Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Folketal

Folketalsauke i Klepp og utvalde kommunar

Folketal i Klepp var 19.588 ved utgangen av 2019. Auken i året vart på 234 personar, mot 137 personar i 2018.
Tal på fødslar fortset på lågt nivå som siste åra. 232 fødslar er nest lågast sidan 2007 (men opp frå 220 i fjor).
92 døde er omtrent som gjennomsnitt siden 2010. 
Netto innflytting og innvandring ga auke på 91 personar, samalikna med 21 personar i 2018.
Folketal KleppFolketalsauke 2017
Kilde: SSB

Utviklingstrekk i folketalsauke (siste 12mnd)

Fødselsoverskot
Fødselstal minkar og antal dødsfall auker, som gir svekka fødselsoverskot. Aldrande befolkning vil gi fallande fødselsoverskot dei neste tiåra.

Netto innflytting
Høg netto innflytting frå ca 2006, truleg knytta til høg aktivitet i oljeindustri. Negativ trend i innflyttinga snudde omkring 2017 og er nå på veg opp igjen. 

Folketalsvekst
Klepp hadde stor folketalsvekst i 2006-2008 som deretter har minka og vore svakare enn i nabokommunane. Etter 2016/17 er det bare Sola og Sandnes av samanlikningskommunane som har større vekst enn Klepp

Kilde: SSB


  Fødselsoverskot

  Pr nov 2015

  LANDET

  Fødselsrate i Norge gitt ved antall fødsler per kvinne i alder 20-40 år har vært ganske stabil siden 1980-tallet. Det er en syklisk variasjon med periode på ca 22 år som gjentar seg tilbake til 1800-tallet (ukjent årsak). Høy innvandring av unge mennesker siste tiåret har ikke påvirket fødselsrate nevneverdig.

  Fødselsrate Norge

   

  Dødsrate i Norge har endret seg siste tiåra, og levealder øker. I 1995 så kunne 50% av 50-åringer forvente å være i live ved 80-års alder, mens denne andelen har øket til 65% i 2015.

  Dødsrate Norge

   

  Innvandring utgjør en stadig større andel av befolkningsveksten i Norge. Om vi ser bort fra innvandring, er det endringer i fruktbarhet og dødsrate som påvirker fødselsoverskuddet. Om man konstruerer en prognose for fødselsoverskudd basert på rater for fødsler og dødsfall i 1995, så ville fødselsoverskuddet ha falt ganske raskt. En slik konstruert prognose ville blitt noe hevet i 2005, med om lag 40% bidrag fra lavere dødlighet og 60% bidrag fra innvandring av unge mennesker som gir større fødselstall. Prognose fra 2015 er ytterligere hevet, med ca 30% bidrag fra lavere dødlighet og 70% pga innvandring.

  Så dersom vi ser bort fra innvandring (eller ytterligere endring i dødsrate) så vil fødselsoverskuddet nå avta raskt fra omkring 2020, på grunn av store etterkrigskull som eldes og etter hvert vil gi flere dødsfall. 

  Fødselsoverskot Norge

   

  KLEPP

  Fødselsrate i Klepp ligger ca 20% høyere enn landet, og følger de nasjonale svingningene.

  Fødselsrate Klepp

   

  Konstruert prognose for fødselsoverskudd sett bort fra innflytting endret seg lite fra 1995 til 2005, da innflytting var lav og befolkningen hadde lav andel eldre. Etter 2005 opplevde Klepp en stor innflytting, og nåværende prognose for fødselsoverskudd uten innflytting er blitt markant hevet, med ca 10% bidrag fra lavere dødlighet og 90% pga innflytting og flere fødsler. På grunn av ung befolkning så vil ikke fødselsoverskuddet falle like raskt som for landet.

  Fødselsoverskot Klepp

   

  Vi ser deretter på innvandring og innflytting, og befolkningsprognoser som inkluderer dette.

  Sist oppdatert november 2015


  Innflytting og innvandring

  Pr nov 2015

  LANDET

  Netto innvandring til Norge virker å korrelere med oljeprisen. 

  Innvandring og oljepris

  Antall asylsøkere har ikke endret seg signifikant siste tiåret. Hovedårsaken til innvandring virker dermed å være behovet for arbeidsinnvandring relatert direkte eller indirekte mot en voksende oljeindustri. Svekkelse i oljeprisen kan gi mindre arbeidsinnvandring de neste åra, samtidig som antall flyktninger ser ut til å øke.

  Asylsøkere

  Samtidig som oljeboomen satte inn i Norge omkring 2004, så ble EU utvidet mot øst. Dette forenklet arbeidsinnvandring for øst-europeere, og vi har sett en sterk påfølgende innvandring fra spesielt Polen og Litauen. Strømmen fra Polen og Litauen har deretter avtatt de siste åra, og vil kanskje stabilisere seg på et lavere nivå.

  Innvandring fra Polen og Litauen

   

  KLEPP 

  Historisk har det vært lite innflytting til Klepp kommune, bortsett fra slutten av 1960-åra og i nyere tid med oljeboomen.

  Innflytting Klepp

  Klepp opplevde først en bølge med innenlansk flytting i perioden 2004-2010, som ble fulgt av en bølge innvandring i perioden 2006-2015. De siste tre åra har det vært netto innenlansk utflytting fra Klepp, som har blitt oppveid av en større netto innvandring. De neste åra kan man trolig forvente en avtagende netto innvandring, mens innenlansk flytting stabiliserer seg rundt null.

  Innvandring og innenlansk flytting Klepp

   

  Sist oppdatert november 2015


  Framskriving Norge

  Pr nov 2015

  Befolkningsprognose for landet med bruk av følgende parametre:

  Fruktbarhet pr aldersgruppe (inkludert syklisk variasjon)

  Fruktbarhet pr aldersgruppe

  Fødselsrate pr kvinne 20-40 år

  Fruktbarhet pr aldersgruppe omregnet til fødselsrate pr kvinne 20-40 år
  Fødselsrate

  Dødsrate

  Konstant på nivå med gjennomsnitt i perioden 2005-2014 (pr 2015 i diagrammet)
  Dødsrate

  Innvandring

  Antar stabilisering omkring 25.000 årlig. Ca halvparten flyktninger og arbeidsinnvandring.
  Innvandring

   

  Prognosen gir en befolkningsvekst opp til ca 6 mill i 2035
  Folketall

   

  Årlig befolkningsvekst ca 0,8% og fallende mot 0,6%
  Folketallsvekst

   

  Fødselsoverskudd avtar i perioden, og bidrag fra innvandring er større enn fødselsoverskuddet.
  Bidrag til folketallsvekst

   

  Antall fødsler går sideveis noen år og begynner å stige på 2020-tallet. Antall dødsfall ventes å øke jevnt i perioden på grunn av store etterkrigskull som eldes.
  Antall fødsler og døde

   

  Antall barn og unge endrer seg ikke mye i perioden. Antall voksne stiger som følge av innvandring, og antall eldre stiger som følge av større årskull etter krigen, samt lavere dødlighet.
  Aldersfordeling

   

  Sist oppdatert november 2015


  Framskriving Klepp

  Pr nov 2015

  Befolkningsprognose for Klepp med bruk av følgende parametre:

  Fødselsrate pr kvinne 20-40 år

  Det er brukt samme fruktbarhetstall pr aldersgruppe som for landet, og oppjustert med 16% (som er gjennomsnittlig høyere fruktbarhet i Klepp i forhold til landet siste ti år). Omregnet til fødselsrate pr kvinne 20-40 år er vist nedenfor. 
  Fødselsrate Klepp

  Dødsrate

  Samme som for landet, konstant på nivå med landssnitt i perioden 2005-2014 (pr 2015 i diagrammet)
  Dødsrate

  Netto innflytting og innvandring

  Antar stabilisering omkring 100 årlig, i hovedsak innvandring.
  Innflytting Klepp

   

  Prognosen gir en befolkningsvekst opp til ca 25.000 i 2035
  Folketall Klepp

   

  Årlig befolkningsvekst ca 1,4% og fallende mot 1,1%
  Folketallsvekst Klepp

   

  Tilnærmet konstant fødselsoverskudd i perioden rundt 160 årlig, og antatt netto innvandring/innflytting på 100. Klepp sin befolkningsmessige andel av årlig nasjonal innvandring på 25.000 er ca 90. På grunn av ung befolkning i Klepp ventes dermed at fødselsoverskudd er høyere enn netto innflytting/innvandring.
  Bidrag til folketallsvekst Klepp

   

  Antall fødsler går sideveis noen år og begynner å stige på 2020-tallet. Antall dødsfall ventes å øke jevnt i perioden på grunn av store etterkrigskull som eldes.
  Antall fødsler og døde Klepp

   

  Antall barn og unge endrer seg ikke mye i perioden. Antall voksne stiger som følge av innvandring/innflytting, og antall eldre stiger som følge av større årskull etter krigen, samt lavere dødlighet.
  Aldersfordeling Klepp

   

  Sist oppdatert november 2015


Skatt

Skatterekneskap - Klepp, Rogaland og landet

Skatt Rogaland mai 2020

 

Skatt pr innbyggar i forhold til landet

Skatt pr innbyggar

 

Kilde: SSB

Oppdaterast månadleg (sist oppdatert 22.juni 2020)


Arbeidsmarknad

Arbeidsledige i utvalde kommunar

Arbeidsledige i utvalde kommunar
Kilde: NAV

Arbeidsledige i Rogaland

Arbeidsledige i Rogaland

Kilde: NAV

Innsendte søknadar om dagpengar under permittering
Permitteringer
Kilde: NAV

 

Tilgang nye stillingar i Rogaland

Nye stillingar RogalandNye stillingar Rogaland siste 12mnd

Kilde: NAV

 

Oppdaterast månadleg (sist oppdatert 6.mai 2020)


Bustadstatistikk

Antal godkjente bustader Klepp, Time og Hå

godkjente diagram 2godkjente diagram 3
Kilde: SSB

Antal igangsatte bustader Klepp, Time og Hå

igangsatte diagram 2igangsatte diagram 3

Kilde: SSB

Antal fullførte bustader Klepp, Time og Hå

fullførte diagram 2fullførte diagram 3

Kilde: SSB

Bustadpris einebustader

boligpriserboligpriser
Pr. 1.kvartal 2020 er kvm-pris ned 15% frå topp i Sandnes, ned 9% i Stavanger, ned 15% i Sola og ned 8% i Rogaland.
Kilde: SSB

 


Folkehelse - løpande oversiktsarbeid

Løpende oversikt over ressurser og indikatorer i kommunens folkehelsearbeid.

Folkehelsebarometer Klepp kommune 2020

Folkehelsebarometer Klepp 2020

 

 Fokusområder folkehelse Klepp (ikkje prioritert rekkjefølge)
dårleg 1-Røyking: kvinner under svangerskap
 

Status:  Røykestatus ved 1. kontroll i svangerskap. Vi har ingen god forklaring på korfor Klepp skil seg ut frå andre. Utdanningsnivå er ein viktig faktor som kan påverka dette. Det er allment kjend at røyking i svangerskap er skadeleg og mange vil nok slutte i svangerskapet. Helsetjenesten har høg fokus på dette.

Røyking, kvinner ved første svangerskapskontroll (prosent)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
1999-2003 25,3 25,3 24,9 23 24 24 26 24
2000-2004 24,8 23,5 23,2 22 23 23 24 22
2001-2005 23 21,9 21,6 20 21 22 22 20
2002-2006 22,1 20,9 20,7 19 21 21 20 19
2003-2007 21 19,2 19,8 19 20 21 18 17
2004-2008 16,8 16,4 17,2 14 16 17 15 14
2005-2009 15,1 13,9 15,3 12 14 11 12 12
2006-2010 14,2 12,1 13,5 11 11 10 11 11
2007-2011 13,8 11,7 13,1 11 11 11 10 10
2008-2012 13,6 11,3 12,6 11 11 11 8 10
2009-2013 13,2 10,2 11,5 10 11 10 7 9
2010-2014 12,2 9,2 10,4 10 10 10 7 7
2011-2015 11,1 8,2 9,1 9 10 9 6 6
2012-2016 10,2 7 7,8 7,9 10 6,8 5,4 5,3
2013-2017 8,1 5,6 6 6,3 8,4 5,4 5 4,4
svakt 2A-Psykiske symptomer og lidelser 15-29 år
  Status: Tal for konsultasjonar hos fastlegene ligg noke høgt i Klepp
Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år (per 1000 innbygger)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2010-2012 136,2 126,5 133,3 142,9 115,5 136,3 110,7 127,1
2011-2013 136,3 129,4 137,2 142,4 116,3 141,8 116,1 129,2
2012-2014 140,6 132,8 141,6 144 120,7 144,5 119 132,1
2013-2015 145 136,4 146,3 147,4 125,1 146 125,8 137,5
2014-2016 150 142,1 152,3 150,1 133,5 157,9 130,1 145,8
2015-2017 159,5 149,3 158,7 156,9 143,9 164,9 134,9 155,2
2016-2018 172,9 159,2 165,9 162,8 154,9 173,9 141,3 167,9
svakt 2B-Psykiske lidelser unge: Legemiddelbruk 0-44 år
  Status: Sjølv om det er mange konsultasjonar, så er det ikkje høg legemiddelbruk. Nivå på legemiddelbruk er indikator på at den psykiske helsen ikkje er særleg dårlegare enn i andre kommunar. 
Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 0-44 år (per 1000 innbygger)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2005-2007 42,1 39 40,7 36,4 39,8 36,6 33,1 38,6
2006-2008 43,5 39 40,8 37,4 38,9 36,8 32,1 38,6
2007-2009 43,3 39,3 40,9 37,6 40,4 36,4 32 38,4
2008-2010 41,8 39,3 40,9 38,3 41,4 34,5 31,5 38,2
2009-2011 40,7 39,7 41,1 39,2 43,5 33,7 31,6 38,6
2010-2012 40,7 40,1 41,5 40,8 43,4 34,2 31,7 39,4
2011-2013 41,3 40,4 42 40,5 42,5 35,9 32,3 39,7
2012-2014 41,2 40,3 42,3 40,2 38,5 37,1 31,7 39,8
2013-2015 41,4 40,5 42,7 39,5 37,4 38,8 32 39,9
2014-2016 42,1 41,6 43,5 41,5 38,4 41 32,6 41,3
2015-2017 43,8 43,4 44,6 43,2 42,8 44,7 35,1 43,1
2016-2018 45,6 45,1 45,6 44,8 44,9 47,9 36,2 44,7
dårleg 3-Antibiotikaresepter
 

Status: Det nyttast for mykje antibiotika, også hos yngre, og det er teke tak i dette frå første gang det blei presentert. Man reknar med at det skal ha utslag etter nokre år.

Antibiotikaresepter 0-79 år (per 1000 innbygger)
årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
2005 408 412 404 365 399 510 484 425
2006 385 408 417 363 400 516 481 413
2007 429 422 428 403 404 531 488 424
2008 407 411 430 389 380 516 468 414
2009 380 394 406 360 366 441 437 409
2010 427 418 421 397 374 474 447 424
2011 447 438 440 429 382 526 453 438
2012 432 435 436 414 384 530 470 424
2013 437 416 407 415 384 527 425 413
2014 412 397 393 397 347 469 402 391
2015 395 379 379 351 342 457 357 371
2016 367 360 360 348 321 448 337 348
2017 370 349 340 362 330 416 332 338
2018 352 336 325 342 303 384 340 321
dårleg 4-Fråfall videregåande skule
 

Status: Fleire unge i Klepp sluttar i vidaregåande opplæring enn lands- og fylkessnitt. Slik har det vore over fleire år. Årsakene til dette er samansette. I ein periode på ti år brukte Klepp minst på skule (målt i kr pr elev) i Rogaland. I same periode var Klepp ein av kommunane i fylket kor foreldre hadde lågast utdanning. Begge desse faktorene er no endra.

Frafall i videregående skole, 3-årig snitt (prosent)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2005-2007 25 22 25 20 27 18 24 23
2006-2008 26 22 26 21 28 21 23 23
2007-2009 26 22 26 22 29 21 22 22
2008-2010 30 22 26 23 27 22 23 23
2009-2011 29 22 25 24 26 19 23 22
2010-2012 28 22 25 26 27 21 23 23
2011-2013 26 22 24 25 25 21 22 22
2012-2014 26 22 24 25 26 23 21 22
2013-2015 24 21 23 22 26 21 20 21
2014-2016 22,3 19,8 21,8 21,4 23,6 20,1 16,7 20,7
2015-2017 20,1 18,5 20,7 18,8 20,8 17,3 14,7 19,4
2016-2018 20,3 17,1 19,9 17,3 18 15,3 13,8 17,4
svakt 5-Mobbing
 

Status: Forekomsten av mobbing blant 7 trinnselevar er litt høgare enn lands- og fylkessnitt. Nedgangen i mobbing i Klepp er likevel relativt stor. Området krev likevel merksemd og innsats vidare. Talet må viadre ned.

Andel elever som opplever mobbing, 7.trinn (prosent) OBS ny målemetode frå 2016-17
ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
2013-14 6,4 5,4 5,4 3 7,9 4,8 4,5 5
2014-15 5,1 4,1 4,8 1,3 5 6,8 5,9 3,7
2015-16 4,6 4,2 4,5 5 5 6,8 2,1 4
2016-17 8,9 6,9 7,1 6,8 13,6 6,5 9,1 6
2017-18 9,5 7,2 7,2 4,8 7,5 8,3 8,1 8
2018-19 8 6,4 7 7,2 9,8 11,2 6,2 6

Status: Forekomsten av mobbing på 10 trinn er som i landet ellers. Langt færre blir mobba, men siktemålet er å redusera talet ytterligere. Området krev innsats og merksemd frå både foreldre, politikarar og skulane.

Andel elever som opplever mobbing, 10.trinn (prosent) OBS ny målemetode frå 2016-17
ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
2013-14 5,7 4,5 5 1,9 10,4 5,2 5,1 3,8
2014-15 5,1 4,4 4,7 2,1 9 6,8 3,9 3,3
2015-16 4,2 4,1 4,2 4,2 6,2 4,6 4,6 2,6
2016-17 5,2 6,9 7,7 3 8,8 6,8 7,4 6,9
2017-18 6,4 7,1 8,3 7,5 8 8,8 6,9 6
2018-19 4,5 5,9 7,1 5,1 6,5 3,3 5,2 5,1
dårleg 6-Mestringsnivå lesing 5.trinn
 

Status: Folkehelsebarometeret til Klepp kommune viser utfordringar når det gjeld leseresultat. Trass samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger over fleire år, er ikkje resultata gode. Skårene på dei nasjonale prøvene på 5 trinn viser at Klepp har for mange svake lesarar og for få gode. Resultata varierer dessutan til dels sterkt mellom skulane

Målsetting:
Klepp skal ha resultat i lesing som ligg på eller over landssnitt.
-Delmål 1 er å løfta fleire svake lesarar.
-Delmål 2 er å få fleire dyktige lesarar.

Laveste mestringsnivå lesing 5.trinn (prosent)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2007/08-2009/10 30,7 26,8 25,9 26,5 32 27,2 25,1 22,9
2008/09-2010/11 28,8 27 25,8 26,3 32 29,8 26,1 22,9
2009/10-2011/12 30,9 26,7 25,9 25,5 32 27,4 23,8 22,8
2010/11-2012/13 32,4 27 26,2 25,9 34,6 29,2 22,5 22,9
2011/12-2013/14 32,7 26,2 25,4 25,3 33,8 28,6 23,1 21,6
2012/13-2014/15 29,6 25,7 24,9 24,1 36,2 26,8 21,7 20,6
2013/14-2015/16 28,9 24,4 23,8 25,7 36,6 21,4 23,7 19
2014/15-2016/17 28,8 24,8 24,3 26,6 36,2 22,3 23 20,1
2015/16-2017/18 28,2 25,5 24,4 28,5 35,9 27,6 25,8 20,6
svakt 7-Fysisk aktivitet
  Status: Klepp skil seg ut med lågt tal for ungdom i alder 13-19 år som er aktive utøvarar i idrettslag. I aldersgruppa 6-12 er deltaking meir normal.
Aktivitetstal idrettslag, antal aktive pr 1000 innbyggar
AlderKleppTimeEigersundSolaStavanger
Aktive 13-19 år 400 655 941 613 565 574
Aktive 6-12 år 986 1209 1101 1044 1023 1037

 

Fysisk inaktive, prosent (Ungdata)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2013 10,1 12 12,9 9,2 14 7,8 10,3 11,2
2016 11,6 13,3 14 7,9 12,3 11,4 12,4 12,2

 

Komplett oversikt over alle indikatorer


  Befolkning

   

  Befolkningsvekst pr 1.jan, 3-årig gjennomsnitt (prosent)
  ÅrKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1968 4,81 % 1,46 % 0,84 % 3,16 % 1,70 % 1,75 % 3,46 % 0,95 %
  1969 4,64 % 1,41 % 0,86 % 2,81 % 1,70 % 1,41 % 4,24 % 0,77 %
  1970 5,20 % 1,30 % 0,85 % 2,17 % 2,18 % 1,59 % 2,97 % 0,88 %
  1971 4,92 % 1,11 % 0,75 % 1,69 % 3,87 % 1,77 % 2,82 % 0,51 %
  1972 4,31 % 1,20 % 0,71 % 2,41 % 3,56 % 1,52 % 2,57 % 0,73 %
  1973 3,14 % 1,21 % 0,70 % 2,57 % 3,01 % 1,81 % 3,40 % 0,63 %
  1974 2,45 % 1,32 % 0,72 % 2,60 % 1,36 % 1,34 % 3,29 % 1,01 %
  1975 2,41 % 1,37 % 0,67 % 1,92 % 1,29 % 1,98 % 2,86 % 1,25 %
  1976 2,63 % 1,38 % 0,58 % 1,01 % 1,65 % 1,89 % 2,42 % 1,32 %
  1977 2,49 % 1,37 % 0,52 % 1,47 % 1,61 % 1,90 % 2,15 % 1,17 %
  1978 1,78 % 1,30 % 0,45 % 2,01 % 2,07 % 1,24 % 1,91 % 0,97 %
  1979 1,35 % 1,33 % 0,41 % 3,03 % 2,10 % 0,92 % 1,60 % 1,12 %
  1980 1,02 % 1,28 % 0,36 % 2,85 % 1,98 % 0,73 % 1,97 % 0,97 %
  1981 1,38 % 1,17 % 0,34 % 2,29 % 1,04 % 0,72 % 2,37 % 0,98 %
  1982 1,11 % 1,04 % 0,33 % 2,35 % 0,76 % 0,90 % 2,85 % 0,53 %
  1983 1,45 % 1,11 % 0,36 % 2,32 % 0,84 % 0,90 % 2,94 % 0,76 %
  1984 1,27 % 1,19 % 0,34 % 2,56 % 0,85 % 0,84 % 3,31 % 0,80 %
  1985 1,15 % 1,23 % 0,31 % 1,77 % 0,53 % 0,31 % 3,50 % 1,15 %
  1986 0,90 % 1,13 % 0,30 % 1,55 % 0,30 % 0,01 % 3,34 % 1,12 %
  1987 1,15 % 1,04 % 0,33 % 1,27 % 0,42 % -0,01 % 2,35 % 0,92 %
  1988 1,17 % 0,96 % 0,42 % 1,18 % 0,54 % 0,21 % 1,86 % 0,79 %
  1989 1,27 % 1,02 % 0,49 % 1,45 % 0,71 % 0,69 % 1,93 % 0,65 %
  1990 0,64 % 0,93 % 0,46 % 1,67 % 0,60 % 0,63 % 1,62 % 0,73 %
  1991 0,52 % 0,84 % 0,41 % 1,87 % 0,40 % 0,53 % 1,60 % 0,60 %
  1992 0,44 % 0,84 % 0,42 % 1,60 % 0,20 % 0,43 % 1,41 % 0,97 %
  1993 1,16 % 1,06 % 0,52 % 1,11 % 0,02 % 0,68 % 2,27 % 1,29 %
  1994 1,41 % 1,26 % 0,58 % 1,14 % 0,99 % 0,86 % 2,84 % 1,49 %
  1995 1,79 % 1,22 % 0,58 % 1,19 % 0,52 % 0,80 % 2,78 % 1,25 %
  1996 1,49 % 0,99 % 0,55 % 1,23 % 0,62 % 0,57 % 2,28 % 0,97 %
  1997 1,51 % 0,90 % 0,52 % 1,11 % -0,13 % 0,48 % 1,51 % 0,96 %
  1998 1,65 % 0,92 % 0,53 % 0,75 % 0,58 % 0,64 % 1,10 % 1,04 %
  1999 2,03 % 1,11 % 0,57 % 0,79 % 1,10 % 0,63 % 1,31 % 1,15 %
  2000 2,11 % 1,17 % 0,65 % 1,09 % 1,39 % 0,98 % 1,33 % 1,00 %
  2001 1,60 % 0,99 % 0,64 % 1,34 % 1,27 % 0,63 % 1,17 % 0,62 %
  2002 1,12 % 1,10 % 0,59 % 1,24 % 1,15 % 0,55 % 0,93 % 0,52 %
  2003 0,83 % 1,04 % 0,55 % 1,46 % 1,17 % 0,16 % 1,09 % 0,67 %
  2004 1,02 % 1,20 % 0,54 % 1,64 % 1,30 % 0,24 % 0,93 % 1,08 %
  2005 1,24 % 1,01 % 0,60 % 2,08 % 1,35 % 0,21 % 1,03 % 1,28 %
  2006 1,62 % 1,08 % 0,64 % 2,11 % 1,07 % 0,17 % 1,02 % 1,23 %
  2007 2,18 % 1,33 % 0,75 % 2,01 % 1,14 % 0,51 % 1,86 % 1,44 %
  2008 2,91 % 1,63 % 0,94 % 2,25 % 1,46 % 0,91 % 2,65 % 1,61 %
  2009 3,30 % 1,89 % 1,13 % 2,27 % 2,34 % 1,35 % 3,11 % 1,83 %
  2010 3,47 % 1,89 % 1,25 % 2,23 % 2,73 % 1,39 % 3,38 % 1,82 %
  2011 3,18 % 1,86 % 1,27 % 2,09 % 2,90 % 1,36 % 2,88 % 1,76 %
  2012 2,77 % 1,76 % 1,28 % 1,93 % 2,64 % 1,19 % 2,65 % 1,59 %
  2013 2,52 % 1,85 % 1,31 % 2,75 % 2,57 % 1,08 % 2,49 % 1,42 %
  2014 2,04 % 1,77 % 1,26 % 2,85 % 2,50 % 1,07 % 2,42 % 1,24 %
  2015 1,84 % 1,71 % 1,19 % 2,97 % 2,42 % 1,01 % 2,49 % 1,19 %
  2016 1,34 % 1,31 % 1,06 % 2,13 % 1,78 % 0,69 % 2,02 % 0,88 %
  2017 1,00 % 0,89 % 0,96 % 1,40 % 1,25 % 0,20 % 1,23 % 0,50 %
  2018 0,84 % 0,51 % 0,83 % 0,71 % 0,42 % -0,04 % 0,72 % 0,26 %
  2019 0,67 % 0,39 % 0,73 % 0,4 % 0,4 % -0,25 % 0,62 % 0,35 %

   

  Personer som bor alene, 45+ år, andel av befolkningen per 1.januar (prosent)
  ÅrKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2005 18,7 22,8 25,6 19 20,2 22,8 17,1 26
  2006 18,5 22,7 25,7 18,9 19,8 22,8 16,9 25,9
  2007 19 22,7 25,7 19,3 20,4 23,2 17 25,9
  2008 19,1 22,8 25,8 18,8 20,6 23,8 17,2 25,8
  2009 19 22,8 25,9 19,7 20,6 23,9 17,6 25,9
  2010 18,8 22,8 25,8 19,6 20,4 24,1 17,3 25,7
  2011 19 22,7 25,8 20 20,2 24 17,4 25,4
  2012 18,7 22,6 25,6 19,7 20,2 23,6 17,5 25,2
  2013 19,1 22,5 25,6 20 20,7 23,2 17,8 25
  2014 19,2 22,6 25,6 20,2 21 23,4 17,8 25
  2015 18,8 22,5 25,7 20,1 20,8 23,8 18 25
  2016 19 22,4 25,3 20,2 21 22,9 18 24,7
  2017 18,8 22,4 25,3 20,6 21 23 18 24,7
  2018 18,7 22,5 25,4 20,8 21,2 23,3 18,3 24,6

   

  Andel av befolkning som er over 79 år, fremskrevet (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2020 3 3,6 4,3 3,5 3,4 4,4 3,2 3,5
  2025 3,8 4,3 4,9 3,9 3,9 5,1 3,8 4,2
  2030 4,9 5,4 6,3 4,9 4,9 6,5 4,5 5,4
  2035 5,3 6,4 7,2 5,8 5,8 7,6 5,2 6,7
  2040 5,8 7,4 8 6,8 6,5 8,6 6,3 7,7

   

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, andel av befolkning per 1.januar (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1986 1,4 % 3,8 % 2,7 % 1,7 % 0,6 % 1,5 % 6,5 % 7,5 %
  1987 1,6 % 3,8 % 2,9 % 1,6 % 0,7 % 1,7 % 6,1 % 7,6 %
  1988 1,7 % 3,9 % 3,2 % 1,7 % 0,8 % 1,7 % 5,8 % 8,0 %
  1989 2,0 % 4,1 % 3,4 % 1,7 % 1,0 % 2,1 % 5,9 % 8,3 %
  1990 1,9 % 4,1 % 3,6 % 1,7 % 1,1 % 2,0 % 5,3 % 8,1 %
  1991 1,9 % 4,0 % 3,7 % 1,7 % 1,2 % 2,1 % 4,7 % 7,6 %
  1992 1,9 % 4,0 % 3,8 % 1,8 % 1,2 % 2,0 % 4,8 % 7,6 %
  1993 1,9 % 4,1 % 3,9 % 1,8 % 1,2 % 2,0 % 5,1 % 7,7 %
  1994 1,8 % 4,3 % 4,1 % 1,9 % 3,5 % 2,1 % 5,8 % 7,8 %
  1995 2,1 % 4,4 % 4,3 % 2,1 % 1,9 % 2,4 % 5,9 % 7,8 %
  1996 2,3 % 4,4 % 4,4 % 2,2 % 1,6 % 2,4 % 5,6 % 7,8 %
  1997 2,3 % 4,4 % 4,5 % 2,1 % 1,6 % 2,2 % 5,4 % 7,7 %
  1998 2,4 % 4,5 % 4,7 % 2,3 % 1,5 % 2,3 % 5,6 % 7,9 %
  1999 2,5 % 4,9 % 5,0 % 2,6 % 2,0 % 2,6 % 6,1 % 8,5 %
  2000 2,7 % 5,2 % 5,3 % 2,8 % 2,3 % 3,0 % 6,1 % 8,6 %
  2001 2,9 % 5,2 % 5,5 % 2,9 % 2,6 % 3,0 % 6,1 % 8,3 %
  2002 3,0 % 5,3 % 5,7 % 3,1 % 2,8 % 2,9 % 6,2 % 8,5 %
  2003 3,2 % 5,5 % 6,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 6,5 % 8,7 %
  2004 3,4 % 5,7 % 6,3 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,6 % 8,7 %
  2005 3,6 % 5,9 % 6,5 % 3,5 % 4,1 % 3,5 % 7,0 % 8,9 %
  2006 3,9 % 6,2 % 6,9 % 4,0 % 4,0 % 3,8 % 7,3 % 9,4 %
  2007 4,6 % 7,0 % 7,3 % 4,4 % 4,5 % 4,5 % 8,2 % 10,4 %
  2008 5,7 % 8,1 % 8,0 % 5,2 % 5,5 % 5,6 % 9,3 % 11,8 %
  2009 6,7 % 9,1 % 8,8 % 6,0 % 6,9 % 6,8 % 10,4 % 12,9 %
  2010 7,8 % 9,9 % 9,5 % 6,6 % 7,8 % 7,6 % 11,2 % 13,9 %
  2011 8,7 % 10,9 % 10,2 % 7,1 % 9,3 % 8,1 % 12,0 % 15,1 %
  2012 9,7 % 11,7 % 11,0 % 7,5 % 10,2 % 8,6 % 12,7 % 16,0 %
  2013 10,5 % 12,8 % 11,7 % 8,6 % 11,5 % 9,4 % 13,9 % 17,3 %
  2014 11,3 % 13,6 % 12,4 % 9,2 % 12,5 % 10,4 % 14,9 % 18,0 %
  2015 12,1 % 14,2 % 13,0 % 9,8 % 13,1 % 10,8 % 15,9 % 18,6 %
  2016 12,5 % 14,5 % 13,4 % 10,1 % 12,8 % 10,9 % 16,3 % 18,6 %
  2017 12,5 % 14,5 % 13,8 % 10,3 % 13,1 % 10,9 % 16,0 % 18,4 %
  2018 12,5 % 14,6 % 14,1 % 10,0 % 12,7 % 11,0 % 16,1 % 18,5 %
  2019 12,4 % 14,7 % 14,4 % 9,9 % 12,7 % 10,9 % 16,0 % 18,7 %

   

  Innvandrere etter landbakgrunn (verdensdel) i Klepp, antall per 1.januar
  årEuropa unntatt TyrkiaAfrikaAsia med TyrkiaNord-AmerikaSør- og Mellom-AmerikaOseania
  1986 109 3 19 18 7 0
  1987 123 3 25 25 6 0
  1988 135 3 36 26 3 0
  1989 142 17 42 26 6 3
  1990 128 31 44 18 6 0
  1991 117 43 51 14 6 0
  1992 117 39 51 16 6 0
  1993 115 43 45 19 6 3
  1994 111 42 44 16 7 3
  1995 152 41 46 16 8 3
  1996 173 33 55 17 9 3
  1997 180 32 62 16 10 3
  1998 204 31 48 16 13 3
  1999 210 38 53 18 13 3
  2000 216 65 55 15 14 3
  2001 248 70 61 15 12 3
  2002 244 78 63 14 12 3
  2003 273 79 76 15 12 3
  2004 283 75 99 18 11 3
  2005 305 74 111 19 13 3
  2006 336 76 127 20 11 3
  2007 437 93 134 19 13 3
  2008 587 110 161 19 15 3
  2009 757 124 179 22 18 3
  2010 936 134 213 21 17 3
  2011 1074 131 253 22 24 7
  2012 1231 142 291 22 29 7
  2013 1392 155 319 19 31 4
  2014 1514 179 344 23 32 4
  2015 1645 203 358 24 33 4
  2016 1689 229 390 27 29 7
  2017 1643 233 447 32 30 3
  2018 1626 226 476 29 36 8
  2019 1603 227 495 31 40 6

   

  Skilsmisser per 1000 innbygger, 3-årig snitt
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1976 0,77 1,11 1,34 0,64 0,48 0,75 0,77 1,55
  1977 0,86 1,10 1,41 0,55 0,47 0,88 1,07 1,60
  1978 0,85 1,10 1,46 0,72 0,43 0,81 1,29 1,59
  1979 0,64 1,09 1,52 0,81 0,48 0,80 1,16 1,54
  1980 0,54 1,10 1,56 1,06 0,44 0,63 1,19 1,49
  1981 0,53 1,16 1,62 1,07 0,71 0,48 1,08 1,56
  1982 0,47 1,21 1,66 1,12 0,81 0,45 1,47 1,59
  1983 0,73 1,43 1,74 1,15 1,15 0,50 1,33 1,94
  1984 1,05 1,51 1,80 1,06 1,35 0,80 1,54 1,97
  1985 1,17 1,60 1,88 1,23 1,37 1,02 1,59 2,17
  1986 1,33 1,55 1,90 1,09 1,24 1,07 1,73 1,99
  1987 1,43 1,75 1,94 1,40 1,15 1,51 1,90 2,23
  1988 1,68 1,84 1,98 1,35 1,46 1,62 2,08 2,27
  1989 1,43 1,91 2,08 1,31 1,48 1,91 2,26 2,48
  1990 1,39 1,93 2,21 1,20 1,44 1,38 2,53 2,54
  1991 1,83 2,17 2,31 1,54 1,79 1,51 2,61 2,78
  1992 2,16 2,24 2,38 1,85 2,12 1,58 2,79 2,71
  1993 2,53 2,34 2,42 1,83 2,40 1,89 2,67 2,76
  1994 2,22 2,35 2,46 1,70 1,93 1,82 2,86 2,79
  1995 2,16 2,38 2,45 1,68 1,79 2,12 2,68 2,88
  1996 1,83 2,25 2,36 1,69 1,90 2,16 2,55 2,81
  1997 1,88 2,13 2,28 1,62 1,88 2,15 2,08 2,72
  1998 1,60 2,08 2,19 1,63 1,82 1,86 2,14 2,66
  1999 1,59 2,05 2,12 1,52 1,45 1,94 2,17 2,57
  2000 1,74 2,12 2,13 1,72 1,72 1,95 2,45 2,58
  2001 2,20 2,20 2,20 1,82 1,99 2,19 2,28 2,57
  2002 2,45 2,24 2,28 2,05 2,21 2,11 2,34 2,55
  2003 2,64 2,25 2,32 2,07 2,18 2,20 2,25 2,46
  2004 2,75 2,31 2,36 2,20 2,15 2,10 2,35 2,48
  2005 3,05 2,42 2,39 2,47 2,31 2,17 2,36 2,58
  2006 2,71 2,36 2,36 2,69 2,62 2,14 2,45 2,54
  2007 2,56 2,29 2,29 2,55 2,68 1,86 2,41 2,54
  2008 2,05 2,13 2,21 2,47 2,45 1,84 2,12 2,28
  2009 2,17 2,06 2,16 2,29 2,01 1,67 1,93 2,15
  2010 2,01 2,07 2,13 2,30 1,82 1,96 1,97 2,05
  2011 2,13 2,12 2,10 2,36 1,85 2,00 2,07 2,13
  2012 2,26 2,06 2,06 2,19 1,88 2,19 2,01 2,03
  2013 2,18 1,99 2,00 2,31 1,80 2,14 1,87 1,99
  2014 2,08 1,90 1,93 2,03 1,87 2,00 1,69 1,87
  2015 1,62 1,89 1,87 2,29 1,79 1,92 1,57 1,86
  2016 1,57 1,83 1,82 2,31 1,83 1,79 1,49 1,81
  2017 1,64 1,84 1,82 2,29 1,96 1,88 1,72 1,83

   

  Anmeldte lovbrudd pr 1000 innbygger (årlig gjennomsnitt)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2007-2008 50,6 69 80,8 69,9 48,5 51,9 48,1 82,9
  2008-2009 48,1 67,6 79,6 64 51,9 53,3 50,8 81,4
  2009-2010 48,1 69,9 79,3 66,2 53,8 51 49,9 84,7
  2010-2011 48,6 69,8 76,5 72,8 51,9 52,3 51,5 82,5
  2011-2012 50,1 70 75,2 74,5 50,5 63,1 53,9 84,6
  2012-2013 51,7 69,7 74,7 70 44,7 64 51,9 87,5
  2013-2014 53,1 68,8 71,9 74 40,4 57,8 51,4 86,2
  2014-2015 51,5 66,5 67,7 76,1 40,9 53 51 79,5
  2015-2016 48,7 62,9 63,7 78,4 37 51,9 48,2 74
  2016-2017 45,4 59 60,2 70,8 34 51,3 44,5 70,6
  2017-2018 45,1 57 58,2 62,2 35,4 49,6 45,8 68,4

   

  Vold og mishandling, anmeldte lovbrudd pr 1000 innbygger (årlig gjennomsnitt)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2007-2008 3,9 5,9 6,9 6,9 5,5 4,9 2,8 7,7
  2008-2009 4 5,9 7 5,6 5 5,2 3 7,4
  2009-2010 3,4 6,2 7 7,3 4,7 5,6 3,6 7,8
  2010-2011 3,4 6,4 6,9 8,1 5,2 5,6 4,1 7,9
  2011-2012 4,4 6,3 6,8 7,2 5,7 6,3 3,9 7,7
  2012-2013 4,4 6,1 6,8 7,1 4,9 6,9 3,8 7,2
  2013-2014 4,3 5,9 6,7 7,3 4,2 7 4 6,8
  2014-2015 4,6 6 6,6 7,3 3,8 6,2 4,1 6,9
  2015-2016 4,3 6,2 6,6 6,9 3,9 5 4,3 7,5
  2016-2017 3,8 6,3 6,7 6,8 4,4 5,2 3,8 7,5
  2017-2018 4,4 6,6 6,9 6,8 5,1 6 4 7,6

   

  Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bosted
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2015 5,4 5,1 6,0 5,2 5,6 5,2 4,7 4,8
  2016 5,4 5,2 5,9 5,2 5,6 5,6 4,8 4,9
  2017 5,8 5,3 5,9 5,2 5,5 5,6 4,8 5,0
  2018 5,6 5,2 5,8 5 5,3 5,1 4,8 5


  Levekår

   

  Registrerte arbeidsledige 15-74 år (prosent)
  tidspunktKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001M12 2 3,1 2,8 1,8 1,3 2,1 2,4 3,7
  2002M12 2 3,4 3,4 2,1 1,6 2,9 3,1 4,2
  2003M12 2,9 3,9 3,9 2,7 2,1 4,6 3,4 4,7
  2004M12 2,6 3,3 3,6 2,4 2,3 2,5 3,4 4,3
  2005M12 1,8 2,5 3 1,5 1,5 2,1 2 3
  2006M12 1 1,4 2,1 1,2 1,1 1,1 1 1,7
  2007M12 0,7 1 1,6 0,6 0,7 1,2 0,8 1,1
  2008M12 1 1,3 2 0,6 0,7 1,4 1 1,2
  2009M12 1,9 2,2 2,6 1,6 1,7 2,4 2 2,1
  2010M12 1,8 2,3 2,7 1,6 1,9 2,5 1,7 2,2
  2011M12 1,7 1,9 2,4 1,2 1,5 1,9 1,3 1,7
  2012M12 1,5 1,7 2,4 1,2 1,7 1,3 1,3 1,5
  2013M12 1,7 2,1 2,6 1,4 2 2,2 1,5 1,9
  2014M12 2,2 2,4 2,7 1,7 2,1 2 1,7 2,2
  2015M11 3,8 4,1 2,9 3,4 3 4,2 4,5 4,4
  2016M11 4,2 4,5 2,8 3,4 2,8 5,1 5,6 5,2
  2017M11 2,9 3,1 2,3 2,5 2 3 3,9 3,7
  2018M11 1,9 2,4 2,3 1,8 2 2,1 2,8 2,8

   

  Registrerte arbeidsledige 15-29 år pr 1.jan (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990 4,8 5,7 5,1 4 4,2 4,5 5,2 5,2
  1991 3,8 5,2 5,2 3,8 4,1 3,8 3,6 4,9
  1992 4 5,1 5,9 3,5 4 4,5 4,1 4,6
  1993 3,7 4,3 6 3 3 3,8 3,9 4,3
  1994 2,8 4,3 5,7 2,7 2,8 3,1 3,8 4,5
  1995 3,3 4,6 5,3 4,1 3 4,6 3,3 4,8
  1996 2,6 4 4,5 2,7 2,6 2,9 2,7 4,5
  1997 2,1 3,2 3,8 2,6 2,2 2,8 2,3 3,8
  1998 1,5 2,1 2,7 1,4 1,5 1,4 1,6 2,7
  1999 2,1 1,8 2,7 1,4 0,8 1,4 1,2 2,2
  2000 2,1 2,8 2,9 2 1,7 2 2,1 2,7
  2001 2,6 3,4 2,9 2,9 2,4 2,5 2,2 3,4
  2002 2,9 3,4 3,3 2,1 1,9 2,1 2,6 3,8
  2003 2,6 3,9 4 3,3 2,3 3,8 3,6 4,3
  2004 3 4,1 4,3 2,8 2,1 3,8 3 4,7
  2005 3,1 3,6 3,9 2,6 2,3 3,4 2,8 4,3
  2006 1,5 2,4 3,1 2 1,5 2,8 1,5 2,6
  2007 1,1 1,4 2,1 1,3 1,2 1,6 0,7 1,5
  2008 0,8 1,1 1,6 0,9 0,9 1,4 0,6 0,9
  2009 1,5 1,5 2,4 1 1,1 1,6 1,3 1,3
  2010 3 2,6 3 2,6 2,7 2,8 2,5 2,2
  2011 2,1 2,3 2,9 1,8 2,4 2,6 2 2
  2012 1,5 1,7 2,5 1,3 1,9 1,7 1,4 1,4
  2013 1,5 1,6 2,5 1,6 2,1 1,7 1,4 1,2
  2014 2 1,9 2,7 1,7 1,8 2,2 1,5 1,5
  2015 2 2 2,3 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6
  2016 3,4 3,1 2,5 2,7 2,0 3,7 4,2 2,8
  2017 3,6 3,0 2,2 2,7 1,9 3,0 4,4 2,8
  2018 2,1 1,9 1,7 1,7 1,2 1,4 2,6 1,8
  2019 1,5 1,6 1,8 1,2 1 1,8 1,7 1,6

   

  Registrerte arbeidsledige innvandrere (prosent av arbeidsstyrke innvandrere)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 4,5 8,4 7,2 8,2 6 8,9 4,6 9,3
  2002 4,2 9,3 8,6 10 7,1 10,8 7,7 9,9
  2003 6,2 10,4 9,6 9,3 12,8 16,3 7,5 10,9
  2004 8,2 9,7 9,4 12 16,7 8 7,5 10,3
  2005 3,9 7,5 8,3 6,3 12,8 6,8 6 7,8
  2006 3,2 4,6 6 6,4 9,9 4,3 3,3 4,8
  2007 2,8 2,8 4,3 2,6 2,5 3,6 1,2 2,8
  2008 1,8 3 4,7 1,5 3 3,3 1,7 2,7
  2009 6,6 5,8 6,6 5 4,6 6,2 4,4 4,8
  2010 5,8 5,8 7,1 5,5 6,2 8 4 4,8
  2011 6,2 4,6 6,1 4,2 5,2 7,1 3 3,8
  2012 4,7 4,2 6 4,3 5,6 3,8 3,1 3,4
  2013 4,3 5,1 6,7 5,8 7 7,3 3,4 4,1
  2014 5,7 5,5 6,9 4,8 6,8 6,3 3,5 4,3
  2015 9,4 9,3 7 9,3 8,1 12,8 8,6 8,3
  2016 8,9 9,9 6,5 9,2 7,8 14,1 11,1 10
  2017 8 7,5 5,6 7,3 6,3 10,6 8,4 7,5
  2018 5,7 5,9 5,4 6,9 6,9 6,5 6,1 5,6

   

  Sosialhjelpsmottakere per 1000 innbygger 20-66 år
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 36,9     38,9 38,5 42,6 34,7 49,5
  2002 34,2     37,6 37,2 42,0 40,0 49,7
  2003 33,3     37,4 35,4 42,5 40,5 53,4
  2004 33,5     37,4 32,7 43,2 37,1 50,7
  2005 33,0     39,1 33,9 43,0 33,1 48,9
  2006 27,1     36,3 28,0 41,8 26,9 42,0
  2007 22,4     32,0 25,2 36,3 19,0 33,9
  2008 23,1     31,2 22,4 31,3 23,2 31,1
  2009 26,5     34,7 22,4 32,2 26,7 36,6
  2010 21,6     31,6 23,8 31,9 27,7 39,0
  2011 28,3     28,4 20,8 31,1 28,8 38,6
  2012 29,2     31,0 22,6 31,2 26,5 35,3
  2013 33,0     34,6 25,5 34,5 25,8 37,7
  2014 31,1     39,5 26,3 36,4 28,6 38,0
  2015 29,1     40,2 31,8 38,3 32,2 40,0
  2016 33,6     42,7 32,6 46,8 34,7 45,4
  2017 34,3     39,2 36,1 44,8 34,3 46,7
  2018 30,1     39,7 34 44,6 33,8 45,6

   

  Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, per 1000 innbygger 20-66 år
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 19,3     21,4 18,2 17,4 13,2 26,2
  2002 16,1     21,1 21,7 14,0 18,0 25,5
  2003 16,4     21,7 19,5 17,9 19,8 25,6
  2004 15,2     21,5 17,0 20,2 19,3 25,5
  2005 13,7     18,6 16,9 19,1 17,0 24,2
  2006 11,9     16,8 12,6 19,0 12,0 21,6
  2007 9,2     13,2 12,0 15,1 8,8 16,5
  2008 10,6     12,8 10,0 13,0 9,1 14,8
  2009 13,4     14,5 9,9 14,2 12,7 17,2
  2010 10,8     12,1 11,3 15,5 10,9 16,7
  2011 13,4     11,3 9,1 16,3 12,7 14,4
  2012 13,9     12,0 10,4 16,9 13,8 12,1
  2013 17,4     15,5 10,2 19,0 11,0 13,0
  2014 15,9     15,6 11,4 22,2 13,3 13,3
  2015 16,8     15,9 14,2 25,1 15,2 14,0
  2016 18,8     18,9 15,5 26,7 16,5 15,8
  2017 16     13,9 13 18 13,6 16,7
  2018 13,1     10 10 20,9 13,7 18,2

   

  Uføre 18-44 år, prosent
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2000-2002 3,2 2,5 3,1 2,7 3 3,6 1,8 2,1
  2001-2003 3,1 2,5 3,1 2,7 3,1 3,6 1,9 2,1
  2002-2004 3,1 2,6 3,1 2,8 3,1 3,6 2 2,1
  2003-2005 3,1 2,6 3 2,9 3,2 3,6 2 2,1
  2004-2006 3 2,6 2,9 2,9 3,1 3,6 2 2,1
  2005-2007 2,8 2,4 2,8 2,8 3 3,5 1,9 1,9
  2006-2008 2,6 2,3 2,6 2,7 2,8 3,2 1,7 1,8
  2007-2009 2,4 2,2 2,4 2,5 2,6 2,9 1,6 1,7
  2008-2010 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 1,5 1,6
  2009-2011 2,1 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 1,5 1,6
  2010-2012 2,1 2,1 2,4 2,8 2,6 2,7 1,5 1,7
  2011-2013 2,2 2,2 2,5 3 2,6 2,8 1,5 1,8
  2012-2014 2,3 2,4 2,6 3 2,7 3,2 1,5 1,9
  2013-2015 2,3 2,4 2,6 3,1 2,7 3,5 1,5 1,9
  2014-2016 2,3 2,5 2,7 3,1 2,9 3,7 1,7 2
  2015-2017 2,5 2,6 2,7 3,1 3 4 1,8 2,1

   

  Barn av eneforsørgere, prosent
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1995-1997 9,4 11,9 15 9,3 8,5 9,8 10,3 15,4
  1996-1998 10 11,9 15 9,8 8,1 9,7 10,6 15,3
  1997-1999 10,3 11,9 15,1 10 8,4 9,6 10,8 15,2
  1998-2000 10,8 12,2 15,4 10,3 8,7 10 11 15,3
  1999-2001 11,3 12,6 15,8 10,4 9,4 10,8 11,8 15,5
  2000-2002 12,1 13 16,3 10,9 10,1 11,5 12,3 15,8
  2001-2003 12,8 13,4 16,7 11,4 10,8 11,9 12,8 16,1
  2002-2004 13,6 13,8 17 12,1 11,3 12,2 12,5 16,3
  2003-2005 13,9 14,1 17,1 12,6 11,9 12,7 12,5 16,3
  2004-2006 13,6 14 17 12,8 12,2 13,2 12 15,8
  2005-2007 13 13,6 16,6 12,3 11,9 13,2 11,7 15,1
  2006-2008 12,4 13 16,1 11,9 11,4 12,7 11,3 14,2
  2007-2009 12,4 12,9 15,9 11,7 11,2 12,2 11,1 13,8
  2008-2010 12,3 12,8 15,9 11,8 11,4 12 10,8 13,5
  2009-2011 12,3 12,8 15,9 11,9 11,4 11,9 10,6 13,4
  2010-2012 11,9 12,6 15,7 11,9 11,2 11,6 10,3 13,1
  2011-2013 11,8 12,4 15,5 11,7 10,9 11,3 10,1 12,8
  2012-2014 11,4 12,1 15,2 11,5 10,6 10,9 9,8 12,7
  2013-2015 11,5 12,1 15,1 11,6 10,7 10,7 9,8 12,7
  2014-2016 11,5 12,2 15,1 11,7 11 10,6 10,1 12,9
  2015-2017 11,6 12,4 15 11,8 11,2 11 10,7 13,1

   

  Inntektsulikhet P90/P10
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2009 2,3 2,7 2,6 2,4 2,3 2,4 2,8 3,1
  2010 2,4 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,9 3,2
  2011 2,5 2,7 2,7 2,4 2,3 2,4 2,9 3,2
  2012 2,4 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,9 3,3
  2013 2,5 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 3 3,3
  2014 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 3 3,4
  2015 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 3,1 3,4
  2016 2,6 2,9 2,8 2,6 2,4 2,5 3 3,3
  2017 2,5 2,9 2,8 2,6 2,4 2,5 3 3,3

   

  Medianinntekt alle husholdninger (etter skatt)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2005 397000 368000 326000 397000 383000 363000 436000 348000
  2006 412000 385000 339000 417000 405000 374000 455000 367000
  2007 453000 419000 365000 458000 439000 405000 490000 400000
  2008 488000 448000 392000 488000 470000 439000 513000 433000
  2009 491000 453000 397000 486000 472000 438000 518000 441000
  2010 501000 465000 411000 500000 484000 448000 530000 452000
  2011 531000 488000 431000 527000 504000 467000 562000 476000
  2012 551000 508000 446000 546000 520000 496000 580000 497000
  2013 570000 532000 465000 561000 533000 510000 626000 526000
  2014 587000 547000 479000 582000 548000 527000 643000 544000
  2015 586000 551000 491000 585000 555000 534000 642000 547000
  2016 577000 547000 498000 578000 557000 530000 628000 538000
  2017 589000 556000 510000 583000 575000 540000 630000 545000

   

  Gjeldsgrad, andel husholdninger med gjeld større enn 3 ganger samlet inntekt
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2009 16 15 14 18 16 10 17 17
  2010 18 17 14 20 17 12 19 18
  2011 18 18 15 21 18 12 20 19
  2012 19 18 15 22 19 14 21 20
  2013 20 19 16 23 20 15 21 20
  2014 21 20 16 24 22 16 23 21
  2015 23 22 17 25 24 17 24 23
  2016 24 23 18 27 25 18 26 24
  2017 25 24 19 28 25 18 27 25

   

  Andel barn 0-17 år i lavinntektshusholdninger (EU-skala 60%)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2005 6,2 7 8,4 6,5 7,4 6,4 6,1 7,8
  2006 6,5 6,7 8,6 6,4 6,4 6 5,6 7,4
  2007 6,1 6,5 8,9 6 5,6 6 5,7 7,3
  2008 6,6 6,6 9,4 6,2 6,1 4,7 5,5 7,2
  2009 6,3 6,3 8,9 5,4 6,9 5,1 5,2 6,6
  2010 5,6 6,5 9 5,5 6,6 6 5,8 6,7
  2011 6 6,9 9,5 5,9 7,3 6,7 5,8 7,1
  2012 6,5 7 10,2 5,7 8,1 7,1 5,5 6,9
  2013 6,7 7,6 11 6,4 9,3 7,4 5,6 7,5
  2014 7,6 8,1 11,5 6,6 9,3 8,1 5,8 8,1
  2015 9,3 8,9 11,9 8 8,2 8,8 6,7 9,3
  2016 10,4 9,8 12,3 8,9 9,5 8,2 7,4 10,2
  2017 10,4 10,5 12,8 9 9,9 9,7 9 11,3

   

  Utdanningsnivå, andel 30-39 år med videregående eller høyere
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990 69,4 75,3 73,3 76,4 66,5 73,5 76,6 78,8
  1991 67,2 73,8 72,2 73,8 64,7 72,7 75,8 77,7
  1992 66,5 72,7 71,4 71,9 61,8 70,9 74,8 77
  1993 64,4 71,9 70,8 71,5 60,1 70,1 74,6 76,6
  1994 62,7 71,1 70,3 70,2 60,3 69,2 73,7 76,4
  1995 61,8 70,8 70,4 68,6 59,7 67,7 72,5 76,3
  1996 62,4 70,7 70,4 68 60,2 67,2 72,9 76,2
  1997 62,9 70,9 70,8 67,4 60 66,1 73,5 76,5
  1998 64,8 71,4 71,6 68,3 60,5 66,8 73,1 76,9
  1999 65,3 72,3 72,7 69,4 61,8 68,4 73,9 77,6
  2000 67,2 74 74,3 70,8 64,6 69 74,9 79
  2001 70,3 75,5 75,8 74,1 67,4 70,8 75,8 80,2
  2002 72,1 76,9 77,1 76,2 68,9 72,8 77 81,1
  2003 73,8 78,2 78,3 77,6 70,8 74,3 77,9 82,1
  2004 75,5 79,6 79,5 79,4 72,6 75,8 79,2 83,1
  2005 77,3 80,9 80,6 81,4 75 77 80,6 83,9
  2006 78,7 82,1 81,6 82,3 75,7 78 82,1 84,8
  2007 79,8 83,1 82,4 82,4 76,5 79,8 84,2 85,6
  2008 80,4 84,1 83 83,8 78,6 81,2 85,4 86,3
  2009 81,7 84,6 83,2 84 79,4 82 86,2 86,7
  2010 82,2 84,8 83,2 84 80,5 82,5 86,3 87
  2011 81,6 84,8 83,3 84,1 80 82,4 86,9 87,2
  2012 81,9 85,1 83,3 84,2 80,2 82,9 87,8 87,4
  2013 81,9 85 83,1 84 81,1 82 88,6 87,5
  2014 80,8 84,6 82,5 84,1 80,8 82,7 88,1 87,1
  2015 81 84,2 82,1 83,8 79,9 81,4 87,3 86,9
  2016 80,1 83,6 81,6 83,6 79,3 80,7 86,3 86,4
  2017 79 83 81 83 79 80 86 85


  Miljø

  God drikkevannsforsyning, andel innbyggere knyttet til vannforsyning med tilfredsstillende nivå E-coli

  Drikkevannskvalitet Klepp Rogaland Hele landet Time Eigersund Sola Stavanger
  2018 100 99,5 98,2 100 100 100 100 100

   

  Forsyningsgrad drikkevann, andel tilknyttet privat eller kommunalt vannverk

  Forsyningsgrad drikkevann Klepp Rogaland Hele landet Time Eigersund Sola Stavanger
  2018 97,1 90,3 88 96,1 86,9 75,5 98,6 99,5

   

  Skader behandlet i sykehus, antall pr 1000 innbygger
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 14,3 13,4 14,2 14,1 14 13,4 12 13,1
  2011-2013 13,9 13 14,1 14,5 14,2 12,9 11,8 12,7
  2012-2014 13,2 12,8 14 13,7 14,8 13 12 12,7
  2013-2015 12,9 12,7 13,8 13,8 14,1 13,2 11,7 12,6
  2014-2016 12,7 12,6 13,8 13,8 13,3 12,6 11,6 12,7
  2015-2017 12,8 12,6 13,7 13,8 12,7 12,7 11,6 12,8

   

  Plaget av ensomhet (Ungdata)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 17,4 17,5 18,1 13,8 16,2 20,4 18,1 16,8
  2016 15,3 16,3 18,2 15,5 16,8 19,6 16,6 15

   

  Fornøyd med lokalmiljøet (Ungdata)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 71 72 70,3 78,4 66,6 66,9 69,8 76,2
  2016 66,2 72 70,1 72,9 73,7 66,9 70,9 76

   

  Medlem i fritidsorganisasjon (Ungdata)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 64,4 64,8 63,5 68,8 66,4 66,5 65,9 67,2
  2016 67,8 68,3 64,8 69,1 72,2 68,6 70,7 70,1

   

  Fortrolig venn (Ungdata)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 90,2 90,7 90,1 93,1 89,1 90,3 91,1 91,2
  2016 92,3 90,8 89,9 90,9 90,5 89,6 91,7 91,9

   

  Antall personbiler pr 1000 innbygger
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2008 478 446 450 469 449 430 475 430
  2009 481 450 454 478 455 436 478 431
  2010 495 456 461 485 460 445 488 434
  2011 506 464 468 496 474 461 497 438
  2012 515 469 475 499 480 468 502 442
  2013 520 474 480 498 482 480 510 444
  2014 530 476 485 499 489 479 510 442
  2015 537 479 491 499 493 492 510 442
  2016 541 482 496 502 499 498 512 442
  2017 548 485 502 504 506 503 514 439
  2018 550 486 504 504 513 505 514 432

   

  Trafikkulykker med personskade per 1000 innbygger, 3-årig snitt
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 1,1 1,6 1,9 1,4 1,4 1,8 1,5 1,2
  2002 1,7 1,6 1,9 1,2 1,7 1,6 1,4 1,2
  2003 2,0 1,5 1,9 1,2 1,7 1,6 1,4 1,2
  2004 2,1 1,5 1,9 1,3 1,5 1,6 1,5 1,2
  2005 1,9 1,5 1,8 1,4 1,5 1,8 1,3 1,1
  2006 2,0 1,4 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4 1,1
  2007 2,1 1,5 1,7 1,4 1,5 1,4 1,4 1,1
  2008 1,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1
  2009 1,2 1,3 1,6 1,4 1,1 1,4 1,3 1,1
  2010 1,0 1,2 1,5 1,3 0,9 1,3 1,3 1,0
  2011 1,0 1,1 1,3 1,2 0,8 1,2 1,0 0,8
  2012 1,1 1,0 1,3 1,2 0,8 1,3 0,8 0,8
  2013 1,0 1,0 1,2 1,1 0,7 1,3 0,7 0,8
  2014 0,9 0,9 1,1 0,8 0,6 1,2 0,7 0,8
  2015 0,7 0,8 1,0 0,7 0,6 0,9 0,7 0,8
  2016 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7
  2017 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6

  Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km)

  Turstier Eigersund Stavanger Klepp Time Sola
  2015 50 189 80 20 100 27

   

  Antall km tilrettelagt for syklende, kommunalt ansvar, km pr 10.000 innb
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 11 12 14 0 18 5 12 7
  2002 9 13 12 22 19 6 12 7
  2003 9 14 12 22 20 7 14 7
  2004 10 17 13 21 34 7 26 7
  2005 10 17 13 20 35 7 26 7
  2006 11 15 13 20 36 12 25 7
  2007 11 14 13 19 35 12 29 7
  2008 11 14 13 19 34 11 14 7
  2009 15 15 13 25 34 18 14 7
  2010 16 15 13 25 34 18 14 7
  2011 17 16 13 24 52 18 13 7
  2012 18 16 13 24 51 18 13 7
  2013 18 15 13 10 50 17 14 7
  2014 19 16 12 12 49 17 14 8
  2015 18 15 11 13 23 19 14 8
  2016 19 15 11 13 24 19 14 9
  2017 19 14 12 13 25 19 14 9
  2018 19 14 12 13 26 19 16 10

   

   

  Medlemmer av idrettslag, antall per 1000 innbygger
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2000 283 0 0 393 300 325 258 265
  2001 251 0 0 456 284 339 285 308
  2002 239 0 0 431 286 350 285 296
  2003 241 0 0 421 311 310 390 295
  2004 278 0 0 423 330 345 361 308
  2005 298 0 0 381 376 347 427 318
  2006 310 0 0 412 402 351 435 314
  2007 306 0 0 401 387 358 430 285
  2008 279 0 0 400 403 385 416 309
  2009 294 0 0 385 400 317 411 307
  2010 289 0 0 402 380 355 390 301
  2011 303 0 0 373 387 371 370 317
  2012 283 0 0 382 365 378 367 318
  2013 265 0 0 379 368 394 356 319
  2014 288 0 0 387 360 328 359 327
  2015 302 0 0 375 354 375 398 301
  2016 299 0 0 369 356 362 417 318

   

  Antall medlemmer i idrettslag per 1000 innbygger 6-19 år
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2000 668 0 0 841 654 707 487 748
  2001 615 0 0 967 584 739 504 873
  2002 621 0 0 898 676 725 546 862
  2003 554 0 0 933 722 681 876 800
  2004 656 0 0 892 742 799 809 886
  2005 711 0 0 747 796 815 747 912
  2006 754 0 0 881 954 840 805 894
  2007 736 0 0 887 814 816 793 865
  2008 676 0 0 890 803 825 799 909
  2009 689 0 0 860 819 756 775 915
  2010 677 0 0 885 764 766 792 882
  2011 707 0 0 855 772 838 702 969
  2012 657 0 0 861 727 850 729 960
  2013 610 0 0 914 770 816 748 986
  2014 622 0 0 956 775 783 788 1017
  2015 709 0 0 932 733 808 917 933
  2016 695 0 0 909 749 782 997 981

   

  Antall medlemmer i idrettslag per 1000 innbygger 13-19 år
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2000 557 0 0 770 633 644 433 628
  2001 548 0 0 975 493 739 442 785
  2002 584 0 0 779 621 840 447 761
  2003 501 0 0 779 709 706 749 691
  2004 571 0 0 710 654 887 701 781
  2005 557 0 0 637 691 802 675 745
  2006 538 0 0 623 818 815 664 722
  2007 539 0 0 658 699 787 658 704
  2008 462 0 0 677 661 792 659 729
  2009 495 0 0 605 734 683 668 728
  2010 507 0 0 614 629 708 645 702
  2011 517 0 0 573 603 796 581 788
  2012 451 0 0 623 602 757 561 727
  2013 415 0 0 641 580 652 562 724
  2014 409 0 0 670 617 610 571 722
  2015 457 0 0 674 591 700 677 669
  2016 437 0 0 632 553 649 676 681

   

  Barnevern, andel barn med melding 0-17 år
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 4 4 4,1 4,3 4,5 5,2 3 3
  2014 4,7 4 4,2 4,9 4,7 4,7 3 3,1
  2015 4,4 4 4,3 4,7 4,2 4,8 3,3 3,2
  2016 4,6 4,3 4,6 5,3 5,1 6,7 3,2 3,6
  2017 4,4 4,4 4,7 4,6 4,6 5,6 3,8 3,4
  2018 4,2 4,4 4,5 4,4 4,9 4,1 3,8 3,9


  Barnehage og skole

   

  Trives på skolen, 10.trinn (prosent)
  ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2006/07-2010/11 76 80 83 77 77 74 83 86
  2007/08-2011/12 77 81 84 77 76 74 83 85
  2008/09-2013/14 81 82 85 81 77 77 84 86
  2009/10-2014/15 84 83 85 84 77 77 84 87
  2010/11-2015/16 84 84 85 85 75 77 84 87
  2011/12-2016/17 83 84 86 87 76 79 85 87
  2012/13-2017/18 84 85 86 88 78 80 86 88

   

  Trives på skolen, 7.trinn (prosent)
  ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2006/07-2010/11 85 85 86 86 79 82 91 88
  2007/08-2011/12 87 86 87 88 81 84 91 88
  2008/09-2013/14 88 87 88 90 82 86 91 89
  2009/10-2014/15 90 89 89 92 85 89 92 91
  2010/11-2015/16 88 90 90 92 86 91 92 92
  2011/12-2016/17 89 91 91 91 86 91 93 93
  2012/13-2017/18 90 91 91 91 86 92 93 93

   

  Andel elever som opplever mobbing, 7.trinn (prosent)
  ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2016-17 8,9 6,9 7,1 6,8 13,6 6,5 9,1 6
  2017-18 9,5 7,2 7,2 4,8 7,5 8,3 8,1 8
  2018-19 8 6,4 7 7,2 9,8 11,2 6,2 6

   

  Andel elever som opplever mobbing, 10.trinn (prosent)
  ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2016-17 5,2 6,9 7,7 3 8,8 6,8 7,4 6,9
  2017-18 6,4 7,1 8,3 7,5 8 8,8 6,9 6
  2018-19 4,5 5,9 7,1 5,1 6,5 3,3 5,2 5,1

   

  Laveste mestringsnivå lesing 5.trinn (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2007/08-2009/10 30,7 26,8 25,9 26,5 32 27,2 25,1 22,9
  2008/09-2010/11 28,8 27 25,8 26,3 32 29,8 26,1 22,9
  2009/10-2011/12 30,9 26,7 25,9 25,5 32 27,4 23,8 22,8
  2010/11-2012/13 32,4 27 26,2 25,9 34,6 29,2 22,5 22,9
  2011/12-2013/14 32,7 26,2 25,4 25,3 33,8 28,6 23,1 21,6
  2012/13-2014/15 29,6 25,7 24,9 24,1 36,2 26,8 21,7 20,6
  2013/14-2015/16 28,9 24,4 23,8 25,7 36,6 21,4 23,7 19
  2014/15-2016/17 28,8 24,8 24,3 26,6 36,2 22,3 23 20,1
  2015/16-2017/18 28,2 25,5 24,4 28,5 35,9 27,6 25,8 20,6

   

   

  Laveste mestringsnivå regning 5.trinn (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2007/08-2009/10 25,3 26 26,9 22,8 27,9 22,7 21 24,4
  2008/09-2010/11 22,9 26,7 27,2 21,4 26 27,3 21,8 25,2
  2009/10-2011/12 23,9 26,6 27,6 21,8 27,2 26,9 22,5 24,4
  2010/11-2012/13 25,2 26,8 27,7 19,9 27,3 29,4 22,3 25
  2011/12-2013/14 27,7 26,5 27,2 26,3 31,1 27,4 26,2 24,1
  2012/13-2014/15 24,6 23,9 25,6 22,1 27,1 23,9 24,1 21,2
  2013/14-2015/16 24 23,3 24,9 23,7 28,9 22 25,1 19,8
  2014/15-2016/17 23,3 22 23,7 22,7 26,1 20,6 21,5 18,4
  2015/16-2017/18 23,1 22,2 23,2 24,1 24,6 23,6 20,8 19,4

   

  Frafall i videregående skole, 3-årig snitt (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2005-2007 25 22 25 20 27 18 24 23
  2006-2008 26 22 26 21 28 21 23 23
  2007-2009 26 22 26 22 29 21 22 22
  2008-2010 30 22 26 23 27 22 23 23
  2009-2011 29 22 25 24 26 19 23 22
  2010-2012 28 22 25 26 27 21 23 23
  2011-2013 26 22 24 25 25 21 22 22
  2012-2014 26 22 24 25 26 23 21 22
  2013-2015 24 21 23 22 26 21 20 21
  2014-2016 22,3 19,8 21,8 21,4 23,6 20,1 16,7 20,7
  2015-2017 20,1 18,5 20,7 18,8 20,8 17,3 14,7 19,4
  2016-2018 20,3 17,1 19,9 17,3 18 15,3 13,8 17,4

    

  Andel fullført vgs iløpet av 5 år, 3-års snitt (prosent)
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2007-2009 67,7 71,7 0 73,0 65,3 73,7 73,0 72,7
  2008-2010 64,7 72,0 0 71,3 67,0 73,3 73,0 73,0
  2009-2011 66,0 72,3 0 71,7 68,3 73,7 74,0 73,3
  2010-2012 67,0 72,3 0 69,3 67,3 71,3 73,7 72,0
  2011-2013 68,7 72,7 0 71,7 69,0 71,0 74,3 72,7
  2012-2014 68,0 73,0 71,1 70,6 68,7 69,9 75,2 72,7
  2013-2015 68,7 74,0 72,2 73,1 70 72,3 77,6 74,4
  2014-2016 70,3 75,0 72,6 72 71,4 73,2 79,1 74,6
  2015-2017 73,3 76,3 74,0 74,7 73,5 76,4 80,9 75,7
  2016-2018 74,1 77,3 74,7 75,6 75,9 78,4 80,7 77,3

   

  Andel barn 1-5 år med barnehageplass
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 48,6 57,8 63,2 60,2 52,6 43,1 71,5 68,2
  2002 54,3 61 65,9 59 53,3 52,8 77,7 70,1
  2003 62,2 64,2 69,1 57,9 60,1 56,1 77 73,1
  2004 63,4 67,9 72,1 61,4 62,6 58,4 76,3 75
  2005 67,9 72,4 76 71,4 65,7 68,3 85 76
  2006 74 78,2 80,3 79 70,7 73,6 84,9 82,5
  2007 78,3 82,7 84,3 86,5 71,7 75,6 96,9 87,8
  2008 80,8 85,9 87,1 88,2 76 83,1 94,2 87,8
  2009 83,8 87,2 88,5 86,6 79,2 84,1 92,9 90,1
  2010 85,4 87,8 89,3 88,1 81,9 84 94,5 89,7
  2011 85,8 88,2 89,6 88,6 82,1 83,8 95,4 88,8
  2012 91,6 88,7 90,1 86,6 81,6 87,7 97,8 89,6
  2013 91 88,8 90 87,2 80,9 87,1 98 90
  2014 90,8 88,5 90,2 86,9 81,1 88 96,6 88,1
  2016 92,8 90 91 88,4 83,5 90,9 97,1 90,4
  2017 92,1 89,8 91,3 89,5 83,5 89,6 97 89,8
  2018 92 90 91,8 89,7 83,9 87,1 96,6 90,3

   

  Andel minoritetsspråklige med barnehageplass 1-5 år
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2015 75,4 74,2 77,6 65,2 68,7 77,2 93,5 71,9
  2016 80 77,5 79,4 74,5 66,9 92,2 100,5 74,6
  2017 80,4 76,8 80,3 78,9 75,7 83,3 104,6 73,4
  2018 79,4 80,1 85,3 78,9 79,2 84,2 103,8 80

   

  Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 88 88,5 88,5 80 79,6 87,1 91,9 90,2
  2002 85,5 88,1 88,1 91,8 72,5 90,2 91,2 84,8
  2003 94,9 92,9 91,3 88,9 79,1 86 93,9 95,3
  2004 90,2 90 89,4 89,9 88,1 88,6 93 89
  2005 76,9 90,9 89,2 89,6 84,4 88 93,8 92,6
  2006 86,2 87,1 86,9 84,6 82,1 74,1 90,2 88,3
  2007 73,2 79,6 83,1 83,8 70,4 60,3 81,5 79,2
  2008 76,7 78,2 83,7 85,3 72,5 69,3 79,6 77,5
  2009 70,1 77,4 83,4 86,4 76,9 59,5 77,7 81,2
  2010 67,5 78 84,6 76,6 69,9 67,9 74,5 83,4
  2011 66,2 79,4 85 70,8 68,7 72,1 83,1 85
  2012 70 79 85,7 75,4 69,1 65,2 79,1 80,7
  2013 75,4 80,4 87,3 71,3 73 62 80,6 85,6
  2014 73,6 84,2 90 79,2 69,5 72,9 77,4 91,2
  2015 82,5 87,6 91,8 86,4 71,1 88,3 82,8 90,6
  2016 84,9 88,5 91,3 84,9 74,6 83,2 82,5 90,5
  2017 87,6 88,6 91,3 86,6 77,1 78,7 83 89,5


  Levevaner

  Fysisk inaktive, prosent (Ungdata)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 10,1 12 12,9 9,2 14 7,8 10,3 11,2
  2016 11,6 13,3 14 7,9 12,3 11,4 12,4 12,2

   

  Alkohol - har vært beruset, prosent (Ungdata)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 11 10,9 14 10 11,2 12,3 10,8 12,6
  2016 8,3 9 12,5 8 10,5 9,7 7,6 10,5

   

  Overvekt og fedme ved sesjon (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2011-14 22,4 20,5 21,4 21,5 19,4 24,3 15,4 18,5
  2012-15 22,3 21 22 20,6 21,6 26,3 17,1 18,4
  2013-16 22 21,2 22,5 17,8 22,8 24,6 18,5 18,3
  2014-17 23,1 21,1 22,7 17,8 22,1 26,7 18,9 17,4

   

  Overvekt og fedme, kvinner ved første svangerskapskontroll (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2008-2010 32 33 34 34 36 36 30 30
  2009-2011 34 32 34 34 36 38 31 29
  2010-2012 35 32 34 32 35 40 32 28
  2011-2013 37 32 34 32 34 39 33 27
  2012-2014 36 32 34 32 34 39 32 26
  2013-2015 36 32 34 32 35 37 31 26
  2014-2016 35 32 33 34 37 36 32 26
  2015-2017 35 32 34 33 38 33 32 27

   

  Røyking, kvinner ved første svangerskapskontroll (prosent)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1999-2003 25,3 25,3 24,9 23 24 24 26 24
  2000-2004 24,8 23,5 23,2 22 23 23 24 22
  2001-2005 23 21,9 21,6 20 21 22 22 20
  2002-2006 22,1 20,9 20,7 19 21 21 20 19
  2003-2007 21 19,2 19,8 19 20 21 18 17
  2004-2008 16,8 16,4 17,2 14 16 17 15 14
  2005-2009 15,1 13,9 15,3 12 14 11 12 12
  2006-2010 14,2 12,1 13,5 11 11 10 11 11
  2007-2011 13,8 11,7 13,1 11 11 11 10 10
  2008-2012 13,6 11,3 12,6 11 11 11 8 10
  2009-2013 13,2 10,2 11,5 10 11 10 7 9
  2010-2014 12,2 9,2 10,4 10 10 10 7 7
  2011-2015 11,1 8,2 9,1 9 10 9 6 6
  2012-2016 10,2 7 7,8 7,9 10 6,8 5,4 5,3
  2013-2017 8,1 5,6 6 6,3 8,4 5,4 5 4,4

   

   


  Helse og sykdom

   

  Forventet levealder menn
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990-2004 77,5 76,1 75,4 77,2 76,7 74,9 77,4 75,6
  1991-2005 77,9 76,4 75,7 77,3 76,9 75,3 77,5 75,9
  1992-2006 78 76,6 76 77,7 77,3 75,5 77,9 76,2
  1993-2007 78 76,9 76,2 77,9 77,4 75,8 78,1 76,5
  1994-2008 78,3 77,1 76,5 78,1 77,7 76,1 78,6 76,8
  1995-2009 78,6 77,4 76,8 78,3 78 76,5 78,9 77,1
  1996-2010 79,1 77,6 77 78,4 78,2 76,7 79 77,5
  1997-2011 79,6 77,9 77,3 78,6 78,5 76,7 79 77,7
  1998-2012 79,8 78,1 77,6 78,8 78,7 77 79,3 77,9
  1999-2013 80,1 78,3 77,9 79,3 78,9 77,3 79,7 78,1
  2000-2014 80,1 78,7 78,2 79,6 79,1 77,5 80,1 78,5
  2001-2015 80,5 79 78,5 79,8 79,5 78,3 80,3 78,7
  2002-2016 80,7 79,2 78,8 80 79,7 78,6 80,6 79
  2003-2017 81 79,5 79,1 80,4 80 78,8 80,8 79,3

   

  Forventet levealder kvinner
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990-2004 82,5 81,7 81,1 82,9 81,8 81,4 82 81,2
  1991-2005 82,9 81,8 81,3 83,1 82,3 81,7 82,3 81,3
  1992-2006 83,4 82 81,4 83,3 82,3 82,1 82,5 81,5
  1993-2007 83,4 82,2 81,6 83,3 82,6 82,3 82,8 81,6
  1994-2008 83,6 82,4 81,8 83,8 82,7 82,5 83 81,8
  1995-2009 83,6 82,5 82 84,1 82,7 82,7 83 82
  1996-2010 83,8 82,7 82,1 83,9 83 82,7 83 82,2
  1997-2011 83,6 82,8 82,3 83,9 83,1 82,8 83,2 82,4
  1998-2012 83,7 82,9 82,4 84 83,3 83 83,3 82,5
  1999-2013 83,9 83 82,6 83,9 83,4 83,2 83,6 82,6
  2000-2014 83,9 83,2 82,8 83,9 83,6 83,4 83,6 82,8
  2001-2015 84,2 83,4 83 84,1 83,6 83,5 83,8 83
  2002-2016 84,4 83,5 83,1 84,2 83,9 83,5 83,9 83,1
  2003-2017 84,4 83,7 83,3 84,4 84,1 83,6 84,4 83,4

   

  Forventet levealder, forskjell mellom utdanningsgrupper
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990-2004 4,29 4,02 4,14 3,23 4,06 3,08 3,73 4,98
  1991-2005 3,9 4,06 4,19 3,52 3,93 3,45 4,21 5,03
  1992-2006 3,71 4,14 4,29 3,39 3,73 3,65 4,36 5,24
  1993-2007 3,16 4,16 4,36 3,71 3,57 3,81 4,27 5,29
  1994-2008 3,34 4,29 4,44 4,03 3,67 3,88 4,25 5,34
  1995-2009 3,16 4,34 4,55 4,28 3,48 4,3 4,68 5,42
  1996-2010 3,08 4,4 4,64 4,45 3,54 4,76 4,74 5,39
  1997-2011 2,96 4,57 4,71 4,7 3,85 4,74 4,9 5,59
  1998-2012 3,1 4,63 4,79 4,84 3,95 5,11 5,28 5,64
  1999-2013 3,21 4,65 4,83 4,52 3,8 5,33 5,31 5,75
  2000-2014 3,62 4,78 4,87 4,39 3,66 5,07 5,66 5,84
  2001-2015 3,8 4,8 4,9 4,3 4 5 5,6 5,9
  2002-2016 3,9 4,8 5 4 3,8 5,1 5,4 6

   

  Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år (per 1000 innbygger)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 136,2 126,5 133,3 142,9 115,5 136,3 110,7 127,1
  2011-2013 136,3 129,4 137,2 142,4 116,3 141,8 116,1 129,2
  2012-2014 140,6 132,8 141,6 144 120,7 144,5 119 132,1
  2013-2015 145 136,4 146,3 147,4 125,1 146 125,8 137,5
  2014-2016 150 142,1 152,3 150,1 133,5 157,9 130,1 145,8
  2015-2017 159,5 149,3 158,7 156,9 143,9 164,9 134,9 155,2
  2016-2018 172,9 159,2 165,9 162,8 154,9 173,9 141,3 167,9

   

  Psykiske symptomer og lidelser, 0-74 år (per 1000 innbygger)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 137,1 128,4 135,8 138,5 120,3 134,3 106,3 130,8
  2011-2013 137,6 131,1 138,5 140,3 119,6 135,9 108,7 133,2
  2012-2014 138,8 133,6 141,6 143 122,6 137,3 110,3 135,6
  2013-2015 141,1 136,9 145,5 146,6 128,1 139,1 114,6 140,6
  2014-2016 144 140,3 149,4 148,4 134,9 143,9 118,6 146
  2015-2017 147,9 143,6 151,9 149,4 139,5 146,2 121,9 151,2

   

  Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 0-44 år (per 1000 innbygger)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2005-2007 42,1 39 40,7 36,4 39,8 36,6 33,1 38,6
  2006-2008 43,5 39 40,8 37,4 38,9 36,8 32,1 38,6
  2007-2009 43,3 39,3 40,9 37,6 40,4 36,4 32 38,4
  2008-2010 41,8 39,3 40,9 38,3 41,4 34,5 31,5 38,2
  2009-2011 40,7 39,7 41,1 39,2 43,5 33,7 31,6 38,6
  2010-2012 40,7 40,1 41,5 40,8 43,4 34,2 31,7 39,4
  2011-2013 41,2 40,4 42 40,5 42,4 35,9 32,3 39,7
  2012-2014 41,2 40,3 42,3 40,2 38,4 37 31,7 39,8
  2013-2015 41,3 40,5 42,7 39,4 37,3 38,8 32 39,9
  2014-2016 42 41,5 43,5 41,4 38,4 41 32,7 41,3
  2015-2017 43,8 43,4 44,6 43,2 42,8 44,7 35,1 43,1
  2016-2018 45,6 45,1 45,6 44,8 44,9 47,9 36,2 44,7

   

  Primærhelsetjenesten muskel og skjelett 0,74 år (per 1000 innbyggere)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 338,6 303,9 307,2 343 340,2 392 314,2 282,3
  2011-2013 342,7 308,8 310,9 344 343,2 392 322,4 287,5
  2012-2014 347,2 313,1 314,2 346,4 347,9 391,1 326,1 292,1
  2013-2015 350,2 316,8 316,7 343,9 351,5 393,8 330,5 296,9
  2014-2016 351,9 319,2 319 344,7 357,3 396,4 332 300,3
  2015-2017 351,6 319,3 318,9 342,4 360,9 397,1 332 301,9

   

  Hjerte- og karsykdom, dødsfall og/eller sykehusinnlagte (per 1000 innb)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2012-2014 18,1 18,3 18,5 17 19,1 19,2 16,6 17,2
  2013-2015 18,3 17,9 18 17,1 18,5 18,7 15,8 16,9
  2014-2016 17,8 17,7 17,9 16,7 18,2 17,7 15,4 16,6
  2015-2017 18,6 17,7 17,7 17,6 17 17,7 15,5 16,7

   

  Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 30-74 år (per 1000 innbygger)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2005-2007 18,7 22,1 25,5 19,4 24,5 21,8 21,8 22,8
  2006-2008 20,2 23,8 27,4 21,6 26,9 23 23,8 24,1
  2007-2009 21,9 25,5 29,1 23,3 29,8 24,3 25,5 25,7
  2008-2010 23,7 27,2 30,7 24,8 31,5 24,9 27,2 27,4
  2009-2011 25,2 28,8 32 25,9 33,2 25,7 28,5 29
  2010-2012 26,4 29,8 33 26,6 32,7 26,8 29,7 30,2
  2011-2013 27,6 30,4 33,7 26,7 32 27,4 30,3 30,8
  2012-2014 28,7 30,8 34,5 27,4 31,1 27,8 30,4 31
  2013-2015 29,9 31,5 35,4 29,5 30,8 28,1 30,2 31,4
  2014-2016 31 32,6 36,6 32,5 31,6 28,2 30,6 32,1
  2015-2017 32,4 34,2 38,1 34,7 33,1 28,8 32,1 33,5
  2016-2018 34,3 35,7 39,5 35,6 34,3 29,5 33,6 35

   

  Lungekreft, nye tilfeller (per 100.000 innbygger)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990-1999 31,6 41,1 42,3 26,4 26,4 38,6 29,2 52
  1991-2000 32 41,8 43,1 25,9 25,1 45 32,4 53,5
  1992-2001 31,3 43,7 43,9 28,5 26,7 45,5 38,6 54,9
  1993-2002 31,6 45,1 44,7 29,9 26,4 46,1 39,2 55,8
  1994-2003 34,1 46,7 45,7 36,2 26,1 49 42 56,2
  1995-2004 39,4 47,9 46,5 35,6 27,5 42,2 41 57,2
  1996-2005 40,5 48,3 47,4 32 28,9 45,1 41,6 55,8
  1997-2006 45,3 48,8 48,3 31,3 27,7 47,9 42,7 56,2
  1998-2007 51,8 49,8 49,4 29,8 29 45,9 42,4 56,6
  1999-2008 50,6 50,7 50,7 30 30,3 45,4 43,3 57,2
  2000-2009 53,1 52,1 51,7 38 32,3 42,5 46,1 56,2
  2001-2010 54,4 54,3 52,8 43,8 35 48,1 48,1 59,1
  2002-2011 55,7 54,5 53,9 42 36,9 51,3 47,6 58
  2003-2012 58,5 56,1 55 42,5 39,3 52,1 50,6 59,7
  2004-2013 57 56,2 55,5 44,6 37,8 49,2 50,5 60,7
  2005-2014 57,2 58,5 56,4 47,3 39,3 55,9 52,1 63,4
  2006-2015 57,3 60,1 57,1 46,2 39,2 59,5 59,2 63,9
  2007-2016 52,9 61,7 57,8 50,3 47,1 58,8 62,2 64,6
  2008-2017 47,2 63,2 58,8 52,1 46,2 62,3 65,6 65,7

   

  Antibiotikaresepter 0-79 år (per 1000 innbygger)
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2005 408 412 404 365 399 510 484 425
  2006 385 408 417 363 400 516 481 413
  2007 429 422 428 403 404 531 488 424
  2008 407 411 430 389 380 516 468 414
  2009 380 394 406 360 366 441 437 409
  2010 427 418 421 397 374 474 447 424
  2011 447 438 440 429 382 526 453 438
  2012 432 435 436 414 384 530 470 424
  2013 437 416 407 415 384 527 425 413
  2014 412 397 393 397 347 469 402 391
  2015 395 379 379 351 342 457 357 371
  2016 367 360 360 348 321 448 337 348
  2017 370 349 340 362 330 416 332 338
  2018 352 336 325 342 303 384 340 321

   

  Vaksinasjonsdekning meslinger 9 år (prosent)
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2009-2013 96,7 95,2 94,6 96,4 96,3 96,1 93,5 93,2
  2010-2014 96,8 95,2 94,7 96,9 96,1 96,1 93,2 93,3
  2011-2015 96,8 95,4 94,8 97,1 96 96,1 93 93,9
  2012-2016 96,9 95,8 95,1 97,4 96,7 96 93,5 94,5

   

  Hoftebrudd 75+ år (per 1000 innbygger)
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 17,6 18,6 19,6 15,7 15,8 19,8 15,9 19,1
  2011-2013 15,9 18,8 19,4 15,4 17 18,8 16,6 18,4
  2012-2014 16,5 18,8 19 16,4 18,4 16 18,3 18,8
  2013-2015 17 17,8 18,6 18,1 15,8 17,4 19,2 17,3
  2014-2016 17,7 16,8 18,2 16,1 13,7 17,8 15,5 16,8
  2015-2017 16,6 15,9 17,6 14,5 10,9 16,7 13,2 15,9

   

  Fornøyd med helsa (Ungdata)
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2013 70,4 73,4 72 77 73 73 77,4 74,4
  2016 72,9 72,3 71,4 76,3 72,3 70,7 73,4 74,3

   

  Kariesfrie tenner hos barn og unge i Klepp, prosentvis DMFT
   5 år12 år18 år
  2007 79,8 36,7 3,6
  2008 84,2 32,6 10,7
  2009 84,9 32,5 8,5
  2010 71,2 39,2 8,15
  2011 84,3 56,1 11,9
  2012 74,3 46,4 11,4
  2013 78 53,2 13,2
  2014 82,9 50 12,4
  2015 81,6 52 17,2


Folkehelseoversikt 2019-2022

Lov om folkehelse trådde i kraft 01. januar 2012. Føremålet er å fremja folkehelse og utjamna sosiale helseskilnadar. Lova skal sikra at kommunane set i verk tiltak og samordnar folkehelsearbeidet på ein god måte. Folkehelsearbeidet skal vera langsiktig og systematisk arbeid for å vurdera årsaksforhold og konsekvensar ved folkehelsa.

God folkehelse vert skapt gjennom god samfunnsutvikling. Bustad, utdanning, arbeid, fysiske og sosiale miljø, fysisk aktivitet, psykisk helse, skader og ulukker er viktige faktorar for folkehelsa.

"Helse i alt vi gjer" er essensen i folkehelselova. Det betyr at kommunal planlegging skal ha eit tydelig helseperspektiv. Kommunen skal fremja innbyggarane si helse gjennom dei verkemidla som er til rådvelde. Ei helsefremjande samfunnsutvikling betyr å styrka dei positive faktorane blant innbyggarane, redusera dei negative og arbeida for utjamning av sosiale helseskilnader.

Etter "Forskrift om oversikt over folkehelsen" §5 skal kommunen utarbeida eit samla oversiktsdokument kvart fjerde år. Oversikten skal vera eit grunnlagsdokument i planlegging av det langsiktige folkehelsearbeidet. I dette oversiktsarbeidet for Klepp er det lagt mest vekt på å få fram utfordringane. Det betyr at dei positive faktorane, ressursane i kommunen ikkje kjem like tydeleg fram. Det viktigaste her er å syna utfordringsbiletet,- gi tilstrekkelig informasjon for å kunna planlegga og prioritera tiltak komande åra.

 


  Befolkning

  Kjennskap til kven som bur i kommunen i dag og kva vi kan forventa at utvikling i folketal og befolkningssamansetting er viktig for å forstå helseutfordringane. Desse utviklingstrekka er også viktige for å vurdera framtidige moglegheiter og utfordringar i eit folkehelseperspektiv. Den demografiske utviklinga gjev føringar for dimensjonering av bustadareal, kommunal tenesteproduksjon og teknisk infrastruktur.

  Klepp kommune har hatt ein stor årleg vekst i folketalet frå omkring 1990 med særleg høg folkevekst i perioden 2006 – 2012. Dei siste 5 åra har veksten i folketalet vore om lag 1 % i året med 2016 som det året med lågast vekst.

  Vurdering av framtidige behov for bustader og kommunale tenester vert gjort på grunnlag av framskriving av folketalet. Denne framskrivinga vert basert dels på nasjonale og regionale trekk ved utviklinga innan økonomi, arbeidsmarknad og innvandring, men også på grunnlag av lokal styring.

   

  Figur 1.1 Folketal i Klepp i perioden 2000 – 2017 med framskriving av prognosar fram til 2030
  ÅrBefolkning
  2000 13891
  2001 14017
  2002 14125
  2003 14312
  2004 14534
  2005 14832
  2006 15271
  2007 15839
  2008 16350
  2009 16918
  2010 17397
  2011 17746
  2012 18227
  2013 18485
  2014 18741
  2015 18970
  2016 19042
  2017 19217
  2018 19437
  2019 19668
  2020 19938
  2021 20160
  2022 20385
  2023 20608
  2024 20839
  2025 21123
  2026 21423
  2027 21710
  2028 21969
  2029 22231
  2030 22478

  Folketalet i Klepp ved årsskiftet 2017/2018 var 19.217. Prognosane framover tilseier framleis vekst, men det er usikkert kor sterk veksten blir. Middelprognosane tilseier ein vekst på mellom 1,1 og 1,4 % årleg dei neste åra.

   

  Figur 1.2  Folketalsvekst i Klepp i perioden 2001 – 2017 med framskriving av prognosar fram til 2030 (%)
  ÅrFolketalsvekst
  2001 0,9 %
  2002 0,8 %
  2003 1,3 %
  2004 1,6 %
  2005 2,1 %
  2006 3,0 %
  2007 3,7 %
  2008 3,2 %
  2009 3,5 %
  2010 2,8 %
  2011 2,0 %
  2012 2,7 %
  2013 1,4 %
  2014 1,4 %
  2015 1,2 %
  2016 0,4 %
  2017 0,9 %
  2018 1,1 %
  2019 1,2 %
  2020 1,4 %
  2021 1,1 %
  2022 1,1 %
  2023 1,1 %
  2024 1,1 %
  2025 1,4 %
  2026 1,4 %
  2027 1,3 %
  2028 1,2 %
  2029 1,2 %
  2030 1,1 %

  Kommuneplanen legg opp til at veksten i folketal skal fordelast over heile kommunen, men med hovudvekt på dei områda med best kollektivdekning. Ut frå overordna jordvernstrategi er det grunn til å venta at den største veksten i kommunen blir i Orstad-området, og kommunen har derfor bidratt til å utarbeida ein interkommunal kommunedelplan for utbygging av Bybåndet sør – eit utbyggingsområde i grenseområda mellom Sandnes, Time og Klepp. Planen har ein tidshorisont på 40 år og opnar for stor vekst i folketalet på Orstad.

   

  Tilflytting og fødselsoverskot
  Ei ung befolkning tilseier at fødselsoverskotet blir viktigaste faktor for folketalsveksten framover. Prognosane for fordelinga mellom fødselsoverskot og netto tilflytting er slik:

  Figur 1.3  Tilflytting og fødselsoverskot. Grafen syner svingingane i netto tilflytting og fødselsoverskot i Klepp dei siste 17 åra samt prognose.
   Netto tilflyttingFødselsoverskot
  2000 -39 141
  2001 -21 154
  2002 18 98
  2003 21 156
  2004 98 123
  2005 159 142
  2006 297 145
  2007 412 162
  2008 355 155
  2009 357 211
  2010 288 193
  2011 174 179
  2012 280 203
  2013 69 189
  2014 120 136
  2015 56 173
  2016 -85 156
  2017 23 150
  2018 88 132
  2019 84 147
  2020 124 146
  2021 74 148
  2022 78 147
  2023 78 145
  2024 88 143
  2025 144 140
  2026 158 142
  2027 146 141
  2028 118 141
  2029 120 142
  2030 108 139

  Auken i folketalet for regionen er ein kombinasjon av naturleg vekst og høg arbeidsinnvandring frå andre land. Rogaland har i fleire år hatt høge fødselstal. Sjølv om det har vore ein nedgang frå 2009, er snittet på kor mange barn fødde per kvinne høgare i Rogaland enn snittet i landet, med 1,82 mot 1,62 barn per kvinne på landsnivå.

  Høg aktivitet i regionen og høge bustadprisar i dei urbane områda på Nord-Jæren har ført til auka tilflytting til Klepp. Det er i hovudsak unge personar som flyttar hit. Kombinert med høge tal for fødslar gir dette folkevekst. Innflyttarane er likevel ikkje ei homogen gruppe. I tillegg til innflyttarar frå kommunane i distriktet, er ein betydeleg del arbeidsinnvandrarar og flyktningar med framandkulturell bakgrunn og norskfødde med innvandrarforeldre.

  Nasjonal statistikk viser at 17,3 % av den samla folkemengda i Norge er innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre. Nær halvparten av desse, 7,2 % av dei som bur i Norge, kjem frå EU/EØS-området, USA, Canada, Australia og New Zealand. Dei største ikkje-norske nasjonsgruppene som er busette i Norge kjem frå Polen, Latvia og Sverige.

   

  Figur 1.4 Alderssamansetting og utvikling 2017-2030
  AlderProsentvis auke
  0-15 år 4,0 %
  16-66 år 17,2 %
  67+ år 41,9 %

   

  Innvandring til Klepp
  Arbeidsinnvandringa til kommunen utgjer ein stor del av veksten i folketalet, og dette fører med seg viktig arbeidskraft. Klepp som jordbrukssamfunn treng arbeidskraft i primærnæringa, og mange av arbeidsinnvandrarane kan tilby denne arbeidskrafta. Utfordringa er at delar av arbeidet er sesongarbeid. Dette er truleg meir utbreidt i  jordbrukskommunen Klepp enn landet elles.  På den andre sida er dette arbeid som ofte ikkje krev formell utdanning. I nedgangstider er denne type arbeidskraft den fyrste som fell utfor arbeidsmarknaden. Effektivisering i landbruket gjer at ein på sikt ikkje kan venta ei auke i tilgangen på arbeidsplassar i primærnæringane. Arbeidsinnvandring betyr også mykje for bygg- og anleggsyrka, og dette området skil ikkje Klepp seg frå andre kommunar.

  Figur 1.5 Innvandrarar og norskfødte med innvandrarforeldre, del av befolkning per 1.januar (prosent)
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  1986 1,4 % 3,8 % 2,7 % 1,7 % 0,6 % 1,5 % 6,5 % 7,5 %
  1987 1,6 % 3,8 % 2,9 % 1,6 % 0,7 % 1,7 % 6,1 % 7,6 %
  1988 1,7 % 3,9 % 3,2 % 1,7 % 0,8 % 1,7 % 5,8 % 8,0 %
  1989 2,0 % 4,1 % 3,4 % 1,7 % 1,0 % 2,1 % 5,9 % 8,3 %
  1990 1,9 % 4,1 % 3,6 % 1,7 % 1,1 % 2,0 % 5,3 % 8,1 %
  1991 1,9 % 4,0 % 3,7 % 1,7 % 1,2 % 2,1 % 4,7 % 7,6 %
  1992 1,9 % 4,0 % 3,8 % 1,8 % 1,2 % 2,0 % 4,8 % 7,6 %
  1993 1,9 % 4,1 % 3,9 % 1,8 % 1,2 % 2,0 % 5,1 % 7,7 %
  1994 1,8 % 4,3 % 4,1 % 1,9 % 3,5 % 2,1 % 5,8 % 7,8 %
  1995 2,1 % 4,4 % 4,3 % 2,1 % 1,9 % 2,4 % 5,9 % 7,8 %
  1996 2,3 % 4,4 % 4,4 % 2,2 % 1,6 % 2,4 % 5,6 % 7,8 %
  1997 2,3 % 4,4 % 4,5 % 2,1 % 1,6 % 2,2 % 5,4 % 7,7 %
  1998 2,4 % 4,5 % 4,7 % 2,3 % 1,5 % 2,3 % 5,6 % 7,9 %
  1999 2,5 % 4,9 % 5,0 % 2,6 % 2,0 % 2,6 % 6,1 % 8,5 %
  2000 2,7 % 5,2 % 5,3 % 2,8 % 2,3 % 3,0 % 6,1 % 8,6 %
  2001 2,9 % 5,2 % 5,5 % 2,9 % 2,6 % 3,0 % 6,1 % 8,3 %
  2002 3,0 % 5,3 % 5,7 % 3,1 % 2,8 % 2,9 % 6,2 % 8,5 %
  2003 3,2 % 5,5 % 6,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 6,5 % 8,7 %
  2004 3,4 % 5,7 % 6,3 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,6 % 8,7 %
  2005 3,6 % 5,9 % 6,5 % 3,5 % 4,1 % 3,5 % 7,0 % 8,9 %
  2006 3,9 % 6,2 % 6,9 % 4,0 % 4,0 % 3,8 % 7,3 % 9,4 %
  2007 4,6 % 7,0 % 7,3 % 4,4 % 4,5 % 4,5 % 8,2 % 10,4 %
  2008 5,7 % 8,1 % 8,0 % 5,2 % 5,5 % 5,6 % 9,3 % 11,8 %
  2009 6,7 % 9,1 % 8,8 % 6,0 % 6,9 % 6,8 % 10,4 % 12,9 %
  2010 7,8 % 9,9 % 9,5 % 6,6 % 7,8 % 7,6 % 11,2 % 13,9 %
  2011 8,7 % 10,9 % 10,2 % 7,1 % 9,3 % 8,1 % 12,0 % 15,1 %
  2012 9,7 % 11,7 % 11,0 % 7,5 % 10,2 % 8,6 % 12,7 % 16,0 %
  2013 10,5 % 12,8 % 11,7 % 8,6 % 11,5 % 9,4 % 13,9 % 17,3 %
  2014 11,3 % 13,6 % 12,4 % 9,2 % 12,5 % 10,4 % 14,9 % 18,0 %
  2015 12,1 % 14,2 % 13,0 % 9,8 % 13,1 % 10,8 % 15,9 % 18,6 %
  2016 12,5 % 14,5 % 13,4 % 10,1 % 12,8 % 10,9 % 16,3 % 18,6 %
  2017 12,5 % 14,5 % 13,8 % 10,3 % 13,1 % 10,9 % 16,0 % 18,4 %
  2018 12,5 % 14,6 % 14,1 % 10,0 % 12,7 % 11,0 % 16,1 % 18,5 %

   

  Figur 1.6  Innvandrarar etter landbakgrunn (verdensdel) i Klepp, tal per 1.januar
  årEuropa unntatt TyrkiaAfrikaAsia med TyrkiaNord-AmerikaSør- og Mellom-AmerikaOseania
  1986 109 3 19 18 7 0
  1987 123 3 25 25 6 0
  1988 135 3 36 26 3 0
  1989 142 17 42 26 6 3
  1990 128 31 44 18 6 0
  1991 117 43 51 14 6 0
  1992 117 39 51 16 6 0
  1993 115 43 45 19 6 3
  1994 111 42 44 16 7 3
  1995 152 41 46 16 8 3
  1996 173 33 55 17 9 3
  1997 180 32 62 16 10 3
  1998 204 31 48 16 13 3
  1999 210 38 53 18 13 3
  2000 216 65 55 15 14 3
  2001 248 70 61 15 12 3
  2002 244 78 63 14 12 3
  2003 273 79 76 15 12 3
  2004 283 75 99 18 11 3
  2005 305 74 111 19 13 3
  2006 336 76 127 20 11 3
  2007 437 93 134 19 13 3
  2008 587 110 161 19 15 3
  2009 757 124 179 22 18 3
  2010 936 134 213 21 17 3
  2011 1074 131 253 22 24 7
  2012 1231 142 291 22 29 7
  2013 1392 155 319 19 31 4
  2014 1514 179 344 23 32 4
  2015 1645 203 358 24 33 4
  2016 1689 229 390 27 29 7
  2017 1643 233 447 32 30 3
  2018 1626 226 476 29 36 8

  A001

  Talet på innvandrar og flyktningar i kommunen var på om lag 12,5 % av det totale folketalet i Klepp per 01.01.18. Dette utgjer 2401 personar. I Klepp bur det innvandrarar frå om lag 100 land.


  Oppvekst og levekår

  Oppvekstvilkåra har stor grad av innverknad på helse og trivsel, både her og nå og i meir langsiktig perspektiv. Samanhengen mellom sosioøkonomisk status og helse er tydeleg. Faktorar som utdanning og økonomi, helseadferd og psykososiale tilhøve verkar inn. Sosial ulikskap i helse gir utslag i auka førekomst av dei vanlegaste kroniske sjukdommane, redusert forventa levealder og påverkar psykisk helse.

   

  2.1. Hushaldningane sin økonomi

  Personar i låginntektshushaldningar
  Sosioøkonomisk status vert ofte målt ut frå folk si inntekt. Studiar har vist at personar med låg inntekt har auka risiko for dårleg helse. For å samanlikna inntekt har me valgt å bruka medianinntekt  etter skatt. 

   

  Figur 2.1 Medianinntekt etter skatt i ulike hushaldningstypar (SSB)
   Alle hushaldningarAleinebueadePar utan barnPar med barn 0-17 årEinsleg mor/far med barn 0-17 år
  2005 397000 186000 401000 528000 285000
  2006 412000 196000 422000 543000 301000
  2007 453000 218000 467000 604000 325000
  2008 488000 237000 497000 653000 340000
  2009 491000 242000 498000 659000 362000
  2010 501000 248000 518000 680000 369000
  2011 531000 256000 552000 719000 376000
  2012 551000 272000 575000 749000 380000
  2013 570000 286000 605000 781000 403000
  2014 587000 295000 633000 804000 417000
  2015 586000 295000 645000 811000 417000
  2016 577000 301000 641000 800000 404000

  Tala for Klepp syner at det er par med barn i alderen 0-17 år som har høgast inntekt, medan aleinebuande og einsleg mor/far med barn i alderen 0-17 år kjem dårlegast ut.

   

  Gjeldsvekst
  Norske hushaldningar har høg gjeld samanlikna med andre land. Det er auke i talet på hushaldningar med særs høg gjeld. Gjeldsveksten har lenge vore høgare enn inntektsveksten, noko som gjer hushaldningane sårbare når ein har ei svakare økonomisk utvikling.

  Figur 2.2 Hushaldningar med gjeld større enn tre gongar samla inntekt (SSB)
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2009 16 15 14 18 16 10 17 17
  2010 18 17 14 20 17 12 19 18
  2011 18 18 15 21 18 12 20 19
  2012 19 18 15 22 19 14 21 20
  2013 20 19 16 23 20 15 21 20
  2014 21 20 16 24 22 16 23 21
  2015 23 22 17 25 24 17 24 23
  2016 24 23 18 27 25 18 26 24

  Figuren syner at Klepp og Rogaland skil seg frå gjennomsnittet i landet for hushaldningar med særs høg gjeldstyngde. Årsaka er høge bustadprisar. Klepp har ei ung befolkning, og med mange nyetableringar vil dette kunna gje utslag på gjeldsmengda. Klepp har altså stor lønsvekst og større gjeldsvekst enn Rogaland.  

   

  Ulikskap i inntekt
  Fordelinga av økonomiske ressursar påverkar fleire samfunnsmessige forhold. Det er kjent at stor økonomisk ulikskap i eit samfunn kan føra til auka kriminalitet, kulturelle og politiske konfliktar mellom ulike grupper.

  Stor ulikskap i inntekt i ein kommune kan vera indikator på at det også er store sosiale helseforskjellar i kommunen. Dei siste 30 åra har alle inntekstgrupper i landet fått betre helse. Helsegevinsten har likevl vore størst for personar med lang utdanning og høg inntekt. Særleg dei siste 10 åra har helseforskjellane auka. Dette gjeld både fysisk og psykisk helse, og det gjeld for alle aldersgrupper. Utjamning av sosiale helseforskjellar er ei viktig målsetting i folkehelsearbeidet.

  Figur 2.3 Ulikskap i inntekt 
  årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
  2009 2,3 2,7 2,6 2,4 2,3 2,4 2,8 3,1
  2010 2,4 2,7 2,6 2,4 2,4 2,4 2,9 3,2
  2011 2,5 2,7 2,7 2,4 2,3 2,4 2,9 3,2
  2012 2,4 2,8 2,7 2,5 2,4 2,4 2,9 3,3
  2013 2,5 2,8 2,7 2,5 2,5 2,5 3 3,3
  2014 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 3 3,4
  2015 2,6 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 3,1 3,4
  2016 2,6 2,9 2,8 2,6 2,4 2,5 3 3,3

  Figuren viser at Klepp ligg betre an enn lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjeld forskjellar i inntekt. Indikatoren for inntekstulikskap er lite følsam for endringar. Det betyr at sjølv små endringar i nivået bør tas på alvor.

   

  Barnefattigdom
  Barn si helse er avhengig av familieøkonomien. Det er store skilnadar i inntekt mellom ulike typar barnefamiliar, og skilnadane har forsterka seg dei seinare åra. Familiane til desse barna er ofte kjenneteikna ved å ha berre ei inntekt, og av at få personar i familien er knytt til yrkeslivet.

  I Ungdata blei ungdommane spurde om familieøkonomien. Svara for 2013 og 2016 syner at 2 % og 3% opplever at familien har dårleg råd heile tida eller stort sett heile tida. 

  I 2013-undersøkinga svara 5% av dei unge at det ”stemmer ofte” eller ”stemmer noen ganger” at ”foreldrenf mangler penger til å betale for ulike fritidsaktiviteter som jeg ønsker å delta i (idrettsaktiviteter, musikkinstrumenter og liknande.)” Heile 4 % av ungdommane svara at det ”stemmer ofte” eller ”stemmer noen ganger” at ”mine foreldre har nesten ikke penger til å betale for det nødvendigste (mat, husleie, telefon og liknande).” Desse spørsmåla var ikkje med i 2016- undersøkinga.

   

  Figur 2.4  Personar under 18 i privathushaldningar med årleg inntekt etter skatt lågare enn 60 % av medianinntekt per forbrukseining, prosentvis. EU- og OECD-skala (SSB)
   KleppRogalandHeile landet
  2005 6,2 7 8,4
  2006 6,5 6,7 8,6
  2007 6,1 6,5 8,9
  2008 6,6 6,6 9,4
  2009 6,3 6,3 8,9
  2010 5,6 6,5 9
  2011 6 6,9 9,5
  2012 6,5 7 10,2
  2013 6,7 7,6 11
  2014 7,6 8,1 11,5
  2015 9,3 8,9 11,9
  2016 10,4 9,8 12,3

  Utviklinga for personar under 18 år som bur i hushaldningar med låg inntekt, syner auke både landsbasis, i Rogaland og i Klepp. Auka gjer seg gjeldande frå rundt 2010. For Klepp er det ein markant auke frå 2014, kor kommunen også passerte gjennomsnittet for Rogalandskommunar. Det er grunn til å vera særleg merksemd på denne utviklinga. Årsaka er at økonomiske forhold i stor grad påverkar barn og unge sine oppvekstvilkår. I 2012 budde 322 barn av totalt 4953 barn under 18 år i Klepp i hushaldningar som hadde låg inntekt. I 2016 var talet 516 av 4961. Barn med innvandrarbakgrunn er overrepresenterte i gruppa med låg inntekt.

   

  Sosialhjelp

  Figur 2.5  Mottakarar av tenester frå NAV 2015 2016 2017
  Mottakarar av sosialhjelp* (familiar, ektepar og sambuarar blir rekna saman) 330 382 395
  Nye mottakarar 145 164 184
  Som hovedinntekt 174 199 185
  Med ansvar for barn 102 116 125
  Unge under 25 115 134 120
  Behov for midlertidig bustad 9 4 1
  Statlege tenester      
  Uføre 832 867 934
  Heilt arbeidsledige 408 476 309

   

  Figur 2.6  Sosialhjelpsmottakarar per 1000 innbyggjarar 20-66 år
  årKleppTimeEigersundSolaStavanger
  2001 36,9 38,9 38,5 42,6 34,7 49,5
  2002 34,2 37,6 37,2 42,0 40,0 49,7
  2003 33,3 37,4 35,4 42,5 40,5 53,4
  2004 33,5 37,4 32,7 43,2 37,1 50,7
  2005 33,0 39,1 33,9 43,0 33,1 48,9
  2006 27,1 36,3 28,0 41,8 26,9 42,0
  2007 22,4 32,0 25,2 36,3 19,0 33,9
  2008 23,1 31,2 22,4 31,3 23,2 31,1
  2009 26,5 34,7 22,4 32,2 26,7 36,6
  2010 21,6 31,6 23,8 31,9 27,7 39,0
  2011 28,3 28,4 20,8 31,1 28,8 38,6
  2012 29,2 31,0 22,6 31,2 26,5 35,3
  2013 33,0 34,6 25,5 34,5 25,8 37,7
  2014 31,1 39,5 26,3 36,4 28,6 38,0
  2015 29,1 40,2 31,8 38,3 32,2 40,0
  2016 33,6 42,7 32,6 46,8 34,7 45,4
  2017 34,3 39,2 36,1 44,8 34,3 46,7

  Figuren viser korleis Klepp ligg an i høve til nabokommunane når det gjeld mottakarar av sosialhjelp.

   

  2.2. Bu- og arbeidstilhøve

  Bustadsituasjonen- vanskelegsstilte

  Vanskeligstillte på bustadmarknaden er personar og familiar som ikkje greier å skaffa seg og/eller oppretthalda eit tilfredsstillande buforhold på eiga hand. Desse er anten utan eigen bustad, står i fare for å mista bustaden sin eller bur i ueigna bustad eller bumiljø.

  Det er ikkje gjennomført kartlegging av vanskeligsstilte sidan 2012. Den gong var talet på vanskeligsstilte 8,8 pr 1000 innbyggarar. Kommunen har likevel hatt god oversikt over utvalde grupper, som unge/unge vaksne med behov for langvarige og koordinerte tenester og personar med utfordringar innan rus og psykisk helse.

  Kommunen eig 232 bustader. I tillegg leiger kommunen 32 bustader på den private marknaden. Det betyr at Klepp disponerer 13 bustader til utleie pr.  1000 innbyggjarar (eigne og innleige) Gjennomsnitt for kommunar i vår kommunegruppe er 16 bustader pr. 1000, mens landsgjennomsnittet er 21 bustader pr. 1000 innbyggar.

  Bustadsosiale oppgåver blei samla i eit bustadkontor september 2017. Bustadkontoret har oversikt over bustadbehov i ulike brukargrupper og oversikt over den kommunale bustadmassen. 15.04.18 var det 13 søknader om kommunal bustad til behandling i bustadkontoret. 5 er nye søknader, 5 gjeld søknad om forlenging av vedtak om kommunal bustad og 3 gjeld bytte av bustad.

  Etterspurnaden etter kommunale bustader er mindre nå enn for nokre år sidan. Dette har i stor grad samanheng med at fleire greier å skaffa seg bustad på den ordinære marknaden sidan prisane er lågare enn tidlegare.

   

  Bustadmarknaden
  Bustadmarknaden i Klepp har vore prega av stor tilflytting og nybygging fram til «oljekrisa» i 2013. Talet på selde bustader har gått ned frå 2015. Prisane har vore fallande sidan toppen i 2013. Det er i januar 2018 92 brukte bustader til sals i Klepp. Av desse er 45 leiligheiter og 47 rekkehus/einebustad. På same tida var det 161 nye budstadar til sals, 70 leiligheiter og 91 rekkehus/einebustad. 

  Figur 2.7  Tal på selde, brukte bustader (SSB)
   EinebustaderSmåhusBlokkleiligheiter
  2002 38 6 15
  2003 48 9 13
  2004 59 10 15
  2005 54 8 21
  2006 35 14 20
  2007 71 16 27
  2008 75 21 38
  2009 84 28 57
  2010 79 32 51
  2011 81 39 60
  2012 89 41 56
  2013 89 47 76
  2014 124 40 92
  2015 96 38 73
  2016 80 35 62
  2017 93 33 55

   


  Barn og unge
  sin busituasjon
  Å bu trygt og godt er viktig for barn og unge sine oppvekstforhold. Det påverkar både den fysiske og psykiske helsa, og har mykje å seia for sosial fungering. I den nasjonale strategien «Bustad for velferd» 2014-2020, har barnefamilar høg prioritet. Dei tre nasjonale resultatmåla er alle knytt til barnefamiliar:

  1. Utleigebustader for barnefamiliar skal vera av god kvalitet og i eit trygt bumiljø
  2. Mellombels butilbod skal bare unntaksvis nyttast av barnefamiliar og unge, og slike opphald skal ikkje vara meir enn tre månedar.
  3. Bustadløyse blant barnefamiliar og unge skal forebyggast og reduserast.

  Oversikt over barn og unge i hushaldningar med låginntekt som bur i leigd bustad (kommunal eller privat):

  Figur 2.8 Barn i ulike hushaldningar 2015 2016 2017
  Barn 0-5 år i   hushaldningar med låginntekt som bur i leigd bustad

  79,60 %

  (landet 62,3 %)

  76,5 %

  (landet 63,7 %)

   
  Barn 6–17 år i   hushaldninger med låginntekt som bur i leigd bustad

  77,30 %

  (landet 58,1 %)

   72, 5 %

  (landet 60,5 %

   

  Klepp ligg godt over landsgjennomsnittet når det gjeld barn og unge i låghushaldningar som bur i leigd bustad, noko ein føreløpig ikkje har forklaring på.

  Å bu trongt verkar inn på helse og trivsel. Figuren under viser barn 0-17 år som bur trongt, definert ut frå tal på rom og kvadratmeter i bustaden.

  Figur 2.9 Bur trongt 0-17 år (2016)
  OmrådeDel %
  Heile landet 18,5
  Rogaland 13,4
  Eigersund 12,3
  Stavanger 17,8
  9,3
  Klepp 11,1
  Time 12,4
  Sola 13,3

  Ser ein dei to tabellane under eitt, er det forholdvis mange barn og unge i låginnteksthushaldingar i Klepp som bur i leigd bustad, men det er ikkje så mange som bur trongt. Dei som bur trong, bur både i eigd og leigd bustad.

   

  2.4 Arbeidsløyse 

  Arbeidsløyse er ein faktor som kan ha negativ innverknad på folkehelsa. Arbeidsledige er ei utsett gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.

  Samanlikna med landet har Rogaland og Klepp hatt lågare arbeidsløyse i prosent av arbeidsstyrken heilt fram til 2015. I 2015 og 2016 var arbeidsløysa  i regionen høgare grunna nedgang i oljenæringa, men har etter det vore gradvis fallande.  

  Figur 2.10  Registrerte arbeidsledige 15-74 år (prosent)
  TidspunktKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001M12 2 3,1 2,8 1,8 1,3 2,1 2,4 3,7
  2002M12 2 3,4 3,4 2,1 1,6 2,9 3,1 4,2
  2003M12 2,9 3,9 3,9 2,7 2,1 4,6 3,4 4,7
  2004M12 2,6 3,3 3,6 2,4 2,3 2,5 3,4 4,3
  2005M12 1,8 2,5 3 1,5 1,5 2,1 2 3
  2006M12 1 1,4 2,1 1,2 1,1 1,1 1 1,7
  2007M12 0,7 1 1,6 0,6 0,7 1,2 0,8 1,1
  2008M12 1 1,3 2 0,6 0,7 1,4 1 1,2
  2009M12 1,9 2,2 2,6 1,6 1,7 2,4 2 2,1
  2010M12 1,8 2,3 2,7 1,6 1,9 2,5 1,7 2,2
  2011M12 1,7 1,9 2,4 1,2 1,5 1,9 1,3 1,7
  2012M12 1,5 1,7 2,4 1,2 1,7 1,3 1,3 1,5
  2013M12 1,7 2,1 2,6 1,4 2 2,2 1,5 1,9
  2014M12 2,2 2,4 2,7 1,7 2,1 2 1,7 2,2
  2015M11 3,8 4,1 2,9 3,4 3 4,2 4,5 4,4
  2016M11 4,2 4,5 2,8 3,4 2,8 5,1 5,6 5,2
  2017M11 2,9 3,1 2,3 2,5 2 3 3,9 3,7

    

  Figur 2.11  Registrerte arbeidsledige 15-29 år pr 1.jan (prosent)
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  1990 4,8 5,7 5,1 4 4,2 4,5 5,2 5,2
  1991 3,8 5,2 5,2 3,8 4,1 3,8 3,6 4,9
  1992 4 5,1 5,9 3,5 4 4,5 4,1 4,6
  1993 3,7 4,3 6 3 3 3,8 3,9 4,3
  1994 2,8 4,3 5,7 2,7 2,8 3,1 3,8 4,5
  1995 3,3 4,6 5,3 4,1 3 4,6 3,3 4,8
  1996 2,6 4 4,5 2,7 2,6 2,9 2,7 4,5
  1997 2,1 3,2 3,8 2,6 2,2 2,8 2,3 3,8
  1998 1,5 2,1 2,7 1,4 1,5 1,4 1,6 2,7
  1999 2,1 1,8 2,7 1,4 0,8 1,4 1,2 2,2
  2000 2,1 2,8 2,9 2 1,7 2 2,1 2,7
  2001 2,6 3,4 2,9 2,9 2,4 2,5 2,2 3,4
  2002 2,9 3,4 3,3 2,1 1,9 2,1 2,6 3,8
  2003 2,6 3,9 4 3,3 2,3 3,8 3,6 4,3
  2004 3 4,1 4,3 2,8 2,1 3,8 3 4,7
  2005 3,1 3,6 3,9 2,6 2,3 3,4 2,8 4,3
  2006 1,5 2,4 3,1 2 1,5 2,8 1,5 2,6
  2007 1,1 1,4 2,1 1,3 1,2 1,6 0,7 1,5
  2008 0,8 1,1 1,6 0,9 0,9 1,4 0,6 0,9
  2009 1,5 1,5 2,4 1 1,1 1,6 1,3 1,3
  2010 3 2,6 3 2,6 2,7 2,8 2,5 2,2
  2011 2,1 2,3 2,9 1,8 2,4 2,6 2 2
  2012 1,5 1,7 2,5 1,3 1,9 1,7 1,4 1,4
  2013 1,5 1,6 2,5 1,6 2,1 1,7 1,4 1,2
  2014 2 1,9 2,7 1,7 1,8 2,2 1,5 1,5
  2015 2 2 2,3 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6
  2016 3,4 3,1 2,5 2,7 2,0 3,7 4,2 2,8
  2017 3,6 3,0 2,2 2,7 1,9 3,0 4,4 2,8
  2018 2,1 1,9 1,7 1,7 1,2 1,4 2,6 1,8

  2.5 Sjukefråvær i befolkninga

  Sjukefråværet viser svak nedgang for landet siste to åra, men i Klepp og Rogaland har det gått opp.  Figuren syner prosentvis kor mange dagsverk som har gått tapt på grunn av sjukefråvær meldt frå lege. Her er det teke omsyn til deltidsarbeid og om ein er heilt eller delvis sjukemeld. Lange sjukemeldingar aukar risikoen for uførepensjon seinare. Om ein fyrst vert uføretrygda er det sjeldan at personen kjem attende i arbeidslivet.

  Figur 2.12 Legemeldt sykefravær for arbeidstakarar
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2015 5,4 5,1 6,0 5,2 5,6 5,2 4,7 4,8
  2016 5,4 5,2 5,9 5,2 5,6 5,6 4,8 4,9
  2017 5,8 5,3 5,9 5,2 5,5 5,6 4,8 5,0

   

  2.6 Arbeidsuføre

  Ein viktig indikator på den fysiske og psykiske helsetilstanden er kor stor del av befolkninga som er i arbeid. Dette må sjåast i samanheng med lokal næringsstruktur, arbeidsmarknad og utdanningsnivå. Grupper som står utanfor arbeidsliv og utdanning har ofte dårlegare psykisk helse og meir usunne levevanar enn dei som er i arbeid.

  Figur 2.13 Uføre 18-44 år, prosent
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2000-2002 3,2 2,5 3,1 2,7 3 3,6 1,8 2,1
  2001-2003 3,1 2,5 3,1 2,7 3,1 3,6 1,9 2,1
  2002-2004 3,1 2,6 3,1 2,8 3,1 3,6 2 2,1
  2003-2005 3,1 2,6 3 2,9 3,2 3,6 2 2,1
  2004-2006 3 2,6 2,9 2,9 3,1 3,6 2 2,1
  2005-2007 2,8 2,4 2,8 2,8 3 3,5 1,9 1,9
  2006-2008 2,6 2,3 2,6 2,7 2,8 3,2 1,7 1,8
  2007-2009 2,4 2,2 2,4 2,5 2,6 2,9 1,6 1,7
  2008-2010 2,2 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 1,5 1,6
  2009-2011 2,1 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 1,5 1,6
  2010-2012 2,1 2,1 2,4 2,8 2,6 2,7 1,5 1,7
  2011-2013 2,2 2,2 2,5 3 2,6 2,8 1,5 1,8
  2012-2014 2,3 2,4 2,6 3 2,7 3,2 1,5 1,9
  2013-2015 2,3 2,4 2,6 3,1 2,7 3,5 1,5 1,9
  2014-2016 2,3 2,5 2,7 3,1 2,9 3,7 1,7 2

  Tabellen viser at Klepp ligg under lands- og fylkessnittet når det gjeld uføre i alderen 18-49 år. 

   

   


  Skule og barnehage

  3.1 Barnehagane

  Frå 2004 til i dag har talet på barn som går i barnehage auka. Den største auken har vore blant barn i alderen 1–2 år.  I 2017 gjekk 92,1 % av alle barn i alderen 1–5 år i barnehage. Tilsvarande tal Rogaland er 89,8 % og for landet 91,3 %.

  Delen av minoritetspråklege barn har og hatt stor auke. I 2004 var talet 25 og i 2014 184.  I 2017 gjekk 67,6 % av minoritetsspråklege barn i alderen 0–5 år i barnehage. Samanlikna med både nabokommunane og landet elles er ein stor del av dei minoritetsspråklege barna i barnehage. For Rogaland er tala 61,2 % og for heile landet 64,7 %. Dette er gunstig for å læra norsk og for å få venar før skulestart.

  Dekningsgrad og utdanning til personalet er ein indikator for kvalitet. Delen av pedagogiske leiarar med barnehagelærarutdanning er no på veg opp. Med den store utbygginga og opprettinga av nye barnehageplassar i distriktet har ikkje barnehagelærarutdanninga klart å vera i forkant. 

  Klepp kommune har dei siste åra gitt  kompetanseheving for tilsette som vil ta barnehagelærarutdanning eller fagbrev.  I 2017  har 87,6  % av styrarane og pedagogiske leiarar godkjent barnehagelærarutdanning. Tilsvarande tal for Rogaland og landet er 88,6 % og 91,3 %. 

  I fleire av dei kommunale barnehagane er det ein fagperson på kosthald og mathygiene. Dette har bidrege til at det vert servert sunnare og betre mat i barnehagen, og mathygienen vert sikra på ein god måte. 

  I Klepp er 18 av 18 barnehagar godkjende etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler, men det er tre barnehagar som har uteståande avvik.

  3.2 Skulane 

  Klepp kommune har i dag 6 barneskular, 2 barne- og ungdomsskular, 2 ungdomsskular og eit opplæringssenter for ungdom som treng tilrettelegging i kvardagen. Ved Orstad skule har kommunen og eit opplæringssenter for elevar som er psykisk utviklingshemma.

  Fleire av skulane er prega av den store utbygginga og auka i folketal. Fleire elevar frå andre nasjonar er og ei utfordring for skulane. Skulehelsetenesta har faste program for elevane, t.d. innan psykisk helse. Skulane kunne ha  ønskt at  skulehelsetenesta var meir til stades på skulane. 

  Fortetting i sentrum og utflytting frå grendene fører til kapasitetproblem ved skulane i sentrum. Dette gjeld spesielt Kleppe og Bore. Det vert løyst ved påbygg på Bore skule, ny barneskule på Kleppe og ny ungdomsskule i Vardheia i samarbeid med Time kommune. Det må vera nok vaksne i skulane for å gje elevane eit godt psykososialt og fysiskt trygt læringsmiljø.

  I Klepp er 11 av 12 skular godkjende etter forskrifta om miljøretta helsevern i skular og barnehagar. Men det er 5 av 12 som har uteståeande avvik.

  I skulen er det kvart år elevundersøkingar som fortel noko om elevane sin trivsel og kva dei tykkjer om sitt læringsmiljø. Skulane har nokre interne undersøkingar, men den offisielle statistikken kjem frå elevundersøkinga som er obligatorisk på  på 7. og 10. steg. Klepp kommune har gjort elevundersøkinga obligatorisk på 6. til 10. trinn. Skulane har og tilsvarande foreldreundersøking på alle trinna.  Undersøkingane vert følgde opp med gjennomgang og tiltak alt etter kva dei viser på den einskilde skulen. 

  Elevundersøkinga hausten 2017 viser slik for 7. trinn; henta frå Skuleporten. 

  Figur 3.1 Indikator og nøkkeltal 7.trinn 2017-2018
  Indikator Klepp kommuneRogaland fylkeNasjonalt
  Læringskultur 4 4,1 4,1
  Elevdemokrati og   medverknad 3,8 3,9 3,8
  Fagleg utfordring 4 4,1 4,1
  Felles reglar 4,2 4,3 4,3
  Trivsel 4,2 4,3 4,3
  Meistring 4,1 4,1 4,1
  Støtte frå lærarane 4,4 4,5 4,4
  Motivasjon 3,9 3,9 3,9
  Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9
  Støtte i heimen 4,3 4,4 4,4

    

  Elevundersøkinga hausten 2017 viser slik for 10. trinn;  henta frå Skuleporten

  Figur 3.2  Indikator og nøkkeltal 10.trinn 2017-2018
  IndikatorKlepp kommuneRogaland fylkeNasjonalt
  Læringskultur 3,8 3,8 3,9
  Elevdemokrati og   medverknad 3,3 3,3 3,3
  Fagleg utfordring 4,2 4,3 4,3
  Felles reglar 3,9 4 4,1
  Trivsel 4,1 4,1 4,1
  Meistring 3,9 3,9 4,1
  Utdanning og yrkesrettleiing 3,8 3,8 4
  Støtte fra lærarane 4 4 4
  Motivasjon 3,5 3,4 3,5
  Vurdering for læring 3,3 3,3 3,3
  Støtte i heimen 4,1 4,1 4,1

   

  Klepp ligg på eller under snittet for fylket og landet for dei fleste parametrane. Samanlikninga over fleire år viser at tala vekslar.  Undersøkinga frå 2013-2014 viste at Klepp låg under Rogaland og landsgjennomsnitt på 9 av 11 parametre og likt på 2.  Undersøkinga for 10. trinn for 2017 – 2018 viser at Klepp ligg under landsgjennomsnittet på 5 av 11 parametre og likt på 6.  Det er verdt å merka seg at verken Klepp kommune eller Rogaland fylke ligg over landsgjennomsnittet på noko parameter.

  Det har dei siste åra vore sterkt fokus på mobbing i skulen og tiltak mot dette. Skulane har fått ny «mobbelov» å forhalda seg til.  Denne gjer det lettare for elevar og foreldre å melda frå om mobbing, og skulane har korte fristar for å setja inn tiltak. Eit viktig tiltak har vore å få skulane til å køyra evidensbaserte mobbeprogram eller andre førebyggingsprogram. Implementeringa av dette har vore varierande, programma ulike og graden av felles innføring av program har variert. Det vil heile tida vera viktig å følgja utviklinga knytt til mobbeproblematikk.

  På den eine sida gjev Ungdata lite grunn til å tru at det var vore noko positiv utvikling knytt til mobbetall på ungdomstrinnet i perioden frå 2014 til 2017. Undersøkingane tyder heller på at det har vore ei mindre auke i mobbing. Dei som mobbar, mobbar fleire enn før. På andre sida viser den siste elevundersøkinga ei positiv utvikling i form av redusert mobbing. Ei utfordring er den skulte mobbinga som skjer gjennom dei nye sosial media.

   

  Trekk ved elevprestasjonar

  Figur 3.3  Lesing 5. trinn - nasjonale prøver - snitt meistringsnivå  2014 2015 2016 2017
  Klepp 2,02 1,89 1,88 2,03
  Rogaland 2,02 2,02 1,97 1,97
  Nasjonalt  2,05 2,04 2 2,01
  Engelsk 5. trinn     
  Klepp 2,15 1,91 1,95 2,01
  Rogaland 2,04 2,03 2,02 2,05
  Nasjonalt  2,03 2,01 2,01 2,04
  Rekning 5. trinn     
  Klepp 2,07 2,01 2,04 2,15
  Rogaland 2,07 2,06 2,03 2,04
  Nasjonalt  2,04 2,04 2,04 2,04

  Resultata for dei tre «faga»  lesing, engelsk og rekning varierer mellom 1,89 og 2,15 for åra 2014 til 2017.  Det er verdt å merka seg  at resultata  for 2017 er over snittet i Rogaland og landet både i  lesing og rekning.  I engelsk er og resultatet betre i 2017 enn det var i 2015 og 2016.  Om dette er tilfeldige variasjonar eller resultat som vil halda seg på sikt, vil berre framtida visa.  Skulane har hatt fokus på lesing og rekning i sine utviklingsplanar.  Mange lærarar har og teke vidareutdanning i norsk og matematikk gjennom «Kompetanse for kvalitet».

   

  Figur 3.4  Lesing 8. trinn - nasjonale prøver - snitt meistringsnivå  2014 2015 2016 2017
  Klepp 3,14 3,03 2,96 3,2
  Rogaland 3,04 3,06 3,03 3,11
  Nasjonalt  3,11 3,07 3,08 3,1
  Engelsk 8. trinn       
  Klepp 3,16 3,07 2,95 3,14
  Rogaland 3,1 3,13 3,11 3,17
  Nasjonalt  3,08 3,07 3,08 3,09
  Rekning 8. trinn       
  Klepp 2,85 3,02 2,97 3,16
  Rogaland 3,08 3,12 3,08 3,16
  Nasjonalt  3,08 3,09 3,08 3,08

  Resultata for 8. trinn i lesing, engelsk og rekning viser positiv tendens.  Resultata i 2017 viser høgast meistringsnivå for alle tre fagområda for åra 2014 til 2017 med unntak av engelsk der 2014 var litt betre.  For 2017 ligg Klepp over landsgjennomsnittet for alle tre fagområda, og ganske likt med snittet i Rogaland.   Det er å vona at trenden vi ser her vil halda fram og er eit resultat av langsiktig og systematisk arbeid

     

  Figur 3.5  Lesing - kartleggingsprøver 1. til 3. trinn
  Del elevar på eller under kritisk grense 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
  1. trinn       42 15
  2. trinn  14 19 19 14 19
  3. trinn  29 17 18 23 10
  Rekning - kartleggingsprøver 1. til 3. trinn
  Del elevar på eller under kritisk grense
  1. trinn 22 22 16 22 20
  2. trinn  18 16 18 14 16
  3. trinn  19 14 17 16 14

   

  På landssnitt er 20 % kritisk grense. Lesing for 1. -3. steg har hatt ei positiv utvikling, spesielt i 1. steg. Foreldra sitt utdanningsnivå er ein indikator som kan ha ein del å seia for elevane sine prestasjonar. Resultata for 2017/2018 viser at alle tre trinna har eit snitt på 20 % eller lågare under kritisk grense.  Variasjonane er store mellom skulane, og resultata kan eit år på eit trinn variera mellom 0 og  opp mot 50 %.  Underlagsmateriale viser at Klepp ligg på eller under snittet både nasjonalt og for Rogaland fylke. Eit døme kan vera rekning 1. trinn 2017/208 der Klepp har 20 %, Rogaland 23 % og nasjonalt 24 % under kritisk grense.  Lesing 1. trinn 2017 / 2018 viser same trend. 

   

  3.4 Fråfall av elevar frå vidaregåande skule

  Å fullføra vidaregåande opplæring er ein føresetnad for å starta høgare utdanning. Dessutan er eit fagbrev etter fullført vidaregåande ein ein plattform for møta arbeidslivet. Det har og mykje å seie for den psykiske helsa, for meistring av kvardagen og for å kunna fungera i samfunnet.

  Unge som ikkje fullfører, utgjer ei risikogruppa både helsemessig og sosialt. Av personar som ikkje fullfører vidaregåande skule, er ein av fire arbeidsledig eller uføre to år etter at dei gjekk ut av grunnskulen.

   

  Figur 3.6 Andel fullført vgs iløpet av 5 år, 3-års snitt (prosent)
  årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
  2007-2009 67,7 71,7 0 73,0 65,3 73,7 73,0 72,7
  2008-2010 64,7 72,0 0 71,3 67,0 73,3 73,0 73,0
  2009-2011 66,0 72,3 0 71,7 68,3 73,7 74,0 73,3
  2010-2012 67,0 72,3 0 69,3 67,3 71,3 73,7 72,0
  2011-2013 68,7 72,7 0 71,7 69,0 71,0 74,3 72,7
  2012-2014 67,7 72,8 70,8 70,3 68,7 69,5 74,5 72,7
  2013-2015 67,9 73,5 71,7 72,5 69,4 71,8 76,7 74,1
  2014-2016 69,1 74,1 72,1 71 70,6 72,4 78,1 74,3
  2015-2017 71,8 75,3 73,3 73,2 72,3 75,3 80,3 75,3

   

  Talet på elevar frå Klepp som fullfører vidaregåande skule har vore varierande. Snittet har vore under nivået i fylket med unntak av eit par år. Tal på elevar som skulle ha vore ferdig med 5 år i vidaregåande opplæring eller fått fagbrev i 2016 viser ei fullføring på 67 % for Klepp, langt lågare enn nabokommunane og Rogaland fylke.  Grunnane til høgt fråfall har truleg samanheng med utdanningskulturen i kommunen, foreldra si utdanning og kva skuletilbod som er i kommunen.

  Klepp har stort fokus på å auka gejjnomføringa. Saman med Time kommune og Bryne vidaregåande skule har Klepp laga ein heilskapleg plan for overgang mellom grunnskule og vidaregåande. Planen har ein tiltaksdel både på systemnivå og individnivå.

  Resultata frå Ungdata viser at det er ei lita auke i talet på ungdommar som ønskjer å ta høgare utdanning, frå 53 % i 2010 til 58 % i 2013. Talet for 2016 var likevel 52 %.

  Utfordringa i skulane framover vert å betra elevane sin trivsel og meistring. Dette kan på sikt gje betre målbare resultat i faga.   Dette må skje i tett samarbeid med føresette. Det må arbeidast målretta vidare for å auka graden av gjennomføring i vidaregåande opplæring.

   

  Barn med tiltak frå barnevernet og skulegang

  Forsking syner at det er sterk samanheng mellom grunnskulepoeng og sannsynlegheit for å fullføra videregåande opplæring. Eit karaktersnitt på 3,0 gir 15 % sjanse for å lukkast i videregåande opplæring. Klarer ein å heva snittet til 3,5 gir det 35 % sjanse for å lukkast.

  Det er tydelege kjønnsforskjellar i grunnskulepoeng for ungdom med barnevernstiltak. Jentene som fullførte grunnskulen i 2016 oppnådde jamt over høgare grunnskulepoeng enn gutane. 57 % av jentene med barnevernstiltak hadde meir enn 34 poeng (3,4 i karaktersnitt), mot 36 % av gutane. Tilsvarande fordeling mellom ungdommane utan barnevernstiltak var 87 % blant jentene og 73 % blant gutane.

  Figur 3.7 (frå Bufdir)

  Grunnskolepoeng blant ungdom i barnevernstiltak


  Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

  4.1. Fysisk, biologisk og kjemisk miljø

  Turstiar, gang- og sykkelvegar

  Regelmessig fysisk aktiviet i barne- og ungdomsåra er viktig for vekst og utvikling. Det vekar også positivt på psykisk helse, konsentrasjon og læring. Regelmessig fysisk aktivitet i ungdomsåra ser også ut til å vera viktig for å skapa gode vanar for resten av livet.

  Tal frå Ungdata i 2016 viser at 11,9 % av ungdomsskuleelevane i Klepp er inaktive. Tala for Rogaland er 13,4 % og for landet 14,1 %.

  Kvardagsaktivitet som gange og sykling kan gje store helsegevinstar. Enkel kvardagsmosjon som å gå eller sykla kan vera tilstrekkeleg for å gje ein helsegevinst samanlikna med å sitja stille det meste av tida. Tilrettelegging for gange og sykling gjennom turvegar, gang- og sykkelvegar er ei av kommunen sine oppgåver.

  I Klepp kommune har me 12,8 kilometer med kommunale turvegar. I tillegg kjem turstiar og private vegar og turar knytt til strandarealet.

  Klepp har 37,4 kilometer med gang- og sykkelvegar langs kommunale vegar. I tillegg er det 18 kilometer gang- og sykkelvegar langs fylkesvegar.

  Totalt i Klepp er det 68,2 kilometer tur-, gang- og sykkelvegar. I løpet av dei neste fire åra er det forventa at gang- og sykkelveg langs Lalandsvegen og delar av Nordsjøvegen, samt turveg Figgjoelva står ferdig. Dette vil utgjera ca. 12 kilometer totalt.

  Det er utfordrande å finna samanliknbare tal frå andre kommunar, fordi dette blir innrapportert på ulikt vis frå kommune til kommune. I tillegg er det slik at statistikken ikkje er fullstendig. Det kan også stillast spørsmål til om alt skal reknast med på grunn av at det er heilt korte strekk, men i tala over er alt tatt med.

  Nærleik til der folk bur og kvaliteten på tur-, gang- og sykkelvegar vil spela inn på kvardagsaktivitet. Det er difor ikkje lengde åleine som definerer kor godt tilbodet er.  

   

  Rekreasjon og friluftsliv

  Turgåing er den vanlegaste planlagte fysiske aktiviteten i Norge. Tilgjenge i nærmiljøet er avgjerande for at flest mogeleg er i aktivitet. Klepp har begrensa med område som kan nyttast til friluftsliv. Kommunen held på med ei kartlegging og verdsetting av friluftsområde. Denne skal gje ein oversikt over friluftsområda i kommunen og bruken av desse.

  I kommunedelplan for fysisk aktivitet er det eit mål at kommunen skal arbeida for at alle har maksimalt 500 meter til friområde eller regional grønstruktur. Undersøkingar frå Sverige peiker på at bruken av parkar og rekreasjonsareal vert redusert med meir enn 50 % dersom desse har ein avstand på 500 meter eller meir (Thorén m.fl. 2000).

  Tilrettelegging for område til rekreasjon i tettstadane er viktig. I tillegg er det svært viktig å ta vare på dei områda som er i Klepp og etablera samanhengande vegar og stiar mellom områda.

  Definisjon på nærturterreng er naturområder innan 300 meter frå tettstad. Figuren under er henta frå «Regionale utviklingstrekk 2017» og viser at tilgangen til nærturterreng i Klepp er svært låg. Statistikken viser rekreasjonsareal og nærturterreng i alle tettstader i kommunane, men også slike areal som grenser inn til tettstadene blir rekna med). Jordbruksområder og innmarksbeite blir ikkje rekna med, sidan desse i liten grad kan brukast som turområder.

  Figur 4.1

   Tilgang til naturterreng                    

  Kollektivtrafikk

  I Klepp er det kun Jærbanen som kjem med i framtidig stamnett for kollektivtrafikk. Stoppestadane på Øksnevadporten, Klepp stasjon og Bryne (Tu og Tjøtta) vil vera tilgjengelege for Kleppsbuen. Jærbanen har i dag halvtimesfrekvens, men det vert arbeidd med å leggja til rette for kvartersfrekvens.

  Busstilbodet til Kleppe er avgrensa til halvtimesfrekvens mot nord på føre- og ettermiddag. Midt på dagen, kveldstid og mot sør er frekvensen timesfrekvens. 

  Frå 15. oktober 2018 kan ein ta buss til både nord- og sørgåande tog frå Klepp stasjon. Det blir også sett opp bussruter på laurdagar og søndagar. Dette er eit samarbeid mellom Kolumbus og Klepp kommune for å gje spesielt jobbpendlarar og studentar eit betre tilbod.

  Det blir 177 nye bussavgangar i Klepp frå oktober 2018. På kvardagar vil talet på avgangar tur-retur gå opp frå 42 til 67, og på søndagar vil talet gå opp frå ingen til 30 avgangar tur-retur. Laurdagar kjem det 22 nye avgangar tur-retur. Klepp kommune har gått inn med ekstra økonomiske midlar for å få dette til.

  Rute 59 går frå Boreringen, gjennom Verdalen og Kleppekrossen og til Klepp stasjon. Dei nye avgangane vil gjera det endå lettare å setja bilen heime.

  Senterområdet i Kleppe og dei største bustadkonsentrasjonane i Kleppe og Verdalen har difor eit kollektivtilbod som er betre enn før.

  Fv 505 på Orstad er i Regionalplanen merka som hovudkollektivtrase. Dette er følgt opp i den interkommunale kommunedelplanen for Bybandet sør, med bestemming om at det skal setjast av areal til eigen kollektivtrase. Når denne blir realisert, vil området ha god kollektivdekning. Området Tu og Tjøtta har busstilbod på Fv 44, men her og er det ønskjeleg med betre frekvens. I ytre delar av kommunen er kundegrunnlaget for lite til å kunne forventa busstilbod med høg frekvens, trass i at det er barn og unge i desse krinsane som ville hatt nytte at eit tilbod med høg frekvens. I Ungdata undersøkinga seier 58% av ungdomsskulelevane at kollektivtilboda er bra der dei bur. Ei arbeidsgruppe "Folkehelse, møteplassar barn og unge" (2018) der ungdom frå Axis deltok, konkluderte med at kollektivtransporten i Klepp er ei stor utfordring. Det vanskelig for barn og unge å delta på ulike aktiviterar som ligg unna der dei bur. Dei er avhengige av å bli køyrte. Det er enklare å reisa til Bryne for mange, spesielt frå Klepp stasjon, Orstad og Kåsen.

  Utfordringa er å gje innbyggarane i kommunen eit kollektivtilbod som er reelt alternativ til privatbilen. Det må arbeidast vidare lokalt og regionalt for å betra kollektivtransporten i Klepp. 

   

  Omfang av område utsett for støy, støv eller luftforureining

  I Klepp er bustader ofte plasserte tett på jordbruksareal. For å førebyggja ulemper med lukt og støv frå jordbruksnæringa, i den grad det er mogleg å styra, har kommunen fokus på dette i si arealplanlegging. Kommunen mottar klager der innbyggarar opplever sjenanse frå lukt, oftast knytt til primærnæringa. Kva som er til ulempe for helsa til kvar enkelt let seg ikkje slå fast.

  Å bu i eit støyutsett område kan ha negativ innverknad på helsa. I Klepp kjem støy i hovudsak frå trafikk langs Fv 44, men innbyggarane kan nok og oppleva støy frå landbruksmaskinar og noko industri. Det er fokus på støy i arealplanlegginga, og støytilhøve blir vurdert i planane.

  Årleg døgntrafikk (ÅDT) blir berekna for Fv. 254 Klepp nord (gamle Rv. 44) og Fv. 44 Klepptunellen. Grafane syner at hovudtyngda av store køyretøy ferdast på Fv.44.

  Figur 4.2

  Årleg døgntrafikk på vegar i Klepp

  I 2014 gjorde Statens vegvesen trafikkregistreringar fleire stadar i kommunen. I 2018 starta ein ny runde med registreringar for Fv. 507 Bore, Fv. 510 Bore kyrkje, Fv. 254 Klepp sentrum, Fv. 44 Øksnevad sør og Fv. 510 Verdalen.

  Det har i ei årrekkje vore kjent at bustader langs Fv. 505 på Orstad har vore utsette frå støy frå veg og noko industri. Det er no planar om å etablera støyskjerm. Det er og forventa auke i tungtrafikk til og frå Vagle Næringspark og andre utbyggingsprosjekt.

  Statens vegvesen kartlegg innandørs støy i bustader. Utrekningane blir gjort med trafikkprognosar fem år fram til 2022.  Dette blei utført i juni 2017, og resultatet for Klepp var følgjande:

   

  Figur 4.3 Støy innandørs [35,38>dB [38,42>dB ≥42dB
  Tal på bustader 172 76 17

   

  Dei 17 bustadene som har støy ≥42 dB er hovudsakeleg lokaliserte langs Fv. 44. Desse bustadane blei følgde opp av Statens vegvesen med ein grundigare gjennomgang av støytilhøva hausten 2017. I denne nye kartlegginga slo Statens vegvesen fast at om lag 10 bustader langs heile Fv 44 i Rogaland var så støyutsette at det utløyste krav om tiltak. Det er liten grunn til å tru at nokre av desse bustadene er i Klepp.

  Strategisk støykart

  Strategisk støykart syner støysituasjonen frå vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017.

  Jernbanen har ikkje medført kjente støyutfordringar i kommunen. Dette kan ha med at områda kring jernbanen, kor det blir produsert mest lyd, ikkje er tett utbygde med bustadar. Dette kan endra seg med utbygginga av Bybåndet sør og da må det bli eit fokus på arealplanlegging som avgrensar støy.

  I kommunen finns det eit motorsportsenter og det er to klubbar som driv med radiostyrt motorsport, ein for bilar og ein for fly. Dette er aktivitet som ofte fører til uønska lyd for naboar og omgivnadene. Aktivitetane førekjem om ettermiddag og helg, når folk flest har fritid. Samstundes må ein peika på at lag og foreiningar som dette har positiv innverknad på trivelsen for dei som driv med aktivitetane. Utfordringa framover vil vera aukande støy som følgje av fortetting av bustader og bustadutbygging langs jernbanen.

   

  Drikkevatn
  Ei av føresetnadene for god helse ligg i tilgang på reint drikkevatn og eit velfungerande renovasjons- og avløpssystem. Dette er faktorar som reduserer førekomst av biologiske faktorar som kan gje sjukdom. Klepp kommune er ein av 13 eigarkommunar i IVAR. Klepp får drikkevatnet frå Langevatn via hovudleiinga som går mellom Tronsholen i Sandnes og Måtningsdal i Hå. Dette sikrar innbyggjarane tilgang på reint drikkevatn. Kvaliteten på drikkevatn er fastsett i Drikkevannsforskriften og vatnet frå IVAR sine vasskjelder tilfredsstiller krava. I Klepp er det god drikkevassforsyning. Det er også tilfredsstillande resultat frå E.Coli målingar.

   

  Legionella
  I kommunen er det verksemder som nyttar kjøletårn eller luftskrubber i produksjonen. Denne type installasjonar kan gje grobotn for legionellabakteriar, som igjen kan bli spreidde med lufta og gje sjukdom i befolkninga. I verksemdene er det ulik grad av smittepotensiale, og der kor det er potensiell smitterisiko fører kommuneoverlegen tilsyn. Det blir rapportert til kommuneoverlegen månadleg om det er vekst av legionellabakteriar.

   

  4.2.Sosialt miljø

  Møteplassar

  Møteplassar er her eit samleomgrep for organiserte arenaer, hus, lokale, treffpunkt og aktivitet i regi av kommune, frivillige lag og organisasjonar. Det omfattar mellom anna bibliotek, frivilligsentral, ungdomskultursenter, idrettsarenaer, samfunnshus, kyrkjer, livssyns- og andre lokale som er tilgjengelege for innbyggjarane. Møteplassar omfattar både lukka aktivitet i organiserte grupper og arrangement opne for publikum, med eller utan krav om betaling.

  Klepp Bibliotek har blitt meirope, noko som inneber at alle innbyggjarane har høve til å nytta biblioteket alle dagar mellom kl. 7.30 og 23.00. Biblioteket har i samsvar med føringane i ny biblioteklov, fått ein utvida funksjon som møtestad, aktivitets- arrangements – og debattarena.

  Frivilligsentalen sine aktivitetar og deltakartal er stadig veksande og ungdomskultursenteret Axis når eit segment av ungdom som i liten grad deltar i anna organisert aktivitet.

  Ungdata 2016 viser at Kleppungdom er meir nøgde enn landsgjennomsnittet med stader der dei kan treffa andre unge. Kleppungdom er og meir nøgde med tilgangen på idrettsanlegg enn landssnittet.

  Innvandrarar og personar med funksjonsnedsetting er generelt underrepresenterte som brukarar av dei fleste offentlege møteplassane og ved kulturarrangement av ulike slag. Mange innvandrarar bruker likevel biblioteket. Mange er deltakarar i aktivitetar i regi av frivilligsentralen. Ein del vaksne innvandrarar nyttar Klepp bedehus og ein del barn med innvandrarbakgrunn er aktive i idrett og også i anna aktivitet.

  Sjølv om innvandrarar er godt representerte i ulike tiltak ved frivilligsentralen, utgjer desse berre ein liten del av dei om lag 2200 innvandrarane som bur i Klepp. Stikkord som informasjon, transportvanskar, kulturelle forhold og vanar, sosiale tilhøve, personlege behov og ønskjer samt grad av integrasjon kan forklara denne situasjonen.

  Personar frå Polen og Litauen utgjer dei største innvandrergruppene i Kiepp. Inntrykket er at desse er lite representerte i organisasjonsliv og møteplassar i Klepp. Det finst likevel regionale organisasjonar for folk frå desse nasjonane og inntrykket er at mange møtest i regi av slike organisasjonar ulike stader i Sør-Rogaland.

  I følgje SSB tal frå 2017 har 38% av den vaksne befolkninga i Norge utført gratisarbeid for frivillige organisasjonar siste 12 månader, men berre 14% av befolkninga over 16 år er aktive medlemmar i 2 eller fleire organisasjonar. Desse tala seier oss noko om kva som kan vera eit realistisk forventningsnivå når det gjeld deltaking.

  Kommunen har tilrettelagte fritidstilbod for personar med funksjonsnedsetting, inkludert personar med psykiske vanskar. Desse aktivitetane blir drivne, anten i eigen regi eller i samarbeid med lokale lag og foreiningar, eller nabokommunar. Det finst i dag ikkje systematisk oversikt over kor mange som er innanfor målgruppa, men om lag 125 personar med funksjonsnedsetting deltek jamleg i tilrettelagde kultur- og fritidstilbod i regi av kommunen. Kommunen driv Møteplassen som er definert som eit lågterskel kultur- og fritidstilbod for personar med ruserfaringar. I dag er det om lag 25 personar som nyttar tilbodet på det jamne. Fleire er sporadisk innom. 

    

  Kulturtilbod og frivillige organisasjonar

  Eit rikt kulturliv er viktig for det sosiale og skapande livet blant innbyggarane, samt for demokratiforståing og trivsel. Klepp kommune nyttar medlemstal frå søknader om driftstilskot som indikator for oppslutninga i det frivillige organisasjonslivet.

  Utviklinga i perioden 2015-2018 har vore slik:

  • Idretten har hatt ei medlemstalsauke på 27%
  • Musikkorganisasjonane har hatt ei medlemstalsauke på 29%
  • Lagsarbeid (som er ein samlekategori for «alt» som ikkje omfattast av dei to førre kategoriane) har hatt ei tilbakegang på 20%

  Når det gjeld alderskategoriar og deltaking, har utviklinga vore følgjande:

  • For aldersgruppa 0-13 år er deltakinga i 2018 på 99.3%, samanlikna med 2014. 
  • For aldersgruppa 14-25 år er deltakinga i 2018 på 105%, samanlikna med 2014.
  • For aldersgruppa 26 år og over ligg 2018-tala 26% over 2014 talet.

  Samla medlemstal utgjorde i 2014 7868, medan det i 2018 var registrert 8657 medlemskap, altså ei auke. Ser ein medlemskap i forhold til innbyggjartal, var det samla medlemstalet 43% i 2014 og utgjer i 2018 45%. Samla sett har det altså vore ei mindre auke.

  Når det gjeld ungdom, viser tal frå Ungdata 2016 at 71% av ungdomsskuleelevane er aktive i fritidsoganisasjonar. På landsbasis er talet 64%. Ungdata for 2013 synte at ca 2/3 av ungdomsskuleelvane var aktive i foreiningslivet. Ungdatatala stadfester med det dei lokale tala henta frå søknadene om kommunale driftstilskot.

  Tala syner og at 88% av ungdomsskuleelevane trener kvar veke. Dette er på nivå med nasjonale tal.

  Idretten står sterkt i Klepp. Tal frå KOSTRA syner at Klepp ligg høgt når det gjeld tilskot til idretten samanlikna med andre kommunar i Rogaland. Medlemstalet i idrettslaga har generelt vore aukande innan alle alderskategoriar: Tendensen er klar og når ein tek omsyn til at folketalet har auka. 

  Ungdata 2016 viser at 82% av elevane på ungdomstrinnet trener aktivt. All trening skjer ikkje gjennom organisert aktivitet. Mange unge trenar i treningsstudio eller utandørs på ulike stader.

  Tabellen under syner trening blant ungdom i Klepp samanlikna med ungdom andre stader:

  Figur 4.4

  Ungdata

  Ungdata 2016 viste og at 63% av ungdomsskuleelevane er med i eit idrettslag. Dette er omtrent på snittet av regionale og nasjonale tal. 

  Figur 4.5

  Ungdata

   

  Figur 4.6 Medlemskap i musikkorganisasjoner i kommunen
  år0-13 år14-25 år26+ år
  2004 291 159 74
  2006 200 66 131
  2008 198 85 119
  2010 240 40 173
  2012 148 52 155
  2014 108 37 152
  2016 124 62 161
  2017 150 60 145
  2018 190 59 137

  Musikkorganisasjonar er den kategorien kultur- og fritidsorganisasjoner som har hatt sterkast auke i deltaking sidan 2014. Auka er på 29% om ein ikkje tar høgd for auken i folketalet.

  Figur 4.7 Medlemskap i lagsarbeid i kommunen
  år0-13 år14-25 år26+ år
  2004 1546 278 816
  2006 1644 510 755
  2008 1361 638 849
  2010 1227 562 660
  2012 1394 488 738
  2014 1306 579 1122
  2016 1116 763 1343
  2017 961 656 1166
  2018 828 459 1146

  Kategorien «lagsarbeid» omfattar alle dei kultur- og fritidsorganisasjonane som driv med anna aktivitet enn idrett og musikk. Sidan 2014 har det vore nedgang i denne kategorien. Nedgangen gjeld særleg barn, men omfattar og ungdom. Deltaking blant vaksne over 26 år er ganske stabil.

  Innvandrarar er generelt lite representerte i det lokale lag- og foreiningslivet. Kommunen har  nokre tilrettelagte aktivitetstilbod og ulike møtestader mellom lokalbefolkning og innvandrarar. Det finst i dag i liten grad oversikt når det gjeld deltaking fordelt på nasjonalitet og etnisitet eller aldersgrupper i vår kommune.

  Det er etablert fleire lokale innvandrarorganisasjonar i Klepp, men berre 2 av desse har søkt om driftstilskot frå kommunen i 2018. Deltakinga i organisasjonslivet er generelt lågare blant innvandrarar. Mange innvandrarar deltar gjerne i eigne organisasjonar med hovudvekt av medlemmar frå eige land/etnisk gruppetilknytning. Mange slike organisasjonar er og av regional karakter og har ikkje alltid lokallag.

  Figur 4.8

  Ungdata

  Mange innbyggarar deltek i kulturopplevingar og er aktive, utan at dei er medlemmar i lokale frivillige organisasjonar. Til dømes er om lag 450 personar med som frivillige i regi av Klepp frivilligsentral. I 2014 var talet 270. Det er langt fleire som deltek i sjølve aktivitetane. Frivilligsentralen driv nærare 50 ulike ordningar/gruppe- og aktivitetstilbod for personer i alle aldrar. I 2014 var dette talet 40.

  Kommunen gjev årlege tilskot til lokale kultur- og fritidsorganisasjonar på omkring 5,3 mill kr pr år i form av driftstilskot, vedlikehalds- og nyanleggstilskot m.m. Samla tilskot per medlem for alle kultur- og fritidsorganisasjonar var i 2004 på kr 440 pr medlem, i 2014 kr 660 og i 2018 på kr 620.

  Samla sett brukar Klepp mykje mindre pengar på kultursektoren per innbyggar enn nabokommunane og landsgjennomsnittet. 

  Figur 4.9 Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbyggjar (kr)
  årKleppTimeKostragruppe 7Landet uten Oslo
  2015 1499 1790 1914 1463 1998
  2016 1497 1943 1949 1500 2097
  2017 1668 1992 1978 1649 2224

   

  Det er samanheng mellom deltaking i kulturaktivitet og helse. Ein har funne at dei som brukar kultur i ei eller anna form, opplever betre helse, er meir tilfredse med livet sitt, opplever angst og depresjon i mindre grad, samanlikna med folk som ikkje deltek i kulturaktivitet.

   

  4.3 Valdeltaking

  Valdeltaking har sterk positiv assosiasjon med eigenvurdert helse. Jo høgare valdeltaking, jo betre eigenvurdert helse. Fleire studiar har og brukt valdeltaking som indikator på sosial kapital i eit samfunn. Dersom normene for borgarplikt vert svekka, kan dette redusera den ”grunnkapitalen” som ei demokratisk styreform er avhengig av.

    

  Figur 4.10 Valdeltaking ved lokalval
  årKlepp (%)
  1955 52,6
  1959 60,2
  1963 73,7
  1967 68,2
  1971 65
  1975 65,2
  1979 68,8
  1983 71,2
  1987 68,2
  1991 68
  1995 62,7
  1999 60,8
  2003 60,7
  2007 58,5
  2011 62,4
  2015 59

   

  Utfordringa er å oppretthalda, eller aller helst auka valdeltaking.

    


  Skadar og ulykker

  Ulykkesskadar er eit helseproblem, spesielt blant barn, unge og eldre. Dødeligheita av skadar og ulukker har likevel gått ned sidan 1950-talet.

  Klepp kommune blei godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2002, og har sidan den gong arbeidd systematisk med skade- og ulykkesførebygging. Lokal registrering av ulukker har vore ein del av arbeidet. Slik registrering blei gjort ved alle legekontor i 2002, 2003 og 2011. Den lokale registreringa viser kor ulykkene skjer, type ulukke, kven som blir ramma, alvorsgrad og tidspunkt. Sjølv om det ikkje er gjennomført lokalregistrering sidan 2011, sit kommunen på rimelig god oversikt over ulukkesbiletet.

  Både lokal registrering frå tidlegare og nasjonale tal syner at dei fleste ulykkene skjer heime og dei alvorlegaste ulykkene skjer langs vegane. Det er dei yngste og eldste som er mest utsette for ulykker.

   

  5.1 Skadar behandla i sjukehus

  Figurd 5.1 Skadar behandla i sjukehus, tal pr 1000 innbyggarar

  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 14,3 13,4 14,2 14,1 14 13,4 12 13,1
  2011-2013 13,9 13 14,1 14,5 14,2 12,9 11,8 12,7
  2012-2014 13,2 12,8 14 13,7 14,8 13 12 12,7
  2013-2015 12,9 12,7 13,8 13,8 14,1 13,2 11,7 12,6
  2014-2016 12,7 12,6 13,8 13,8 13,3 12,6 11,6 12,7

  Klepp har hatt positiv utvikling og ligg nå under landsgjennomsnittet, likt med Rogalandsgjennomsnittet når det gjeld skadar behandla i sjukehus.

    

  5.2 Hoftebrot

  Fallskadar er rangert som den 6. viktigaste faktoren til helsetap i Norge, større enn helsetap i samband med hjerte- og karsjukdommar. Eldre er særlig utsette for fallskadar, ofte med brot som utfall. Fallførebygging blir trekt fram som ein av dei viktigaste innsatsane i åra framover. Jo fleire eldre, jo viktigare å retta innsatsen mot førebygging av fall. I eit folkehelsepersektiv bør førebygging av fall prioriterast høgt då det gir store samfunnsøkonomiske gevinstar.

  Figuren under viser hoftebrot behandla i sjukehus. 

  Figur 5.2 Hoftebrot 75+ år (per 1000 innbyggjarar)
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2010-2012 17,6 18,6 19,6 15,7 15,8 19,8 15,9 19,1
  2011-2013 15,9 18,8 19,4 15,4 17 18,8 16,6 18,4
  2012-2014 16,5 18,8 19 16,4 18,4 16 18,3 18,8
  2013-2015 17 17,8 18,6 18,1 15,8 17,4 19,2 17,3
  2014-2016 17,7 16,8 18,2 16,1 13,7 17,8 15,5 16,8

  Klepp har hatt svak auke i talet på hoftebrot, og ligg framleis under landsgjennomsnittet, men over nabokommunane.

   

  Fall registrert i institusjon
  Fall i institusjon blir registrert som avvik i CosDoc. (CosDoC er programmet helsevesenet brukar innan omsorg). Tabellen under viser registrering over to år, fordelt på dei ulike avdelingane i kommunen.

  Figur 5.3 Fall Tal plassar Kategori Fall 01.06.2016-31.05.2017 Fall 01.06.2017-31.05.2018
  Kleppheimen 2.etg 23 Somatisk, langtid, 4 lindrande, 1 korttid 4 36
  Kleppheimen 3.etg (tidl. Sirkelen 2.etg) 17 Demens, skjerma avdeling 79 34
  Bukollektivet 16 Demens, skjerma avdeling 2 13
  Sirkelen 3.etg 24 16 langtid, 4 korttid, 4 rehab 16 12
  Totalt 80   101 95

  Sidan det er så stor variasjon i tala frå det første året til det andre, er det grunn å tru at det skuldast ulik/endra praksis for registrering meir enn reelle fall. Registrering av fall er viktig del av førebyggings- og kvalitetsarbeidet i institusjon. Lik registreringspraksis må sikrast for å kunna overvaka og vurdera om tiltak som settest i verk har effekt. Registrering av fall i institusjon vil bli følgt opp vidare i kommunen.

   

  5.3 Skadar i skule og barnehage

  Kommunale barnehagar og skular melder skadar til forsikringsselskapet Vaco. Private barnehagar har ein ikkje tal for. 

  Figur 5.4 Forsikringssaker - Skadar i skule og barnehage
  ÅrSkuleBarnehage
  2009 17 24
  2010 34 26
  2011 21 36
  2012 21,5 46,5
  2013 24 28
  2014 26 31
  2015 39 22
  2016 67,5 25,5
  2017 56 18

  Tala er usikre. Det er grunn å tru at auken også skuldest endra praksis for registrering. Trass auken er det sansynlegvis også ein viss grad underrapportering.

    

  5.4 Brann

  Registreringar (DSB-tal) viser at Klepp hadde 12 brannar i 2016 og 8 i 2017.  Kommunen samarbeidar med Rogland brann og redning IKS om å forebyggja brann og redusera konsekvensar ved brann for personar i risikoutsette grupper. Det føreligg ein eigen samarbeidsavtale på dette området.

  Branntekniske løysningar er sett i verk for risikoutsette brukargrupper. Kommunen har fleire bustader med direkte varsling til brannvesen. Det er sprinkling i nokre av desse og det er anskaffa tre mobile vanntåkeanlegg som kan nyttast i bustader som er ekstra risikoutsette.

   

  5.5 Trafikk

  Trafikkulykker er den ulykkestypen som fører til mest dei mest alvorlege skadane. Unge menn er den mest utsette gruppa for trafikkulykker. 

  Figur 5.5 Trafikkulykker med personskade per 1000 innbyggjarar, 3-årig snitt
  årKleppRogalandHeile landetTimeEigersundSolaStavanger
  2001 1,1 1,6 1,9 1,4 1,4 1,8 1,5 1,2
  2002 1,7 1,6 1,9 1,2 1,7 1,6 1,4 1,2
  2003 2,0 1,5 1,9 1,2 1,7 1,6 1,4 1,2
  2004 2,1 1,5 1,9 1,3 1,5 1,6 1,5 1,2
  2005 1,9 1,5 1,8 1,4 1,5 1,8 1,3 1,1
  2006 2,0 1,4 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4 1,1
  2007 2,1 1,5 1,7 1,4 1,5 1,4 1,4 1,1
  2008 1,8 1,4 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1
  2009 1,2 1,3 1,6 1,4 1,1 1,4 1,3 1,1
  2010 1,0 1,2 1,5 1,3 0,9 1,3 1,3 1,0
  2011 1,0 1,1 1,3 1,2 0,8 1,2 1,0 0,8
  2012 1,1 1,0 1,3 1,2 0,8 1,3 0,8 0,8
  2013 1,0 1,0 1,2 1,1 0,7 1,3 0,7 0,8
  2014 0,9 0,9 1,1 0,8 0,6 1,2 0,7 0,8
  2015 0,7 0,8 1,0 0,7 0,6 0,9 0,7 0,8
  2016 0,7 0,8 0,9 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7
  2017 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,6 0,6

  Trafikkulykker med personskadar har vore fallande frå starten av 2000-talet og fram til i dag. Klepp låg over landsgjennomsnittet i ein periode, men har nå kome ned. Kommunen ligg no jamt med snittet for Rogaland, under landsgjennomsnittet.

   

  Figur 5.6 Personar drepte eller skadde ei vegtrafikkulykker
  ÅrSkadde i altHardt skaddeLettare skaddeUoppgitt skadegradDrepte
  2008 27 0 20 5 0
  2009 22 4 18 0 0
  2010 25 4 19 2 0
  2011 23 0 20 3 0
  2012 26 2 24 0 0
  2013 17 2 9 6 1
  2014 14 3 9 2 0
  2015 13 0 11 2 0
  2016 21 5 15 1 0
  2017 15 1 12 2 0

  Klepp har ikkje hatt drepte i trafikken sidan 2013.

  Trygg skuleveg
  Våren 2018 blei det gjennomført barnetråkkregistreringar i kommunen. Elevar ved 5. og 9. trinn ved alle skulane har delteke i kartlegginga. Elevane teiknar inn dei plassane der dei kjenner seg utrygge og dei plassane dei kjenner seg trygge/liker å opphalda seg. Fokus er både skulevegane og nærområda der dei ferdast i fritida. Resultatet av kartlegginga skal analyserast og tiltak settast i verk for ein del av innspela. Barnetråkkregistreringa skal elles nyttast vidare i kommunal planlegging. 

  Barnetråkkregistrering

  Eksempel på barnetråkkregistrering i Tukrinsen.
  Om vegane i området, seier barna:

  • Bør vera G/S-veg langs Lalandsvegen
  • Trafikk og trafikk kaos på fv 44 rett overfor Tu gamle skule
  • Mykje støy frå fv 44
  • Skummelt å gå over fv 44 ved rundkøyringa fv 44/Lalandsvegen
  • Mykje trafikk i krysset Tjøttavegen/Kåsenvegen
  • Mykje trafikk i Tjøttavegen, svingane ned mot rundkøyringa i fv 44

   

  5.6 Lovbrot

  Figur 5.7 Lovbrot melde per 1000 innb (årleg gjennomsnitt 2016-2017)
   Vald og mishandlingRusmiddellovbrot
  Klepp 3,8 9,1
  Rogaland 6,3 10,4
  Landet 6,7 9,2
  Time 6,8 12,3
  4,4 4,4
  Sandnes 5,8 11,7
  Stavanger 7,5 10,5

  Melde lovbrot for vald og mishandling i Klepp er om kring 4 per 1000 innbyggarar. Dette utgjer om lag 80 melde tilfelle kvart av åra. Klepp har færre melde lovbrot enn nabokommunane, fylket og landet. Likevel gir tala for Klepp grunn til å følgja med på utviklinga. Dette må sjåast i samband med kommunen sitt arbeid for å førebyggja vald i nære relasjonar.

  Melde rusmiddellovbrot i Klepp er tilsvarande tala på landsbasis. Tala varierer ein del mellom jærkommunane for denne typen lovbrot.

  Ungdomskriminalitet

  Ein kartleggingsrapport av barne- og ungdomskriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt 2017 syner ei auke i registrert kriminalitet blant barn og ungdom. Dette er det same biletet ein og ser nasjonalt. I eit lengre perspektiv har ungdomskriminaliteten gått kraftig tilbake, spesielt det siste tiåret. Forsking syner og at dei unge kriminelle er blitt eldre (Ungdata, 2018). Ofte har ungdom som begår kriminelle handlingar tilleggsproblem som ustabile heimeforhold, svak psykisk helse, dårleg skuletilpasning, svakt sosialt nettverk og rusproblem (Ungdata, 2018).

  Klepp kommune har som dei fleste andre kommunane i politidistriktet, ein auke i tal på personar under 18 år som var registrete med eit straffbart forhold i 2017 samanlikna med 2016. Auken totalt sett i politidistriktet er i aldersgruppa 13-14 år. På Jæren er det vinning som er det forholdet flest ungdom under 18 år er registrerte med. Vald og narkotika kjem på dei neste plassane. Politiet meiner det er grunn til bekymring for meir negativ atferd, meir bruk av rusmiddel og auka kriminalitet innanfor deler av barne- og ungdomsmiljøa. Dette gjeld og for ei lita gruppe av ungdom i Klepp kommune.

  Analyse av ulike Ungdata-undersøkingar syner at ungdom med ein, to eller tre svake relasjonar til foreldre, skule eller venner er meir utsette for å ha ei ungdomstid prega av risikobelastningar. Delen unge som nyttar rusmiddel er og høgare blant dei same gruppene.

  I rapporten «En kartlegging av fenomenet ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnesområdet» kjem det fram at sosiale mediar framstår som den nye møtestaden for aktivitet. I Sør-Vest politidistrikt har politiet kjennskap til valdsvideoar som er spreidde via sosiale mediar. Klepp kommune er kjent med at det er fleire slik videoar med ungdom frå eigen kommune involvert.

   

  5.7 Skadar og ulykker i landbruket.

  Det totale ulykkesbiletet er ufullstendig. Avløysarlaget har få registrerte hendigar for tilsette som dei har ansvar for. Dette er avløysarar frå alderen 13 år og opp til 70 år, frå ufaglært ungdom til utdanna agronomar. Det er bonden som er ansvarleg for opplæring og HMS på eige gardsbruk. Skadar av alvorligheit som kan gje varige men, blir registrerte og melde vidare til rett instans.

  Det har vore nokre få alvorlege ulykker dei siste 30 åra, men ingen dødsulykker blant avløysarlaget sine tilsette.

    

  5.8 Drukningsulykker

  Klepp kommune er særs utsett for drukningsulykker langs strendene. Fleire av strendene har vanskelege og uforutsette understraumar, som gir auka risiko for drukningsulykker. Våren 2018 blei det opplyst om fleire nestenulykker langs strendene, utan at dette er talfesta. I denne perioden var det langt fleire badande ved strendene på grunn av varmt og fint ver. Framover må det setjast fokus på informasjon kring straumforhold på strendene.


  Helserelatert åtferd

  Både fysisk aktivitet, fornuftig kosthald, måtehald med alkohol, tilstrekkeleg med søvn og å unngå røyking, er faktorar som bidreg til betre helse.

   

  6.1. Fysisk aktivitet

  Regelmessig fysisk aktivitet er godt for helsa på fleire vis. I tillegg til å gje glede og trivsel, reduserer ein risikoen både for depresjon og angst og for fleire livsstilssjukdomar, som hjarte- og karsjukdomar, diabetes type 2 og utvikling av fedme.  Risikoen for enkelte kreftsjukdomar, mellom anna tjukktarmskreft, minskar også ved regelmessig fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet bidreg til sterkare beinbygning/førebygger beinskjørheit og betrar muskelstyrke og balanse. Regelmessig fysisk aktivitet gjev i gjennomsnitt 8 ekstra leveår.

  Det blir tilrådd minst 150 minutt per veke med moderat fysisk aktivitet. Dette kan til dømes vere turgåing eller å sykla eller gå til jobb. Treninga må vera tilpassa den enkelte. Dei som er i dårlegaste form, har aller mest å vinna på og bli fysisk aktive. Dette gjeld sjølv i høg alder. Ved høg alder er det spesielt svekka muskelstyrke og balanse som kan gje store utslag på kor sjølvhjelpt ein er.

  Forsking viser at det blant ungdom er like mange som trener i dag som for 20 år sidan. Samtidig er mange lite fysisk aktive i kvardagen elles. Vi brukar mykje tid ved skjermar og bilbruken har auka.  

  Figur 6.1 Ungdom og trening (kjelde Ungdata) Klepp 2013 Klepp 2016 Rogaland 2016
  Kor mange % som trener minst ein gong i veka (i regi av idrettslag, på treningsstudio, trimming på eiga hand eller annan organisert trening som til dømes dans)   82 82
  Kor mange % som har vore aktive i eit idrettslag siste månad 52 63 65

   

  Tabellane syner at delen ungdomsskuleelevar som er aktive i eit idrettslag i Klepp, har auka frå 52 %  i 2013 til 63% i 2016. 82 % av ungdomsskuleelevane trenar anten på eiga hand eller i regi av organisert aktivitet minst ein gong i veka. 12 % av ungdomsskuleelevane i Klepp er lite fysisk aktive (Ungdata 2016).

  I tillegg til organisert idrettsaktivitet i idrettslag finst fleire andre tilbod om fysisk aktivitet, mellom anna via Friskliv Jæren og Klepp frivilligsentral. Dei fleste av desse tilboda er på dagtid. Utfordringa framover blir å styrka lågterskeltilbod ytterlegare og å klara og nå ut til dei som er fysisk inaktive. Det kan til dømes vera fleire tilbod på ettermiddag og kveldstid, og tilbod i løpet a sommarferien. Det er spesielt viktig med arbeid inn mot barn og unge for å etablera gode vanar tidleg.

   

  6.2 Fedme og overvekt

  Overvekt skuldast ubalanse mellom energiinntak og energiforbruk. Genetiske faktorar påverkar sannsynlegvis den enkelte sin sjanse til å utvikla overvekt og fedme. Likevel handlar overvekt og fedme i hovudsak om levevanane våre. Mange faktorar dreg i same retning. Ei samfunnsutvikling med meir stillesitting i det daglege kombinert med  stort tilbod av kaloririke matslag og drikke bidreg til vektauke i befolkninga.

  Fedme betyr at kroppsmasseindeksen (vekt/høyde x høyde) er høgare enn 30. Ca 20% av den vaksne befolkninga i Norge har fedme. Kroppsmasseindeks mellom 25 og 30 betyr overvekt. Førekomsten av overvekt og fedme aukar med alderen, og er høgast hos 50-60 åringar. Overvekt aukar risikoen for hjarteinfarkt, hjerneslag og andre karsjukdomar. Risikoen for diabetes type 2, artrose/leddsmerter og fleire andre sjukdomar aukar også.

  E001

  Overvekt hos barn har auka i heile den vestlege verda frå 60-70 talet og framover til ca 2008. Barnevekststudien i Norge blant 8-9 åringar viser at delen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg dei siste åra. Innsatsen frå foreldre, barnehagar og skular med auka merksemd på kosthald og fysisk aktivitet har truleg medverka til dette. Tal frå 2015 viser på landsbasis at 17% av jentene og 13% av gutane var overvektige i 3. klasse.

  Førekomst av fedme hos barn ser ut til å henga saman med foreldra sin sosioøkonomiske status. Målet med å førebyggja overvekt og fedme blant barn må vera å bidra til at barna får betre helse, samtidig som ein jamnar ut sosial ulikheit i helse. Pr i dag vert veging og måling av barn i 3. og 8. steg utført av skulehelsetenesta, i tillegg til kontrollane av førskulebarna. Klepp kommune tilbyr tverrfagleg oppfølging av barn med fedme i regi av helsestasjonen. Dette tilbodet skal styrkast ytterlegare også med auka fokus på førebygging. Elles skjer det mykje førebygging og oppfølging av overvekt både hos fastlegane og mellom anna i regi av Friskliv Jæren.

  Overvekt/fedme blant menn på sesjon (KMI >25) ligg på 22 % i Klepp. Det er om lag det same som landsgjennomsnittet.

  Utfordringa vert å tilby effektive, førebyggande tiltak og sikra god oppfylging for dei familiane kor barn står i fare for  eller har utvikla overvekt eller fedme. Det er viktig å hindra stigmatisering og uro rundt eit felt som mange opplever som komplisert.

   

  6.3 Bruk og misbruk av rusmiddel

  Tobakk
  Røyking aukar risikoen for redusert helse og levealder. Om lag halvparten av dei som røyker dagleg i mange år, døyr av sjukdomar som skuldast tobakk. Mange får helseplager og redusert livskvalitet. Trenden er at færre røykar i dag enn tidlegare. Delen som røykar dagleg har falt frå 33 % i 1997 til 11 prosent i 2017.

  Når det gjeld kor stor del av kvinnene som røykar ved 1. svangerskapskontroll syner tal for Klepp at 10% av desse røykte i perioden 2012-2016. Tilsvarande tal for Rogaland fylke var 7%. Klepp ligg noko høgt, sjølv om dette er lågare en tidlegare år.

  Ungdomar i Klepp har delteke på fleire spørjeundersøkingar når det gjeld røyking. 12,2% av ungdomane røykte dagleg i 2002. I 2016 oppgav 3 % av ungdomsskuleelevane at dei røykte dagleg eller kvar veke, medan 4% av ungdomsskuleelevane i Klepp brukte snus dagleg eller kvar veke.

  Samstundes som delen som røykar har gått ned, har talet på dei som snusar gått opp. I 2017 var det for første gong fleire som snusa enn som røykte på landsbasis. Delen som snusar dagleg har auka frå 9% i 2012 til 12 % i 2017. (Kjelde Statistisk sentralbyrå).

  Alkohol og rusmiddel
  I følgje Barne, ungdoms og familiedirektoratet veks meir enn 1 av 4 barn opp saman med ein eller to foreldre som anten har psykisk liding eller alkoholmisbruk som er så alvorleg at det kan gå ut over dagleg fungering. Ein reknar med at om lag 6,5% av barn i Norge har ein eller to foreldre med eit alkoholmisbruk som kan gå ut over omsorgsevna deira. Desse barna står i fare for å utvikla psykiske vanskar. Eit høgt  alkoholforbruk vil auka risikoen for redusert helse og livskvalitet både hos den som drikk og dei pårørande. Ein kan risikera tap av arbeid, inntekt og brotne relasjonar. Alkohol er og ein viktig faktor når det gjeld skadar og ulukker og auka risiko for å bli involvert i valdskriminalitet. Effektivt rusførebyggjande arbeid gjev stor gevinst både for den einskilde, dei pårørande og for samfunnet.

  Det er færre ungdomar som drikk alkohol.  Prosentdelen av ungdomane i Klepp som sa at dei minst ein gong siste året hadde drukke så mykje at dei hadde kjent seg tydeleg rusa, har gått ned frå 24 % i 2010 til 12 % i 2013. Dette talet har gått ytterlegare ned til 8,4% i 2016, og Klepp ligg godt under landsnivået som er på 13 %.

  Når det gjeld cannabis viser tal frå Ungdata frå 2016 at 3,4% av Kleppungdomane har brukt cannabis (hasj/ marihuana) siste året. Dette er ikkje eintydig annleis enn for landsnivået, men Kleppligg ein del høgare enn nabokommunane, Time (1,5%) og Hå (1,9%)

  Mange ungdommar i dag brukar verken tobakk, alkohol eller narkotika. Det er likevel nokre få som gjer det til gangs. Hos desse ungdommane, som røyjer, drikk ofte og eksperimenterer med hasj, marihuana og andre stoff, vil ein truleg finna mange med alvorlege og komplekse psykososiale vanskar.

  Førebygging av rusmisbruk hos unge krev ei brei tilnærming. Alt frå individuell oppfølging av risikofamiliar på helsestasjonen til eit godt utbygd lågterskeltilbod med aktivitetar til barn og ungdom. Det er nødvendig med eit systematisk og godt samarbeid mellom foreldre, skule, helsestasjon og andre aktørar. Det er viktig å gje føresette rettleiing og bidra til god undervisning om alkohol, narkotika og tobakk i skulane for å  redusera bruken av rusmiddel. Det er nødvendig med tidleg oppdaging og oppfølging av unge i risikogruppa. Det er sett i verk fleire tiltak i Klepp kommune. Kommunen har mellom anna i mange år hatt eit godt tverrfagleg samarbeid i SLT, der også politiet er med.


  Helsetilstand

  Levevanar knytt til ernæring, rus, tobakk og aktivitet verkar inn på dei store folkesjukdomane som KOLS, hjarte/karsjukdom, overvekt, diabetes og psykiske lidingar. For å førebygga sjukdom må ein i større grad legga vekt på å redusera sosiale ulikheiter som aukar risiko for uheldige levevanar og sjukdom.

  7.1 Livsstilssjukdommar 

  Klepp kommune skil seg ikkje negativt ut samanlikna med andre kommunar i forhold til hjarte-/karsjukdom, KOLS, kreft eller diabetes.

   

  Hjarte- og karsjukdommar
  Statistikk som gjeld innbyggarar under 75 år, viser at Klepp har fleire konsultasjonar hos fastlege eller legevakt, for hjarte- og karsjukdom (2014-2016). Færre vert likevel behandla med medikament i primærhelsetenesta for hjarte og karsjukdom enn i landet elles.

  Klepp skil seg positivt ut når det gjeld dødelegheit av hjarte- og karsjukdomar i yngre aldersgrupper og blant aldersgruppa opp til 75 år. Her ligg tala lågare enn nivået i fylket og i landet. Hjartedødsfall for alle aldersgrupper er på same nivå som landet og fylket.

   

  Figur 7.1  Dødligheit, hjartesjukdom 0-74 år (tal per 100.000 innb)
   KleppRogalandHeile landet
  1990-1999 64,9 77,7 85,4
  1991-2000 59,4 71,4 79
  1992-2001 50,5 66,3 73,1
  1993-2002 48,9 61,1 67,7
  1994-2003 46,4 56 62,5
  1995-2004 43,9 51,8 57,3
  1996-2005 38,4 47,2 52,1
  1997-2006 27,4 44,1 48,2
  1998-2007 25,6 41,1 44,6
  1999-2008 20,2 37,2 41,1
  2000-2009 18,6 34,1 38,1
  2001-2010 18,9 31,3 35,5
  2002-2011 17,6 29,9 33,3
  2003-2012 16,3 27,6 31,3
  2004-2013 17,4 26,3 29,8
  2005-2014 18,5 24,9 28,3
  2006-2015 18,1 24 27,2
  2007-2016 18,4 22,4 26

  Type 2 diabetes
  Kleppsbuen skil seg lite ut frå innbyggjarane i fylket i bruk av legemiddel for å behandla diabetes type 2 (alders- eller livsstils-diabetes). Innbyggjarane bruker ikkje meir legemiddel enn fylkesnivået og ligg noko under landsnivået. Fleire av fastlegane i Klepp rapporterer til  eit kvalitetsprogram (Noklus) som gjev dei årleg tilbakemelding på deira diabetesbehandling.

   

  Kronisk obstruktiv lungesjukdom
  Personar med berre grunnskuleutdanning har 3 gonger høgare risiko for KOLS enn personar med universitetsutdanning. Innbyggjarane i Klepp skil seg lite ut frå landsnivå på behandling i spesialisthelsetenesta eller i medisinbruk for KOLS. Tal på personar med KOLS vil truleg halda seg høge i åra framover, men reduksjonen i talet på røykarar vil på lengre sikt redusera talet på nye KOLS-tilfelle. I 2015 var KOLS den tredje hyppigaste dødsårsaka i Norge, etter hjarte- karsjukdomar og kreft.

    

  Tannhelse for barn og unge
  Tilbodet om offentleg tannhelse i Klepp blir gitt av Tannhelse Rogaland. Tenesta omfattar helsefremmande og førebyggjande arbeid, samt gratis tannbehandling til prioriterte grupper. Mellom anna gjeld dette barn og ungdom.  Tilbodet er gratis fram til 18 års alder og for psykisk utviklingshemma, pasientar i institusjon og rusmiddelavhengige på langvarige behandlingsopphald. Målet er at folk skal kunna ta vare på tennene heile livet. I eit folkehelseperspektiv er tannhelsetenesta viktig i oppfølginga av barn og unge. Tannhelsa hos barn og unge vert kartlagt ved bruk av Dental Misted Filled Teeth (DMFT) for 5-åringane, 12-åringane og 18-åringane.

   

  Figur 7.2 Kariesfrie tenner hos barn og unge i Klepp, prosentvis DMFT
   5 år12 år18 år
  2007 79,8 36,7 3,6
  2008 84,2 32,6 10,7
  2009 84,9 32,5 8,5
  2010 71,2 39,2 8,15
  2011 84,3 56,1 11,9
  2012 74,3 46,4 11,4
  2013 78 53,2 13,2
  2014 82,9 50 12,4
  2015 81,6 52 17,2

  Prosentvis DMFT syner kor stor del som ikkje har hatt karies (Tal frå Tannhelsa Rogaland).

  Erfaringane frå tannhelsetenesta er at ungar i familiar med innvandrarbakgrunn kan ha auka førekomst av karies i mjølketennene. I Norge er det fokus på kariesførebygging frå fyrste tann, medan mange andre kulturar ikkje har same praksis. Tannhelse Rogaland opplyser om at den skilnaden utjamnar seg etter at mjølketennene er mista.

   

  7.2 Psykiske vanskar

  Psykiske vanskar er tilstandar som blir opplevd belastande, men ikkje i så stor grad at dei blir karakteriserte som diagnosar. Ei psykisk liding vert diagnostisert etter fastsette kriteriar. I løpet av 12 månadar vil om lag 16- 22% av vaksne ha ei psykisk liding. Psykiske lidingar omfattar heile spekteret frå enkle fobiar og lettare angst og depresjonslidingar til alvorlege tilstandar som schizofreni og psykosar. Psykiske lidingar og ruslidingar førekjem ofte samtidig. Mange med psykiske lidingar har ikkje vore i kontakt med helsevesenet. 

  Det er betydeleg auka sjukelegheit og dødelegheit av fysiske sjukdomar som hjertekarsjukdom og diabetes hos personar med psykiske lidingar. Samtidig har pasientar med alvorleg fysisk sjukdom auka risiko for å utvikla psykiske lidingar som depresjon. Låg sosioøkonomisk posisjon gjev auka risiko for psykisk liding. Samstundes kan psykiske lidingar gje vanskar med utdanning og uførleik i arbeidslivet.

  Kleppsbuen bruker ikkje meir medisin mot psykiske lidingar enn fylket og landet samla sett. Innbyggjarane skil seg heller ikkje ut når det gjeld konsultasjonar hos fastlege og legevakt for psykiske vanskar og lidingar.

   

  Barn og unge si psykiske helse
  Dei fleste barn og unge i Norge trivst og har god psykisk helse. Undersøkingar visar at det store fleirtalet  er nøgde med liva sine. Samstundes får mange diagnostisert psykiske lidingar i løpet av barne- og ungdomstida. Grunnlaget for den vaksne befolkninga si psykiske helse og livskvalitet blir lagt allereie i barne- og ungdomsåra.

  Barn som veks opp med foreldre med psykiske lidingar og/ eller alkoholmisbruk, har auka risiko for å oppleva alvorlege negative hendingar. Dette gjeld mellom anna auka risiko for vald, omsorgssvikt, seksuelle overgrep og å døy tidleg. Desse barna har og auka risiko for sjølv å utvikla psykiske lidingar (Torvik og Rognmo 2011). Om lag 23 % av barn mellom 0 og 18 år har foreldre med ei psykisk liding som kan gå ut over dagleg funksjon og om lag 10% har ein eller to foreldre med alvorleg psykisk liding.

  Det er godt dokumentert at miljøet i barnehagen eller på skulen som barn og ungdom tilhøyrer, har stor innverknad på helsa. Gode miljø med tydelege og gode pedagogar, kor ein fremjar meistring og unngår sosial eksklusjon, vernar mot psykiske vanskar og lidingar. Derimot er skular med dårleg leiing eller dårlege læringsmiljø, til dømes med mykje vald og mobbing, svært skadelege.

  Befolkningsbaserte studie viser at psykiske lidingar er vanleg hos barn og unge:

  • I studie frå Bergen og Trondheim hadde omkring 7 prosent av barna symptom som stemmer overeins med ein psykisk liding på undersøkelsestidspunktet (Heiervang, 2007; Wichstrøm, 2012).
  • Tilsvarande studie frå USA, Storbritannia og Nederland har vist tal frå 7 til 23 prosent. Tala er høgare hos tenåringar enn hos yngre barn.
  • To av studiene har også vist kor mange som har hatt ein psykisk liding gjennom heile livsløpet (livstidsførekomst). Ein fann at 45 prosent av barn i alderen 6-8 år og 50 prosent av tenåringar hadde hatt ein psykisk liding (Merikangas, 2010a; Kroes, 2001).

  I Norge blir  rundt 5 prosent av barn og ungdom i alderen 0-17 år behandla i barne og ungdomspsykiatrisk avdeling/ poliklinikk (BUPA) kvart år. Kor stor del av barna per 1000 som var registrert med ein diagnosekode for psykisk liding og/ eller adferdsforstyrring i BUP i perioden 2008 – 2016, etter kjønn og alder er vist i figur 7.3:

  BUPA

   

  • Blant jenter i alderen 15-17 år har den delen som får diagnosar i BUP auka frå 5 prosent i 2011 til 7 prosent i 2016. I denne gruppa er dei hyppigaste diagnosane depresjon, angst, tilpassningsforstyrring og spiseforstyrring.
  • I aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år er det flest gutar som får diagnosar som gjeld psykiske lidingar. Gutane har høgast risiko for utviklingsforstyrringar som debuterer tidleg i livet, som ADHD, autismespekterforstyrringar og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrringar.
  • Delen barn med diagnose er svært låg i aldersgruppa 0-4 år.

  Resultat frå Ungdata syner at det i 2010 var ein høgare førekomst av psykiske plagar i Klepp enn i andre kommunar. 2013-undersøkinga syner ei forsiktig positiv utvikling. I siste undersøking frå 2016 ligg vi likt med landsnivået (13% svarar at dei siste veka har hatt plager som omtalt under), men noko over fylkesnivået (11%).

  I Ungdataundersøkinga i 2016 vart undomsskuleelevane spurde om dei hadde hatt nokre av følgjande plager siste veka:

  • Følt at alt har vore eit slit
  • Hatt søvnvanskar
  • Følt seg ulykkeleg, trist eller deprimert
  • Følt vonløyse om framtida
  • Følt seg stiv eller ikkje klart å slappa av eller
  • Uroa seg for mykje om ting.

  Forskning gjev ikkje eintydige svar på om psykiske problem aukar hos unge. Likevel tyder fleire studier på at det er auke i depressive symptom hos jenter. Det har vore ein klar auke i talet på unge uføre med diagnosar som angst og depresjon.

  Klepp kommune har psykologteneste og familieeining knytt til helsestasjonen. Desse tenestene er lågterskeltilbod som driv korttidsbehandling  av barn og gir støttesamtalar til foreldre og oppfølging av familiar. Psykologtenesta skal i hovudsak arbeida førebyggjande og med tidleg avdekking for å koma inn tidleg med tiltak. Psykologane i Klepp får i hovudsak tilvist barn og unge frå helsestasjonane og skulehelsetenesta. Lettare angst og depresjon har vore hovudgrunnane for å søkja hjelp. Diagnosane blir fleire og dei blir stilte tidlegare enn før. Utfordringa er å leggja til rette slik at barn og unge med psykiske utfordringar får tilpassa skulegang, opplever meistring og integrering i miljøet, og får hjelp slik at plagene ikkje blir forsterka.

  Skulehelsetenesta får ei stadig viktigare rolle, og skal i større grad gå inn på systemnivå i barnehagane og skulane og arbeida førebyggjande og systematisk i forhold til barn og unge si  psykiske helse.  Skulehelsetenesta skal inn i planverk på overordna nivå og på enkeltskulenivå i tråd med  plan for psykisk helsearbeid for barn og unge i Klepp 2017-2020. For å styrka samhandlinga på dette området endrar kommunen organiseringa av tenestene frå august 2018, slik at helsestasjonen, familieeininga/ psykologtenesta og barnevernet blir ein del av tenesteområdet Barn og unge.

  Når det gjeld utgreiing og behandling av meir alvorlege psykiske symptom og lidingar hos barn er det som regel fastlegen som tilviser barnet/ ungdommen til utredning hos BUP (Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) Bryne. I 2015 vart 81 barn henviste til BUP, og i 2016 vart 102 barn frå Klepp henviste til BUP.

   

  Samlivsbrot
  Årleg er det om lag 20.000 barn i Norge som opplever at foreldra skil lag. 2/3 har gifte foreldre og 1/3 er barn av sambuarar. Det er 3 gonger høgare risiko for at barn av sambuarar opplever at foreldra skil lag, enn barn av gifte foreldre. Når barnet får ha god kontakt med begge foreldra etter eit samlivsbrot, og det er godt samarbeid mellom foreldra, minskar risikoen for at barnet skal få ei negativ utvikling etter samlivsbrotet.

  På helsestasjonen ser ein at barn og unge som opplever at foreldra skil lag og samstundes opplever at konfliktnivået er stort mellom foreldra, utgjer størstedelen av dei som søkjer hjelp. Dei unge tar sjølv  kontakt, eller så melder foreldra frå om at barna/ungdommane treng hjelp.

  Skulehelsetenesta har gruppetilbod til barn som opplever eller har opplevd samlivsbrot mellom foreldra.

   

  Flyktningebarn og barn frå innvandrarfamiliar
  Fleire undersøkingar viser at flyktningar har auka risiko for psykiske problem i form av depresjon, posttraumatisk stressliding og psykosomatiske problem. Innvandrarar har og auka risiko for schizofreni og andre psykoselidingar samanlikna med befolkninga elles.  Psykiske lidingar er meir utbreidde blant flyktningar og asylsøkjarar som har opplevd tortur, krig og andre traumatiske hendingar. Risikoen for PTSD og andre psykiske lidingar auker også med lengde på opphald i mottak og med arbeidsløyse.

  Studiar viser høgare førekomst av emosjonelle vanskar og atferdsforstyrringar hos flyktningebarn. Mest vanleg er PTSD, angstlidingar med søvnvanskar og depresjon .Gode tiltak for  flykninge- og innvandrarbarn handlar i hovudsak om å legge til rette for å styrka meistring og skapa meining. Viktige faktorar er sosial støtte, familie og nettverk, bustadforhold, aktivitetar, språk og kjennskap til land og kultur.

   

  Kroppsfiksering
  Perfekt kropp og livsstil står sentralt i mange ungdomsmiljø. Det er eit aukande gap mellom unge som tek kropp og helse på alvor og dei som ikkje bryr seg. Mange unge, særs jenter, opplever eit konstant press for prestasjonar på skulen, trening, sunt kosthald og livsstil. Dei vert utsette for dette frå presse, sosiale medier og i omgjevnadane. Dette fører til at enkelte vel å ta drastiske steg for å oppnå ein perfekt kropp, som til dømes bruk av doping eller at dei utviklar tvangstankar/handlingar kring kosthald og aktivtetsnivå. Ungdomane treng å vera trygge på eigen kropp og identitet for å få eit godt sjølvbilete og god utvikling.

  Utfordringar for kommunen er å styrka faktorar som fremjar helse og trivsel, sikra at alle barn vert sette og høyrde og få høve til å veksa og nytta evna sine. Barn og unge som står i fare for å utvikla psykososiale problem, må oppdagast tidleg og få samanhengande og gode tenestetilbod. Samarbeidet mellom heimen, barnehage eller skule og helsestasjonen er ein føresetnad for å lukkast.

  Sjølvmord
  I Norge var det 614 sjølvmord i 2016 (418 menn og 196 kvinner). I Rogaland har talet på sjølvmord dei seinare år lege mellom 9,6 og 13 sjølvmord per 100 000 innbyggjarar per år. Vi har ikkje tal på kommunenivå, men vert tala overført til Klepp tilseier dette at 2-3 menneskje tek sitt eige liv i Klepp kvart år.


  Rundt 60% av alle sjølvmord skjer i aldersgruppa under 50 år. Eit ukjent tal sjølvmord er skjult som ulykker, og sjølvmord hos gamle har og mørketal.


  Årsakene til sjølvmord er samansette. Sjølvmordsrisiko er høgare hos personar med psykiske lidingar som depresjon og schizofreni, men det er bare ein svært liten del av menneskje med psykiske lidingar som tek sitt eige liv. Sjølvmordsrisiko er og auka hos personar med alvorleg fysisk sjukdom. Ca 44% av dei som tek sitt eige liv har vore hos fastlegen siste månad før sjølvmordet. Førebyggjande arbeid bør skje på fleire arenaer: i utdanningsinstitusjonar, arbeidsliv, politi, sosialetat, eldreomsorg, tilgang på våpen og giftige stoffer. For å førebyggje sjølvmord treng ein og ei godt utbygd psykisk helseteneste og tilgang på psykiatrisk behandling (WHO). Tidleg avdekking og innsats er her viktig, og samarbeid mellom skule, heim og helseteneste. 

   

  7.3  Traumatisk oppvekst

  Vald i nære relasjonar
  Vald i nære relasjonar rammer mange. Omtrent tre av ti jenter og fire av ti gutar har opplevd minst ei valds- eller overgrepshending gjennom barndommen. Blant vaksne har rundt 15 prosent opplevd mindre alvorlig vald frå partnar (menn og kvinner), mens omtrent seks prosent kvinner har opplevd alvorlig vald frå partnar. Ei av ti kvinner opplever å bli valdteke i løpet av livet.

  Utanom spørsmål om vald i Ungdataundersøkingane, er det ikkje gjennomført innbyggjarkartleggingar som kan seia noko eksakt om førekomst av vald i nære relasjonar i Klepp.  Det er ingen grunn til å tenka at innbyggarar i Klepp er annleis enn andre stadar i landet, så tala frå bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) gjeld nok i Klepp kommune og.

  Å vera utsett for vald kan føra til negative konsekvensar på ein slik måte at det gir utfordring for samfunnsdeltaking og folkehelse. Å førebygga vald, og å avdekka og gi god hjelp til utsette og utøvarar, er derfor ei sentral oppgåve for offentlige styresmakter. Klepp kommune vil inngå avtale med Alternativ til vold (ATV) frå januar 2019. Der vil både utsette og utøvarar kunna få kvalifisert hjelp.

  Sidan 60-åra har det vore ein tydeleg nedgang i mindre alvorleg vald frå føresette. Dette heng saman med kunnskap om negative konsekvensar av vald og at haldningar til fysisk straff i barneoppsedinga har endra seg (Bufdir 2018). Når det kjem til alvorleg vald mot barn, har ein ikkje sett den same nedgangen.

   

  Barn og unge som veks opp med vald 
  Konsultasjonsteamet for vald og overgrep i nære relasjoner blei oppretta i 2010. Dei har totalt behandla 35 saker med slik fordeling. Åtte saker i 2010, ni i 2011, ni i 2012, fem i 2013 og fire i 2014.  Sakene er meldt inn av barnevernstenesta (12), skule (6), barnehage (6), helsestasjon (4), privat (3), OUT (1), PPT (1), frivilligsentralen (1). 

  Å bli utsett for vald, seksuelle overgrep eller mobbing som barn, kan gje ein vanskelig start på livet. Dette gjeld særleg dersom valden er gjentakande eller blir utøva av nokre som står barnet nær. Nokre opplever fleire belastninger og har vanskar på mange livsområde samtidig. Barn som har traumatiske opplevingar i barndommen, presterer oftare dårlegare på skulen enn andre barn, og dei har oftare atferdsproblem som aggressiv atferd og depresjon (Bufdir 2018).

  Ei undersøking frå 2015 viser at meir enn 1 av 5 barn blir utsette for mindre alvorleg fysisk vald frå foreldra  i oppveksten og 6 % av 18-19 åringar svarar at dei har opplevd alvorleg fysisk vald frå foreldra i oppveksten. Alvorleg fysisk vald vil seia at ein har blitt banka opp, sparka, slått med knyttneve eller tilsvarande. Like mange gutar som jenter har blitt utsette for alvorleg vald frå foreldra. Innvandrarbakgrunn frå ikkje-vestlege land, dårleg familieøkonomi og rusproblem hos foreldra aukar risiko for slik type vald (Mossige og Stefansen 2016).

  Barn og unge som veks opp med vald

  • Figur 7.4 Kilde: Mossige & Stefansen 2007, 2016

  8 % av 18-19 åringane har opplevd fysisk vald mellom foreldre. Barn og unge som har vore vitne til vald mellom foreldra, har auka risiko for sjølv å bli utsette for vald frå begge foreldra. Barn som blir utsette for vald blir i større grad enn andre også utsette for vald i vaksen alder. Vaksne som sjølv har blitt utsette for vald som barn, utset også oftare andre for vald, enn vaksne som sjølv ikkje har erfaring med vald.

  I tillegg til frykt og dei fysiske skadene etter konkrete valdssituasjonar, kan valdsutsette barn få varige helseplager. Det er mellom anna vist at vald kan få konsekvensar for barnet sin nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling og psykiske helse.

  Mange barn fortel ikkje til andre om valden dei blir utsette for. 43 % av jentene og 30 % av gutane som blir utsette for alvorleg vald frå føresette, hadde snakka med helsepersonell om hendinga eller relaterte helseproblem ( Thoresen og Hjemdal 2014).

  Skal ein nå mål om å skapa trygge oppvekstkår for barn og unge, må kommunen auka fokus og innsatsen for å redusera vald i nære relasjonar. Ein må bryta mønstra som teiknar seg og som blir kopierte til stadig nye generasjonar. Barnevernet i Klepp er i gang med eit kompetansehevingsprosjekt i samarbeid med Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest). Kompetansehevinga skal styrka barnevernsarbeidarane si handlingskompetanse i komplekse barnevernssaker, samt gje tenesta rettleiarkompetanse knytt til samtalar med barn. Det vil ta litt tid før kommunen ser resultat av dette samarbeidet.

   

  Meldingar til barnevernet
  I løpet av 2016 fekk 54 620 norske barn og unge i alderen 0 -22 år tiltak frå barnevernet. Manglande foreldreferdigheiter og høg grad av konflikt i heimen var dei to hyppigaste grunnane til at barn og unge kom inn i barnevernet. Oftast er det meir enn ein grunn som ligg til grunn for tiltak.

  Figur 7.5 Meldingar og undersøkingssaker barnevernet i Klepp 2014 2015 2016 2017
  Tal på meldingar 352

  288

  247 237
  Undersøkingssaker 239

  240

  199 219

  Tal på melde saker til barnevernet i Klepp har auka frå 2011 til 2014. Minst like viktig som talet på meldingar, er informasjon om kor mange av meldingane som har ført til vidare undersøking. Som tala syner har det vore auke både i talet på meldingar og talet på dei sakene som har gått vidare til undersøkingssaker. Skiljet mellom meldingar og undersøkingar skuldast mellom anna fleire meldingar i ei og same sak.  Klepp ligg prosentvis under landsgjennomsnittet når det gjeld meldingar og undersøkingssaker til barnevernet. Årsaka til dette er trulig samansett, og kan fortelja både om barns situasjon og om kor aktive dei ulike fagmiljøa er til å melda saker.

  Dei seinare åra har rundt 37 % av melde saker handla om barn 0-6 år. Det same gjeld gruppa 7-12 år, mens rundt 30 % gjeld dei eldste 13-18 år. 


  Samla utfordringar

  Nedanfor er det samla dei sentrale utfordringane som gjeld folkehelse i Klepp kommune.

  Befolkning og befolkningssamansetting

  • Klepp er del av ein felles bu- og arbeidsmarknad på Jæren, og det som skjer i regionen har stor påverknad på folketalsutviklinga i Klepp. Dette gjer langtidsplanlegging utfordrande.
  • Låg sysselsettingsgrad blant personar med innvandrarbakgrunn gir utfordringar i intergrerings- og oppvekstarbeidet.
  • Talet på eldre vil auka.

  Oppvekst og levekår 

  • Det er auke i barn under 18 år som bur i hushaldningar med låg inntekt.
  • Klepp ligg godt over landsgjennomsnittet når det gjeld barn i låginntekstfamiliar som bur i leigd bustad
  • Gjeldsgraden er høg blant innbyggarane i Klepp.

  Skule og barnehage

  • Skulekvardagen er ikkje tilstrekkeleg tilpassa dei yngste og mest umodne elevane
  • Innsats og tiltak for barn med ulike utfordringar blir ikkje tidleg nok iverksette.
  • Ein del barn og unge opplever eit utrygt læringsmiljø i skulen.
  • Gjennomføringsgrad i vidaregåande opplæring er for låg .

  Rekreasjon og friluftsliv

  • Tilgang til rekreasjon- og nærturterreng er begrensa.

  Kollektivtrafikk

  • Det kollektive transporttilbodet dekker ikkje behovet. Dette gjeld særleg i ytre delar av kommunen.

  Sosialt miljø, møteplassar og kulturtilbod

  • Innvandrarar deltek i liten grad i kulturaktivitet, idrett og fritidsorganisasjonar.
  • Barn og unge frå låginntektsfamiliar har begrensa muligheiter å delta i fritidsaktivitar.

  Skadar og ulukker

  • Kommunen manglar systematisk registrering av fall i institusjon.
  • Bading ved strendene innber ein risiko, fleire nestenulukker seinare tid.
  • Analysegrunnlaget for skadar og ulykker i barnehagar og skular er ufullstendig.

  Fysisk aktivitet

  • Lågterskeltilbod til fysisk inaktive er ikkje tilfredsstillande.

  Overvekt/fedme hos barn

  • Ein del barn og unge er i faresonen for å utvikla overvekt eller fedme.

  Ungdom med samansette problemstillingar

  • Haldningane til bruk av rusmiddel har blitt meir liberale.

  Psykiske vanskar hos barn og unge

  • Barn og unge med psykiske vanskar og lidingar blir oppdaga for seint, noko som fører til at effektive tiltak ikkje blir sett i verk tidleg nok.
  • Skuledagen er ikkje tilstrekkeleg tilpassa barn og unge som slit med psykiske vanskar.
  • Behandlingskapasitet i spesialisthelsetenesta er for dårleg når det gjeld psykiske lidingar.


Utskriftsversjon