Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Folketal

Folketalsauke i Klepp og utvalde kommunar

Folketal i Klepp var 19.588 ved utgangen av 2019. Auken i året vart på 234 personar, mot 137 personar i 2018.
Tal på fødslar fortset på lågt nivå som siste åra. 232 fødslar er nest lågast sidan 2007 (men opp frå 220 i fjor).
92 døde er omtrent som gjennomsnitt siden 2010. 
Netto innflytting og innvandring ga auke på 91 personar, samalikna med 21 personar i 2018.
Folketal KleppFolketalsauke 2017
Kilde: SSB

Utviklingstrekk i folketalsauke (siste 12mnd)

Fødselsoverskot
Fødselstal minkar og antal dødsfall auker, som gir svekka fødselsoverskot. Aldrande befolkning vil gi fallande fødselsoverskot dei neste tiåra.

Netto innflytting
Høg netto innflytting frå ca 2006, truleg knytta til høg aktivitet i oljeindustri. Negativ trend i innflyttinga snudde omkring 2017 og er nå på veg opp igjen. 

Folketalsvekst
Klepp hadde stor folketalsvekst i 2006-2008 som deretter har minka og vore svakare enn i nabokommunane. Etter 2016/17 er det bare Sola og Sandnes av samanlikningskommunane som har større vekst enn Klepp

Kilde: SSB