Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt investering R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B2021 B2022
Inntekter            
Salg av driftsmidler og fast eiendom 86 19014 0 0 8000 0
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 274 10800 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 7814 58806 17102 28305 42817 36363
Statlige overføringer 1462 7053 1540 7800 28200 4000
Andre overføringer 4363 7053 100 3000 2330 330
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 14000 109156 18742 39105 81347 40693
Utgifter            
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 50259 321534 132308 222720 198769 167951
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 0 0
Overføringer 8663 58499 17102 28305 42817 36363
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 58922 380033 149410 251025 241586 204314
Finanstransaksjoner            
Avdrag på lån 9763 9600 9600 11100 12600 12300
Utlån 12050 25000 25000 25000 25000 25000
Kjøp av aksjer og andeler 2986 3600 3700 3800 3900 4000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 8487 0 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 33286 38200 38300 39900 41500 41300
Finansieringsbehov 78209 309077 168968 251820 201739 204921
Dekket slik:            
Bruk av lån 42240 238453 119472 197924 163743 165225
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 19130 14496 14496 15996 17496 17196
Overført fra driftsregnskapet 7891 36208 35000 37900 20500 22500
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 4682 19920 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 397 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 3869 0 0 0 0 0
Sum finansiering 78209 309077 168968 251820 201739 204921
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0