084 16800 14690 18040 21049 24097
Renteutgifter på ordinære lån.  Nye lån ikkje rekna inn.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2799 3500 3000 2900 3200 3500 3800
Renteutgifter til formidlingslån frå Husbanken.  Nye lån ikkje rekna inn.
Tap finansielle instrumenter 192 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 58452 67005 67000 64091 70291 73435 78711
 Avdrag på ordinære lån. Avdrag nye lån ikkje innarbeida.
Netto finansinnt./utgifter 48708 48039 48300 40509 45860 49669 56178
Til ubundne avsetningar            
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28865 28195 28200 0 0 0 0
 
Avsett forsikringsfond 100 100 100 100 100 100 100
Avsett disposisjonsfondet 15709 0 17900 0 0 0 0
Til bundne avsetningar 18 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18169 0 -17900 0 0 0 0
Bruk av disposisjnsfondet 0 0 -4100 0 0 0 0
Netto avsetningar 26524 28295 24200 100 100 100 100
Overført til investeringar 17300 4162 4200 19000 19500 22000 19000
Seniortiltak 1386 1800 1800 1200 1200 1200 1200
AFP 62-65 323 3500 3500 3000 3000 3000 3000
Posten vert foreslått lagt inn i samla pensjonpremie og fordelt på avdelingane i samsvar med reglane i Kostra.
Bruk av pensjonspremiefond KLP -1141 0 0 0 0 0 0
Tidlegare års premieavvik 8228 10803 10800 12399 14679 17074 18767
Årets premieavvik -18394 -17786 -14800 -15600 -15600 -15600 -15600
Diverse utgifter -315 0 800 800 800 800 800
Rest lønnsfordeling 2017 0 4875 4400 8280 8280 8280 8280
Ikkje fordelt lønnsreserve for 2017.  Forhandlingane sluttførte.  Verknad for 2018.
Tilleggsbevilgning 0 300 100 300 300 300 300
Lønsreserve 2018 0 15000 0 13720 13720 13720 13720
Lønnsoppgjøret for 2017 er framforhandla innan ei ramme på 2,2 %.  Regjeringa ventar lønnsvekst på 2,7 % og det er avsatt lønsreserve i samsvar med det.
Sum diverse 7388 22654 10800 43099 45879 50774 49467
Til fordeling drift -905911 -889964 -904000 -906792 -908561 -908157 -911455
Middel til fordeling på rammane.  Skal være lik linja under når budsjettet er saldert.    
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 888045 889964 901200 906792 908561 908157 911455
Meir-/mindreforbruk -17865 0 -2800 0 0 0 0
Skal vera 0 når budsjettet er saldert.  Negativt fortegn betyr mindreforbruk/disponible middel.
               
Skjema 1B R 2016 VB 2017 P 2017 2018 2019 2020 2021
Sentraladministrasjonen 47592 47388 47300 46953 46735 45487 45387
Etat for skule og barnehage 424070 423324 429300 426892 424450 421903 421903
Tjenesterområde helse og velferd 322675 322473 327000 331460 333193 335016 336916
Etat for lokal utvikling 84842 86734 87600 89539 92181 93795 95293
Kyrkja 8866 10045 10000 11948 12002 11956 11956
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 888045 889964 901200 906792 908561 908157 911455