Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift   R 2017   B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
Driftsinntekter            
Brukerbetalinger 52680 54746 53963 53963 53963 53963
Andre salgs- og leieinntekter 94738 101166 108782 109868 111020 112097
Overføringer med krav til motytelse 196816 137729 148704 148649 148704 148649
Rammetilskudd 435078 449500 482873 484103 483196 484184
Andre statlige overføringer 47422 41434 29368 29668 30068 30268
Andre overføringer 3990 5662 2580 2580 2580 2580
Skatt på inntekt og formue 526351 537000 552068 560459 569097 578280
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1357076 1327237 1378338 1389290 1398628 1410021
Driftsutgifter            
Lønnsutgifter 713395 716646 711015 710287 710595 710287
Sosiale utgifter 190258 191677 197130 199259 201231 200458
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 152245 156763 135778 135205 136013 136161
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 166821 173138 180727 182307 183887 183887
Overføringer 71393 66763 94394 89189 102694 105639
Avskrivninger 66781 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter -9427 -27727 -23563 -23563 -23563 -23563
Sum driftsutgifter 1351466 1277260 1295481 1292684 1310857 1312869
Brutto driftsresultat 37815 50004 82857 96606 87771 97152
Finansinntekter            
Renteinntekter og utbytte 39635 37700 43329 46472 48476 51424
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 545 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 40180 37700 43329 46472 48476 51424
Finansutgifter            
Renteutgifter og låneomkostninger 16794 17590 22825 30889 36670 42162
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 220 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 64505 64091 70432 76360 81148 85985
Utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 81519 81681 93257 107249 117818 128147
Resultat eksterne finanstransaksjoner -41339 -43981 -49928 -60777 -69342 -76723
Motpost avskrivninger 66781 0 0 0 0 0
Netto driftsresultat 31052 5996 32929 35829 18429 20429
Interne finanstransaksjoner            
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 17865 16574 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 38478 16316 11560 11560 11560 11560
Bruk av bundne fond 18475 10680 601 601 601 601
Sum bruk av avsetninger 74819 43570 12161 12161 12161 12161
Overført til investeringsregnskapet 7891 36208 35000 37900 20500 22500
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 70145 13296 10090 10090 10090 10090
Avsatt til bundne fond 11260 62 0 0 0 0
Sum avsetninger 89296 49566 45090 47990 30590 32590
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16574 0 0 0 0 0