Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folkehelse

Løpende oversikt over ressurser og indikatorer i kommunens folkehelsearbeid.

Folkehelsebarometer Klepp kommune 2020

Folkehelsebarometer Klepp 2020

 

 Fokusområder folkehelse Klepp (ikkje prioritert rekkjefølge)
dårleg 1-Røyking: kvinner under svangerskap
 

Status:  Røykestatus ved 1. kontroll i svangerskap. Vi har ingen god forklaring på korfor Klepp skil seg ut frå andre. Utdanningsnivå er ein viktig faktor som kan påverka dette. Det er allment kjend at røyking i svangerskap er skadeleg og mange vil nok slutte i svangerskapet. Helsetjenesten har høg fokus på dette.

Røyking, kvinner ved første svangerskapskontroll (prosent)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
1999-2003 25,3 25,3 24,9 23 24 24 26 24
2000-2004 24,8 23,5 23,2 22 23 23 24 22
2001-2005 23 21,9 21,6 20 21 22 22 20
2002-2006 22,1 20,9 20,7 19 21 21 20 19
2003-2007 21 19,2 19,8 19 20 21 18 17
2004-2008 16,8 16,4 17,2 14 16 17 15 14
2005-2009 15,1 13,9 15,3 12 14 11 12 12
2006-2010 14,2 12,1 13,5 11 11 10 11 11
2007-2011 13,8 11,7 13,1 11 11 11 10 10
2008-2012 13,6 11,3 12,6 11 11 11 8 10
2009-2013 13,2 10,2 11,5 10 11 10 7 9
2010-2014 12,2 9,2 10,4 10 10 10 7 7
2011-2015 11,1 8,2 9,1 9 10 9 6 6
2012-2016 10,2 7 7,8 7,9 10 6,8 5,4 5,3
2013-2017 8,1 5,6 6 6,3 8,4 5,4 5 4,4
svakt 2A-Psykiske symptomer og lidelser 15-29 år
  Status: Tal for konsultasjonar hos fastlegene ligg noke høgt i Klepp
Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år (per 1000 innbygger)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2010-2012 136,2 126,5 133,3 142,9 115,5 136,3 110,7 127,1
2011-2013 136,3 129,4 137,2 142,4 116,3 141,8 116,1 129,2
2012-2014 140,6 132,8 141,6 144 120,7 144,5 119 132,1
2013-2015 145 136,4 146,3 147,4 125,1 146 125,8 137,5
2014-2016 150 142,1 152,3 150,1 133,5 157,9 130,1 145,8
2015-2017 159,5 149,3 158,7 156,9 143,9 164,9 134,9 155,2
2016-2018 172,9 159,2 165,9 162,8 154,9 173,9 141,3 167,9
svakt 2B-Psykiske lidelser unge: Legemiddelbruk 0-44 år
  Status: Sjølv om det er mange konsultasjonar, så er det ikkje høg legemiddelbruk. Nivå på legemiddelbruk er indikator på at den psykiske helsen ikkje er særleg dårlegare enn i andre kommunar. 
Psykiske lidelser, legemiddelbrukere 0-44 år (per 1000 innbygger)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2005-2007 42,1 39 40,7 36,4 39,8 36,6 33,1 38,6
2006-2008 43,5 39 40,8 37,4 38,9 36,8 32,1 38,6
2007-2009 43,3 39,3 40,9 37,6 40,4 36,4 32 38,4
2008-2010 41,8 39,3 40,9 38,3 41,4 34,5 31,5 38,2
2009-2011 40,7 39,7 41,1 39,2 43,5 33,7 31,6 38,6
2010-2012 40,7 40,1 41,5 40,8 43,4 34,2 31,7 39,4
2011-2013 41,3 40,4 42 40,5 42,5 35,9 32,3 39,7
2012-2014 41,2 40,3 42,3 40,2 38,5 37,1 31,7 39,8
2013-2015 41,4 40,5 42,7 39,5 37,4 38,8 32 39,9
2014-2016 42,1 41,6 43,5 41,5 38,4 41 32,6 41,3
2015-2017 43,8 43,4 44,6 43,2 42,8 44,7 35,1 43,1
2016-2018 45,6 45,1 45,6 44,8 44,9 47,9 36,2 44,7
dårleg 3-Antibiotikaresepter
 

Status: Det nyttast for mykje antibiotika, også hos yngre, og det er teke tak i dette frå første gang det blei presentert. Man reknar med at det skal ha utslag etter nokre år.

Antibiotikaresepter 0-79 år (per 1000 innbygger)
årKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
2005 408 412 404 365 399 510 484 425
2006 385 408 417 363 400 516 481 413
2007 429 422 428 403 404 531 488 424
2008 407 411 430 389 380 516 468 414
2009 380 394 406 360 366 441 437 409
2010 427 418 421 397 374 474 447 424
2011 447 438 440 429 382 526 453 438
2012 432 435 436 414 384 530 470 424
2013 437 416 407 415 384 527 425 413
2014 412 397 393 397 347 469 402 391
2015 395 379 379 351 342 457 357 371
2016 367 360 360 348 321 448 337 348
2017 370 349 340 362 330 416 332 338
2018 352 336 325 342 303 384 340 321
dårleg 4-Fråfall videregåande skule
 

Status: Fleire unge i Klepp sluttar i vidaregåande opplæring enn lands- og fylkessnitt. Slik har det vore over fleire år. Årsakene til dette er samansette. I ein periode på ti år brukte Klepp minst på skule (målt i kr pr elev) i Rogaland. I same periode var Klepp ein av kommunane i fylket kor foreldre hadde lågast utdanning. Begge desse faktorene er no endra.

Frafall i videregående skole, 3-årig snitt (prosent)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2005-2007 25 22 25 20 27 18 24 23
2006-2008 26 22 26 21 28 21 23 23
2007-2009 26 22 26 22 29 21 22 22
2008-2010 30 22 26 23 27 22 23 23
2009-2011 29 22 25 24 26 19 23 22
2010-2012 28 22 25 26 27 21 23 23
2011-2013 26 22 24 25 25 21 22 22
2012-2014 26 22 24 25 26 23 21 22
2013-2015 24 21 23 22 26 21 20 21
2014-2016 22,3 19,8 21,8 21,4 23,6 20,1 16,7 20,7
2015-2017 20,1 18,5 20,7 18,8 20,8 17,3 14,7 19,4
2016-2018 20,3 17,1 19,9 17,3 18 15,3 13,8 17,4
svakt 5-Mobbing
 

Status: Forekomsten av mobbing blant 7 trinnselevar er litt høgare enn lands- og fylkessnitt. Nedgangen i mobbing i Klepp er likevel relativt stor. Området krev likevel merksemd og innsats vidare. Talet må viadre ned.

Andel elever som opplever mobbing, 7.trinn (prosent) OBS ny målemetode frå 2016-17
ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
2013-14 6,4 5,4 5,4 3 7,9 4,8 4,5 5
2014-15 5,1 4,1 4,8 1,3 5 6,8 5,9 3,7
2015-16 4,6 4,2 4,5 5 5 6,8 2,1 4
2016-17 8,9 6,9 7,1 6,8 13,6 6,5 9,1 6
2017-18 9,5 7,2 7,2 4,8 7,5 8,3 8,1 8
2018-19 8 6,4 7 7,2 9,8 11,2 6,2 6

Status: Forekomsten av mobbing på 10 trinn er som i landet ellers. Langt færre blir mobba, men siktemålet er å redusera talet ytterligere. Området krev innsats og merksemd frå både foreldre, politikarar og skulane.

Andel elever som opplever mobbing, 10.trinn (prosent) OBS ny målemetode frå 2016-17
ÅrKleppRogalandLandetTimeEigersundSolaStavanger
2013-14 5,7 4,5 5 1,9 10,4 5,2 5,1 3,8
2014-15 5,1 4,4 4,7 2,1 9 6,8 3,9 3,3
2015-16 4,2 4,1 4,2 4,2 6,2 4,6 4,6 2,6
2016-17 5,2 6,9 7,7 3 8,8 6,8 7,4 6,9
2017-18 6,4 7,1 8,3 7,5 8 8,8 6,9 6
2018-19 4,5 5,9 7,1 5,1 6,5 3,3 5,2 5,1
dårleg 6-Mestringsnivå lesing 5.trinn
 

Status: Folkehelsebarometeret til Klepp kommune viser utfordringar når det gjeld leseresultat. Trass samarbeid med Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger over fleire år, er ikkje resultata gode. Skårene på dei nasjonale prøvene på 5 trinn viser at Klepp har for mange svake lesarar og for få gode. Resultata varierer dessutan til dels sterkt mellom skulane

Målsetting:
Klepp skal ha resultat i lesing som ligg på eller over landssnitt.
-Delmål 1 er å løfta fleire svake lesarar.
-Delmål 2 er å få fleire dyktige lesarar.

Laveste mestringsnivå lesing 5.trinn (prosent)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2007/08-2009/10 30,7 26,8 25,9 26,5 32 27,2 25,1 22,9
2008/09-2010/11 28,8 27 25,8 26,3 32 29,8 26,1 22,9
2009/10-2011/12 30,9 26,7 25,9 25,5 32 27,4 23,8 22,8
2010/11-2012/13 32,4 27 26,2 25,9 34,6 29,2 22,5 22,9
2011/12-2013/14 32,7 26,2 25,4 25,3 33,8 28,6 23,1 21,6
2012/13-2014/15 29,6 25,7 24,9 24,1 36,2 26,8 21,7 20,6
2013/14-2015/16 28,9 24,4 23,8 25,7 36,6 21,4 23,7 19
2014/15-2016/17 28,8 24,8 24,3 26,6 36,2 22,3 23 20,1
2015/16-2017/18 28,2 25,5 24,4 28,5 35,9 27,6 25,8 20,6
svakt 7-Fysisk aktivitet
  Status: Klepp skil seg ut med lågt tal for ungdom i alder 13-19 år som er aktive utøvarar i idrettslag. I aldersgruppa 6-12 er deltaking meir normal.
Aktivitetstal idrettslag, antal aktive pr 1000 innbyggar
AlderKleppTimeEigersundSolaStavanger
Aktive 13-19 år 400 655 941 613 565 574
Aktive 6-12 år 986 1209 1101 1044 1023 1037

 

Fysisk inaktive, prosent (Ungdata)
årKleppRogalandHele landetTimeEigersundSolaStavanger
2013 10,1 12 12,9 9,2 14 7,8 10,3 11,2
2016 11,6 13,3 14 7,9 12,3 11,4 12,4 12,2

 

Komplett oversikt over alle indikatorer